Pomoc dla kobiet, które padły przemocy ofiara˛ Pomoc w

Komentarze

Transkrypt

Pomoc dla kobiet, które padły przemocy ofiara˛ Pomoc w
aktuell 2015
Pomoc dla kobiet, które padły fiara˛ przemocy
o
Pomoc w nagłych
sytuacjach
Informacje, adresy
i numery telefonów
PL
D
ES
RO
RUS TR
F
GB
S p i s t r e ś c i
▲
■
▲
■
2
Slowo wstępne
strona 24
Pomoc doraźna
strona 26
Schronienie i mieszkanie
strona 27
Ofiara gwałtu albo seksualnej przemocy
strona 28
Prostytucja – pomoc
strona 29
Jakie prawa mam jako ofiara czynu karalnego?
strona 10
Pomoc finansowa
strona 11
Wyłączność prawa najmu mieszkania
strona 12
Władza rodzicielska i prawo widzenia
strona 13
Prawo do alimentów dla mnie i dziecka
strona 14
Z czego ja mam się utrzymywać?
strona 15
Jak dostać prawo do pobytu w Niemczech ?
strona 16
Mój partner jest sprawcą przemocy. Gdzie doznam pomocy?
strona 17
Środki ostrożności i lista najpotrzebniejszych rzeczy
strona 18
Lista adresów pomocnych placówek
strona 20
Impresum
strona 24
▲
■
Konieczno´sc´
Not, Hilfe
in trouble, help
en péril, en détresse
Nelesidad, Emergencia
acil durum
ye:lf> ytj,xjlbvjcnm
Dziecko
Kind
child
enfant
Niño
çocuk
ht,=yjr
Informacja
Information
information
Información
bilgi
byajhvfwbz
Porada, Pomoç
Beratung, Hilfe
advice, help
avis, aide
Asesoramiento, Ayuda
yardim
rjycelmnfwbz> gjvjom
Pobyt, Odiroma
Unterkunft, Schutz
accomodation, protection
logement, protection
Alojamiento, Protección
si˘ginak
ghb/n> ghbcnfybot> pfobnf
Prawo
Recht
rights
doits
Derecho
haklamniz
ghfdj
Pomoc finansowa
Finanzielle Hilfe
financial help
aide financiére
Ayuda financiera
maddi yardim
abyfycjdfz gjvjom
Pomoc dla męża
Hilfe für den Mann
help for men
aide pour l’homme
Ayuda para el Hombre/Marido
e¸siniz için yardim
gjvjom lgz ve:obys
Prawo pobytu
Aufenthaltsrecht
right of residence
droit de résidence
Derecho de Estancia
oturma hakki
ghfdj yf :bntlmcndj
Prostytucja
Prostitution
prostitution
prostitution
Prostitucion
fuhu¸s
ghjcnbnewbz
gwait, zergatozenie
Vergewaltigung
rape
viol
Violacion
cinsel tecavüz
bpyfcbgjdfybt
3
Slowowstene
Preface
Introducere
Przemoc przeciwko kobietom ma wiele
twarzy. Przemoc nad kobietami jest
wszędzie.
Jeżeli przeżywacie psychiczną albo fizyczną
przemoc w rodzinie, jeżeli zostalyście
zgwalcone albo zmuszono was do prostytucji,
jeżeli czujecie sie zagrożone albo jesteście´
maltretowane (żle traktowane) nie
powinnescie dluzej milczeć, tylko skorzystać z
kwalifikowanej porady i pomocy.
Mażliwosci które macie do wyboru jako
ofiara przemocy; Dla lepszej orjentacji
podzielono poszczególne aspekty na symbole´,
dzięki ktoŕym można na pierwszy rzut oka
poznać, jakie możliwosci pomocy egzystują
(do wyboru).
Violence against women has many different forms. Violence against women exists
everywhere.
If you suffer from physical or psychological
violence in your familiy, if you were raped or
forced to prostitution, if you were threatened
or maltreated, you should not remain silent
on what happened but claim for qualified
advice and help.
In the following text you get hints, which
possibilities you have as a victim of vio­
lence. In order to allow easy orientation, the
different aspects are combined with symbols.
