lifelonglearningprogr a mme erasmus rok akademicki 2009/2010

Transkrypt

lifelonglearningprogr a mme erasmus rok akademicki 2009/2010
INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSY TETU ŚLĄSK IEGO
WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH
LIFELONG LEARNING
P R O G R A MME
ERASMUS
ROK AK ADEMICKI 2009/2010
www.erasmus.us.edu.pl
Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą
WSTĘP
UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (LIFELONG LEARNING PROGRAMME) to
program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany
na lata 2007-2013. Zostały do niego włączone programy dotychczas realizowane
w SOCRATES-ie, w tym program Erasmus, największy program edukacyjny Unii
Europejskiej. Dzięki jego funkcjonowaniu z ofert stypendialnych skorzystało dotychczas
ponad 1,5 miliona studentów w Europie, w tym ponad 42 tysiące polskich studentów.
Uniwersytet Śląski w Katowicach od kilku lat uczestniczy w programie i ma obecnie
podpisane ponad 300 umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi z 26 państw
europejskich. Program Erasmus jest wielką szansą dla młodych ludzi, którzy dzięki wyjazdom
w jego ramach mogą poznać inne kraje, kultury, zwyczaje, nawiązać nowe znajomości
i podnieść poziom wiedzy.
Niniejszy informator został przygotowany przez Dział Projektów Międzynarodowych
i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w celu maksymalnego
ułatwienia procedury wyjazdowej. Obejmuje opis kolejnych etapów całej procedury związanej
z wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus i sposobem rozliczenia stypendium.
Znajomość wszystkich regulacji związanych z wyjazdem oraz uprawnień i obowiązków
studenta pozwoli na odbycie studiów za granicą zgodnie z przyjętymi w jego ramach
zasadami. Internetowa wersja informatora będzie cały czas aktualizowana, dlatego też
zapraszamy do regularnych odwiedzin i systematycznego sprawdzania informacji, które
znajdują się na stronie internetowej www.erasmus.us.edu.pl. Pod tym adresem można również
pobrać wzorce formularzy.
Jeśli nie znaleźliście Państwo w Informatorze odpowiedzi na pytania, dodatkowe
informacje są udzielane przez koordynatorów wydziałowych programu oraz przez
pracowników Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu
Śląskiego.
Życzymy Państwu udanego wyjazdu.
2
SPIS TREŚCI
I.
I.1
I.2
I.3
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.
I.8.
I.9.
I.10.
I.11.
I.12.
I.13.
II.
III.
INFORMACJE OGÓLNE
UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – Lifelong Learning Programme
ERASMUS
WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
I.3.A. KARTA STUDENTA ERASMUSA
ECTS – EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW
I.4.A. PAKIET INFORMACYJNY.
I.4.B. POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW – Learning Agreement
I.4.C. POTWIERDZENIE UZNANIA ZALICZEŃ – Recognition Sheet
1.4.D. WYKAZ ZALICZEŃ – Transcript of Records
FINANSOWANIE
KRAJOWE STYPENDIA, KREDYTY, URLOPY
UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKWATEROWANIE
LEGALIZACJA POBYTU
UBEZPIECZENIE
PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE
SKRÓCENIE OKRESU STUDIOWANIA
PRZEDŁUŻENIE OKRESU STUDIOWANIA
WYJAZD „KROK PO KROKU”
ETAP 1, ZAKWALIFIKOWANIE STUDENTA
ETAP 2, KONTAKT Z ZESPOŁEM PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH
ETAP 3, KONTAKT Z UCZELNIĄ PRZYJMUJĄCĄ
ETAP 4, ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W KRAJU
ETAP 5, ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
ETAP 6, POBYT ZA GRANICĄ
ETAP 7, POWRÓT ZE STYPENDIUM
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK NR 1, KARTA STUDENTA ERASMUSA
ZAŁĄCZNIK NR 2, PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK „W”
ZAŁĄCZNIK NR 3, PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY „POROZUMIENIE O
PROGRAMIE STUDIÓW” – LEARNING AGREEMENT”
ZAŁĄCZNIK NR 4, PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY „WYKAZ ZALICZEŃ” –
TRANSCRIPT OF RECORDS
ZAŁĄCZNIK NR 5, PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONE „POTWIERDZENIE
UZNANIA ZALICZEŃ” – RECOGNITION SHEET
3
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
9
9
9
10
11
11
12
12
12
12
13
13
15
16
17
18
20
22
24
I. INFORMACJE OGÓLNE.
I.1.
UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - Lifelong Learning Programme
W skład programu edukacyjnego Unii Europejskiej UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Lifelong Learning Programme, powołanego na lata 2007-2013,wchodzą następujące
komponenty:
cztery programy sektorowe:
Comenius – edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie,
Erasmus – szkolnictwo wyższe,
Leonardo da Vinci – kształcenie i szkolenia zawodowe,
Grundtvig – kształcenie dorosłych
Program Międzysektorowy - wsparcie i rozwijanie współpracy, upowszechnianie i właściwe
wykorzystanie wyników uzyskanych dzięki działaniom realizowanym w ramach LLP
oraz w ramach poprzednich programów edukacyjnych, promowanie nauki języków obcych
oraz innowacyjności, nowych metodologii i narzędzi umożliwiających realizację idei uczenia
się przez całe życie, wymiana doświadczeń i sprawdzonych, szczególnie udanych rozwiązań
Program Jean Monnet - działania wspierające integrację europejską oraz rozwój europejskich
instytucji i stowarzyszeń
I.2.
ERASMUS
Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, został
powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między
uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku, Erasmus wszedł w skład
utworzonego
wówczas
programu
wspólnotowego
SOCRATES,
wspierającego
międzynarodową współpracę w sferze edukacji. Stosowana do 2006 roku nazwa
SOCRATES-Erasmus miała podkreślić, że Erasmus był częścią zakrojonego na szerszą skalę
programu SOCRATES. Program SOCRATES realizowany był do roku akademickiego
2006/2007. W latach 2007-2013 Erasmus jest częścią nowego programu edukacyjnego
"Uczenie się przez całe życie"
Erasmus jest programem dla szkolnictwa wyższego skierowany jest przede wszystkim
do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć
także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.
Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym
programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami
oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.
Kraje uczestniczące w programie Erasmus:
27 krajów Unii Europejskiej,
3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
kraj kandydujący: Turcja.
4
I.3.
WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
Z oferty stypendialnej LLP/Erasmus mogą skorzystać studenci studiów licencjackich,
magisterskich i doktoranckich, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów, zawartych
w Aneksie do umowy, którą Uniwersytet Śląski zawiera z Narodową Agencją LLP/Erasmus
w Warszawie. Rekrutacja studentów na Uniwersytecie Śląskim przeprowadzana jest przez
wydziałowe komisje kwalifikacyjne na zasadach konkursu.
Jednostki UŚ mogą określić dodatkowe własne kryteria rekrutacji. O warunki rekrutacji
obowiązujące w danej jednostce należy pytać koordynatorów wydziałowych Programu
Erasmus.
