Instrukcja Rock Shox PL

Transkrypt

Instrukcja Rock Shox PL
Karta gwarancyjna
Instrukcja obsługi
Metka handlowa
www.harfa-harryson.com.pl
2007
GWARANCJA
Wprowadzenie.
– Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją Obsługi, co umożliwi Państwu prawidłową eksploatację amortyzatora i zachowanie najwyższej wartości użytkowej.
– Książka ta jest gwarancją, instrukcją obsługi i metką handlową amortyzatorów Rock Shox.
Warunki Gwarancji
I Postanowienia ogólne
1 Wyłącznym dystrybutorem amortyzatorów Rock Shox jest firma Harfa-Harryson Henryk Charucki
53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 52A.
2. Karta gwarancyjna jest ważna wraz z dowodem zakupu.
3. Karta gwarancyjna musi zawierać dane kupującego, datę sprzedaży i numer amortyzatora. Informacje te winny być wpisane w części: Karta Właściciela.
4. Niniejszą Gwarancją objęte są amortyzatory Rock Shox, które spełniają następujące warunki:
– zostały sprowadzone na teren Polski i wprowadzone do obrotu przez firmę Harfa-Harryson,
– zostały zakupione u dystrybutora lub jego partnera handlowego, na terenie Polski przez wskazanego w karcie gwarancyjnej kupującego.
5. Gwarancja obejmuje swoim zasięgiem jedynie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Uprawnienia te wynikają z Ustawy z dnia 27.07.2002r o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.z
2002 r., nr 141, poz. 1176)
7. Gwarancja w żaden sposób nie zapewnia, że produkt jest niezniszczalny zarówno w czasie trwania
gwarancji jak i po niej.
II. Warunki gwarancji
1. Producent udziela gwarancji na następujący okres:
– amortyzatory przednie – 2 lata
– amortyzatory tylne – 2 lata
2. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe przy produkcji towaru oraz wady powstałe przez zastosowanie, wadliwych materiałów do produkcji.
3. Podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej amortyzatora Rock Shox, jest dostarczenie
przez Klienta amortyzatora i przedłożenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej (nr amortyzatora, pieczęć i podpis sprzedawcy, imię i nazwisko kupującego) wraz z oryginalnym dowodem
zakupu.
4. Klient dokonuje zgłoszenia reklamacyjnego w punkcie handlowym, w którym dokonał zakupu towaru, gdzie sprzedawca sporządza protokół reklamacyjny na podstawie dokumentów przedłożonych
przez klienta, zgodnych z pkt. 3 ust. II. Warunków Gwarancji.
5. Po dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego, obowiązuje następująca procedura:
a) wydanie decyzji dotyczącej zgłoszonej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia sporządzenia
protokołu reklamacyjnego, i
b) w przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, naprawa lub wymiana reklamowanej części na
nową w ciągu 30 dni, z zastrzeżeniem pkt. 7 ust. II.
– Jeżeli konieczne jest sprowadzenie części z poza granic Polski, termin może wydłużyć się do 60
dni, o czym klient zostanie pisemnie powiadomiony.
– Wadliwa część wymieniana jest na nową, nie gorszą pod względem technologicznym, i materiałowym niż uszkodzona, w dostępnym obecnie kolorze.
6. W ramach gwarancji, wymianie lub naprawie podlegają poszczególne, wadliwe elementy lub
w ostateczności cały amortyzator. 7. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania ekspertyzy przez producenta, terminy określone
w pkt. 5 B. mogą wydłużyć się do terminu określonego w oficjalnym piśmie.
8. Ekspertyzy tylnych i przednich amortyzatorów dokonuje wyłącznie centralny serwis Rock Shox
mieszczący się we Wrocławiu, ul. Robotnicza 52a.
www.harfa-harryson.com.pl
9. Naprawę gwarancyjną wykonuje centralny serwis Rock Shox. W szczególnych przypadkach może
wykonać to autoryzowany serwis w punkcie sprzedaży, wskazany przez firmę Harfa-Harryson.
10.Za naprawę gwarancyjną nie uznaję się:
a) regulacji i ustawień amortyzatora,
b) zmiany charakterystyki pracy amortyzatora,
c) czynność serwisową (np. wymiana oleju)
11.Gwarancja nie obejmuje elementów ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania:
– uszczelnienia przeciwpyłowe
– tuleje ślizgowe
– O-ringi
– uszczelki
– pierścienie z gąbki
– oleje i smary
– linki i pancerze przy manetce blokującej
– powierzchnie ślizgowe goleni górnych
III. Przyczyny utraty gwarancji
1. Gwarancja traci ważność w następujących okolicznościach:
– po upłynięciu okresu gwarancji,
– w przypadku braku karty gwarancyjnej,
– w przypadku braku dowodu zakupu,
– gdy zniszczony zostanie numer identyfikacyjny amortyzatora,
– po stwierdzeniu rozbieżności pomiędzy zapisem w dokumentacji amortyzatora (w karcie gwarancyjnej) a towarem.
– po dokonaniu przeróbki konstrukcyjnej amortyzatora lub innej ingerencji w fabryczną konstrukcję
– w przypadku stosowania innych części niż oryginalne (dotyczy to również olejów i smarów)
– w przypadku serwisowania amortyzatora w nieautoryzowanym serwisie podczas trwania okresu
gwarancyjnego
– w przypadku uszkodzeń mechanicznych;
– w przypadku niestosowania się do zaleceń w instrukcji obsługi
UWAGA
Zastrzega się jednocześnie, że niewykonanie czynności serwisowych, zalecanych według
planu czynności serwisowych, zamieszczonego w niniejszej Instrukcji obsługi, może być
podstawą do unieważnienia gwarancji.
W Związku z tym, uprzejmie prosimy o szczególne dopilnowanie, by na bieżąco dokonywane
były w Instrukcji obsługi wpisy, wszystkich czynności serwisowych wykonywanych w
amortyzatorze.
IV Przyczyną uszkodzeń, nie będących podstawą do reklamacji są:
1. Przekręcenie lub zniszczenie gwintów na piwoty.
2. Zniszczenie powłoki lakierniczej przy użyciu żrących substancji chemicznych
3. Korozji elementów amortyzatora przez przechowywanie roweru w zawilgoconych pomieszczeniach
(mokre piwnice, balkony, tarasy).
4. Naruszenie mechaniczne geometrii amortyzatora.
irma Harfa-Harryson nie zbiera informacji na temat numerów amortyzatorów i ich użytkowników
F
dlatego też bardzo prosimy o dopilnowanie dokumentacji, aby mogła posłużyć do ewentualnych
roszczeń gwarancyjnych lub w celu udowodnienia, że jest się pierwszym właścicielem amortyzatora.
Przeznaczenie amortyzatorów
Cross Country
All Mountain
Free Ride
Down Hill
UWAGA
Użytkowanie amortyzatorów niezgodnie z przeznaczeniem opisanym powyżej powoduje
utratę gwarancji.
Amortyzatory Rock Shox nie sa przeznaczone do skakania.
www.harfa-harryson.com.pl
Gratulacje!
Jesteś posiadaczem najlepszego możliwego dla twojego roweru amortyzatora.
Instrukcja ta zawiera ważne informacje na temat działań zabezpieczających i konserwacji twojego
widelca. Aby upewnić się, że twój widelec działa właściwie, zaleca się, aby został on zamontowany
przez wykwalifikowanego mechanika rowerowego. Zaleca się także postępowanie zgodne z zawartym
w instrukcji poleceniami, by jazda na rowerze była bezpieczna i bezproblemowa.
WAŻNE
Informacje dla konsumenta dotyczące bezpieczeństwa
1. Widelec zamontowany w twoim rowerze jest zaprojektowany do użytkowania przez jednego
rowerzystę na trasach górskich i innych warunkach off-road (poza szosą).
2. Przed rozpoczęciem użytkowania roweru upewnij się, że hamulce są właściwie zainstalowane
i odpowiednio ustawione. Jeżeli hamulce nie działają właściwie, rowerzysta jest narażony na
poważne obrażenia i urazy. 3. Twój widelec może zawodzić w pewnych okolicznościach włącznie (ale nie wyłącznie) z sytuacjami,
które powodują wyciek oleju, kolizjami lub innymi zdarzeniami mogącymi powodować wygięcie
lub złamanie części widelca; oraz wydłużonymi okresami nie użytkowania.
Uszkodzenie widelca może nie być na zewnątrz widoczne.
Nie jeździj na rowerze, jeżeli zauważyłeś wygięcia lub złamanie części widelca, wyciek oleju,
nasilające się dźwięki lub inne okoliczności wskazujące na uszkodzenie widelca, takie jak
zmniejszone tłumienie drgań. Zabierz swój rower do autoryzowanego serwisu RockShox.
Niesprawność widelca może być przyczyną uszkodzenia roweru lub poważne obrażenia
rowerzysty.
4. Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych RockShox. Zastosowanie innych niż oryginalne
części zamiennych unieważnia gwarancję i może spowodować uszkodzenie widelca.
5. Gdy rower jest przymocowany do bagażnika rowerowego, przy pomocy zacisku za widelec,
zwróć szczególną uwagę, aby nie przechylać roweru. Nie zabezpieczenie tylnego koła może
spowodować pęknięcie lub złamanie haka. Jeżeli rower przechyli się lub spadnie z bagażnika
nie należy jeździć na nim, bez uprzedniego dokładnego przeglądu roweru. Zwróć widelec
swojemu dealerowi, aby dokonał przeglądu.
Uszkodzenie dolnej goleni lub haka widelca może spowodować utratę kontroli nad rowerem
podczas jazdy, oraz poważne obrażenia rowerzysty.
6. W przypadku widelców kompatybilnych z hamulcami V-brake: Montować hamulce V-brake tylko
na oryginalne piwoty. Nie prowadzić przedniej linki hamulca przez przelotkę montowaną na
podkowie. W przypadku widelców kompatybilnych z hamulcami tarczowymi: Montując hamulce
tarczowe postępować zgodnie z instrukcją producenta hamulców.
7. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi produktu.
WIDELCE ROCKSHOX SĄ ZAPROJEKTOWANE DO JAZDY OFF-ROAD I NIE SĄ ZAOPATRZONE
W WŁAŚCIWE OZNACZENIA ODBLASKOWE NIEZBĘDNE DO JAZDY NA DROGACH
SAMOCHODOWYCH. JEŻELI TWÓJ ROWER BĘDZIE UŻYTKOWANY NA DROGACH
PUBLICZNYCH, TWÓJ DEALER POWINIEN ZAPEWNIĆ JEGO ODPOWIEDNIE OZNACZENIA,
KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DLA ZACHOWANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO.
INSTALACJA
Jest bardzo ważne, aby twój widelec RockShox był zamontowany właściwie, przez wykwalifikowanego mechanika rowerowego. Nieprawidłowe zamontowanie amortyzatora jest bardzo niebezpieczne i
może spowodować poważne obrażenia rowerzysty.
1. Zdemontować istniejący widelec z roweru. Zmierzyć długość rury sterowej i porównać z długością
rury sterowej nowego widelca RockShox. Rura sterowa RS może wymagać skrócenia do odpowiedniej długości. Upewnij się, że długość rury sterowej jest odpowiednia, aby zamontować na niej
wspornik kierownicy. Zainstaluj górną koronę podczas mierzenia lub dopasowywania rury sterowej.
UWAGA
NIE NALEŻY GWINTOWAĆ RUR STEROWYCH ROCKSHOX PRZYGOTOWANYCH DO
WSPORNIKÓW TYPU A-HEAD.
RURA STEROWA JEST JEDNORAZOWO ZAMONTOWANA DO KORONY. W CELU WYMIANY
RURY STEROWEJ NALEŻY WYMIENIĆ JĄ RAZEM Z KORONĄ I GOLENIAMI.
NIE DEMONTOWAĆ LUB WYMIENIAĆ RURY STEROWEJ. MOŻE SPOWODOWAĆ TO UTRATĘ
KONTROLI NAD ROWEREM PODCZAS JAZDY ORAZ POWAŻNE OBRAŻENIA I URAZY
ROWERZYSTY.
2. Zainstaluj dolną bieżnię sterów (29.9 mm dla sterów 1 1/8”), tak aby ciasno przylegała do górnej
części korony. Zamontuj widelec do roweru. Reguluj stery do momentu, gdy nie będzie w nich
żadnych luzów ani oporów. Odległość, na górnej goleni, pomiędzy dolną, a górną koroną nie powinna
przekraczać 160 mm.
3. Zainstaluj hamulce według instrukcji producenta oraz ustaw odpowiednio klocki hamulcowe. Widelce są przystosowane do hamulców typu-V montowanych na piwotach, lub z hamulców tarczowych montowanych na specjalnie do tego przeznaczonych otworach montażowych. Używaj tylko
hamulca działającego bez przelotki, montowanej na podkowie widelca.
Dotyczy Boxxer, Pike, Reba, Domain, Agryle, Revelation – Zainstaluj hamulce według instrukcji
producenta, oraz ustaw odpowiednio klocki hamulcowe. Widelec jest przystosowany do hamulców
tarczowych.
