OFERTA WSTĘPNA OFERTA WSTĘPNA nabycia Działki nr z dnia

Transkrypt

OFERTA WSTĘPNA OFERTA WSTĘPNA nabycia Działki nr z dnia
OFERTA WSTĘPNA
nabycia Działki nr
z dnia
A. DANE OFERENTA
Nazwa
Oferenta
Adres siedziby/ zamieszkania
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Powiat
Gmina
Województwo
Kraj
Zarejestrowanym/(-ą) w
Kapitał zakładowy
KRS
NIP
REGON
Reprezentowanym/(-ą)
przez:
B. PROPONOWANA CENA
Zgodnie z treścią pkt. 3.5.5. Procedury Sprzedaży Nieruchomości Oferent proponuje cenę netto
nabycia przedmiotu Oferty, która zostanie w przypadkach przewidzianych odpowiednią ustawą
powiększona o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki oraz sposób zapłaty ceny w
kwocie:
słownie:
C. OŚWIADCZENIA OFERENTA
l.p
Zgodnie z treścią pkt. 3.5.6 - 3.5.10 Procedury Sprzedaży
Nieruchomości Oferent oświadcza, że:
1.
nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub karno –
skarbowe;
2.
zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych
z nabyciem Działki, w tym opłat notarialnych i sądowych oraz
stosownych podatków oraz kosztów pracy tłumacza przysięgłego (w
przypadku podmiotu nie posługującego się językiem polskim);
Podpis Oferenta
3.
zobowiązuje się do wpłaty wadium w przypadku zakwalifikowania się
do etapu IV - negocjacji ustnych;
4.
zapoznał się z warunkami sprzedaży Działki, nadto zapoznał się ze
stanem faktycznym i prawnym Działki;
5.
Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
Ofercie wstępnej dla potrzeb niezbędnych do realizacji sprzedaży
Działek (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych t,j, Dz.U. z 2002 r. nr 101,poz.926, z późn.zm.)*
*W przypadku osób fizycznych
D.
l.p.
Nazwa załączanego dokumentu
Liczba
Liczba
egzemplarzy
1.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
gospodarczej.
2.
Statut lub umowę Spółki oraz uchwałę (decyzję) stosownych organów Spółki, jeżeli
statut, umowa Spółki lub obowiązujące przepisy przewidują zgody tych organów dla
dokonania czynności prawnej polegającej na składaniu oferty w niniejszych
negocjacjach.
3.
Pisemne wyrażenie zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
4.
odpis/kopię dowodu osobistego (jeżeli Oferentem jest osoba fizyczna)
5.
odpis/kopię paszportu (w przypadku osoby, nie posiadającej obywatelstwa polskiego)
6.
właściwy dokument rejestrowy, wskazujący nazwę podmiotu, formę prawną, siedzibę,
skład organu zarządzającego i sposób reprezentacji, ewentualnie pełnomocnictwo dla
osób działających w imieniu tego podmiotu, jeżeli osoby te nie są członkami organu
zarządzającego
7.
Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do złożenia Oferty wstępnej oraz
prowadzenia negocjacji.
E. OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK
Imię i nazwisko
Data
Podpis