So you can find out immediately, which
institution or organisation you should choose
to get the help you need. get the help you need.
Violența împotriva femeilor se manifestă
în multe forme. Violență împotriva
femeilor există pretutindeni.
Dacă suferiți violență morală sau fizică în
familie, dacă ați fost violată sau impusă să
vă prostituați , dacă sunteți amenințată sau
abuzată, nu trebuie să tăceți, ci apelați
pentru consiliere și asistență calificată.
În continuare aflați informații despre
posibilitățile pe care le aveți ca și victimă. Pen­
tru a vă facilita orientarea, diferite aspecte sunt
acompaniate de simboluri. Astfel vă puteți da
seama imediat la ce instituții sau organizații vă
puteți adresa pentru a obţine ajutor.
Vorwort
Avant-propos
Gewalt gegen Frauen hat viele
Gesichter. Gewalt gegen Frauen gibt es
überall.
Wenn Sie seelischer oder körperlicher Gewalt
in der Familie ausgesetzt sind, wenn Sie
vergewaltigt wurden oder zur Prostitution ge­
zwungen, wenn Sie bedroht oder misshandelt
wurden, sollten Sie nicht darüber schweigen,
sondern qualifizierte Beratung und Hilfe in
Anspruch nehmen.
Im Folgenden erfahren Sie, welche Möglich­
keiten Ihnen als Opfer zur Verfügung stehen.
Zur leichteren Orientierung wurden den
einzelnen Aspekten Symbole zugeordnet. So
können Sie auf einen Blick feststellen, an wel­
che Einrichtungen Sie sich wenden können,
um Hilfe zu erhalten.
Violence contre des femmes se manifeste
en beaucoup de façons différentes. Violence contre des femmes existe partout.
Si vous souffrez de violence physique ou
psychologique, si vous étiez la victime d’un
viol ou quelqu’un vous a forcé à la prostituti­
on, si quelqu’un vous a menacé ou maltraité,
ne restez pas calme, demandez de l’avis et de
l’aide qualifiés.
Dans le texte suivant, vous trouvez des
informations sur les possibilités que vous avez
comme victime de violence. Pour votre
orientation facile, les différents aspects sont
accompagnés par des symboles. Comme ça,
vous pouvez vérifier immédiatement quel
institution ou organisation vous offre de l’aide
dans votre situation particulière.
P ro l ó g o
La violencia contra las mujeres se manifiesta de muchas formas diferentes.
Violencia contra las mujeres existe en
todas las partes.
Si Vd. es maltrada física o príquicamente en
la familia, si Vd. ha sido víctima de violación,
o ha sido forzada a la prostitución, si ha sido
amenazada o maltratada, no guarde silencio,
nino busque consejo y ayuda de personas
especializdas y competentes.
Seguidamente le informamos de las posibili­
dades que Vd. Aiene como víctima de
violencia. Para su mejor orientación, los
diferentes aspector están acompañados por
símbolos. Así puede Vd. ver a simple vista a
qué organización o institución puede diri­
girse para obtener la ayuda necesaria a su
tehdit edildiyseniz veya size kötü muamele
uygulandırılıyorsa, suskun kalmayıp
profesyonel destek ve yardıma başvurmalısınız.
Aşağıda, bir mağdur olarak hangi
imkanlardan faydalanabileceğinize dair bilgi
bulacaksanız.
Size kalaylık sağlamak icin değişik kon lara
ayrı semboller verilmiştir. Bu şekilde, yardım
bulabilmek için hangi kurumlara başvurmanız
gerektiğini bir bakışta öğrenebileceksiniz.
Предисловие
Насилие против женщин –
многообразно.
Насилие против женщин встречается
повсюду.
Если Вы подвергаетесь душевному
или телесному насилию в семье или
вне её, если Вы были изнасилованы
или принуждены к проституцией,
если Вам угрожают или над Вами
издеваются, то об этом нельзя
молчать, а скорее надо искать
квалифицированную консультацию
и помощь.
В следующем Вы узнаете, какие
возможности Вам как жертве
предоставляются.
Чтобы легче ориентироваться,
каждый пункт обозначён символом.