4. Postępuj zgodnie z dalej umieszczoną instrukcją montażu Systemu Maxle. Dotyczy amortyzatorów pod standardową oś na zacisk – Ustaw zacisk przedniego koła tak, aby luźno wchodziło ono
w haki przedniego widelca. Po odpowiednim ustawieniu koła w hakach widelca, należy zacisnąć
dźwignię zacisku. Upewnij się, że nakrętka zacisku jest nakręcona na zacisk na co najmniej czterech zwojach gwintu. Ustaw dźwignię zacisku tak, aby po zaciśnięciu była ona równoległa do dolnej
rury ramy.
5. Wybierając opony zwróć uwagę na ich rozmiar. Z wyjątkiem modeli widelców podanych w poniższej
tabeli standardowo maksymalny rozmiar to 26” x 2.2” szerokości, lub 335mm obwodu.
Widelec
Pike
Reba
Revelation
Argyle
Domain
Lyrik
Totem
www.harfa-harryson.com.pl
Maksymalny rozmiar opony
2,5’’
2,4’’
2,5’’
2,5’’
2,7’’
2,7’’
2,7’’
Upewnij się, że wymiary te są zachowane przy każdorazowej wymianie opon. Aby to sprawdzić, odkręć górny korek trzymający sprężynę i ugnij widelec do samego końca, aby sprawdzić czy między
koroną, a oponą jest dystans co najmniej 5mm. Zwiększenie rozmiaru opony może spowodować
tarcie o spodnią część korony, gdy widelec jest maksymalnie ugięty.
6. Montaż Hamulców: Instalacja hamulców jest bardzo delikatna operacją i powinna być przeprowadzona ze szczególna ostrożnością, zawsze powinna być skontrolowana przez autoryzowany
serwis.
UWAGA!
RockShox nie może gwarantować montażu systemu hamulcowego i odmawia przyjęcie własnej odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego montażu. Niewłaściwa instalacja zacisku hamulca tarczowego może doprowadzić do nadmiernego obciążenia haków hamulca i w rezultacie tego do ich załamania. Montaż hamulców należy przeprowadzić według zaleceń producenta systemu hamulcowego.
Niewłaściwy montaż naraża rowerzystę na niebezpieczeństwo.
Widelec musi być zainstalowany i wyregulowany zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż widelca
powinien być dokonany w autoryzowanym serwisie RockShox. Niewłaściwa instalacja może narazić
na niebezpieczeństwo.
RockShox nie może gwarantować za jakość montażu widelca i odmawia przyjęcia własnej odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego montażu.
Zalecane oleje i preparaty
do konserwacji amortyzatorów
Rock Shox
Smar
JUDY BUTTER
Olej amortyzujący
o gęstości
5 W, 10 W, 15 W
400 ml
Olej REDRUM:
do smarowania
200 ml
Preparat BRUNOX do czyszczenia i konserwacji amortyzatorów
65 ml
ZNAKI TECHNOLOGICZNE
AIR U-Turn
System amortyzacji Air U-Turn, oferuje wszystkie korzyści systemu Dual Air oraz dodatkowo możliwość zewnętrznej regulacji skoku. Wraz ze zmianą skoku następuje
automatyczne dostosowanie twardości sprężyny do skoku.
Integration
Nowa przelotka do przewodu hamulca tarczowego. Umożliwia pewne zamocowanie
linki na boosterze amortyzatora. Zapobiega jej otarciom lub zerwaniu.
System uszczelek XXX™
System XXX – potrójna uszczelka. Nowym elementem tego systemu jest okrągła
uszczelka z gąbki, która jest nasączona olejem, dzięki czemu górne golenie są dobrze nasmarowane, a amortyzator pracuje sprawnie.
All - travel – Skok.
System pozwalający na zmianę skoku za pomocą znajdującej się wewnątrz tulei.
Zmian tą można przeprowadzić tylko w serwisie.
PURE De Lite
Lekki system tłumienia.
System tłumienia z jednym tłumikiem, wspomagany komorą powietrza, pozwalającą
na regulację komfortu jazdy (płynność systemu: twardo - miękko).
Komora powietrzna - nacisk (regulacja ciśnieniem powietrza z góry)
Tłumik dolny - powrót (regulacja pokrętłem „królik - żółw”)
U-Turn
Ręczne ustawienie skoku sprężyny olejowej za pomocą pokrętła. Wraz ze zmianą
skoku następuje automatyczne dopasowanie twardości sprężyny..
System Maxle ™
Nowa, sztywna 20 mm oś Maxle. Udoskonalony, bardzo prosty w obsłudze system
blokady.
32 mm górne golenie
Nowe, prostościenne, górne golenie o powiększonej średnicy (32 mm). Wykonane z
aluminium EA70 Easton®. Grubość ścianki rury została tak dopasowana do korony
rury sterowej i dolnej goleni, aby otrzymać optymalną wagę, sztywność i wytrzymałość. Każda rura, przed zamontowaniem jej w koronie, poddawana jest procesom
anodowania, uszczelniania i polerowania.
Hydra Coil 2 (HC2)
Druga generacja Hydra Coil.
Umożliwia bardziej optymalną regulację tłumienia z minimalnym nakładem konserwacji.
www.harfa-harryson.com.pl
Amortyzacja IsoLite
Jest to opatentowana technologia amortyzacji IsoLite, która pozwoliła uzyskać: określoną dla skoku kompresję i tłumienie powrotu.
Aluminiowe pokrętła regulacyjne
W widelcach RockShox zastosowane zostały różnorodne pokrętła, wykonane z aluminium, ułatwiające użytkownikowi precyzyjne i szybkie ustawienie amortyzatora zależnie od potrzeb.
RockShox opracował nowe, poręczne pokrętło regulacyjne U-Turn i U-Turn Air. Pokrętło wyposażone zostało w składany w czasie jazdy uchwyt, podniesiony w celu
regulacji skoku.
Blokada TurnKey
Blokada TurnKey jest prostym i efektywnym rozwiązaniem zastosowanym w widelcach Dart 3 i Tora 302. TurnKey umożliwia dwie pozycje ustawiania blokady „włączona” i „wyłączona”. Blokada TurnKey może być zastosowana z manetką PopLoc
i PopLoc Dual. System TurnKey wyposażono w opatentowany mechanizm otwarcia
blokady i uginania się widelca, pod wpływem silnego uderzenia, który chroni zarówno
widelec, jak i rowerzystę w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.
Floodgate
Działanie systemu objawia się tym, że amortyzator mimo jego zablokowania, w wypadku wystąpienia znacznych nierówności terenu, będzie się uginał. System Floodgate pozwala regulować to, jak silne drgania, mają powodować zwolnienie blokady
amortyzatora. Jest regulowany, w zależności od modelu, wewnętrznie (przy pomocy
klucza imbusowego 2.5 mm) lub zewnętrznie, złotym pokrętłem GATE. Im wyższy
jest poziom Floodgate, tym większa siła drgań jest potrzebna, aby zwolnić blokadę
amortyzatora. Uwaga: przed rozpoczęciem działania regulacji systemu Floodgate,
upewnij się, czy tłumienie Motion Control jest wyłączone.
Dual Air
Dwie niezależnie regulowane powietrzne komory umieszczone w lewej goleni widelca. System sprężyny powietrznej jest bardzo lekki, niezawodny i pozwala na wszechstronne ustawianie amortyzacji.
System Dual Air znalazł również zastosowanie w widelcach o długim skoku 130 mm i
wyższym (Pike i Revelation), optymalizując ugięcie sprężyny za pomocą opatentowanej, samoregulującej się negatywnej komory powietrza.
Solo Air
Solo Air jest to łatwy do ustawienia system sprężyny powietrznej, który znalazł zastosowanie w widelcach Tora, Recon i Boxxer. Dzięki jednej sprężynie powietrznej, gdzie
negatywna i pozytywna komora powietrzna są jednocześnie pompowane przez jeden
wentyl, system Solo Air jest bardzo łatwy w regulacji, lekki i skuteczny.
System Solo Air znalazł zastosowanie także w widelcach o bardzo długim skoku powyżej 130 mm (Totem i Lyrik), optymalizując ugięcie sprężyny za pomocą opatentowanej, samoregulującej się negatywnej komory powietrza.
2-Step Air™
Regulacja skoku nigdy nie była tak łatwa. System 2-Step Air pozwala w czasie jazdy
górskiej i Freeride zmieniać skok widelca. Wystarczy przekręcić pokrętło regulacyjne
o 60 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie ugiąć
widelec, a skok widelca zmniejszy się o 45mm. Jeżeli chcesz powrócić do pełnego
zasięgu skoku, przekręć pokrętło regulacyjne o 60 stopni w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara i odciąż widelec lub po prostu jedź dalej. System zastosowano w widelcach Totem i Lyrik.
10
Technologie powstające w ramach Programu BlackBox Racing to wynik wspólnej pracy naukowców
i zawodników. Celem programu jest tworzenie produktów umożliwiających zawodnikom osiąganie
najlepszych wyników. Produkty są testowane przez najlepszych zawodników na świecie.
BlackBox SpeedStack
Technologia ta występuje w amortyzatorach Boxxer WorldCup. SpeedStack to dodatkowa kontrola
ciśnienia kompresji, która znajduje zastosowanie w zawodach downhillu. SpeedStack zmienił funkcję FloodGate.
Korona z rurą sterową BlackBox
Korona tworzy wraz z rurą sterową jedną część, co minimalizuje wstrząsy i wibracje. Korona z rurą
sterową, wykonana w technologii BlackBox, zbudowana ze sztywnego i lekkiego karbonu.
System tłumienia, który jest kultowy wśród zawodników XC, All Mountain i DH. Pozwala podczas jazdy na szybką regulację tłumienia kompresji, aż do całkowitego
zablokowania widelca. Charakteryzuje się niską wagą, wytrzymałością, regulacją
blokady amortyzatora Floodgate wraz z opcją manetki PopLoc i PushLock.
Nowy system tłumienia, który pozwala na pełną kontrolę i wszechstronną
regulację w warunkach jazdy górskiej.
1. Za pomocą czarnego pokrętła regulującego szybką kompresję, ustawiana jest pozycja
podkładki regulującej przepływ oleju. W efekcie wzrasta kontrola w czasie ostrych zakrętów, wybić i lądowań.
2. Srebrne pokrętło reguluje wolną kompresję, za pomocą tłoka kontrolującego przepływ
oleju w obiegu okrężnym. Dzięki tej regulacji możesz pokonywać ostre zjazdy i drobne
nierówności. 3. Włączanie i wyłączanie Floodgate
Włącznik Floodgate pozwala przełączać pracę amortyzatora pomiędzy trybem „włączony
Floodgate”, gdzie widelec posiada aktywną blokadę, która pozwala efektywnie pedałować
i nabierać prędkości, oraz trybem „wyłączony Floodgate”, gdy widelec jest w pełni aktywny
i ugina się dopasowując się do nierówności terenu.
Regulacja Floodgate
Przy pomocy igły, którą odkręcamy z dołu goleni, można łatwo i szybko wyregulować to,
jak silne drgania, mają powodować zwolnienie blokady amortyzatora, gdy Floodgate jest
włączony.
Tłumik kompresji Mission Control jest najłatwiej ustawialnym i najlepiej wyglądającym tłumikiem do rowerów górskich, jaki do tej pory zaprojektowano.
www.harfa-harryson.com.pl
11
Boxxer World Cup
Boxxer Team
Boxxer Race
WORLD CUP
TEAM
RACE
203 mm
(8 cali)
203 mm
(8 cali)
203 mm
(8 cali)
sprężyna
stalowa
sprężyna
stalowa
magnezowe
magnezowe
magnezowe
Korona
górna i dolna
kute
aluminium
kute
aluminium
kute
aluminium
Rura sterowa
aluminium
aluminium
aluminium
Al 7000
Al 7000
Al 7000
Waga
2766 g
3084 g
3084 g
Kolor
biały
czarny
srebrny
Skok
Sprężyna
Tumienie
Golenie dolne
Golenie górne
12
USTAWIENIE AMORTYZATORA
Amortyzatory Boxxer RockShox są profesjonalnymi widelcami przeznaczonymi do uprawiania downhillu i freeridu. Widelce Boxxer (Race, Team, World Cup) są fabrycznie ustawione dla użytkowników o
wadze 73-83kg, do jazdy downhillowej. Widelce Boxxer Ride są fabrycznie ustawione dla użytkowników o wadze 68-79kg. Amortyzator Boxxer może być indywidualnie dostosowany do stylu jazdy, wagi
i terenu.
SPRĘŻYNA POWIETRZNA SOLO AIR (dotyczy Word Cup)
Solo Air jest to łatwy do ustawienia system sprężyny powietrznej. Dzięki jednej sprężynie powietrznej,
gdzie negatywna i pozytywna komora powietrzna są jednocześnie pompowane przez jeden wentyl.
USTAWIENIE Solo Air
Odkręcić osłonę wentyla (na górze lewej goleni widelca). Przy pomocy specjalnej pompki przeznaczonej do amortyzatorów Boxxer RockShox, napompuj odpowiednią ilość powietrza, zgodnie z poniższą
specyfikacją. Pompka Boxxer RockShox jest teleskopowa, wyposażona jest w końcówkę Schrader
oraz Presta, służy do pompowania amortyzatora oraz do pompowania kół.