Wyjazdy studentów Uniwersytetu Śląskiego na stypendium Programu Erasmus:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
rok akademicki 1998/1999 – 40 wyjazdów
rok akademicki 1999/2000 – 71 wyjazdów
rok akademicki 2000/2001 – 89 wyjazdów
rok akademicki 2001/2002 – 110 wyjazdów
rok akademicki 2002/2003 – 131 wyjazdów
rok akademicki 2003/2004 – 111 wyjazdów
rok akademicki 2004/2005 – 210 wyjazdów
rok akademicki 2005/2006 – 275 wyjazdów
rok akademicki 2006/2007 – 291 wyjazdów
rok akademicki 2007/2008 – 300 wyjazdów
rok akademicki 2008/2009 – 277 wyjazdów
I.3. A. „KARTA STUDENTA ERASMUSA”.
Uwaga !
Każdy student, wyjeżdżający na stypendium w ramach Programu Erasmus otrzymuje
„KARTĘ STUDENTA ERASMUSA”.
Karta Studenta Erasmusa wymienia podstawowe prawa i przywileje studentów
uczestniczących w wymianie w ramach programu Erasmus (np. zwolnienie z opłat za studia
w uczelni przyjmującej, pełne zaliczenie w uczelni macierzystej okresu studiów odbytego
za granicą) oraz ich podstawowe zobowiązania wobec uczelni macierzystej i przyjmującej.
Kartę Studenta Erasmusa otrzyma w Dziale Projektów Międzynarodowych i Współpracy
z zagranicą każdy student wyjeżdżający za granicę w ramach programu Erasmus. Wyciąg
z Karty Erasmusa znajduje się w załączeniu (zał. nr 1).
I.4.
ECTS - EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w LLP/Erasmus jest pełne uznanie okresu studiów
odbytych za granicą przez uczelnię macierzystą. Pełne uznanie okresu studiów oznacza, że
okres studiów odbyty za granicą zastępuje porównywalny okres studiów
na uczelni macierzystej. Egzamin zdany za granicą (lub inna forma oceny – np. praca
semestralna, zaliczenie) zastępuje egzamin w uczelni macierzystej (lub inną formę oceny).
Studenci odbywający studia za granicą powinni mieć możliwość wyboru zajęć spośród
pełnego zakresu oferowanych przedmiotów. Powinni uczestniczyć w regularnych zajęciach,
a nie zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych i zdawać egzaminy w trybie
5
przewidzianym dla wszystkich studentów. Uznanie okresu studiów umożliwia ECTS –
Europejski System Transferu Punktów.
Podstawowymi elementami Systemu ECTS są:
A. Pakiet Informacyjny ECTS,
B. Porozumienie o programie studiów – Learning Agreement (LA)
C. Potwierdzenie uznania zaliczeń – Recognition Sheet (RS)
D. Wykaz zaliczeń – Transcript of Records
I.4.A. PAKIET INFORMACYJNY
Pakiety informacyjne są przygotowywane i aktualizowane co roku przez uczelnie, które
wprowadziły ECTS. Pakiety są dostępne w formie broszury, książki oraz często w formie
elektronicznej na stronach internetowych danej uczelni. Pakiet zawiera informacje na temat
uczelni, wydziałów, organizacji i struktury studiów, regulaminu studiów oraz przepisy
administracyjne. Zawiera również listę przedmiotów wraz z ilością punktów, które można za
nie uzyskać. Punkty wyrażają ilość pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć.
Student otrzymuje punkty, jeżeli zaliczył dany przedmiot zgodnie z procedurami danej
uczelni.
Uwaga !
Do zaliczenia pełnego roku akademickiego niezbędne jest uzyskanie 60 punktów, za
semestr - 30, za trymestr – 20.
Oprócz punktów student otrzymuje również stopnie według skali ocen uczelni przyjmującej
oraz oceny wg skali ECTSu. Pakiet stanowi podstawę do sporządzenia Porozumienia
o programie studiów.
I.4.B. POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW – Learning Agreement
Porozumienie o programie studiów określa program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student
w uczelni zagranicznej oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie.
Porozumienie o programie studiów musi zostać wypełnione przez studenta wspólnie
z
koordynatorem
wydziałowym/promotorem/opiekunem
na
podstawie
Pakietu
informacyjnego ECTS z danej uczelni przyjmującej przed wyjazdem na stypendium.
Porozumienie zawiera listę przedmiotów, które student jest zobowiązany zaliczyć w uczelni
przyjmującej.
Musi
ono
zostać
podpisane
przez
studenta,
koordynatora
wydziałowego/promotora/opiekuna oraz dziekana. Podpisy te gwarantują uznanie okresu
studiów i przedmiotów, egzaminów i stopni uzyskanych za granicą, pod warunkiem
zrealizowania przewidzianego programu. Porozumienie, podpisane przez w/w osoby,
powinno zostać wysłane do uczelni partnerskiej, która potwierdza możliwość zrealizowania
wybranego programu studiów i odsyła je do studenta.
6
W sytuacji, gdy po przyjeździe do uczelni partnerskiej okaże się, że jakiś przedmiot jest
niemożliwy do zrealizowania lub należy dodać jakiś przedmiot, można wprowadzić zmiany
na odwrocie formularza i po akceptacji uczelni zagranicznej przesłać Porozumienie do
koordynatora wydziałowego UŚ z prośbą o akceptację; zmiany w programie musi również
zatwierdzić dziekan. Należy pamiętać, że warunkiem uznania przedmiotów zaliczonych
za granicą jest uzyskanie zgody wszystkich zainteresowanych stron. Zmiany w pierwotnie
uzgodnionym programie zajęć powinny zostać dokonane jak najszybciej po przyjeździe
studenta do uczelni zagranicznej. Wydział ma prawo nie zaliczyć przedmiotu, który nie został
uprzednio zatwierdzony w Porozumieniu o programie studiów.
W załączeniu przykładowo wypełnione Porozumienie o programie studiów (zał. nr 3).
Porozumienie o programie studiów z ostateczną listą przedmiotów podpisane przez wszystkie
strony musi zostać przekazane do właściwego dziekanatu (kserokopia do DPMiWzZ, student
powinien również posiadać kserokopię dokumentu).
Uwaga!
Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą nie pośredniczy
w przekazywaniu Porozumienia o programie studiów.
Trzeba podkreślić, że student przed wyjazdem musi dokładnie ustalić z opiekunem
konieczność ewentualnego wyrównywania różnic programowych po powrocie ze stypendium.
Jest to o tyle istotne, że jeżeli po przyjeździe okaże się, że trzeba zdawać jakiś dodatkowy
egzamin, student może mieć bardzo mało czasu na przygotowanie się do niego.
I.4.C. POTWIERDZENIE UZNANIA ZALICZEŃ – Recognition Sheet
Dodatkowo do „Porozumienia o programie zajęć” powinno zostać sporządzone
„Potwierdzenie uznania zaliczeń – Recognition Sheet”, specyfikujące odpowiednikiem, jakich
przedmiotów z programu studiów uczelni macierzystej będą przedmioty wymienione w LA
i zaliczone w uczelni przyjmującej.