Таким образом можете сразу узнать,
в какие места Вы можете обратиться
за помощью.
situación particular
Önsöz
4
Kadınlara yönelik şiddet uygulamasının
birçok şekli vardır. Kadınlara yönelik
şiddet heryerde vardır.
Eğer aile içi ruhsal ve bedensel şiddete maruz
kalıyorsanız, eğer cinsel tecavüze uğradıysanız
veya fuhuş yapmaya zorlandırılıyorsanız, eğer
5
Jestem ofiarą
przemocy
fizycznej albo
psychicznej.
Co mogę zrobić?
Agresja w związkach ma różne formy.
Przemoc fizyczną można łatwo
udokumentować, albowiem jest ona
widoczna. Przemoc psychiczna czy słowna
jest niewidoczna, a może być o wiele
bardziej bolesna i nie łatwo jest sieę przed
nią ochronić.
Przykłady:
❙ brak pełnomocnictwa na konto w banku.
Musi Pani rozliczać się z każdego wydatku
❙ groźby: ”zabiorę ci dzieci jak odejdziesz”
❙ wyzwiska: „Ty kurwo”
❙ śledzenie każdego kroku
❙ chora zazdrość
W tych przypadkach pomoc znajdzie Pani :
❙ na posterunkach policji:
Polizei 202/284-1801 oder 0202/284-1818
❙ w domach dla kobiet
(Frauenhaus): 0212/54 500
❙ w poradniach dla kobiet
(Frauenberatungsstelle): 0212/55470
6
Potrzebuję
pomocy doraźnej.
Jak policja może
mi pomóc?
Jeżeli czuje się Pani zagrożona albo już
została Pani ofiarą przemocy, może Pani
zwrócić się o pomoc do policji przez całą
dobę, telefon 110. W sytuacji zagrożenia
sprawca przemocy, który mieszka razem z
Panią może zostać usunięty z mieszkania na
okres 10 dni i nie ma prawa do niego przez
ten okres wrócić.
To oznacza również, że nie może Pani
wpuścić go do mieszkania. Swoje rzeczy
osobiste może on odebrać tylko w asyście
policjanta.
Przez 10 dni ma Pani czas, żeby
uporządkować swoją sytuację osobistą. Jeżeli
ten okres czasu nie będzie wystarczający,
ma Pani możliwość w ciągu tych 10 dni
przedłużyć zakaz wstępu do mieszkania.
Taki wniosek należy złożyć w sądzie:
AmtsgerichtFamiliengericht
Goerdelerstr. 10
42651 Solingen
0212/2200-0
[email protected]
Wniosek należy złożyć osobiście lub przez
adwokata.
Policja wydaje protokół interwencji dla
informacji do sądu cywilnego. Jeśli potrzebna
jest dalsza pomoc – pomożemy Pani przy
wyborze i pośrednictwie profesjonalnych
poradni.
Za Pani zgodą policja przekaże
pracownicom schroniska Pani nazwisko,
adres i numer telefonu, aby w krótkim czasie
mogły one ustalić z Panią termin rozmowy.
Telefon alarmowy 110
Komenda policji Wuppertal
Ochrona ofiar na terenie miast Wuppertal,
Solingen i Remscheid
02 02/ 284-18 01
02 02/ 284-18 10
02 02/ 284-18 18
Jaka˛ pomoc
mogę otrzymać
od poradni dla
kobiet?
Co zrobić, gdy
potrzebne jest
schronienie oraz
opieka dla mnie i
moich dzieci?
W schronisku dla kobiet przyjmowane są
kobiety molestowane i zastraszane fizycznie
lub psychicznie przez małżonka, partnera
albo rodzinę. Są to kobiety w każdym wieku,
z każdego środowiska i każdej narodowości.
W tym ośrodku kobiety same decydują o
swoim życiu i codziennych sprawach.
Jak się dostać do schroniska dla kobiet?
Telefon dostępny jest całodobowo. Szukające
schronienia kobiety zostaną
poinformowane o miejscu spotkania, z
którego zostaną odebrane. W celu ochrony
kobiet i dzieci/młodzieży adres schroniska
jest zastrzeżony.