Waga rowerzysty
Solo Air (psi)
<55 kg
55-63 kg
63-72 kg
72-81 kg
81-90 kg
>99 kg
100-110 psi
110-120 psi
120-140 psi
140-160 psi
160-180 psi
180+ psi
ZMIANA TWARDOŚCI SPRĘŻYNY (dotyczy Race, Team)
Jeżeli widelec zamyka się „do końca” lub nie wykorzystuje całego dostępnego skoku, to należy zmienić twardość sprężyny. Standardowa twardość sprężyny (średnia w kolorze żółtym) jest przeznaczona
dla użytkownika o wadze 68-81 kg, do jazdy downhillowej. Istnieje możliwość wymiany sprężyny na
twardszą lub bardziej miękką.
RockShox zaprojektował cztery różne twardości sprężyn dla amortyzatora Boxxer. Poniżej umieszczona tabela przedstawia rodzaje sprężyn odpowiednie dla wagi użytkownika.
Kolor
Sprężyna
Waga rowerzysty
Biały
Srebrny
Żółty
Czerwony
Bardzo miękka (30 lb-in.)
Miękka (35 lb-in.)
Średnia – Standardowa (40 lb-in.)
Twarda (45 lb-in.)
< 55 kg
55-68 kg
68-81 kg
81-90 kg
W amortyzatorze Boxxer fabrycznie zamontowana jest sprężyna śred-niej twardości.
SPRAWDZANIE UGIĘCIA WSTĘPNEGO
Widelce Boxxer posiadają ugięcie wstępne, gdy siedzisz na rowerze. Ugięcie wstępne to kompresja
widelca spowodowana wagą rowerzysty. Prawidłowe ugięcie wstępne powoduje, iż przednie koło ma
dobrą przyczepność do podłoża. Ugięcie wstępne powinno się wahać pomiędzy 15, a 25 procent
całego skoku widelca.
Aby zmierzyć ugięcie wstępne, należy założyć opaskę samozaciskową na górną goleń widelca, tak
aby opierała się na górnej uszczelce. Usiąść na rowerze w pozycji jak do jazdy, a następnie z niego zsiąść i zmierzyć dystans pomiędzy uszczelką, a opaską samozaciskową. To jest twoje UGIĘCIE
WSTĘPNE.
13
www.harfa-harryson.com.pl
Jeżeli tak zmierzone ugięcie wstępne nie mieści się na optymalnym poziomie, to można zwiększyć
twardość sprężyny, przez dodanie podkładek dystansowych na główną sprężynę, pod górny korek.
Uwaga: Ilość podkładek na sprężynie nie może przekraczać 8. Jeżeli widelec nadal jest za miękki, to
będziesz musiał wymienić sprężynę w widelcu.
Instalacja podkładek regulujących twardość sprężyny:
1. Odkręć górny korek przy pomocy 24mm sześciokątnego klucza nasadowego.
2. Sprawdź stan O-ringów i jeżeli jest to konieczne, dokonaj ich wymiany.
3. Wciśnij widelec, aby dostać się do podkładek umieszczonych na sprężynie.
4. Dodaj lub usuń podkładki lub/i wymień sprężyny.
5. Zainstaluj korki i dokręć na 3-4 Nm.
ZEWNĘTRZNA REGULACJA TŁUMIENIA POWROTU
Tłumienie powrotu kontroluje prędkość z jaką amortyzator wraca do maksymalnego skoku. Pokrętło
regulacyjne tłumienia powrotu znajduje się na dole prawej goleni. Aby zmniejszyć tłumienie powrotu
należy przekręcić pokrętło w stronę zaznaczoną „zającem”, natomiast aby zwiększyć tłumienie powrotu należy przekręcić pokrętło w stronę zaznaczoną „żółwiem”.
Za duże tłumienie powoduje mniejszą wrażliwość widelca na małych i licznych wybojach, oraz całkowitą kompresję amortyzatora. Przed jazdą na małych i licznych wybojach należy ustawić tłumienie
powrotu na możliwie najszybsze, to pozwoli amortyzatorowi nadążać za konturem terenu, stabilizować
i kontrolować rower.
ZEWNĘTRZNA REGULACJA WOLNEJ KOMPRESJI (dotyczy World Cup i Team)
Tłumienie wolnej kompresji kontroluje „huśtanie” się widelca podczas pedałowania i jego czułość.
Sześciostopniowy, niebieski regulator jest usytuowany w prawej górnej goleni. Przekręcanie regulatora w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, powoduje wzrost tłumienia wolnej kompresji.
Przekręcanie regulatora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, powoduje zmniejszenie
tłumienia wolnej kompresji.
Poziom odpowiedniego tłumienia wolnej kompresji zależy od stylu jazdy, wagi użytkownika i ustawień
widelca. Regulator nie posiada indeksowania.
ZEWNĘTRZNA REGULACJA SZYBKIEJ KOMPRESJI (dotyczy World Cup, Team i Ride)
System Floodgate reguluje szybką kompresję w amortyzatorach Boxxer. System ten pozwala regulować to, jak silne drgania, mają powodować zwolnienie blokady amortyzatora – otwarcie zaworu Floodgate i przepływ oleju (przepływ szybkiej kompresji). Złote pokrętło regulacyjne na górze prawej goleni. Przekręcenie pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje utwardzenie
amortyzatora. Przekręcanie pokrętła w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje
łatwiejsze uginanie się amortyzatora.
System Maxle / Maxle DH
System Maxle pozwala na użycie standardowej piasty ze sztywną osią (20mm x 110mm), dla zwiększenia sztywności. Ośkę piasty wkręca się w lewą goleń widelca, ściskając piastę o lewy hak. Ośka jest
zaciśnięta w dolnej części goleni zaciskiem Maxle Quick Release.
Jazda z nieprawidłowo zainstalowanym kołem może spowodować nieprawidłowe ruchy koła lub jego
odłączenie od roweru. Może być to także powodem uszkodzenia roweru, lub poważnych obrażeń
rowerzysty.
• Upewnij się, że oś, haki, mechanizm zacisków w twoim rowerze są czyste, wolne od pyłu i kurzu.
• Poproś swojego dealera o informacje o tym, jak prawidłowo zabezpieczać przednie koło, gdy używasz systemu zacisków Maxle Quick Release.
• Podczas instalacji koła należy używać odpowiednich narzędzi i techniki.
• Nie jedź na swoim rowerze, jeżeli nie jesteś pewien, że przednie koło jest zainstalowane poprawnie
i bezpiecznie.
14
ZABEZPIECZANIE
1. Zamknij haki widelca, poprzez dociskanie prawej i lewej dzwigni zacisku, wzdłuż dolnej goleni.
2. Mechanizm zacisku to mimośród podobny do większości zacisków, jaki można spotkać przy kołach.
Podczas zamykania haków opór na dźwigni powinien być odczuwalny w momencie, gdy znajduje
się ona w horyzontalnej pozycji (90° w stosunku do dolnych goleni). Jeżeli nie ma żadnego oporu
po przestawieniu dzwigni o 90°, należy wyregulować to używając klucza imbusowego 3 mm, dokręcając śrubę trzymającą zacisk.
System Maxle DH (Boxxer Word Cup, Team)
Włóż oś w haki widelca. Skręć oś kluczem imbusowym 6 mm z siłą 4.5 – 6.8 Nm.
UWAGA
POMIĘDZY ZACISKAMI HAKÓW MOŻE ZBIERAĆ SIĘ BRUD I INNE ZANIECZYSZCZENIA.
ZAWSZE SPRAWDZAJ I CZYŚĆ TE MIEJSCA, KIEDY DEMONTUJESZ KOŁO. ZEBRANE
ZANIECZYSZCZENIA MOGĄ SPOWODOWAĆ OBNIŻENIE ZABEZPIECZENIA OSI, A TAKŻE
POWAŻNE OBRAŻENIA I URAZY ROWERZYSTY
UWAGA
DEMONTOWANIE I INSTALACJA PRZEDNIEGO KOŁA MOŻE SPOWODOWAĆ
ROZREGULOWANIE PRZEDNICH HAMULCÓW TARCZOWYCH. PO INSTALACJI PRZEDNIEGO
KOŁA, ZAWSZE SPRAWDZAJ SWOJE HAMULCE NA PŁASKIM TERENIE, Z DALA OD RUCHU
ULICZNEGO I INNYCH ZAGROŻEŃ.
www.harfa-harryson.com.pl
15
Totem 2 Step Air
Skok
Totem Solo Air
Totem Coil
2 STEP AIR
SOLO AIR
COIL
135-180 mm
150 / 180 mm
180 mm
sprężyna
stalowa
Sprężyna
Tumienie
magnezowe
magnezowe
magnezowe
Korona
aluminium
66-TV
aluminium
66-TV
aluminium
66-TV
Rura sterowa
aluminium
aluminium
aluminium
Al 7000
Al 7000
Al 7000
Waga
2857 g
2676 g
2857 g
Kolor
srebrny
srebrny
czarny-połysk
Golenie dolne
Golenie górne
16
Lyrik 2 Step
Lyrik Solo Air
Lyrik U-Turn
2 STEP AIR
SOLO AIR
U-TURN
115-160 mm
160 mm
115-160 mm
magnezowe
magnezowe
magnezowe
Korona
aluminium
6066TV
aluminium
6066TV
aluminium
6066TV
Rura sterowa
aluminium
aluminium
aluminium
Al 7000
Al 7000
Al 7000
Waga
2490 g
2313 g
2599 g
Kolor
srebrny
czarny
czarny
Skok
Sprężyna
Tumienie
Golenie dolne
Golenie górne
www.harfa-harryson.com.pl
17
UWAGA
Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa konsumenta.
System Maxle 360°
System Maxle pozwala na użycie standardowej piasty ze sztywną osią
(20mm x 110mm), dla zwiększenia sztywności. Ośkę piasty wkręca się
w lewą goleń widelca, ściskając piastę o lewy hak. Ośka jest zaciśnięta
w dolnej części goleni zaciskiem Maxle Quick Release.
Jazda z nieprawidłowo zainstalowanym kołem może spowodować nieprawidłowe ruchy koła lub jego
odłączenie od roweru. Może być to także powodem uszkodzenia roweru, lub poważnych obrażeń
rowerzysty. Ważne czynności:
• Upewnij się, że oś, haki, mechanizm zacisków w twoim rowerze są
czyste, wolne od pyłu i kurzu.
• Poproś swojego dealera o informacje o tym, jak prawidłowo zabezpieczać przednie koło, gdy używasz systemu zacisków Maxle Quick Release.
• Podczas instalacji koła należy używać odpowiednich narzędzi i techniki.
• Nie jedź na swoim rowerze, jeżeli nie jesteś pewien, że przednie koło jest zainstalowane poprawnie
i bezpiecznie.
MONTAŻ
1. Umieść koło w hakach dolnej goleni upewnij się, że piasta jest dobrze osadzona. Sprawdź czy tarcza i piasta nie dotykają goleni. Zapoznaj się zgodnie z instrukcją producenta hamulców.
DOCISKANIE
1. W pozycji otwartej wsuń ośkę przez prawą stronę piasty, dopóki
nie dosięgnie gwintu w lewym haku.
UWAGA
POMIĘDZY ZACISKAMI HAKÓW MOŻE ZBIERAĆ SIĘ BRUD I INNE ZANIECZYSZCZENIA.
ZAWSZE SPRAWDZAJ I CZYŚĆ TE MIEJSCA, KIEDY DEMONTUJESZ KOŁO. ZEBRANE
ZANIECZYSZCZENIA MOGĄ SPOWODOWAĆ OBNIŻENIE ZABEZPIECZENIA OSI, A TAKŻE
POWAŻNE OBRAŻENIA I URAZY ROWERZYSTY
2. Aby dokręcić ośkę do haka, przekręć dźwignię w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, do momentu, kiedy lewa strona ośki
zrówna się z zewnętrzną stroną lewego haka.
WAŻNE: Ręcznie dokręcaj ośkę do dolnej goleni. Nigdy nie używaj żadnego narzędzia do dociskania
ośki do haka. Zbyt mocne dokręcenie ośki może zniszczyć ośkę i/lub hak.
ZABEZPIECZANIE
1. Z
amknij haki widelca, poprzez dociskanie prawej i lewej dźwigni zacisku, wzdłuż dolnej goleni.
2. Mechanizm zacisku to mimośród podobny do większości zacisków, jaki można spotkać przy kołach.
Podczas zamykania haków opór na dźwigni powinien być odczuwalny w momencie, gdy znajduje
się ona w horyzontalnej pozycji (90° w stosunku do dolnych goleni). Jeżeli nie ma żadnego oporu
po przestawieniu dzwigni o 90°, należy wyregulować to używając klucza imbusowego 3 mm, dokręcając śrubę trzymającą zacisk.
18
UWAGA
PO ZAMKNIĘCIU NIE NALEŻY OBRACAĆ DŹWIGNI ZACISKU. PRZEMIESZCZANIE DŹWIGNI
MOŻE OBLUZOWAĆ OŚKĘ, OBNIŻAJĄC JEJ BEZPIECZEŃSTWO.
Może być widoczna mała (1-2mm) przerwa pomiędzy osią o hakami. Ta mała przerwa jest normalna i pozwala prawej goleni poruszać się przed zamknięciem zacisku.
System Maxle DH (UWAGA
USTAWIENIE AMORTYZATORA
Amortyzator RockShox może być dostosowany do twojej wagi, stylu jazdy i terenu.