I.4.D. WYKAZ ZALICZEŃ – Transcript of Records
Po odbyciu studiów za granicą, student powinien otrzymać „Wykaz zaliczeń”. Obejmuje on
listę przedmiotów, w jakich student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz
ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni, a także – jeśli to
możliwe – stopnie przyznane zgodnie ze skalą ECTSu. Wykaz zaliczeń jest podstawowym,
obok Porozumienia o programie studiów, dokumentem uprawniającym studenta do ubiegania
się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Po powrocie z zagranicy oryginał wykazu
musi zostać dostarczony przez studenta wraz z indeksem do odpowiedniego dziekanatu
w uczelni macierzystej (kserokopia do DPMiWzZ). Okres studiów i zajęcia odbyte za granicą
są zaliczane przez dziekana / prodziekana.
Uwaga !
Zajęcia nie są zaliczane przez poszczególne osoby prowadzące zajęcia w UŚ.
Stopnie uzyskane za granicą uprawniają studenta do ubiegania się o stypendium naukowe
w UŚ. W załączeniu przykładowo wypełniony Wykaz zaliczeń (zał. nr 4).
7
I.5.
FINANSOWANIE.
Stypendium LLP/Erasmus stanowi dofinansowanie kosztów pobytu za granicą
i ma za zadanie pomoc w pokryciu dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem (różnicy
w kosztach utrzymania w kraju i za granicą). Na pokrycie kosztów studiów student powinien
poza stypendium Erasmusa przeznaczyć środki, które normalnie przeznacza na utrzymanie
w kraju: stypendia socjalne, naukowe, doktoranckie, fundusze rodziców. Odpowiednio
wczesne zakwalifikowanie studenta na stypendium pozwoli zgromadzić przed wyjazdem
odpowiednie środki finansowe. Wysokość stypendium jest co roku inna. Średnia miesięczna
wysokość stypendium zależy od środków przyznawanych Polsce przez Komisję Europejską.
Informacje o wysokości stypendium można uzyskać u koordynatora wydziałowego Programu.
Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji LLP/Erasmus część stypendium będzie wypłacana
przed wyjazdem studenta, a pozostała część – w ratach uzależnionych od długości pobytu.
Wypłata stypendium będzie możliwa po podpisaniu umowy na wyjazd między studentem,
a Uniwersytetem Śląskim, pod warunkiem terminowego dostarczenia wszystkich
wymaganych dokumentów.
Stypendium jest wypłacane wstępnie na okres maksymalnie 5 miesięcy (1 semestr), a na
pozostały czas pobytu w miarę posiadanych środków.
Możliwości wypłaty stypendium (wskazane na piśmie przez studenta):
- na bankowy rachunek prowadzony w walucie PLN
- na bankowy rachunek prowadzony w walucie EURO
I.6.
KRAJOWE STYPENDIA, KREDYTY, URLOPY
Wypłata wszelkich stypendiów krajowych (socjalnych, naukowych, innych), do których
student
nabył
prawo
przed
wyjazdem,
powinna
być
kontynuowana
w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej.
Wyjazd na stypendium Erasmusa nie wyklucza korzystania z kredytów studenckich. Kredyt
wstrzymywany jest przez banki tylko na okres urlopu dziekańskiego, a wyjazd Erasmusa nie
wiąże się z urlopem dziekańskim.
Udział w LLP/Erasmus wyklucza możliwość ubiegania się o urlop dziekański w związku
z wyjazdem. Pobyt na stypendium w uczelni partnerskiej nie powinien wydłużać okresu
studiów na UŚ - student kończy studia w zwyczajowo przewidzianym dla danego kierunku
studiów terminie. Wyjazd na stypendium Erasmusa w czasie urlopu dziekańskiego jest
naruszeniem zasad programu.
W przypadku naruszenia którejkolwiek z w/w zasad prosimy o informowanie Działu
Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą.
I.7.
UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać zwiększone stypendium. Wnioski o przyznanie
dodatkowego finansowania powinny zostać przesłane do Narodowej Agencji LLP/Erasmus
w wyznaczonych terminach za pośrednictwem Działu Projektów Międzynarodowych
8
i Współpracy z Zagranicą, gdzie dostępne będą również szczegółowe informacje oraz
formularze.
I.8.
ZAKWATEROWANIE
Informacje o procedurach obowiązujących w danej uczelni znajdują się w pakietach
informacyjnych lub innych materiałach. Bardzo często są również przesyłane do studenta po
przesłaniu formularza zgłoszeniowego. Uczelnia przyjmująca zapewnia zwykle
przyjeżdżającym studentom zakwaterowanie w domach studenckich lub pomaga znaleźć
kwaterę prywatną. Niektóre uczelnie nie dysponują jednak swoimi akademikami (np.
Uniwersytet w Granadzie), wtedy trzeba znaleźć zakwaterowanie indywidualnie. W wielu
miejscach trzeba uiścić kaucję/depozyt, która jest zwracana po zakończeniu pobytu. Zdarza
się również, że pokój w akademiku można wynająć jedynie na cały semestr, co nie jest
korzystne przy pobytach 3-4 miesięcznych. Często istnieją osobne formularze, dotyczące
ubiegania się o zakwaterowanie (obok formularzy zgłoszeniowych), które trzeba wysłać
w odpowiednim terminie we wskazane miejsce.
I.9.
LEGALIZACJA POBYTU
Z dniem 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przy wyjazdach do państw
Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy jednak pamiętać, że na
pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w
przypadku niektórych państw formalności trzeba będzie załatwić jeszcze przed wyjazdem.
Każdy kraj posiada własne przepisy i wymagania, dotyczące legalizacji pobytu. Student przed
wyjazdem powinien dokładnie sprawdzić przepisy określające legalizację pobytu w kraju, do
którego wyjeżdża. Często warunkiem koniecznym jest poświadczenie przez uczelnię
przyjęcia na studia w ramach programu LLP/Erasmus, posiadanie ważnego ubezpieczenia
oraz uwiarygodnienie posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum
socjalnego danego kraju). Każdy wyjeżdżający student otrzymuje w Dziale Projektów
Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą potwierdzenie uzyskania statusu studenta
Erasmusa, terminu pobytu w uczelni partnerskiej i wysokości przyznanego stypendium.
Potwierdzenie to jest zwykle wymagane przy legalizacji pobytu.
Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze
określonym przez ustawodawstwo danego kraju.
Bardziej szczegółowe informacje o legalizacji pobytu w poszczególnych krajach można
znaleźć na stronach:
www.frse.org.pl
www.eurodesk.pl/index2.php?go=publikacje
www.msz.gov.pl/
I.10. UBEZPIECZENIE
UWAGA !
Informacje na temat opieki medycznej za granicą po przystąpieniu Polski do UE są stale
modyfikowane. Dlatego konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z nimi przed
wyjazdem do uczelni partnerskiej.
9
Źródła informacji:
1. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach
Nr telefonu: + 32/ 200 40 40, 200 40 41,
2. Strona internetowa Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl.
Osoby, odprowadzające składki do Narodowego Funduszu Zdrowia, podróżujące po krajach
Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do korzystania
z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju,
należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie - rolę tę pełni obecnie
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). O wydanie EKUZ należy
wnioskować w Polsce, przed wyjazdem na stypendium. Żeby uzyskać kartę należy złożyć
wniosek o jej wydanie oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne
w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.
