pobierz - Gimnazjum 24

Transkrypt

pobierz - Gimnazjum 24
Procedury przyjmowania uczniów do Gimnazjum nr 24
im. Janusza Korczaka we Wrocławiu
i kryteria naboru do klas z programem własnym
I. Podstawę prawną stanowią:
Ustawa o systemie oświaty, z dnia 7 września 1991,Dziennik Ustaw z
dnia 9 maja 2007 Nr 80,poz.546.
2. Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednego typu szkół do innych – DZ.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232.,
3. Statut Gimnazjum nr 24 im. J. Korczaka we Wrocławiu.
1.
II. Ogólne zasady rekrutacji.
1. Kurator oświaty corocznie ustala terminy rekrutacji do gimnazjów,
także określa terminy składania dokumentów.
2. Nabór do gimnazjum odbywa się drogą elektroniczną.
3. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 24 przyjmuje się:
a
a) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych
zamieszkałych w obwodzie szkoły,
b) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) - absolwentów
szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum,
w przypadku gdy dysponuje ono wolnymi miejscami.
4. Gdy liczba kandydatów spoza obwodu szkoły będzie większa niż liczba
wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydaci zostaną
przyjęci na podstawie następujących kryteriów:
a) wyników ukończenia szkoły podstawowej,
b) oceny zachowania,
c) osiągnięć w konkursach pozaszkolnych – preferowane
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe,
d) osiągnięć w zakresie sportu,
e) innych działań: np. samorząd uczniowski, wolontariat,
osiągnięcia artystyczne,
f) wyników sprawdzianu po klasie szóstej,
g) orzeczeń i opinii poradni pedagogiczno – psychologicznej oraz
specjalistycznych poradni medycznych.
5. Laureaci i finaliści konkursów wojewódzkich i ponadwojewódzkich,
których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjęci zostaną
niezależnie od ww. kryteriów.
6. W Gimnazjum tworzone są klasy ogólne, w których liczba godzin zajęć
obowiązkowych wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 142 z póź. zm.)
7. Za zgodą Organu Prowadzącego mogą być tworzone:
klasy sportowe,
b) klasy z dodatkowym językiem obcym,
c) dwujęzyczne
d) klasy z edukacją wyłączającą.
a)
8. W ramach integracji uczniów przychodzących z różnych szkół
podstawowych tworzy się klasy mieszane.
9. Liczbę miejsc w klasach pierwszych ustala Dyrektor Gimnazjum na
podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez Organ
Prowadzący Szkołę.
10.Do poszczególnych klas uczniowie będą przydzielani przez Szkolną
Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły.
11.Z prac Komisji sporządza się protokół.
12.Rodzicom kandydatów przysługuje prawo odwołania się od decyzji
Komisji do Dyrektora Gimnazjum w terminie trzech dni od ogłoszenia
wyników rekrutacji. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
III.Zasady rekrutacji do klasy z programem własnym.
W Gimnazjum mogą być utworzone klasy z programem własnym
(np. humanistyczna, klasa sportowa, matematyczno – informatyczna,
ekologiczna, z rozszerzonym językiem obcym).
2. Do klasy z programem własnym przyjmowani są uczniowie na
podstawie pisemnej prośby rodziców (opiekunów prawnych),
wyrażonej w podaniu.
3. Szczegółowe kryteria naboru do klasy z programem własnym ustala
nauczyciel – autor danego programu lub nauczyciel, który będzie
realizował dany program.
4. Kryteria uwzględniają:
1.
a) wyniki ukończenia szkoły podstawowej,
b) ocenę z zachowania – minimum dobra,
c) osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych – preferowane
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe,
d) inne działania: np. samorząd uczniowski, wolontariat,
osiągnięcia artystyczne lub sportowe,
e)
f)
wyniki sprawdzianu po klasie szóstej,
wyniki testu predyspozycji sportowych.
5. W przypadku równych osiągnięć uczniów, pierwszeństwo mają
uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły.
6. W przypadku, gdy do klasy z programem własnym w terminie
ostatecznym rekrutacji jest za dużo kandydatów, Komisja
Rekrutacyjna przyjmuje według najwyższych średnich na świadectwie
i największej liczby punktów zdobytych na sprawdzianie po klasie
szóstej. Dyrektor szkoły może przenieść ucznia do innej klasy po
wcześniejszym poinformowaniu go o zmianie i wyrażeniu przez
ucznia zgody na tę zmianę.