Ustawiając widelec zawsze zachowuj następującą kolejność działań:
1. Ugięcie wstępne SAG
2. Tłumienie odbicia
3. Tłumienie kompresji
SPRAWDZANIE UGIĘCIA WSTĘPNEGO
Widelce posiadają ugięcie wstępne, gdy siedzisz na rowerze. Ugięcie wstępne to kompresja widelca
spowodowana wagą rowerzysty. Prawidłowe ugięcie wstępne powoduje, iż przednie koło ma dobrą
przyczepność do podłoża.
Ugięcie wstępne można ustawić poprzez zmniejszanie lub zwiększanie ciśnienia powietrza w pozytywnej komorze widelca.
Aby zmierzyć ugięcie wstępne, należy założyć opaskę samozaciskową na górną goleń widelca, tak
aby opierała się na górnej uszczelce. Usiąść na rowerze w pozycji jak do jazdy, a następnie z niego zsiąść i zmierzyć dystans pomiędzy uszczelką, a opaską samozaciskową. To jest twoje UGIĘCIE
WSTĘPNE. Ugięcie wstępne powinno wynosić pomiędzy 15 %, a 25 % maksymalnego skoku.
USTAWIANIE SPRĘŻYNY POWIETRZNEJ
SPRĘŻYNA POWIETRZNA SOLO lub 2-STEP AIR
Solo Air jest to łatwy do ustawienia system sprężyny powietrznej. Dzięki jednej sprężynie powietrznej,
gdzie negatywna i pozytywna komora powietrzna są jednocześnie pompowane przez jeden wentyl.
Przy pomocy pompki przeznaczonej do amortyzatorów RockShox, napompuj odpowiednią ilość powietrza, zgodnie z poniższą specyfikacją. Zawsze reguluj ciśnienie powietrza, uprzednio ustawiając
amortyzator na maksymalny poziom skoku.
UWAGA
W czasie pompowanie powietrza można w niektórych przypadkach
zaobserwować spadek ciśnienia widoczny na zegarze pompki. Jest to
zjawisko normalne, świadczące o tym, że otworzyła się negatywna komora
powietrzna i ciśnie pomiędzy komorami wyrównało się. Należy kontynuować
pompowanie powietrza do widelca do czasu uzyskania pożądanego poziomu
ciśnienia
www.harfa-harryson.com.pl
19
USTAWIENIE Solo Air
Odkręcić osłonę wentyla (na górze lewej goleni widelca). Przy pomocy pompki przeznaczonej do
amortyzatorów RockShox, napompuj odpowiednią ilość powietrza, zgodnie z poniższą specyfikacją.
USTAWIENIE 2-Step Air
Odkręcić osłonę wentyla (na dole lewej goleni widelca) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Przy pomocy pompki przeznaczonej do amortyzatorów RockShox, napompuj odpowiednią
ilość powietrza, zgodnie z poniższą specyfikacją.
TOTEM
Waga rowerzysty
<63 kg
63-72 kg
72-81 kg
81-90 kg
90-99 kg
>99 kg
Solo Air
35 – 50 psi
50 – 55 psi
55 – 60 psi
60 – 65 psi
65 – 70 psi
70 – 80 max psi
2-STEP
60 – 85 psi
85 – 95 psi
95 – 105 psi
105 – 115 psi
115 – 125 psi
125 – 145 max psi
Waga rowerzysty
<63 kg
63-72 kg
72-81 kg
81-90 kg
90-99 kg
>99 kg
Solo Air
35 – 45 psi
45 – 55 psi
55 – 65 psi
65 – 75 psi
75 – 85 psi
85 – 105 max psi
2-STEP
60 – 80 psi
80 – 90 psi
90 – 100 psi
100 – 110 psi
110 – 120 psi
120 – 145 max psi
LYRIK
ZMIANA TWARDOŚCI SPRĘŻYNY
Jeżeli widelec zamyka się „do końca” lub nie wykorzystuje całego dostępnego skoku, to należy zmienić twardość sprężyny. W tym celu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem RockShox.
Ugięcie wstępne sprężyny olejowej (dotyczy Totem coil)
Ugięcie wstępne i twardość sprężyny olejowej w amortyzatorze Totem można zmienić, przez dodanie
lub odjęcie podkładek dystansowych na głównej sprężynie, pod górny korek.
UWAGA
Ilość podkładek na sprężynie nie może przekraczać 8. Jeżeli widelec nadal
jest za miękki, to będziesz musiał wymienić sprężynę w widelcu.
Instalacja podkładek regulujących twardość sprężyny:
1. Odkręć górny korek przy pomocy 24mm sześciokątnego klucza nasadowego.
2. Sprawdź stan O-ringów i jeżeli jest to konieczne, dokonaj ich wymiany.
3. Ugnij widelec, aby dostać się do podkładek umieszczonych na sprężynie.
4. Dodaj lub usuń podkładki lub/i wymień sprężyny.
5. Zainstaluj korki i dokręć na 3-4 Nm.
20
REGULACJA SKOKU
WAŻNE:
NIE NALEŻY OBRACAĆ POKRĘTŁA REGULACYJNEGO DALEJ NIŻ DO MOMENTU
UZYSKANIA MAKSYMALNEGO SKOKU. OBRACANIE POKRĘTŁA POZA TEN PUNKT MOŻE
SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SYSTEMU U-TURN.
UWAGA
Ugnij widelec i ustaw w pozycji otwartej „OPEN” zanim rozpoczniesz
regulację skoku.
Regulacja Skoku Coil U –Turn (dotyczy Lirik)
Widelce U-Turn posiadają 45mm regulację skoku. Podziałka umieszczona na lewej górnej goleni pozwala łatwo i dokładnie odczytać skok amortyzatora (nie dotyczy Domain).
Obracanie pokrętła regulacyjnego U-Turn zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje
zmniejszenie skoku. Każdy obrót powoduje wzrost lub spadek skoku o 7,5 mm.
Regulacja Skoku 2-Step Air
Widelce 2-Step posiadają 45mm regulację skoku. Obracanie pokrętła regulacyjnego 2-Step Air (na
górnej lewej goleni) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje zmniejszenie skoku.
Obracanie pokrętła regulacyjnego 2-Step Air w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
powoduje wzrost skoku. Zmniejszony skok spowoduje zmniejszenie siły odbicia, dlatego dodatkowe
tłumienie kompresji może być potrzebne.
Regulacja Skoku Solo Air (dotyczy Totem)
Aby zmienić skok należy udać się do autoryzowanego serwisu Rock-Shox. Wszelkie informacje na
temat serwisu na www.harfa-harryson.com.pl.
SYSTEM TŁUMIENIA MISSION CONTROL
UWAGA
W efekcie przechowywania roweru lub widelca w pozycji odwróconej lub
na boku, olej w górnych goleniach może zgromadzić się powyżej tłumika
Mission Control. Po powrocie do normalnej pozycji widelec może nie od
razu działać optymalnie. Aby szybko przywrócić właściwości systemowi
Morion Control ustaw pokrętło w pozycji kompresja „otwarta” i ugiąć
widelec 10-20 razy.
System tłumienia Mission Control pozwala na pełną kontrolę i wszechstronną regulację w warunkach
jazdy górskiej. Istnieje możliwość regulacji tłumienia kompresji i powrotu, oraz dopasowania blokady
Floodgate.
ZEWNĘTRZNA REGULACJA TŁUMIENIA POWROTU
Tłumienie powrotu kontroluje prędkość z jaką amortyzator wraca do maksymalnego skoku. Pokrętło
regulacyjne tłumienia powrotu znajduje się na dole prawej goleni. Aby zmniejszyć tłumienie powrotu
www.harfa-harryson.com.pl
21
należy przekręcić pokrętło w stronę zaznaczoną „zającem”, natomiast aby zwiększyć tłumienie powrotu należy przekręcić pokrętło w stronę zaznaczoną „żółwiem”.
Za duże tłumienie powoduje mniejszą wrażliwość widelca na małych i licznych wybojach. Przed jazdą
na małych i licznych wybojach należy ustawić tłumienie powrotu na możliwie najszybsze, to pozwoli
amortyzatorowi nadążać za konturem terenu, stabilizować i kontrolować rower.
REGULACJA TŁUMIENIA KOMPRESJI
Zewnętrzna Regulacja Szybkiej i Wolnej Kompresji
Uwaga: System Mission Control oferuje możliwość regulacji szybkiej i wolnej kompresji. Prędkość
kompresji oznacza to, jak szybko widelec się ugina w swoim zakresie skoku. Zwiększenie kompresji
sprawi, że widelec będzie się wydawał „twardszy”, natomiast zmniejszenie kompresji sprawi, że widelec będzie się wydawał „miększy”.
Wolna Kompresja
Dzięki tej regulacji możesz pokonywać ostre zjazdy i drobne nierówności. Większa jej wartość sprawi,
że jazda będzie nieco bardziej stabilna.
Regulacja Wolnej Kompresji
Wolna kompresja jest regulowana przy pomocy srebrnego pokrętła znajdującego się na górze prawej
goleni amortyzatora. Kręcenie pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje
zwiększenie wolnej kompresji. Jeżeli pokrętło regulujące szybką kompresję zacznie się kręcić oznacza
to, że osiągnąłeś maksymalny poziom wolnej kompresji.
Szybka Kompresja
Dzięki tej regulacji wzrasta kontrola w czasie ostrych zakrętów, wybić i lądowań.
Regulacja Szybkiej Kompresji
Szybka kompresja jest regulowana przy pomocy dużego niebieskiego pokrętła znajdującego się na
górze prawej goleni amortyzatora. Możliwy zakres regulacji to 12 kliknięć, czyli 3 pełne obroty pokrętła.
Kręcenie pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje zwiększenie szybkiej
kompresji. Jednocześnie będzie się obracało pokrętło regulujące wolną kompresję. Jest to normalne i
nie wpływa na regulację wolnej kompresji.
FLOODGATE
Gdy Floodgate jest włączony, widelec posiada aktywną blokadę, która pozwala efektywnie pedałować
i nabierać prędkości. System pozwala na niewielki, kontrolowany ruch amortyzatora. Ruch ten pozawala przedniej oponie na lepszą trakcję z terenem. Włączanie Floodgate
Aby włączyć Floodgate wciśnij srebrno-złote pokrętło znajdującego się na górze prawej goleni amortyzatora i przekręć je 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Pokrętło podniesie
się 2-3 mm w górę.
Przy wyłączonym Floodgate, gdy widelec jest w pełni aktywny i ugina się dopasowując się do nierówności terenu.
22
Wyłączanie Floodgate
Aby wyłączyć Floodgate wciśnij srebrno-złote pokrętło znajdującego się na górze prawej goleni amortyzatora i przekręć je 90 stopni w kierunku przeciwnym z ruchem wskazówek zegara. Będzie widoczna
niewielka przerwa pomiędzy srebrno-złotym pokrętłem, a niebieskim pokrętłem regulującym szybką
kompresję.
Regulacja Floodgate
Przy pomocy igły, którą odkręcamy z dołu goleni, można łatwo i szybko wyregulować to, jak silne drgania, mają powodować zwolnienie blokady amortyzatora, gdy Floodgate jest włączony.
Uwaga: Nie zapomnij z powrotem przykręcić igły.