W niektórych krajach EKUZ przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej, w innych
trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda
zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje,
dotyczące rozwiązań przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej
Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl/ue/.
W każdym z państw UE/EOG obowiązują inne zasady udzielania świadczeń.
Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Konieczne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NW). Należy również upewnić się, czy uczelnia przyjmująca
nie wymaga wykupienia jakiegoś dodatkowego/specyficznego ubezpieczenia. Informacja taka
powinna być zawarta w materiałach informacyjnych z danej uczelni.
Dodatkowe informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym dostępne są również na
stronach Narodowej Agencji LLP/Erasmus:
www.erasmus.org.pl
I.11. PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE
Studenci zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu LLP/Erasmus powinni znać język
kraju docelowego (lub obowiązujący język wykładowy) w stopniu umożliwiającym
uczestniczenie w zajęciach i wykładach. Wiele uczelni przyjmujących oferuje dodatkowe
kursy językowe przed rozpoczęciem okresu studiów lub w trakcie semestru. Informacje
o nich i ewentualne formularze zgłoszeniowe powinny być dostępne na stronach
internetowych lub w informacjach wysłanych do studenta. Ponadto kraje, gdzie mówi się
językami rzadziej stosowanymi i nauczanymi, organizują w ramach Programu ERASMUS
intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC – Erasmus Intensive Language Courses).
Szczegółowe informacje o kursach językowych Erasmusa oraz wykaz ośrodków
organizujących kursy w poszczególnych krajach są dostępne na stronie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/general_en.html
oraz na stronach internetowej Narodowej Agencji LLP/Erasmus:
www.frse.org.pl
www.erasmus.org.pl
10
I.12. SKRÓCENIE OKRESU STUDIOWANIA
Student jest zobowiązany do odbycia studiów za granicą w terminie określonym w umowie
podpisywanej przed wyjazdem na stypendium. Konsekwencją skrócenia okresu studiowania
jest konieczność zwrotu części stypendium. Minimalnym okresem studiów są 3 miesiące.
Pobyt krótszy niż 3 miesiące powoduje konieczność zwrotu całego grantu i nieuznanie okresu
pobytu za granicą przez UŚ.
Uwaga!
Jeśli konieczne jest skrócenie okresu studiowania należy bezzwłocznie
skontaktować się z Działem Projektów Międzynarodowych i Współpracy
z Zagranicą (jeszcze przed wyjazdem z uczelni partnerskiej).
I.13. PRZEDŁUŻENIE OKRESU STUDIOWANIA.
Pobyt za granicą można przedłużyć o kolejny semestr, ale tylko z semestru zimowego na
letni. Nie można przedłużyć pobytu z semestru letniego na zimowy, ponieważ jest to już
nowy rok akademicki. Zasadą programu jest, że pobyt za granicą w ramach ERASMUSA nie
może wykroczyć poza dany rok akademicki.
Warunki przedłużenia:
-
wypełnione „Podanie o przedłużenie pobytu” (dostępne na www.erasmus.us.edu.pl) ze
zgodą dziekana i koordynatora wydziałowego,
pisemna zgoda uczelni zagranicznej na przedłużenie pobytu,
zatwierdzone przez wszystkie strony Porozumienie o programie studiów na nowy
okres studiów wraz z Potwierdzeniem uznania zaliczeń – Recognition Sheet.
Oryginał „Podania” i kserokopie pozostałych dokumentów należy dostarczyć do Działu
Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą, który sporządza wtedy aneks do
umowy między studentem a UŚ oraz zaświadczenie o statusie studenta Erasmusa.
Niepodpisanie umowy, obejmującej przedłużenie okresu studiów skutkuje utratą statusu
studenta Erasmusa. Wszystkie formalności związane z przedłużeniem pobytu muszą
zostać załatwione najpóźniej do 3 tygodni przed planowaną wcześniej datą zakończenia
studiów.
Uwaga!
Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą nie pośredniczy
w przekazywaniu dokumentów dotyczących przedłużenia okresu pobytu.
Wszystkie szczegóły należy uzgadniać z koordynatorem wydziałowym programu. Zgoda na
przedłużenie nie jest jednoznaczna z przyznaniem dodatkowego stypendium.
11
II. WYJAZD „KROK PO KROKU”:
ETAP 1
ZAKWALIFIKOWANIE STUDENTA PRZEZ WYDZIAŁOWĄ KOMISJĘ KWALIFIKACYJNĄ
ETAP 2
KONTAKT STUDENTA Z DZIAŁEM PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ
Student otrzymuje Informator dla wyjeżdżających studentów
ETAP 3
KONTAKT Z UCZELNIĄ PRZYJMUJĄCĄ. WYSYŁANIE FORMULARZY APLIKACYJNYCH
Zaraz po zakwalifikowaniu student powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi uczelni
partnerskiej (procedura aplikacyjna, terminy zgłoszeń, oferta programowa, itp.). Informacje te
znajdują się w różnego rodzaju przewodnikach i informatorach, a przede wszystkim pakietach
informacyjnych ECTS. Niektóre materiały są dostępne u koordynatora wydziałowego lub w Dziale
Projektów Międzynarodowych i Współpracy Z Zagranicą. Wszystkie informacje powinny również być
dostępne na stronach internetowych danej uczelni.
Niektóre uczelnie partnerskie wymagają dodatkowo, aby uczelnia macierzysta przesłała im oficjalną
nominację studenta mającego przyjechać do nich w ramach LLP/Erasmus. Konieczność przesłania
takiej nominacji należy zgłosić do Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą.
DPMiWzZ przygotowuje bazę danych uczelni partnerskich dostępną na www.erasmus.us.edu.pl –
Wyjazdy studentów 2009-2010. Baza danych będzie stale aktualizowana.
Praktyczne informacje dotyczące pobytu w danej uczelni można również uzyskać od studentów,
którzy odbyli już studia Erasmusa. Nazwiska i adresy e-mail tych studentów można uzyskać
w DPMiWzZ. Materiały informacyjne są również zwykle przysyłane do studenta, po otrzymaniu
przez uczelnię przyjmującą formularza zgłoszeniowego.
DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY WYSŁAĆ DO UCZELNI ZAGRANICZNEJ:
UWAGA!
Dokumenty do uczelni przyjmującej powinny zostać wysłane listem poleconym. Zalecamy zrobienie kserokopii
wszystkich wysyłanych dokumentów.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Większość uczelni zagranicznych posiada własne formularze
zgłoszeniowe, które należy w odpowiednim terminie wypełnić
i wysłać do uczelni przyjmującej, aby otrzymać potwierdzenie
przyjęcia na studia w ramach Programu LLP/Erasmus. Formularze
zgłoszeniowe uczelni partnerskich są najczęściej dostępne na stronach
internetowych danej uczelni oraz w w/w bazie danych.
UWAGA!
Student sam wysyła w odpowiednim terminie formularz zgłoszeniowy do
uczelni zagranicznej, o ile uczelnia ta nie wymaga innego trybu przekazywania
dokumentów. Niektóre uczelnie wymagają wypełnienia formularza on-line.
