Rezerwat Przyrody PRĄDY

Transkrypt

Rezerwat Przyrody PRĄDY
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Jak zachować się w rezerwacie ?
Gospodarzem w rezerwacie jest natura, której praw
chronią leśnicy z Nadleśnictwa Opole i pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Do nich należy się zwracać z wszystkimi zapytaniami i uwagami. Na
co dzień po terenie rezerwatu wolno poruszać się wyłącznie wyznaczoną ścieżką turystyczną, lub podziwiać jego
piękno z okalających rezerwat linii oddziałowych.
NADLEŚNICTWO OPOLE
Torfowiska wysokie tworzą się na skutek narastania kolejnych warstw mchów torfowców. Pokład mchu rośnie
ku górze a od dołu zamiera. Obumarłe warstwy podlegają
coraz większemu naciskowi narastających nad nimi kolejnych warstw. W warunkach beztlenowych i silnego uwilgotnienia, obumarłe rośliny nie rozkładają się, lecz z czasem ulegają przekształceniu w pokład torfu.
Rezerwat Przyrody
PRĄDY
Rezerwat przyrody „Prądy” utworzono z inicjatywy
Nadleśnictwa Opole na mocy Rozporządzenia Wojewody
Opolskiego Nr P/11//2001 z dnia 19 lipca 2001 roku. Obejmuje on 36,77 ha bagien i lasów, położonych w pobliżu
miejscowości Prądy na terenie Gminy Dąbrowa Opolska.
Klasyfikowany jest jako rezerwat torfowiskowy, a celem
ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych, a także pełnione funkcje retencyjne dobrze
wykształconych torfowisk wysokich, będących unikatowym zbiorowiskiem w skali Borów Niemodlińskich.
Znaczenie torfowisk
W przeszłości torfowiska były postrzegane głównie jako
źródło torfu używanego na opał, podściółkę w hodowli
zwierząt i nawóz organiczny. Wykorzystanie to prowadziło
do nieodwracalnego zniszczenia torfowisk. Dzisiaj w torfowiskach widzimy naturalny rezerwuar i jednocześnie
filtr wody. Torfowisko znacznie skuteczniej magazynuje
i chroni wodę niż zbiornik wodny o tej samej pojemności
z otwartym lustrem wody.
Flora rezerwatu
Obejmuje gatunki charakterystyczne dla boru bagiennego z panującą sosną zwyczajną i brzozą omszoną, oraz
charakterystyczne gatunki torfowisk wysokich jak: przygiełka biała Rhynchospora alba, turzyca nitkowata Carex lasiocarpa, wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium,
żurawina błotna Oxycoccus palustris, bagno zwyczajne
Ledum palustre, borówka bagienna Vaccinium uliginosum
i rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia.
Jak dotrzeć do rezerwatu ?
Rezerwat leży na obrzeżu rozległego kompleksu leśnego wchodzącego w skład Borów Niemodlińskich. Możemy
dotrzeć samochodem lub środkami komunikacji publicznej do miejscowości Prądy, a następnie drogą gminną poprzez wiadukt ruchu lokalnego nad autostradą A-4 dotrzemy na samo południowe obrzeże rezerwatu. Dla bardziej
wytrawnych wędrowców polecamy wędrówki z mapą leśnymi duktami gdzie do północnej granicy rezerwatu możemy dotrzeć od strony miejscowości Dąbrowa.
Na terenie rezerwatu występuje podlegająca ochronie
ścisłej rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia. Ta niezwykła roślina niedobory azotu występujące na torfowisku
uzupełnia chwytając i trawiąc drobne owady.
Chronione siedliska
Na terenie rezerwatu występuje jedno chronione siedlisko przyrodnicze: sosnowy bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum), oraz fragmentarycznie torfowisko wysokie z roślinnością torfotwórczą (Sphagnetalia magellanici,
Rhynchosporion albae).
Bór bagienny na terenie rezerwatu to drzewostan złożony z rachitycznych sosen i brzozy, głównie omszonej.
Bagno zwyczajne Ledum palustre