www.harfa-harryson.com.pl
23
SID World Cup
SID Team
SID Race
WORLD CUP
TEAM
RACE
80 mm
80 mm
80 mm
magnezowe
magnezowe
magnezowe
Korona
karbon
aluminium
6061
aluminium
6061
Rura sterowa
karbon
aluminium
aluminium
Skok
Sprężyna
Tumienie
Golenie dolne
Golenie górne
24
aluminium 7000 aluminium 7000 aluminium 7000
Waga
1407 g
1475 g
1304 g
Kolor
biały
czarny
srebrny
Reba
World Cup
Reba
Team
Reba
Race
Reba 29’’
Race
Reba 29’’
SL
WORLD CUP
TEAM
AIR
U-TURN
TEAM
DUAL AIR
RACE
DUAL AIR
RACE 29’’
SL 29’’
85-100 mm
85-115
mm
85/100/115
mm
85/100/115
mm
80 / 100
mm
80 / 100
mm
Golenie
dolne
magnezowe
magnezowe
magnezowe
magnezowe
magnezowe
magnezowe
Korona
karbon
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
aluminium aluminium
6061T6
6061T6
Rura
sterowa
karbon
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium aluminium
aluminium
7000
aluminium
7000
aluminium
7000
aluminium
7000
aluminium
7000
aluminium
7000
Waga
1542 g
1695 g
1583 g
1610 g
1610 g
1610 g
Kolor
biały
czarny
srebrny
czarny
srebrny
czarny
czarny
czarny
Skok
Sprężyna
Tumienie
Golenie
górne
www.harfa-harryson.com.pl
25
Domain 318 U-Turn
Skok
Domain 318 Coil
Domain 302 U-Turn
318 U-TURN
318 COIL
302 U-TURN
115-160 mm
180 mm
115-160 mm
sprężyna
stalowa
Sprężyna
Tumienie
magnezowe
magnezowe
magnezowe
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
stal
chromowana
stal
chromowana
stal
chromowana
stal
stal
stal
Waga
2948 g
2857 g
2880 g
Kolor
czarny
czarny
srebrny
Golenie dolne
Korona
Rura sterowa
Golenie górne
26
Argyle 409
Argyle 318
Argyle 302
409
318
302
100 mm
100 mm
100 mm
sprężyna
stalowa
sprężyna
stalowa
magnezowe
magnezowe
magnezowe
Korona
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
Rura sterowa
aluminium
stal
stal
stal 4130
stal 4130
stal 4130
Waga
2381 g
2572 g
2517 g
Kolor
jasno-zielony
biały
czarny
Skok
Sprężyna
Tumienie
Golenie dolne
Golenie górne
www.harfa-harryson.com.pl
27
Pike 454
Pike 426
454
AIR U-TURN
454 DUAL AIR
454 U-TURN
426 U-TURN
110-140 mm
140 mm
95-140 mm
95-140 mm
magnezowe
magnezowe
magnezowe
magnezowe
Korona
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
Rura sterowa
aluminium
aluminium
aluminium
stal 4130
Skok
Sprężyna
Tumienie
Golenie dolne
Golenie górne
aluminium 7000 aluminium 7000 aluminium 7000 aluminium 7000
Waga
2113 g
2023 g
2281 g
2435 g
Kolor
czarny
szary
czarny
czarny / srebrny
28
Revelation 426 Air U-Turn
Revelatiojn 426
426
AIR U-TURN
426
DUAL AIR
426
U-TURN
100-130 mm
115 / 130 mm
85-130 mm
magnezowe
magnezowe
magnezowe
Korona
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
Rura sterowa
aluminium
aluminium
stal
Skok
Sprężyna
Tumienie
Golenie dolne
Golenie górne
aluminium 7000 aluminium 7000 aluminium 7000
Waga
1814 g
1740 g
1905 g
Kolor
czarny / biały
czarny
czarny
www.harfa-harryson.com.pl
29
Recon 351 Solo Air
Skok
Recon 351 U-Turn
Recon Solo Air
351
SOLO AIR
351
U-TURN
327
SOLO AIR
80/100/130 mm
85-130 mm
80/100/130 mm
Sprężyna
tłumienie
odbicia
Tumienie
Golenie dolne
Korona
Rura sterowa
Golenie górne
30
magnezowe
magnezowe
magnezowe
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
stal
stal
stal
aluminium 7075 aluminium 7075 aluminium 7075
Waga
1905 g
2066 g
1814 g
Kolor
srebrny/czarny
czarny
czarny
Tora 318 Solo Air
Skok
Tora 318 U-Turn
Tora 302 Solo Air
Tora 302 U-Turn
318
SOLO AIR
318
U-TURN
302
U-TURN
302
SOLO AIR
302
U-TURN
80/100/130 mm
85-130 mm
85-130 mm
80/100 mm
85-130 mm
tłumienie
odbicia
tłumienie
odbicia
Sprężyna
Tumienie
Golenie
dolne
magnezowe
magnezowe
magnezowe
magnezowe
magnezowe
Korona
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
Rura
sterowa
stal
stal
stal
stal
stal
stal 4130
stal STKM
stal STKM
stal 4130
stal 4130
Waga
2071 g
2221 g
2400 g
1998 g
2207 g
Kolor
czarny
biały
czarny
biały
czarny
Golenie
górne
www.harfa-harryson.com.pl
31
Tora 318 Solo Air
Tora 318 U-Turn
DART 3
DART 2
Skok
100 mm
80 mm
Sprężyna
sprężyna
stalowa
sprężyna
stalowa
magnezowe
magnezowe
aluminium
6061T6
aluminium
6061T6
stal
stal
stal 4130
stal 4130
Waga
2191 g
2418 g
Kolor
czarny/srebrny
czarny
Tumienie
Golenie dolne
Korona
Rura sterowa
Golenie górne
32
Instalacja widelca z karbonową rurą
sterową (dotyczy SID i Reba World Cup)
Amortyzator World Cup został zaprojektowany do jazdy Cross-Country. Karbonowa rura sterowa i korona stanowią jedną część, aby lepiej przenosić wstrząsy i drgania. Widelec nie jest przeznaczony do
jazdy ekstremalnej jak: downhill lub skoki.
Istotne jest, aby widelec został zamontowany przez wykwalifikowanego mechanika rowerowego. Niewłaściwie zamontowany widelec jest bardzo niebezpieczny i może spowodować poważne wypadki.
W celu dokonania montażu należy kierować się niżej podanymi krokami:
1. Rura sterowa musi być ucięta na równi z górną krawędzią mostka (rys 1). Owiń taśmą izolacyjną
rurę sterową, aby zapobiec jej strzępieniu podczas cięcia. Używaj brzeszczota z drobnymi zębami.
Przy pomocy papieru ściernego (400) wyrównaj krawędź obciętej rury.
2. Załóż 2 mm podkładkę dystansową na mostek, w celu prawidłowego wyregulowania sterów. Całkowita wysokości podkładek między sterami, a mostkiem nie może przekraczać 30 mm (rys 1).
3. Nie używaj wbijanych gwiazdek ze stali hartowanej. Stosuj tylko korki rozporowe takie, jak korek
dołączony do widelca. Siła dokręcenia korka regulującego stery nie powinna przekraczać 11 Nm.
Siła dokręcenia może się wahać zależnie od typu sterów.
4. Wykwalifikowany mechanik powinien instalować lub wymieniać dolną bieżnię sterów, aby zapobiec
zniszczeniu karbonowej rury sterowej i korony.
5. Usuń ewentualne zadziory z wewnętrznych krawędzi mostka przed instalacją na karbonową rurę
sterową. Nie używaj młotka do instalacji mostka.
6. Przekroczenie, zalecanej przez producenta, siły dokręcania mostka może spowodować jego trwałe
uszkodzenie. Mostki z klinem poprzecznym nie są zalecane ponieważ mogą uszkodzić rurę sterową.
7. Pancerze linek hamulców i przerzutek nie mogą dotykać korony, ponieważ może to spowodować
jej przetarcie i uszkodzenie. Jeżeli jest to nieuniknione użyj taśmy izolacyjnej lub podobnych zabezpieczeń, aby zapobiec przetarciu korony.
Uwaga: Przetarta korona nie podlega gwarancji.
Rura karbonowa
2 mm wypust
Wspornik
30 mm max grubość podkładek
Podkładki
Ster
Rama
www.harfa-harryson.com.pl
Rys. 1
33
USTAWIENIE AMORTYZATORA
Amortyzator SID RockShox może być dostosowany do twojej wagi, stylu jazdy i terenu.
SPRAWDZANIE UGIĘCIA WSTĘPNEGO
Widelce SID posiadają ugięcie wstępne, gdy siedzisz na rowerze. Ugięcie wstępne to kompresja widelca spowodowana wagą rowerzysty. Prawidłowe ugięcie wstępne powoduje, iż przednie koło ma
dobrą przyczepność do podłoża.
Ugięcie wstępne można ustawić poprzez zmniejszanie lub zwiększanie ciśnienia powietrza w pozytywnej komorze widelca.
Aby zmierzyć ugięcie wstępne, należy założyć opaskę samozaciskową na górną goleń widelca, tak
aby opierała się na górnej uszczelce. Usiąść na rowerze w pozycji jak do jazdy, a następnie z niego zsiąść i zmierzyć dystans pomiędzy uszczelką, a opaską samozaciskową. To jest twoje UGIĘCIE
WSTĘPNE. Ugięcie wstępne powinno wynosić 20 % maksymalnego skoku.
REGULACJA CIŚNIENIA POWIETRZA
Pozytywna komora powietrza jest „sprężyną” widelca. Zawsze najpierw reguluj ciśnienie w pozytywnej komorze powietrza (górny wentyl). Więcej powietrza w pozytywnej komorze powietrza powoduje
twardszą jazdę. Więcej powietrza w negatywnej komorze powietrza powoduje miększą jazdę. Tabela
poniżej wskazuje prawidłowy poziom ciśnienia w pozytywnej komorze.
Tabela poziomów ciśnienia powietrza w pozytywnej i negatywnej komorze
Waga Rowerzysty
Komora
pozytywna
XC (miękka jazda)
komora negatywna
Racing (twarda jazda)
kom. negatywna
<120 (55 kg)
120-140 (55-65 kg)
140-160 (65-73 kg)
160-180 (73-82 kg)
>180 (82 kg)
70-90 psi
90-120 psi
120-140 psi
140-160 psi
160-180 psi
70-80 psi 80-100 psi
100-120 psi
120-140 psi
140-160 psi
40-60 psi
50-70 psi
70-90 psi
90-110 psi
110-130 psi
REGULACJA POZIOMU CIŚNIENIA POWIETRZA W POZYTYWNEJ KOMORZE WIDELCA
Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą wentyl, znajdujący się na górze na lewej goleni. Używając pompki
RockShox napompuj amortyzator do odpowiedniego poziomu ciśnienia (patrz tabela „POZIOMÓW
CIŚNIENIA POWIETRZA W POZYTYWNEJ KOMORZE WIDELCA”)
Uwaga: Maksymalne ciśnienie nie więcej niż 180 psi.
NEGATYWNY POZOM CIŚNIENIA, A CHARAKTERYSTYKA JAZDY
Regulując ciśnienie w negatywnej komorze powietrza zmieniasz charakterystykę widelca podczas
jazdy. Większe ciśnienie w negatywnej komorze powietrza powoduje większą aktywność na małych
nierównościach trenu. Mniejsze ciśnienie w negatywnej komorze powietrza powoduje zmniejszoną
aktywność amortyzatora. Pamiętaj, aby zawsze pompować powietrze do komory pozytywnej, a następnie do negatywnej.
REGULACJA POZIOMU CIŚNIENIA POWIETRZA W NEGATYWNEJ KOMORZE WIDELCA
Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą wentyl, znajdujący się u dołu lewej goleni. Używając pompki RockShox napompuj amortyzator do odpowiedniego poziomu ciśnienia. Podczas spuszczania powietrza
niewielka ilość środka smarującego może wydostać się na zewnątrz. Uważaj aby nie dopuścić do
zabrudzenia nim tarczy hamulcowej.
34
Uwaga: Maksymalne ciśnienie nie więcej niż 180 psi. Wyższe ciśnienie w negatywnej komorze
niż w pozytywnej, będzie powodować utratę skoku przez widelec.
ZEWNĘTRZNA REGULACJA TŁUMIENIA POWROTU
Tłumienie powrotu kontroluje prędkość z jaką amortyzator wraca do maksymalnego skoku. Pokrętło
regulacyjne tłumienia powrotu znajduje się na dole prawej goleni. Aby zmniejszyć tłumienie powrotu
należy przekręcić pokrętło w stronę zaznaczoną „zającem”, natomiast aby zwiększyć tłumienie powrotu należy przekręcić pokrętło w stronę zaznaczoną „żółwiem”.
Za duże tłumienie powoduje mniejszą wrażliwość widelca na małych i licznych wybojach, oraz całkowitą kompresję amortyzatora. Przed jazdą na małych i licznych wybojach należy ustawić tłumienie
powrotu na możliwie najszybsze, to pozwoli amortyzatorowi nadążać za konturem terenu, stabilizować
i kontrolować rower.
REGULACJA SKOKU
Aby ustalić skok należy zmierzyć ile cm wysunięta jest górna goleń. Aby zmienić skok z 63 na 80 mm
lub odwrotnie należy udać się od autoryzowanego serwisu RockShox.
SYSTEM PURE
( d o t y c z y Wo r l d C u p i Te a m )
Dzięki regulacji tłumienia kompresji system ten zapewnia maksymalna kontrolę podczas jazdy (wraz
z blokadą).
SYSTEM TŁUMIENIA MOTION CONTROL
Nowy system tłumienia Motion Control pozwala podczas jazdy na szybką regulację tłumienia powrotu,
regulacją tłumienia kompresji, aż do całkowitego zablokowania widelca. System jest bardzo prosty w
obsłudze. Regulacja tłumienia kompresji jest dokonywana przy pomocy niebiesko-czarnego pokrętła
lub opcjonalnie montowanej manetki PopLoc, występującej w dwóch wersjach z regulacją blokady lub
bez regulacji.
Gdy ustawimy niebiesko-czarne pokrętło w pozycji kompresja „otwarta” (rys.1), to amortyzator będzie
się maksymalnie uginał na nierównościach terenu, będzie bardziej komfortowy na muldach.
Natomiast, gdy „zamkniemy” kompresję (patrz rys.2) widelec nie będzie się uginał.
Rys. 1 Kompresja „otwarta”
www.harfa-harryson.com.pl
Rys. 2 Kompresja „zamknięta”
35
PURE DELITE SYSTEM (dotyczy Race)
System Pure DeLite daje szerokie możliwości regulacji tłumienia powrotu. Regulacja ciśnienie w komorze powietrza (prawa goleń) pomaga precyzyjnie wyregulować jego charakterystykę. Komora powinna
być napompowana na minimalnie 10 psi, a maksymalnie 60 psi. Mniejsza ilość powietrza spowoduje,
że widelec będzie bardziej czuły na małych nierównościach, natomiast większa – spowoduje, że widelec będzie mniej czuły na nierównościach. Zaleca się ustawienie pozytywnej i negatywnej komory,
przed wyregulowaniem ciśnienia w prawej goleni (tłumienie Pure DeLite)
CIŚNIENIE W KOMORZE PURE DELITE NIE POWINNO BYĆ UŻYWANE DO REGULACJI TWARDOŚCI SPRĘŻYNY.