POROZUMIENIE O PROGRAMIE
STUDIÓW
Patrz punkt I.4.B., strona 6. Proponujemy przygotowanie
Porozumienia w 2 egzemplarzach i wysłanie 1 do uczelni partnerskiej.
12
DOKUMENTY, KTÓRE STUDENT POWINIEN OTRZYMAĆ Z UCZELNI ZAGRANICZNEJ:
PISEMNE POTWIERDZENIE
PRZYJĘCIA NA STUDIA W RAMACH
PROGRAMU LLP /ERASMUS
PODPISANE POROZUMIENIE
O PROGRAMIE STUDIÓW
Potwierdzenie zostaje zwykle przesłane na adres domowy
studenta. Może jednak również zostać przesłane do koordynatora
wydziałowego lub do DPMiWzZ. Oryginał potwierdzenia należy
zabrać ze sobą za granicę (kserokopia do DPMiWzZ).
Potwierdzenie przyjęcia na studia wystawione przez uczelnię
partnerską umożliwia podjęcie dalszych kroków związanych z
wyjazdem w kraju.
Jeżeli uczelnia zwleka z odesłaniem podpisanego
Porozumienia, student powinien się o nie upomnieć. Zdarza
się, że uczelnie nie chcą potwierdzać programu studiów przed
przyjazdem studenta. Wtedy należy uzyskać wymagane
podpisy natychmiast po przyjeździe do uczelni partnerskiej
i przesłać
kserokopie
Porozumienia
do
DPMiWzZ
i koordynatora wydziałowego. Oryginał Porozumienia
o programie studiów z ostateczną listą przedmiotów
i podpisami wszystkich stron musi zostać przekazany do
właściwego
dziekanatu.
DPMiWzZ
nie
pośredniczy
w przekazywaniu Porozumienia o programie studiów.
ETAP 4
ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W KRAJU
ZAŁOŻENIE KONTA W BANKU
UZYSKANIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO
W ODDZIALE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
UBEZPIECZENIE SIĘ OD NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
SPRAWDZENIE SPOSOBU LEGALIZACJI POBYTU
W KRAJU DOCELOWYM
ZROBIENIE DUŻEJ ILOŚCI ZDJĘĆ
LEGITYMACYJNYCH
Patrz punkt I.5., strona 8.
Patrz punkt I.10., strona 9.
Patrz punkt I.10., strona 9.
Patrz punkt I.9., strona 9.
Są potrzebne za granicą do legitymacji
studenckiej, biletu, itp.
ETAP 5
ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM:
DOKUMENTY,
KTÓRE
NALEŻY
DOSTARCZYĆ
MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
WNIOSEK WYJAZDOWY „W”
DO
DZIAŁU
PROJEKTÓW
Wniosek „W” wypełniają pracownicy i studenci Uniwersytetu
Śląskiego wyjeżdżający za granicę. Na potrzeby LLP/Erasmus
został on zmodyfikowany – jest już częściowo wypełniony.
Należy tylko uzupełnić brakujące informacje. Wniosek musi być
podpisany przez studenta, opiekuna / promotora / koordynatora
wydziałowego, dziekana. Z wyjątkiem studenta wymagane są
imienne pieczątki.
W załączeniu przykładowo wypełniony Wniosek W (zał. Nr 2).
13
KSEROKOPIA WYPEŁNIONEGO
I PODPISANEGO POROZUMIENIA
O PROGRAMIE STUDIÓW.
ORAZ
POTWIERDZENIA UZNANIA
ZALICZEŃ – RECOGNITION SHEET
KSEROKOPIA POTWIERDZENIA
PRZYJĘCIA Z UCZELNI
ZAGRANICZNEJ
FORMULARZ Z NUMEREM KONTA
Patrz punkt I.4.B., strona 6 i ETAP 3.
Patrz ETAP 3.
Na wskazany przez studenta numer konta zostanie przekazane
stypendium. Prosimy o staranne wypełnienie formularza. Błędne
podanie numeru konta skutkuje opóźnieniami w przekazaniu
stypendium. Patrz punkt I.5., strona 8.
UWAGA!
Cała dokumentacja
musi zostać złożona w DZIALE PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOW YCH
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ nie później niż na 3 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.
PODPISANIE UMOWY NA WYJAZD
W momencie składania wszystkich dokumentów, podpisywana jest umowa na wyjazd między
studentem a Uniwersytetem Śląskim, określająca warunki przyznania stypendium. Umowa jest
podpisywana w dwóch egzemplarzach, jeden dla Uniwersytetu Śląskiego, drugi dla studenta. Po
podpisaniu umowy przez Rektora, należy jeden egzemplarz odebrać w Dziale Projektów
Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą, osobiście bądź przez pisemnie upoważnioną osobę.
Umowa zobowiązuje studenta m.in. do:
- odbycia studiów w deklarowanym okresie i zrealizowania uzgodnionego programu studiów,
- do niezwłocznego zawiadomienia Uniwersytetu Śląskiego o wszelkich planowanych zmianach,
np. zmianie terminu pobytu, programu studiów,
- dostarczenia Wykazu zaliczeń oraz potwierdzenia terminu pobytu za granicą,
- wypełnienia ankiety dotyczącej okresu studiów za granicą,
- nieubiegania się o inne stypendium finansowane z funduszy Komisji Europejskiej na ten sam
okres pobytu.
- ubezpieczenia się studenta na okres studiów za granicą.
Swoim podpisem student potwierdza również przyjęcie do wiadomości faktu, że stypendium
pokrywa jedynie różnicę w kosztach utrzymania w kraju i za granicą.
UWAGA ! Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminu podpisania umowy.
DOKUMENTY,
KTÓRE
STUDENT
OTRZYMUJE
MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ:
ZAŚWIADCZENIE
O PRZYZNANIU STYPENDIUM
ERASMUSA.
ZAŚWIADCZENIE
O WYJEŹDZIE NA STUDIA ZA
GRANICĘ
W
DZIALE
PROJEKTÓW
Wydawane zaświadczenie w języku angielskim potwierdza uzyskanie
statusu studenta Erasmusa, termin pobytu w uczelni partnerskiej i
przyznanie stypendium. Może być potrzebne przy rejestracji w uczelni
przyjmującej oraz przy legalizacji pobytu za granicą. Zaświadczenie
należy odebrać po kilku dniach od złożenia dokumentów.
Wydawane zaświadczenie w języku polskim potrzebne jest przy
uzyskiwaniu
EUROPEJSKIEJ
KARTY
UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Patrz
punkt 1.10, strona 09.
14
JEDEN EGZEMPLARZ UMOWY
NA WYJAZD.
KARTA STUDENTA ERASMUSA
CONFIRMATION OF
LLP/ERASMUS STUDENT
MOBILITY
Po podpisaniu przez Prorektora ds. Studenckich, Promocji
i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego.
Student otrzymuje Kartę po podpisaniu umowy na wyjazd. Patrz
punkt I.3.B., strona 5 i załącznik nr 1.
Jest to dokument, na którym uczelnia przyjmująca potwierdza daty
pobytu studenta na stypendium. Bezzwłocznie po przyjeździe należy
uzyskać w biurze programu LLP/ERASMUS uczelni przyjmującej
potwierdzenie daty przyjazdu i przesłać formularz faksem. Przed
wyjazdem należy uzyskać potwierdzenie daty zakończenia pobytu.
