Świadczenia pomocy społecznej: przypadki „trudne”, nietypowe i

Transkrypt

Świadczenia pomocy społecznej: przypadki „trudne”, nietypowe i
Zapraszamy na szkolenie:
Świadczenia pomocy społecznej:
przypadki „trudne”, nietypowe i codzienne.
21 kwietnia 2017 r
Adresaci:
Cel i korzyści:
Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12
marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm.)
Zapoznanie ze zmianami obowiązującymi od stycznia 2017 r w ustawie o pomocy społecznej i
przepisach wykonawczych, zdobycie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia wywiadu u osób i
rodzin ubiegających się lub korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego, świadczenia wychowawczego (500 +).
Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej
(pieniężnych i niepieniężnych) w związku ze zmianą sytuacji dochodowej strony
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie ustalania odpłatności za świadczenia
pomocy społecznej, prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej, możliwość
praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych dotyczących
prowadzenia i sporządzania wywiadu środowiskowego, kontaktu socjalnego, przyznawania
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej np. udzielania pomocy w formie
schronienia, posiłku np. zmiany odpłatności za świadczenia niepieniężne.
Prowadzący:
socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji
publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autor i koordynator projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników
Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego.
Miejsce:
Szczecin, Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. Krzysztofa Kolumba 86
Czas trwania:
9.30 – 14.30
Cena:
330,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 7 kwietnia .2017 r.
360,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu po 7 kwietnia 2017 r.
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich
jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków
publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i
serwis kawowy.
Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.
Program:
1. Zapoznanie z potrzebami szkoleniowymi uczestników, w tym przedstawienie ich „trudnych”
przypadków.
2. Ustalanie właściwości organów, w tym:
- dla osób pozostających pod opieką prawną (całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych),
- spory kompentencyjne pomiędzy OPS.
3. Ustalanie sytuacji dochodowej osób/rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej,
w tym:
- utrata źródła dochodu, uzyskanie dochodu w trakcie korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej,
- dochód z gospodarstwa rolnego a składki KRUS,
- odliczanie od dochodu alimentów zaległych, bieżących, egzekwowanych przez komornika,
- obliczanie dochodu z działalności gospodarczej,
- dochód jednorazowy przekraczający pięciokrotność odpowiedniego kryterium dochodowego
w kontekście ustalenia prawa do świadczeń, ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia,
- uwzględnianie dotacji na rozwój działalności gospodarczej, zwrotu podatku, pomocy od
fundacji.
4. Przyznawanie i realizacja wybranych świadczeń pieniężnych:
- zasiłek stały dla osoby w rodzinie,
- zasiłek stały a pobieranie emerytury lub renty w kwocie niższej od kryterium dochodowego,
- zasiłek stały a zarejestrowanie w PUP,
- zmiany dotyczące przyznawania zasiłku stałego od 2017 roku w sytuacji opóźnień w uzyskaniu
odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności
- zasiłek okresowy przyznawany rodzinie a nabycie prawa do renty lub emerytury przez członka
rodziny,
- odmowa zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego.
5. Kwestie dotyczące przyznawania pomocy w formie dożywiania dzieci i młodzieży w szkole:
- pomoc doraźna w formie posiłku,
- czasookres przyznania świadczenia
6. Pomoc w formie schronienia dla osób bezdomnych w kontekście wymogu zawarcia kontraktu
socjalnego.
7. Usługi opiekuńcze:
- ustalenie wymiaru, zakresu i miejsca świadczenia usług opiekuńczych np. kwestia udzielenia
potrzebującemu dziecku pomocy w formie hipoterapii,
– ustalanie odpłatności za usługi.
8. Kierowanie i ustalanie odpłatności za DPS:
- odmowa i uchylanie się od współdziałania osób zobowiązanych do odpłatności,
- odmowa udzielenia informacji o dochodach, rozdzielność majątkowa, odrębne
gospodarowanie osób zobowiązanych do odpłatności,
- niewskazanie adresu osób spokrewnionych – możliwości ustalenia ich adresu zamieszkania,
- ustalanie odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej w sytuacji zmiany
wysokości odpłatności za pobyt w placówce, w sytuacji zmiany wysokości dochodów
pensjonariusza i/lub osób zobowiązanych do odpłatności,
- pobyt osoby skierowanej poza DPS powyżej 21 dni w roku kalendarzowym a odpłatność
gminy.
9. Aspekty praktyczne przeprowadzania i dokumentowania rodzinnego wywiadu środowiskowego
np.:
- aktualizacja wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób korzystających ze
stałych form pomocy,
- wywiad środowiskowy w sprawach dotyczących świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego,
specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego (500 +), ubezpieczenia
zdrowotnego.
10. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej obowiązujące od stycznia 2017r.
11. Dyskusja