UWAGA
Nie używać „Blokady Skoku” na zjazdach z uwagi na możliwość utraty kontroli nad rowerem
i uszkodzenia amortyzatora.
36
MONTAŻ MANETKI
Manetki PopLoc i PushLoc pozwalają na szybkie włączanie i wyłącznie tłumienia kompresji bez zdejmowania rąk z
kierownicy. Dostępne są różne opcje manetek.
W razie potrzeby zdemontuj z kierownicy grip, manetkę i
łapę hamulcową, uprzednio zapoznając się z instrukcjami
producentów tych części.
1. Wsuń manetkę PopLoc na kierownicę. W przypadku
manetki PushLoc załóż tę manetkę na kierownicy.
2. Zamontuj na nowo wcześniej zdemontowany osprzęt
na kierownicy, zgodnie się z instrukcjami producentów
tych części.
3. Ustaw manetkę na kierownicy w dogodnej pozycji i dokręć śrubę montażową z siłą 20in-lb (2.25 Nm).
4. Dla widelców RockShox wyposażonych w manetką
PopLoc Adjust: Niebieskie pokrętło regulacji kompresji
przekręć do końca w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
5. Upewnij się, że manetka PopLoc lub PushLoc są w pozycji otwartej. Aby to zrobić wciskaj dźwignię manetki
PushLoc, do czasu aż wróci w kierunku do rowerzysty.
Naciśnij przycisk umieszczony na górze manetki PopLoc.
6. Załóż linkę, poprowadź i dopasuj pancerz linki.
UWAGA
Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa konsumenta.
System Maxle pozwala na użycie standardowej piasty ze sztywną osią (20mm x 110mm), dla zwiększenia sztywności. Ośkę piasty wkręca się w lewą goleń widelca, ściskając piastę o lewy hak. Ośka jest
zaciśnięta w dolnej części goleni zaciskiem Maxle Quick Release.
Jazda z nieprawidłowo zainstalowanym kołem może spowodować nieprawidłowe ruchy koła lub jego
odłączenie od roweru. Może być to także powodem uszkodzenia roweru, lub poważnych obrażeń
rowerzysty. Ważne czynności:
• Upewnij się, że oś, haki, mechanizm zacisków w twoim rowerze są czyste, wolne od pyłu i kurzu.
• Poproś swojego dealera o informacje o tym, jak prawidłowo zabezpieczać przednie koło, gdy używasz systemu zacisków Maxle Quick Release.
• Podczas instalacji koła należy używać odpowiednich narzędzi i techniki.
• Nie jedź na swoim rowerze, jeżeli nie jesteś pewien, że przednie koło jest zainstalowane poprawnie
i bezpiecznie.
www.harfa-harryson.com.pl
37
System Maxle 360°
MONTAŻ
1. Umieść koło w hakach dolnej goleni upewnij się, że piasta jest dobrze osadzona. Sprawdź czy tarcza i piasta nie dotykają goleni. Zapoznaj się zgodnie z instrukcją producenta hamulców.
DOCISKANIE
1. W pozycji otwartej (rys 1.) wsuń ośkę przez prawą stronę piasty, dopóki nie dosięgnie gwintu w lewym haku.
2. Aby dokręcić ośkę do haka, przekręć dźwignię w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do momentu, kiedy lewa strona ośki zrówna się z zewnętrzną stroną
lewego haka.
UWAGA
POMIĘDZY ZACISKAMI HAKÓW MOŻE ZBIERAĆ SIĘ BRUD I INNE ZANIECZYSZCZENIA.
ZAWSZE SPRAWDZAJ I CZYŚĆ TE MIEJSCA, KIEDY DEMONTUJESZ KOŁO. ZEBRANE
ZANIECZYSZCZENIA MOGĄ SPOWODOWAĆ OBNIŻENIE ZABEZPIECZENIA OSI, A TAKŻE
POWAŻNE OBRAŻENIA I URAZY ROWERZYSTY
WAŻNE: Ręcznie dokręcaj ośkę do dolnej goleni. Nigdy nie używaj żadnego narzędzia do
dociskania ośki do haka. Zbyt mocne dokręcenie ośki może zniszczyć ośkę i/lub hak.
ZABEZPIECZANIE
1. Zamknij haki widelca, poprzez dociskanie prawej i lewej dźwigni zacisku, wzdłuż dolnej goleni.
2. Mechanizm zacisku to mimośród podobny do większości zacisków, jaki można spotkać przy kołach.
Podczas zamykania haków opór na dźwigni powinien być odczuwalny w momencie, gdy znajduje
się ona w horyzontalnej pozycji (90° w stosunku do dolnych goleni). Jeżeli nie ma żadnego oporu
po przestawieniu dzwigni o 90°, należy wyregulować to używając klucza imbusowego 3 mm, dokręcając śrubę trzymającą zacisk.
Może być widoczna mała (1-2mm) przerwa pomiędzy osią o hakami. Ta mała przerwa jest normalna i
pozwala prawej goleni poruszać się przed zamknięciem zacisku.
UWAGA
PO ZAMKNIĘCIU NIE NALEŻY OBRACAĆ DŹWIGNI ZACISKU. PRZEMIESZCZANIE DŹWIGNI
MOŻE OBLUZOWAĆ OŚKĘ, OBNIŻAJĄC JEJ BEZPIECZEŃSTWO.
UWAGA
DEMONTOWANIE I INSTALACJA PRZEDNIEGO KOŁA MOŻE SPOWODOWAĆ
ROZREGULOWANIE PRZEDNICH HAMULCÓW TARCZOWYCH. PO INSTALACJI PRZEDNIEGO
KOŁA, ZAWSZE SPRAWDZAJ SWOJE HAMULCE NA PŁASKIM TERENIE, Z DALA OD RUCHU
ULICZNEGO I INNYCH ZAGROŻEŃ.
38
USTAWIENIE AMORTYZATORA
Amortyzator RockShox może być dostosowany do twojej wagi, stylu jazdy i terenu.
SPRAWDZANIE UGIĘCIA WSTĘPNEGO
Widelce posiadają ugięcie wstępne, gdy siedzisz na rowerze. Ugięcie wstępne to kompresja widelca
spowodowana wagą rowerzysty. Prawidłowe ugięcie wstępne powoduje, iż przednie koło ma dobrą
przyczepność do podłoża.
Ugięcie wstępne można ustawić poprzez zmniejszanie lub zwiększanie ciśnienia powietrza w pozytywnej komorze widelca.
Aby zmierzyć ugięcie wstępne, należy założyć opaskę samozaciskową na górną goleń widelca, tak
aby opierała się na górnej uszczelce. Usiąść na rowerze w pozycji jak do jazdy, a następnie z niego zsiąść i zmierzyć dystans pomiędzy uszczelką, a opaską samozaciskową. To jest twoje UGIĘCIE
WSTĘPNE. Ugięcie wstępne powinno wynosić pomiędzy 15 %, a 25 % maksymalnego skoku.
USTAWIANIE SPRĘŻYNY POWIETRZNEJ
System Dual Air (dotyczy Pike, Reba, Revelation)
Dual Air to lekki system pozwalający na wszechstronne ustawienie amortyzacji. Dwie niezależne powietrzne komory umieszczone w lewej goleni widelca.
Pozytywna komora powietrza jest „sprężyną” widelca. Zawsze najpierw reguluj ciśnienie w pozytywnej komorze powietrza (górny wentyl). Więcej powietrza w pozytywnej komorze powietrza powoduje
twardszą jazdę. Więcej powietrza w negatywnej komorze powietrza powoduje miększą jazdę.
Tabela poniżej wskazuje prawidłowy poziom ciśnienia w pozytywnej komorze.
Tabela poziomów ciśnienia powietrza w pozytywnej komorze
Uwaga: Ustaw Air U-Turn na maksymalny skok.
Waga rowerzysty
Reba/Pike/Revelation
Dual Air
Pike/Reveletion
Air U-Turn
<140 (63 kg)
70-90 psi
90-115 psi
140-160 (63-72 kg)
90-105 psi
115-130 psi
160-180 (72-81 kg)
105-120 psi
130-145 psi
180-200 (81-90 kg)
120-135 psi
145-160 psi
>220 (99 kg)
150 psi
175 psi
Krok 1.
REGULACJA POZIOMU CIŚNIENIA POWIETRZA W POZYTYWNEJ KOMORZE WIDELCA
Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą wentyl, znajdujący się na górze na lewej goleni. Używając pompki
RockShox napompuj amortyzator do odpowiedniego poziomu ciśnienia (patrz tabela „POZIOMÓW
CIŚNIENIA POWIETRZA W POZYTYWNEJ KOMORZE WIDELCA”)
Uwaga: Maksymalne ciśnienie nie więcej niż 180 psi.
Krok 2.
REGULACJA POZIOMU CIŚNIENIA POWIETRZA W NEGATYWNEJ KOMORZE WIDELCA
Regulując ciśnienie w negatywnej komorze powietrza zmieniasz charakterystykę widelca podczas
jazdy. Większe ciśnienie w negatywnej komorze powietrza powoduje większą aktywność na małych
nierównościach trenu. Mniejsze ciśnienie w negatywnej komorze powietrza powoduje zmniejszoną
aktywność amortyzatora. Napompuj tyle samo powietrza do komory negatywnej, ile uprzednio napompowałeś do komory pozytywnej. Następnie wyreguluj ciśnienie (lekko zwiększ lub zmniejsz) zależnie
od potrzeb.
39
www.harfa-harryson.com.pl
UWAGA
Maksymalne ciśnienie nie może być większe niż 180 psi. Wyższe ciśnienie w negatywnej
komorze niż w pozytywnej, będzie powodować utratę skoku przez widelec .
SPRĘŻYNA POWIETRZNA SOLO AIR (dotyczy: AGRYLE)
Solo Air jest to łatwy do ustawienia system sprężyny powietrznej. Dzięki jednej sprężynie powietrznej,
gdzie negatywna i pozytywna komora powietrzna są jednocześnie pompowane przez jeden wentyl.
UWAGA
W czasie pompowanie powietrza można w niektórych przypadkach zaobserwować spadek
ciśnienia widoczny na zegarze pompki. Jest to zjawisko normalne, świadczące o tym, że
otworzyła się negatywna komora powietrzna i ciśnie pomiędzy komorami wyrównało się.
Należy kontynuować pompowanie powietrza do widelca do czasu uzyskania pożądanego
poziomu ciśnienia.
USTAWIENIE Solo Air
Odkręcić osłonę wentyla (na górze lewej goleni widelca). Przy pomocy pompki przeznaczonej do
amortyzatorów RockShox, napompuj odpowiednią ilość powietrza, zgodnie z poniższą specyfikacją.
Waga rowerzysty
Tora Solo Air
Recon Solo Air
Argyle Solo Air
<63 kg
80-100 psi
50-70 psi
120 – 135 psi
63-72 kg
100-120 psi
70-85 psi
135 – 150 psi
72-81 kg
120-140 psi
85-100 psi
150 – 165 psi
81-90 kg
140-160 psi
100-120 psi
165 – 180 psi
>99 kg
180+ psi
135+ psi
180+ psi
Nie przekraczać 220 psi.
ZMIANA TWARDOŚCI SPRĘŻYNY
Jeżeli widelec zamyka się „do końca” lub nie wykorzystuje całego dostępnego skoku, to należy zmienić twardość sprężyny. W tym celu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem RockShox.
REGULACJA SKOKU
WAŻNE:
NIE NALEŻY OBRACAĆ POKRĘTŁA REGULACYJNEGO DALEJ NIŻ DO MOMENTU
UZYSKANIA MAKSYMALNEGO SKOKU. OBRACANIE POKRĘTŁA POZA TEN PUNKT MOŻE
SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SYSTEMU U-TURN.
40
UWAGA
Ugnij widelec i ustaw w pozycji otwartej „OPEN” zanim rozpoczniesz regulację skoku.
Regulacja Skoku Coil U –Turn (dotyczy Domain, Pike, Revelation)
Widelce U-Turn posiadają 45mm regulację skoku. Podziałka umieszczona na lewej górnej goleni pozwala łatwo i dokładnie odczytać skok amortyzatora (nie dotyczy Domain).
Obracanie pokrętła regulacyjnego U-Turn zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje
zmniejszenie skoku. Każdy obrót powoduje wzrost lub spadek skoku o 7,5 mm.
UWAGA
Nie należy obracać pokrętła regulacyjnego U-Turn dalej niż do momentu
uzyskania maksymalnego lub minimalnego skoku. Obracanie pokrętła poza
ten punkt może spowodować uszkodzenie systemu U-Turn.
Regulacja Skoku Air U-Turn (dotyczy Pike, Revelation, Reba)
Obracanie pokrętła regulacyjnego U-Turn Air (na górnej lewej goleni) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje zmniejszenie skoku. Obracanie pokrętła regulacyjnego U-Turn Air kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje wzrost skoku.
Regulacja Skoku (dotyczy Argyle, Reba)
Aby zmienić skok należy udać się do autoryzowanego serwisu Rock-Shox. Wszelkie informacje na
temat serwisu na www.harfa-harryson.com.pl.