UWAGA!!! DATY NA CONFIRMATION MUSZĄ ZGADZA SIĘ Z
DATAMI NA UMOWIE O WYJAZD. DOSTARCZENIE
ORYGINAŁU TEGO DOKUMENTU DO DZIAŁU PROJEKTÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ JEST
WARUNKIEM ROZLICZENIA WYJAZDU.
POWIADOMIENIE DZIEKANATU.
O wyjeździe studenta na studia za granicę powinien zostać powiadomiony właściwy dziekanat UŚ.
Czyni to koordynator wydziałowy Programu. Student przed wyjazdem powinien upewnić się, że
dziekanat został zawiadomiony o jego wyjeździe.
GRANT JEST PRZELEWANY NA KONTO WSKAZANE PRZEZ STUDENTA.
Grant jest przelewany na konto studenta w sposób określony w umowie i zgodny z zaleceniami Narodowej
Agencji LLP/Erasmus. Warunkiem terminowości wypłaty jest złożenie wszystkich, kompletnych i poprawnie
wypełnionych dokumentów w odpowiednim czasie. Lista płatnicza jest przygotowywana raz w miesiącu, pod
koniec każdego miesiąca. Jeżeli wyjazd jest planowany w połowie miesiąca, należy zadbać o złożenie
dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem.
ETAP 6
POBYT ZA GRANICĄ
Radzimy zabrać ze sobą Informator dla wyjeżdżających studentów oraz regularnie sprawdzać
stronę internetową Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą.
Patrz ETAP 5
POTWIERDZENIE DATY
PRZYJAZDU
LEGALIZACJA POBYTU
KONTAKT Z DZIAŁEM
PROJEKTÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I
WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
KONTAKT Z KOORDYNATOREM
WYDZIAŁOWYM
ZMIANY W PROGRAMIE STUDIÓW
SKRÓCENIE POBYTU
PRZEDŁUŻANIE POBYTU
Patrz punkt I.9., strona 9.
Bardzo często przesyłamy studentom pocztą elektroniczną ważne
informacje w trakcie ich pobytu za granicą. Dlatego też student
powinien posiadać adres poczty elektronicznej, przekazać go do
Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą oraz
regularnie sprawdzać zawartość poczty.
Ważne jest utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorem
wydziałowym, zwłaszcza we wszystkich sprawach dotyczących
programu studiów i ewentualnego przedłużania pobytu.
Patrz punkt I.4.B., strona 6.
Patrz punkt I.12., strona 11.
Patrz punkt I.13., strona 11.
15
UZYSKANIE WYKAZU ZALICZEŃ
Należy się o to zatroszczyć przed powrotem pomimo, że niektóre
uczelnie deklarują, że prześlą wszystkie dokumenty bezpośrednio
do Uniwersytetu Śląskiego.
Jeżeli uczelnia partnerska nie chce wydać studentowi wykazu zaliczeń wskazane
jest, aby student zbierał je na własną rękę, a następnie udał się do koordynatora
uczelni partnerskiej w celu uzyskania pieczątki potwierdzającej zgodność
przedstawionych informacji ze stanem faktycznym.
POTWIERDZENIA DATY
ZAKOŃCZENIA POBYTU
Szczególne ważne jest uzyskanie przed opuszczeniem uczelni
zagranicznej potwierdzenia terminu zakończenia pobytu na
Confirmation of LLP/Erasmus student mobility, które jest
podstawowym dokumentem rozliczającym studenta ze stypendium.
ETAP 7
POWRÓT ZE STYPENDIUM
DOKUMENTY, KTÓRE STUDENT MUSI DOSTARCZYĆ
MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ:
KSEROKOPIA WYKAZU ZALICZEŃ
CONFIRMATION OF LLP/ERASMUS
STUDENT MOBILITY
WYPEŁNIONA ANKIETA
PRAKTYCZNE INFORMACJE
(nieobowiązkowo)
DO
DZIAŁU
PROJEKTÓW
(oryginał do dziekanatu)
Potwierdzenie z uczelni zagranicznej, że student studiował
od ......... do............. w ramach Programu LLP/Erasmus. Na
potwierdzeniu muszą widnieć dokładne daty pobytu
studenta na stypendium, pokrywające się z przyznanym okresem
stypendialnym (taka sama ilość miesięcy). Jeżeli student odbywał
praktykę, musi dostarczyć odpowiednie zaświadczenie
potwierdzające ten fakt.
Ankieta ocenia różne etapy związane z pobytem za granicą:
przygotowanie do wyjazdu, pobyt w uczelni zagranicznej
i włączenie się w tok studiów po powrocie. Ankieta jest
wypełniana on-line na stronie Narodowej Agencji LLP/Erasmus
i nie wymaga drukowania. Ścieżka dostępu znajduje się na:
www.erasmus.us.edu.pl. Wypełnienie ankiety jest jednym
z warunków rozliczenia wyjazdu studenta, który będzie
sprawdzany
bezpośrednio
przez
Narodową
Agencję
LLP/Erasmus.
Prosimy o przesyłanie do DPMiWzZ w trakcie całego pobytu jak
i po jego zakończeniu wszelkich praktycznych porad dla
przyszłych stypendystów. Będziemy je na bieżąco zamieszczać
na naszej stronie internetowej.
W/w dokumenty muszą zostać dostarczone do Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy
z Zagranicą najpóźniej 3 tygodnie od daty zakończeniu studiów za granicą, określonej w umowie na wyjazd.
Na ich podstawie student „rozlicza się” z przyznanego mu stypendium. Opóźnienie lub niedostarczenie
dokumentów spowoduje żądanie zwrotu stypendium.
16
Załącznik Nr 1
KARTA STUDENTA ERASMUSA
Każdy student wyjeżdżający na stypendium w ramach programu LLP/Erasmus
otrzymuje Kartę Studenta Erasmusa, która określa jego prawa i obowiązki.
Status studenta Erasmusa uzyskują jedynie ci studenci, którzy spełniają kryteria udziału
w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd do
partnerskiej uczelni w Europie w celu zrealizowania tam części studiów. Zarówno uczelnia
macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca muszą posiadać Kartę Erasmusa
(ERASMUS University Charter) nadaną przez Komisję Europejską.
Jako student Erasmusa, masz prawo oczekiwać, że:
§
§
§
§
§
otrzymasz Porozumienie o programie zajęć pomiędzy Twoją uczelnią macierzystą
a uczelnią przyjmującą, w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów za
granicą, w tym – liczba punktów kredytowych jakie powinieneś/ powinnaś uzyskać;
uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego, ani żadnych
opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów czy bibliotek;
po zakończeniu okresu studiów w uczelni przyjmującej otrzymasz podpisany przez tę
uczelnię Wykaz zaliczeń (Transcript of Records), w którym zamieszczone będą uzyskane
przez Ciebie punkty i oceny (zaliczenia);
Twoja uczelnia macierzysta w pełni uzna oceny i punkty uzyskane przez Ciebie w uczelni
zagranicznej w czasie odbytego tam okresu studiów, zgodnie z ustaleniami Porozumienia
o programie zajęć (Learning Agreement);
zachowasz prawo do korzystania ze stypendiów krajowych, do których nabyłeś / nabyłaś
prawa przed wyjazdem.
