ZAPRASZAMY REZYDENTÓW I MŁODYCH LEKARZY

Transkrypt

ZAPRASZAMY REZYDENTÓW I MŁODYCH LEKARZY
ZAPRASZAMY REZYDENTÓW I M£ODYCH LEKARZY RODZINNYCH
na spotkanie grupy Vasco da Gama Movement - Polska
Po bardzo udanych warsztatach w Wiœle mamy kolejn¹ okazjê do spotkania siê w trakcie
Konferencji “Dowody & Praktyka” 2008 w Krakowie. W planie - praca w grupach
tematycznych: wymiany miêdzynarodowej (Holandia 2009, Bazylea 2009, Malaga 2010),
badañ naukowych (wspó³praca VdGM z EGPRN), wizerunku (forum i strona internetowa,
praca na w³asny rachunek).
Spotkanie odbêdzie siê w sobotê 29.11.2008 roku o godzinie 18.00 w budynku
Pracowni Medycyny Rodzinnej UJ CM w Krakowie przy ul. Bocheñskiej 4
(5 minut spaceru z terenu Konferencji)
Magda Moszumañska
Marek Oleszczyk

Podobne dokumenty