ZEWNĘTRZNA REGULACJA TŁUMIENIA POWROTU
Tłumienie powrotu kontroluje prędkość z jaką amortyzator wraca do maksymalnego skoku. Pokrętło
regulacyjne tłumienia powrotu znajduje się na dole prawej goleni. Aby zmniejszyć tłumienie powrotu
należy przekręcić pokrętło w stronę zaznaczoną „zającem”, natomiast aby zwiększyć tłumienie powrotu należy przekręcić pokrętło w stronę zaznaczoną „żółwiem”.
Za duże tłumienie powoduje mniejszą wrażliwość widelca na małych i licznych wybojach. Przed jazdą
na małych i licznych wybojach należy ustawić tłumienie powrotu na możliwie najszybsze, to pozwoli
amortyzatorowi nadążać za konturem terenu, stabilizować i kontrolować rower.
SYSTEM TŁUMIENIA MOTION CONTROL (Pike, Revelation, Reba, Domain 318IS, Argyle
318 i 409)
UWAGA
W efekcie przechowywania roweru lub widelca w pozycji odwróconej lub na boku, olej w
górnych goleniach może zgromadzić się powyżej tłumika Motion Control. Po powrocie do
normalnej pozycji widelec może nie od razu działać optymalnie. Aby szybko przywrócić
właściwości systemowi Morion Control ustaw pokrętło w pozycji kompresja „otwarta” i
ugiąć widelec 10-20 razy.
www.harfa-harryson.com.pl
41
System tłumienia Motion Control pozwala podczas jazdy na szybką regulację tłumienia powrotu,
regulacją tłumienia kompresji, aż do całkowitego zablokowania widelca. System jest bardzo prosty w
obsłudze. Regulacja tłumienia kompresji jest dokonywana przy pomocy niebiesko-czarnego pokrętła
lub opcjonalnie montowanej manetki PopLoc, występującej w dwóch wersjach z regulacją blokady lub
bez regulacji.
Gdy ustawimy niebiesko-czarne pokrętło w pozycji kompresja „otwarta” (rys.1), to amortyzator będzie
się maksymalnie uginał na nierównościach terenu, będzie bardziej komfortowy na muldach.
Natomiast, gdy „zamkniemy” kompresję (patrz rys.2) widelec nie będzie się uginał.
Rys. 2 Kompresja „zamknięta”
Rys. 1 Kompresja „otwarta”
REGULACJA BLOKADY KOMPRESJI FOLOODGATE (dotyczy Argyle 409, Pike, Revelation
i Reba)
– rys. 3.
Każdy amortyzator wyposażony w system Motion Control posiada blokadę kompresji Floodgate, która
zależnie od modelu regulowana jest przy pomocy klucza imbusowego 2.5mm (wewnętrzny Floodgate)
lub poprzez złote pokrętło zewnętrzne GATE (zewnętrzny Floodgate)
Rys. 3
42
Przy ustawianiu kompresji korzystaj z poniższej tabeli.
WSTĘPNE USTAWIENIE
FLOODGATE ZEWNĘTRZNEGO
Waga rowerzysty
Ilość obrotów złotego pokrętła
GATE w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara
Ilość obrotów złotego pokrętła GATE
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
Waga rowerzysty
Ilość obrotów złotego pokrętła GATE w
kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek
zegara
<140 (63 kg)
4-5
140-160 (63-72 kg)
3-4
<140 (63 kg)
2+
160-180 (72-81 kg)
2-3
140-160 (63-72 kg)
1,5 - 2
180-200 (81-90 kg)
1-2
160-180 (72-81 kg)
1 - 1.5
>220 (99 kg)
0-1
180-200 (81-90 kg)
0.5 - 1
>220 (99 kg
0 - 0.5
System Floodgate sprawia, że amortyzator mimo jego zablokowania, w wypadku wystąpienia znacznych nierówności terenu, będzie się uginał.
TŁUMIENIA
KOMPRESJI
W przypadku manetki PopLoc z regulacją blokady dodatkowo pokręcając pokrętłem regulacji
kompresji możemy ustawić odpowiednią do warunków wielkość tłumienia kompresji, pomiędzy
pozycją włączony i wyłączony. Aby zachować
kontrolę blokady i tłumienia system Motion Control powinien być serwisowany raz w roku, przez
wykwalifikowanego mechanika, przy użyciu odpowiednich narzędzi.
Compression Range
Select compression damping
between 'Open' and 'Lock'
Turning the compression adjuster on the PopLoc Adjust
sets how far the lever returns from 'Lock' toward the 'Open'
position. This adjustment changes the amount of
compression damping found in the 'Open' position.
Fork movement
REGULACJA
– rys 4.
Remote
Compression
Adjuster
PopLoc Adjust Remote
Crown mounted adjuster
Rys. 4
www.harfa-harryson.com.pl
43
Blokada TurnKey jest prostym i efektywnym rozwiązaniem zastosowanym w widelcach Judy J3
i J4. TurnKey umożliwia dwie pozycje ustawiania blokady „włączona” i „wyłączona”. Blokada
TurnKey może być zastosowana z manetką Pop
Loc. System TurnKey wyposażono w opatentowany mechanizm otwarcia blokady i uginania
się widelca, pod wpływem silnego uderzenia,
który chroni zarówno widelec, jak i rowerzystę
w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.
TurnKey Lockout
Off = maximum fork movement
On = minimum fork movement
On
Off
TurnKey two position
' On - Off ' lockout
Fork movement
SYSTEM BLOKADY TURNKEY (Tora, Dart)
Off
PopLoc Remote
(optional)
On
Off position
On position
Crown mounted adjuster
PopLoc Remote
PopLoc Adjust Remote
KONSERWACJA
A M O RTYZATORÓW ROCKSHOX
Aby twój amortyzator RockShox zachował najwyższą sprawność, bezpieczeństwo i wytrzymałość należy dbać o jego konserwację. Jeżeli użytkujesz amortyzator RS w warunkach ekstremalnych, to należy
dokonywać jego konserwacji częściej niż normalnie.
KONSERWACJA
Oczyść golenie górne z brudu, kurzu i zakonserwuj
preparatem BRUNOX
Totem
Lyrik
Domain
Argyle







–



10
10
10
–
–
–
Oczyścić i naoliwić system Solo lub 2-Step Air*
10
25
25
50
25
50
25
–
25
50
Zdemontować dolne golenie, oczyścić i sprawdzić
stan tulei oraz zmienić kąpiel olejową*
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
Sprawdź czy górne golenie nie są porysowane
Sprawdź ciśnienie powietrza
Naoliwić górne golenie i uszczelki
Zmienić kąpiel olejową SpeedLube*
Wyregulować siłę dokręcenia korków górnych i śrub
Wymienić olej w systemie tłumienia Mission Control*
Oczyścić i naoliwić sprężynę olejową*
 – po każde jeździe
Liczby w tabeli oznaczają ilość godzin jazdy, po których przejechaniu należy wykonać poszczególne
czynności serwisowe. Rock Shox zaleca zwiększenie częstotliwości serwisów w przypadku większej
wagi użytkownika, agresywnego stylu jazdy, czy trudnych warunków pogodowych.
* Udaj się do wykwalifikowanego mechanika, który posiada profesjonalne narzędzia. Adresy
autoryzowanych serwisów RockShox w załączeniu instrukcji.
44
KONSERWACJA
D O T YC Z Y WSZYSKICH MODELI PRZEDNICH
A M O R TYZATORÓW ROCKSHOX 2006
Aby twój amortyzator RockShox zachował najwyższą sprawność, bezpieczeństwo i wytrzymałość należy dbać o jego konserwację. Jeżeli użytkujesz amortyzator RS w warunkach ekstremalnych, to należy
dokonywać jego konserwacji częściej niż normalnie.
KONSERWACJA
Dart
Oczyść golenie górne z brudu, kurzu i zakonserwuj preparatem BRUNOX
Sprawdź czy górne golenie
nie są porysowane
Naoliwić górne golenie i
uszczelki
Boxxer
Race &
Team
Boxxer
Word
Cup












10
10
10
10





50
50
50
25
25
50
50
50
Sprawdź ciśnienie powietrza
Przegląd
amortyzatora*
Oczyścić i naoliwić
system PopLoc
Wszystkie
widelce Wszystkie
ze spręwidelce
SID
żynami
sprężyRace,
powietrznowe SL, Word
nymi 32 mm
Cup
32 mm
XC i All
XC i All Mountain
Mountain
100
 – po każde jeździe
Liczby w tabeli oznaczają ilość godzin jazdy, po których przejechaniu należy wykonać poszczególne
czynności serwisowe.
Rock Shox zaleca wykonanie co najmniej jednego przeglądu amortyzatora*. Jeżeli amortyzator użytkowany jest intensywnie (np. starty w zawodach) amortyzator powinien być serwisowany częściej.
*U
daj się do wykwalifikowanego mechanika, który posiada profesjonalne narzędzia. Adresy
autoryzowanych serwisów RockShox w załączeniu instrukcji.
SIŁA DOKRĘCANIA ŚRUB
Śruby korony Korki goleni Tłumik kompresji Śruby mocujące oś
Nakrętka osi
5.1 – 8.5 Nm
6.2 – 8.5 Nm
3.5 – 3.5 Nm
2.3 – 3.4 Nm
4.5 – 6.8 Nm
www.harfa-harryson.com.pl
45
PEARL 3.1
• Amortyzator przeznaczony do All Mountain, Extremu oraz Freerid’u
• Waga: 315 g (waga przy wymiarach: 190 x 50 mm)
• System amortyzacji Motion Control.
• Blokada Floodgate.
• Sprężyna pozytywna powietrzna. Sprężyna negatywna z amortyzacją IsoLite.
• Regulacja sprężyny powietrznej następuje przez wentyl Schrader.
• Duży tłoczek: 12mm wykonany z aluminium 7075.
• Korpus: 29mm wykonany z kutego aluminium 6061.
MC 3.3
• Amortyzator przeznaczony do XC i All Mountain
• Waga: 245 g.
• System amortyzacji Motion Control z trzystopniowym pokrętłem regulacyjnym.
• Zewnętrzny Floodgate.
• Sprężyna pozytywna powietrzna. W komorze negatywnej umieszczono elastomer.
To rozwiązanie zapewnia efektywniejszą amortyzację drgań.
• Regulacja sprężyny powietrznej następuje przez wentyl Schrader.
• Tłoczek: 10mm wykonany z aluminium 7075.
• Korpus: 25mm wykonany z kutego aluminium 6061.
MC 3.1
• Amortyzator przeznaczony do XC i All Mountain
• Waga: 250 g (przy wymiarach: 165 x 38 mm)
• System amortyzacji Motion Control.
• Zewnętrzny Floodgate.
• Sprężyna pozytywna powietrzna. W komorze negatywnej umieszczono elastomer.
To rozwiązanie zapewnia efektywniejszą amortyzację drgań.
• Regulacja sprężyny powietrznej następuje przez wentyl Schrader.
• Tłoczek: 10mm wykonany z aluminium 7075.
• Korpus: 25mm wykonany z kutego aluminium 6061.
Ario 2.2
• Amortyzator przeznaczony do XC i maratonów
• Waga: 230 g.
• Tłumienie olejowe IFP z regulacją tłumienia i blokadą Lockout
• Powiększona pozytywna komora powietrzna.
• Regulacja sprężyny powietrznej następuje przez wentyl Schrader.
• Tłoczek: 10mm wykonany z aluminium 7075.
• Korpus: 25mm wykonany z kutego aluminium 6061.
46
Ario 2.1
• Amortyzator przeznaczony do XC i maratonów
• Waga: 225 g (przy wymiarach: 165 x 38 mm)
• Tłumienie olejowe IFP z regulacją tłumienia.
• Powiększona pozytywna komora powietrzna.
• Regulacja sprężyny powietrznej następuje przez wentyl Schrader.
• Tłoczek: 10 mm wykonany z aluminium 7075.
• Korpus: 25 mm wykonany z kutego aluminium 6061.
INSTALACJA
Jest bardzo ważne, aby twój tylny amortyzator RockShox był zamontowany właściwie, przez wykwalifikowanego mechanika rowerowego.
UWAGA
NIEWŁAŚCIWIE ZAMONTOWANY AMORTYZATOR MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ POWAŻNYCH
OBRAŻEŃ UŻYTKOWNIKA.
U S TAWIENIE AMORTYZATORA
Amortyzator tylny RockShox może być dostosowany do twojej wagi, stylu jazdy i terenu.
Poprzez ustawienie odpowiedniego poziomu powietrza twój amortyzator może być dopasowany do
indywidualnej wagi, stylu jazdy i terenu.
SYSTEM TŁUMIENIA MOTION CONTROL (dotyczy MC i Pearl)
System tłumienia Motion Control pozwala podczas jazdy na szybką regulację tłumienia powrotu,
regulację tłumienia kompresji przy pomocy złotego pokrętła Floodgate, aż do całkowitego zablokowania widelca.
MC 3.3
Amortyzatory tylne MC 3.3 są wyposażone w niebieskie pokrętło, umożliwiające regulację pracy widelca. Pokrętło regulacyjne można ustawić w trzech różnych pozycjach:
Otwarte – maksymalna praca amortyzatora. Zalecany na dużych nierównościach terenu.