Jako student Erasmusa będziesz zobowiązany:
§
§
§
§
przestrzegać zasad i zobowiązań wynikających z umowy z Twoją macierzystą uczelnią;
dopilnować, aby wszelkie zmiany w Porozumieniu o programie zajęć były uzgadniane
z uczelnią macierzystą oraz przyjmującą i niezwłocznie wprowadzane do Porozumienia
w formie pisemnej;
spędzić w uczelni przyjmującej pełny ustalony okres studiów (obejmujący również okres
egzaminów i zaliczeń) oraz respektować zasady i przepisy uczelni przyjmującej;
sporządzić sprawozdanie / ankietę z pobytu w uczelni zagranicznej po powrocie do kraju,
w formie do jakiej Cię zobowiąże uczelnia macierzysta.
Jeżeli będziesz mieć problemy z którymkolwiek z powyższych praw i obowiązków,
powinieneś / powinnaś dokładnie określić ten problem, upewnić się, że przestrzegałeś /
przestrzegałaś uzgodnionych zasad i wykorzystałeś / wykorzystałaś oficjalne procedury
odwoławcze w Twojej uczelni macierzystej. Zwróć się do wydziałowego lub uczelnianego
koordynatora Erasmusa w Twojej uczelni. Jeśli pomimo to nie uda Ci się nadal rozwiązać
problemu, skontaktuj się z Agencją Narodową.
17
Załącznik Nr 2
1. Osoba wyjeżdżająca:
(Do uż yt k u sł użbo wego
DWZ)
Numer sprawy:
Jan Kowalski............student........................................................
Nazwisko i Imię wyjeżdżającego, · tytuł/stopień naukowy
Wydział Filologiczny Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej XXX XX XX
Wydział/Instytut/Zakład
telefon kontaktowy
Nr pracowniczy................... - - - .................
Katowice, dnia.....1.09.2009...............
Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Śląskiego
Wniosek w sprawie wyjazdu służbowego za granicę
W
2. Nazwa instytucji zapraszającej: ....UNIVERSITY OF SURREY ...........................................Proszę o podanie
nazwy uczelni/Instytucji zapraszającej lub będąca miejscem wizyty
... (miejscowość, kraj)..........Roehampton, Wielka Brytania...............
Proszę o podanie adresu uczelni/Instytucji zapraszającej lub będąca miejscem wizyty
3. Termin wyjazdu:
od
4. Wniosek o świadczenia:
1
10
dzień
miesiąc
2009
rok
do
28
dzień
02
2010
miesiąc
rok
Szacunkowy koszt
Podróż
-
Proszę o wpisanie rodzaju transportu:
Diety
-
Proszę o wpisanie ilości i wysokości diet
Noclegi
Proszę określić – opłaty hotelowe/ryczałt hotelowy oraz podać ilość nocy
Wiza
Ubezpieczenie
Proszę o podanie adresu zamieszkania, daty urodzenia oraz nazwisko i imię, datę urodzenia osoby uprawnionej
Inne opłaty
-
Razem orientacyjny koszt wyjazdu
-
5. Zasady finansowania wyjazdu:
Działalność statutowa – DST
-
Proszę o wpisanie tematu badawczego
Badania własne – BW
-
Proszę o wpisanie tematu badawczego
Grant – PB -
-
Proszę o wpisanie numeru grantu
Dotacje obce
Proszę o wpisanie nazwy instytucji
Programy międzynarodowe
PROGRAM LLP / ERASMUS
Dotacja Rektora z opłat za zajęcia dydaktyczne Uczelni
Inne źródła finansowania
Proszę o wpisanie nazwy źródła finansowania
18
X
-
6. Podstawa realizacji wyjazdu:
1.
2.
3.
W ramach Uchwały nr 12 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10.07.1992 ...............................Tak/Nie
W ramach urlopu naukowego – bezpłatnego zgodnie z Zarządzeniem MEN z dnia 3.10. 1991 .... Tak/Nie
W ramach umowy bilateralnej Uniwersytetu Śląskiego o współpracy naukowo-dydaktycznej.........Tak/Nie
7. Cel wyjazdu:
Proszę o zaznaczenie celu wyjazdu (x)
a. Wyjazd służbowy – skierowanie do wykonania zadania służbowego za granicą
b. Prowadzenie badań naukowych
c. Wyjazd szkoleniowy
w celu odbycia kursu językowego
w celu odbycia studiów wyższych
w celu odbycia studiów podyplomowych
w celu odbycia studiów doktoranckich
w celu odbycia stażu habilitacyjnego
w celu odbycia stażu naukowego lub artystycznego lub specjalizacji
zawodowej
w
celu odbycia praktyki zawodowej,
d. Wyjazd na konferencje, seminaria i sympozja naukowe oraz inne zjazdy o charakterze naukowym
e. Zatrudnienie
f. Inne – proszę wymienić: Wyjazd na studia w ramach Programu Socrates/Erasmus
-
X
8. Uzasadnienie wyjazdu:
Wyjazd na studia w ramach Programu LLP/Erasmus
(podpis studenta)
Podpis wnioskodawcy
9. Merytoryczna akceptacja wyjazdu:
Potwierdzenie zasadności
i źródeł finansowania wyjazdu
(podpis koordynatora wydziałowego / opiekuna /
promotora PIECZĄTKA )
(podpis dziekana / prodziekana
PIECZĄTKA )
Podpis bezpośredniego przełożonego
Podpis Dziekana
DECYZJA REKTORA
Do uż ytku służ bowe go DWZ
Wyrażam zgodę na wyjazd za granicę
19
Załącznik Nr 3
LLP/ERASMUS PROGRAMME
ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
LEARNING AGREEMENT
ACADEMIC YEAR 2009/2010 SEMESTER: ......WINTER
FIELD OF STUDY: ......PHILOLOGY PERIOD OF STUDY: from 1.10.2009 to 15.02.2010
Name of student: ...............Jan Kowalski...........................................................................................
Sending institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach................... Country: ...Poland..............................
Receiving institution: University of (nazwa).......................................... Country: ............(kraj).................................
DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/L EARNING AGREEMENT
Course unit code (if any) and page
Course unit title (as indicated in the
no. of the information package
information package)
.......................JG34.........................
ENGLISH LITERATURE
.......................TC4553....................
FRENCH LITERATURE
.......................EUR5.......................
GERMAN CONVERSATION
........................TD54.......................
COMPOSITION
......................................................... ......................................................................
......................................................... ......................................................................
......................................................... ......................................................................
......................................................... ......................................................................
......................................................... ......................................................................
......................................................... ......................................................................
......................................................... ......................................................................
......................................................... ......................................................................
..
if necessary, continue the list on a separate sheet
Student’s signature
(podpis studenta)
...........................................................................................
Number of ECTS credits
10
10
5
5
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(data)
Date: ....................................................................
SENDING INSTITUTION
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved.