7. W przypadku, gdy do klasy danego typu w terminie ostatecznym
rekrutacji jest za mało kandydatów i klasa nie może być utworzona,
dyrektor szkoły może przenieść ucznia do innej klasy po
wcześniejszym poinformowaniu go o zmianie i wyrażeniu przez
ucznia zgody na tę zmianę.
IV.
Kryteria rekrutacji do klas sportowych.
KRYTERIA NABORU DO KLASY SPORTOWEJ
W GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU
Do klasy pierwszej gimnazjum o specjalności piłka nożna/piłka siatkowa
przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych.
O przyjęciu decydują:
a)
Oceny uzyskane na koniec pierwszego półrocza w kl. VI,
b) Wynik sprawdzianu predyspozycji sportowych,
c) Złożenie w terminie wypełnionej ankiety.
Wstępne kryteria doboru kandydatów :
O zakwalifikowaniu uczenia do klasy sportowej w Gimnazjum nr 24
we Wrocławiu decyduje powołana przez Dyrektora Komisja rekrutacyjna,
w skład której wchodzą, m.in.:
1.
Nauczyciele/trenerzy – prowadzący zajęcia w klasie sportowej,
Warunki przyjęcia uczenia do klasy sportowej są następujące:
1.
Co najmniej dobre wyniki w nauce.
2. Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony badaniami lekarskimi.
3. Pozytywne zaliczenie testu sprawności ogólnej i specjalnej.
4. Wykazanie się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami ruchowymi.
5. Opinia klubu sportowego, w którym rekrut jest zgłoszony.
6. Pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
7.
Co najmniej dobra ocena z zachowania
8. Opinia wychowawcy klasy
Kryteria selekcji uczniów:
Przynależność do klasy sportowej ma stanowić pewien rodzaj przywileju,
wyróżnienia, służyć też przygotowaniu dzieci i młodzieży do uprawiania sportu
kwalifikowanego.
Kryteria selekcji w szkole z klasami sportowymi są następujące:
a) Skokowy postęp sprawności fizycznej, w tym uzyskanie wszystkich
norm w teście sprawności fizycznej.
b) Systematyczna obecność na zajęciach i aktywny udział.
c) Bardzo dobry stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny.
d) Dobre wyniki nauczania.
e) Umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych.
f) Umiejętność współżycia i współdziałania w kolektywie.
g) Wysoka kultura osobista.
h) Wysoki poziom higieny osobistej
UWAGA:
Nie wyklucza się przesunięcia uczenia do klasy ogólnej w ciągu
roku szkolnego z przyczyn zdrowotnych, wychowawczych, organizacyjnych czy
braku postępów sportowych.
Sprawdzian predyspozycji sportowych, składa się z :
a)Test sprawności cech motorycznych:•
bieg po kopercie , prowadzenie piłki po slalomie( piłka nożna),
• bieg wahadłowy, rzut piłką lekarską, wyskok dosiężny (piłka
siatkowa).
b)Test sprawności cech technicznych:
•
prowadzenie piłki po slalomie, żonglerka, strzały do bramki
lewą i prawą nogą( piłka nożna).
• odbicia w parach, zagrywka (piłka siatkowa).
c)
Mecz kontrolny ( piłka nożna).
d) Pomiar cech antropomotorycznych: wzrost, rozpiętość ramion
(piłka siatkowa).
V. Wymagane dokumenty.
1. Podanie o przyjęcie do Gimnazjum,
2. Ankieta dla przyszłych uczniów Gimnazjum,
3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał
zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie
szóstej ,
4. Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu finalisty lub laureata
konkursu (lub poświadczone kopie),
5. Opinie poradni pedagogiczno - psychologicznej, które mają być
respektowane w Gimnazjum,
6. Skierowanie z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia dla
kandydatów do klasy z edukacją wyłączającą,
7. Dwie fotografie opisane (imię, nazwisko, data urodzenia).
Opracowanie:
Mgr Agnieszka Zakrzewska
Mgr Jakub Bednarek