Floodgate – ustawienie pośrednie blokady, gdzie widelec wolno się ugina. Ustawienie to użytkownik
możne dopasować przy pomocy złotego pokrętła Floodgate zależnie od indywidualnego stylu jazdy i
wagi rowerzysty.
Zamknięte – Minimalna praca amortyzatora.
UWAGA
NIE WOLNO UŻYWAĆ BLOKADY NA ZJAZDACH, GDYŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ
PRZEDWCZESNE ZUŻYCIE AMORTYZATORA, USZKODZENIA RAMY, CO NIE JEST OBJĘTE
GWARANCJĄ.
Pearl 3.1
Istnieje możliwość regulacji amortyzatora przez użytkownika poprzez złote pokrętło Floodgate zależnie
od indywidualnego stylu jazdy i wagi rowerzysty.
Ario 2.2
W amortyzatorze Ario 2.2 istnieje możliwość blokady amortyzatora poprzez niebieskie pokrętło. Pokrętło porusza się w zakresie 90 stopni.
UWAGA
NIE WOLNO UŻYWAĆ BLOKADY NA ZJAZDACH, GDYŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ
PRZEDWCZESNE ZUŻYCIE AMORTYZATORA, USZKODZENIA RAMY, CO NIE JEST OBJĘTE
GWARANCJĄ.
www.harfa-harryson.com.pl
47
U S TAW I E N IE AMORTYZATORÓW TYLNYCH
SPRAWDZANIE UGIĘCIA WSTĘPNEGO
Amortyzator posiada ugięcie wstępne, gdy siedzisz na rowerze. Ugięcie wstępne to kompresja amortyzatora spowodowana wagą rowerzysty. Przeciętnie ugięcie wstępne wynosi 15 do 25 procent całego
skoku amortyzatora tylnego. Aby ustawić ugięcie wstępne należy zmienić twardość sprężyny powietrznej, poprzez zmianę ciśnienia w pozytywnej komorze powietrznej.
Im więcej powietrza wpompujesz, tym bardziej twardy będzie twój amortyzator.
USTAWIENIE CIŚNIENIA POWIETRZA (TWARDOŚĆ SPRĘŻYNY)
1. Upewnij się, że amortyzator jest w pozycji „otwarty”
2. Spuść powietrze z komory powietrznej przez odkręcenie nakrętki wentyla i wciśnięcie zaworka.
3. Ponieważ specyfika każdego roweru jest inna, to po raz pierwszy pompując powietrze do pozytywnej komory powietrza, napompuj ją do poziomu równemu twojej wadze (w kg) razy 20 (w psi).
UWAGA
Powyższa instrukcja zawiera tylko ogólne wskazówki. Poziom ciśnienia
powietrza może różnić się w zależności od rodzaju i konstrukcji ramy.
Przy amortyzatorze w pozycji „otwarty”
3. Zsiądź z roweru i zmierz odległość pomiędzy osią tylnej piasty a siodełkiem.
4. Wsiądź na rower i poproś kogoś, aby zmierzył tę samą odległość, co w punkcie 3. Różnica pomiędzy wartościami ustalonymi w punkcie 3 oraz 4 to jest twoje ugięcie wstępne. Następnie ustal jaki
procent całego dostępnego skoku stanowi twoje ugięcie wstępne.
5. Jeżeli ugięcie wstępne jest niższe niż zalecane przez producenta twojego roweru, to zmniejsz poziom ciśnienia w amortyzatorze. Jeżeli natomiast ugięcie wstępne jest wyższe niż zalecane przez
producenta twojego roweru, to zwiększ poziom ciśnienia w amortyzatorze.
UWAGA
Poziom ciśnienia nie może przekroczyć 250 psi.
6. Zakręć nakrętkę wentyla.
UWAGA
Nakrętki na wentyle powinny być cały czas nakręcone, aby zapobiec
przedwczesnej utracie powietrza.
48
REGULACJA MOTION CONTROL (MC i Pearl 3.1/ 3.3)
Istnieje możliwość regulacji amortyzatora MC poprzez złote pokrętło Floodgate. Przekręcanie pokrętła
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiększa pracę amortyzatora. Zauważysz różnicę
pracy amortyzatorów zależnie od pozycji niebieskiego pokrętła regulacyjnego w pozycji środkowej
Floodgate i „zamknięty” (MC 3.3).
Pokręcanie złotego pokrętła w kierunku przeciwnym zmniejsza pracę amortyzatora. REGULACJA TŁUMIENIA POWROTU
Tłumienie powrotu kontroluje prędkość z jaką amortyzator wraca do maksymalnego skoku. Aby
zmniejszyć tłumienie powrotu należy przekręcić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aby zwiększyć tłumienie powrotu - w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
KONSERWACJA
Oczyść amortyzator używając łagodnego środka czyszczącego i szczotki, następnie
zakonserwuj preparatem BRUNOX.
û
Upewnij się, że wszystkie gwinty są czyste i nasmarowane.
û
û
û
Upewnij się, że tuleje ślizgowe są czyste i nasmarowane.
Sprawdź siłę z jaką dokręcone są śruby widelca
Wymontuj amortyzator i nanieść środek smarujący na wewnętrzne tuleje ślizgowe. *
Wymontuj amortyzator i wymień olej w tłumiku. *
Po 50 godz. jazdy
KONSERWACJA
Po 20 godz. jazdy
Po każdej jeździe
Aby twój amortyzator RockShox zachował najwyższą sprawność, bezpieczeństwo i wytrzymałość należy dbać o jego konserwację. Jeżeli użytkujesz amortyzator RS w warunkach ekstremalnych, to należy
dokonywać jego konserwacji częściej niż normalnie.
û
û
* Udaj się do wykwalifikowanego mechanika, który posiada profesjonalne narzędzia. Adresy
autoryzowanych serwisów RockShox w załączeniu instrukcji.
UWAGA
Ze względu na wysokie ciśnienie powietrza amortyzator tylny RockShox
w przypadku naprawy musi być naprawiany wyłącznie przez mechaników
w autoryzowanych serwisach RockShox.
Samodzielne rozmontowywanie amortyzatora może narazić na niebezpieczeństwo!
RockShox odmawia przyjęcia własnej odpowiedzialności za skutki samowolnych napraw.
www.harfa-harryson.com.pl
49
UWAGA
Wszystkie naprawy amortyzatorów zalecamy realizować wyłacznie w
autoryzowanych serwisach Rock Shox. Adresy znajdują się w tej książce
oraz na www.harfa-harryson.com.pl.
CENNIK
Zalecany cennik przeglądów amortyzatorów
Totem, Lyrik,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 zł
SID, Pike, Argyle, Revelation, Reba, Recon, Psylo, Domain, Boxxer. . 140 zł
Pilot, Duke, Tora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 zł
Dart, J, Judy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 zł
Amotyzatory tylne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 zł
W cenę przeglądu wliczona jest robocizna, oleje i smary.
UWAGA
Zalecenie producenta
Przy przeprowadzaniu przeglądu całkowitego zaleca się wymianę
uszcZelek.
50
Autoryzowana sieć serwisów
Rock Shox
lp.
miasto
firma + adres + telefony stacjonarne
szczegóły
1.
BIAŁYSTOK
SPRINT - BAKONIUK
ul. SIENKIEWICZA 81/3, tel. 085-676-13-95
+ serwis
2.
BIELSKO - BIAŁA
KORAL
ul. PARTYZANTÓW 65, tel. 033-822-89-48
+ serwis
3.
CHORZÓW
TWOMARK
ul. GAŁECZKI 40, tel. 032-247-56-80, fax 032-247-49-21
+ serwis
4.
CZĘSTOCHOWA
POL-SPORT
ul. OGRODOWA 5, tel. 034-361-16-71
+ serwis
5.
ELBLĄG
NEKSUS s.c.
ul. MICKIEWICZA 23, tel. 055-233-26-26
+ serwis
6.
GDAŃSK
BUGA SPORT
ul. KARTUSKA 195A, tel. 058-302-48-93
+ serwis
7.
GDYNIA
PHU „Żuchliński”
ul. Morska 360a, tel. 058-623-77-83
+ serwis
8.
GŁUCHOŁAZY
ŚWIAT ROWERU
ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4, tel. 077-434-16-31
+ serwis
9.
JAWORZNO
MK BIKE
ul. GRUNWALDZKA 137, tel. 032-616-37-11
+ serwis
10.
JELENIA GÓRA
CENTRUM ROWEROWE
ul. PIJARSKA 32, tel. 075-642-03-88
+ serwis
11.
KATOWICE
BIKE ATELIER
ul. SOKOLSKA 27, tel. 032-259-92-28
+ serwis
12.
KIELCE
WSÓŁSPORT
ul. CZARNOWSKA 22, tel. 041-344-11-31
+ serwis
13.
KŁODZKO
SPORT SERWIS WĄS
ul. GROTTGERA 6, tel. 074-867-84-10
+ serwis
14.
KRAKÓW
CYCLO CENTRUM W.TURLEJSKI
ul. WIELEŃSKA 3, tel. 012-418 74 90 – serwis, tel. 012-418 74 80 – sklep
+ serwis
15.
KRAKÓW
ROW MIX
AL. JANA PAWŁA II 18, tel. 012-417-14-43
+ serwis
16.
LUBIN
JACK-BIKE
ul. SIKORSKIEGO 62, tel. 076-846-67-87
+ serwis
17.
LUBLIN
CYKLO
ul. WIGILIJNA 6/U6, tel. 081-743-65-76
+ serwis
18.
ŁÓDŹ
DYNAMO
ul. KILIŃSKIEGO 3, tel. 042-630-69-57
+ serwis
19.
ŁÓDŹ
FR SHOP
ul. FRANCISZKAŃSKA 53, tel. 042-655-47-89
+ serwis
Lista autoryzowanych sprzedawców RockShox dostępna jest na stronie www.harfa-harryson.com.pl
www.harfa-harryson.com.pl
51
Autoryzowana sieć serwisów
Rock Shox
lp.
miasto
firma + adres + telefony stacjonarne
szczegóły
20.
NOWY SĄCZ
ROWMAR
ul. KRASZEWSKIEGO 42 tel. 018-449-10-86
+ serwis
21.
OLSZTYN
SALON ROWEROWY CIUĆKOWSKI
ul. LUBELSKA 41E, tel. 089-534-36-89
+ serwis
22.
OPOLE
M SYSTEM
ul. GRUNWALDZKA 21, tel. 077-453-15-90
+ serwis
23.
POZNAŃ
BICYKL
oś. J. III SOBIESKIEGO 26, tel. 061-823-51-26
+ serwis
24.
POZNAŃ
COLEX
ul. DĄBROWSKIEGO 24, tel. 061-848-31-58
+ serwis
25.
RZESZÓW
G & G SKLEP ROWEROWY
ul. GEODETÓW 1A, tel. 017-852-94-69
+ serwis
26.
SOPOT
MK BIKE
al. NIEPODLEGŁOŚCI 642, tel. 058-551-40-14
+ serwis
27.
SZCZECIN
MEGA - SPORT
ul. KARD. WYSZYŃSKIEGO 14, tel. 091-488-22-26
+ serwis
28.
Świdnica
PHU Sklep Rowerowo-Sportowy Eugeniusz Dejnek
ul. Wróblewskiego 18, tel. 074-856-88-80
+ serwis
29.
TARNÓW
Firma Przydział Piotr
ul. Słoneczna 37c, tel. 014-626-06-70
+ serwis
30.
WAŁBRZYCH
PIOTROWSKI BIKES
ul. MICKIEWICZA 3B, tel. 074-843-38-13
+ serwis
31.
WARSZAWA
AR-MAR
ul. BRONIEWSKIEGO 7, tel. 022-839-07-39
+ serwis
32.
WARSZAWA
AR-MAR
ul. C. ŚNIEGOCKIEJ 2, tel. 022-629-15-67
+ serwis
33.
WARSZAWA
LEGION – SERWIS
ul. GÓRCZEWSKA 229, tel. 022-665-84-04
+ serwis
34.
WARSZAWA
SKI TEAM sp. z o.o.
ul. Karolkowa 17/19, tel. 022-632-97-96
+ serwis
35.
WROCŁAW
HARFA-HARRYSON
ul. ROBOTNICZA 52a, tel. 071-372-15-70, 327-80-92
+ serwis
36.
ZABRZE
ROWERY – KOPACKI
ul. DWORCOWA 8A, tel. 032-278-28-72
+ serwis
Lista autoryzowanych sprzedawców RockShox dostępna jest na stronie www.harfa-harryson.com.pl
52
Przeglądy okresowe
i naprawy gwarancyjne
Lp.
Data
www.harfa-harryson.com.pl
Naprawy gwarancyjne i przeglądy
podpis i pieczątka serwisu
53
Przeglądy okresowe
i naprawy gwarancyjne
Lp.
54
Data
Naprawy gwarancyjne i przeglądy
podpis i pieczątka serwisu
Przeglądy okresowe
i naprawy gwarancyjne
Lp.
Data
www.harfa-harryson.com.pl
Naprawy gwarancyjne i przeglądy
podpis i pieczątka serwisu
55
Autoryzowane Serwisy Gwarancyjne
Rock Shox
Wyłączny dystrybutor
56

Podobne dokumenty