Departmental coordinator’s signature
Dean’s signature
(podpis i pieczątka koordynatora wydziałowego)
(podpis i pieczątka dziekana / prodziekana)
Date: (data)
Date: (data)
RECEIVING INSTITUTION
We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved.
Departmental coordinator’s signature
Institutional coordinator’s signature
(podpis koordynatora wydziałowego uczelni partnerskiej)
(podpis koordynatora uczelnianego uczelni partnerskiej)
Date: (data)
Date: (data)
20
Name of student: Jan Kowalski....................................................................................................
Sending institution: Uniwersytet Śląski........................ Country: Poland..........................
CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT
(to be filled in ONLY if appropriate)
Course unit code (if any)
and page no. of the
information package
............TD54..........
Course unit title (as indicated in the
information package)
.............COMPOSITION............
............R434............
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
Deleted
course
unit
X
Added
course
unit
Number of
ECTS credits
o
............5..........
.........HISTORY OF ART..............
o
.............................................
o
.............................................
o
o
.............................................
o
o
............................................
o
o
............................................
o
o
.............................................
o
o
.............................................
o
o
.............................................
o
o
X
o
............5..........
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
if necessary, continue this list on a separate sheet
ECTS credits: 1 full academic year = 60 credits
1 semester = 30 credits 1 term/trimester = 20 credits
Student’s signature
(podpis studenta) ................................................................
Date: (data) ...................................................
SENDING INSTITUTION
We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement
are approved.
Departmental coordinator’s signature
Dean’s signature
.(podpis i pieczątka koordynatora wydziałowego)...........
(podpis i pieczątka dziekana / prodziekana)..........................
Date: (data).....................................................
Date: (data)...........................................
RECEIVING INSTITUTION
We confirm bye the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are
approved.
Departmental coordinator’s signature
Institutional coordinator’s signature
(podpis koordynatora wydziałowego uczelni partnerskiej).
(podpis koordynatora uczelnianego uczelni partnerskiej)......
Date: (data)...........................
Date: (data)..........................................
21
Załącznik Nr 4
LLP/ERASMUS PROGRAMME
ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
TRANSCRIPT OF RECORDS
NAME OF SENDING INSTITUTION: Uniwersytet Śląski w Katowicach.............................................................
Faculty/Department of Faculty of Philology / Institute of British and American Culture and Literature ................
ECTS departmental coordinator / departamental coordinator: (imię i nazwisko)..........
Tel.: .........XXX...................... Fax: .................... XXX.................... e-mail box: .................. XXX..............................
NAME OF STUDENT: .........Kowalski............. First name: ..............Jan........................................
Date and place of birth: ......31.07.1980 Katowice............ (sex) :.............Male............................
Matriculation date: ............1.10.2003........... Matriculation number: ....XXX...................................
Study period at the host institution: from: 1.10.2009 to: 15.02.2010
NAME OF RECEIVING INSTITUTION: ....University of (nazwa) ...............................
Faculty/Department of ...Faculty of Philology / Department of English Philology ..........................................
ECTS departmental coordinator / departmental coordinator: (imię i nazwisko) .............................
Tel.: ......... XXX................... Fax: .............. XXX........... e-mail box: ............... XXX.....................
Course
Unit code
(1)
Title of the course unit
Duration of
course unit (2)
JG34.......
TC4553.....
EUR5.......
R434.........
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
ENGLISH LITERATURE
FRENCH LITERATURE
GERMAN CONVERSATION
HISTORY OF ART
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Local
grade (3)
ECTS
grade
(4)
ECTS
credits
(5)
1S
1S
1S
1S
9
9
9
9
A
A
A
A
10
10
5
5
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
.................
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
to be continued on a separate sheet
Total:
30
(1) (2) (3) (4) (5) see explanation on back page
Diploma/degree awarded:
...............................................................................................................................................
Date
(data)
Signature of registrar/dean/administration officer
(podpis osoby uprawnionej – dziekana/koordynatora uczelnianego)
Stamp of institution:
(pieczęć uczelni)
NB : This document is not valid without the signature of the registrar/dean/administration
officer and the official stamp of the institution.
22
(1) Course unit code:
Refer to the ECTS information Package
(2) Duration of course unit:
Y = 1 full academic year
1S = 1 semester
1T = 1 term/trimester
2S = 2 semesters
2T = 2 terms/trimesters
(3) Description of the institutional grading system:
TOTAL MARKS
10
EXCELLENT
9-10
VERY GOOD
7-8
PASS
5-6
FAIL
0-4
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..............................................................................................................
(4) ECTS grading scale:
ECTS Grade
% of successful
students normally
achieving the grade
Definition
A
10
EXCELLENT - outstanding performance with only minor errors
B
25
VERY GOOD - above the average standard but with some errors
C
30
GOOD - generally sound work with a number of notable errors
D
25
SATISFACTORY - fair but with significant shortcomings
E
10
SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria
FX
-
FAIL - some more work required before the credit can be awarded
F
-
FAIL - considerable further work is required
(5) ECTS credits:
1 full academic year
1 semester
1 term/trimester
=
=
=
60 credits
30 credits
20 credits
23
Załącznik Nr 5
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Rok akademicki
2009/2010
semestr:
..........................
EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFER U I AKUMULACJI
PUNKTÓW
LLP / ERASMUS
POTWIERDZENIE UZNANIA ZALICZEŃ
Nazwisko studenta:
Kierunek studiów:
Wydział:
Uczelnia partnerska/kod Uczelni:
Kraj:
DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEGO PROGRAMU STUDIÓW W UCZELNI PARTNERSKIEJ:
Zostaną Panu/i zaliczone następujące przedmioty zrealizowane w toku studiów w ramach LLP / ERASMUS
w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2008/2009, semestrze ........................................
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu
Liczba punktów
ECTS
RAZEM
24
DANE DOTYCZĄCE ODPOWIADAJĄCYM PRZEDMIOTOM W UCZELNI MACIERZYSTEJ
Zaliczenie wymienionych przedmiotów oznacza uznanie, iż odpowiadają one następującym przedmiotom
programu studiów w uczelni macierzystej:
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu
Liczba punktów
ECTS
RAZEM
Nazwisko studenta
...................................................
Nazwisko koordynatora ECTS wydziału/podstawowej
jednostki organizacyjnej/koordynatora wydziałowego
LLP/ERASMUS :
Podpis studenta:
……………………………………………………..
Data:
Podpis koordynatora:
Data:
Data:
Podpis i pieczątka Dziekana/Kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej:
Niniejszym potwierdzamy, że wyżej wymienione przedmioty zostaną zaliczone oraz że
zostaną uznane jako część obowiązującego programu w studiów uczelni macierzystej
25
DZIAŁ PROJEKTÓW MIĘDZYNARO DOWYCH
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
ul. Bankowa 12, pokój 75
40-007 Katowice
tel./fax: + 48 32/ 359 11 78
e-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.erasmus.us.edu.pl
GODZINY PRZYJĘĆ DLA STUDENTÓW
PONIEDZIAŁEK:
WTOREK:
ŚRODA:
CZWARTEK:
PIĄTEK:
26
8.00 – 15.00
11.00 – 14.00
11.00 – 14.00
11.00 – 14.00
nieczynne