Schronisko dla kobiet w Solingen
0212/ 54 500
Pracownice udzielają poszkodowanym
kobietom porad a także opiekują się nimi w
długim czasie rekonwalescencji i pomagają
przy podejmowaniu ważnych decyzji.
7
Zostałam
zmuszona do
prostytucji.
Jaką mam szansę
pomocy?
Ja albo moje
dziecko zostało
ofiarą, przemocy
seksualnej.
Gdzie znajdę
pomoc?
Jeżeli została Pani albo Pani dzieci ofiarami
przemocy czy wykorzystania seksualnego,
ma Pani prawo do pomocy. Dla większości
kobiet dużą ulgę przynosi rozmowa i pomoc
przez wykfalifikowane osoby.
W przeznaczonych do tego poradniach ma
Pani możliwość rozmawiać na ten temat i to
zarówno przez telefon jak i osobiście. Porady
są bezpłatne i objęte tajemnicą.
Pracownice będą Pani pomocne w
znalezieniu indywidualnego wyjścia z
trudnej sytuacji, pomogą w znalezieniu
terapii, odpowiedzą na pytania w zakresie
prawa rodzinnego i karnego.
Jeżeli będzie Pani chciała założyć sprawę
karną, będzie potrzebna porada adwokata.
W tym przypadku jest ważne, by
skontaktować się szybko z lekarzem, który
wyda zaświadczenie o urazach czy obecności
spermy.
8
Poradnie i policja udzielą Pani odpowiedzi
na dodatkowe pytania w tym zakresie.
Anlaufstelle zur Unterstützung
sexuell misshandelter Kinder und
Jugendlicher:
0212/586118
poradni dla kobiet:
0212/55470
Kostenloses Hilfetelefon
„Gewalt gegen Frauen“
08000 116 016
Jeżeli została Pani zmuszona do
prostytucji, jest Pani ofiarą przestępstwa,
które określane jest jako „handel ludźmi”.
Jest to przestępstwo, za które ponosi się
odpowiedzialność karną, bo nikt nie ma
prawa jak jakiś towar wystawiać Pani na
sprzedaż, czy też zmuszać Pani do
prostytucji. W takim przypadku ma Pani
pełne prawo skorzystania z ochrony i pomocy. Odnosi się to również do osób, które
przebywają na terenie Niemiec nielegalnie.
Jeżeli zdecydowała się Pani skończyć z
prostytucją i wrócić do kraju albo pozostać
w Niemczech, to może Pani także liczyć na
pomoc ze strony
poradni dla kobiet:
0212-55470
Caritas / Dział specijalny d.s. integracji i
migracji 0212/ 23 134910
Zanim zdecyduje się Pani ze względu
na trudną sytuację finansową zostać
prostytutką, ma Pani możliwość zwrócić
się o pomoc do poradni, która pomoże
znałeźć Pani adwokata. Adwokat ten może
reprezentować Panią w czasie trwania
procesu. Poradnia natomiast pomoże Pani w
znalezieniu schronienia, zaopiekuje się Pani
wyposażeniem finansowym i zatroszczy się o
przyjęcie Pani do kasy chorych.
9
Jakie prawa
przysługują mi
jako ofiarze
przemocy?
Pełnomocnik prawny:
Przy spełnieniu odpowiednich warunków
ma Pani prawo do skorzystania z usług
adwokata, którego będzie opłacało państwo
niemieckie
Adwokat dla świadka:
Przy spełnieniu odpowiednich warunków
przydzielony może być świadkowi adwokat
na okres procesu, co określono w ustawie
§68 b prawa procesowego.
Porada prawna:
Może Pani złożyć wniosek do sądu rejonowego otrzymać bezpłatną poradę prawną u
adwokata.
Amtsgericht Solingen
Goerdelerstr. 10
42651 Solingen
Telefon 0212/2200-0
Fax 0212/2200-222
Odszkodowanie dla ofiar przemocy:
Na podstanie wniosku złożonego do „Versorgungsamt“ może zostać przyznane Pani
odszkodowanie na mocy ustawy o odszkodowaniach dla ofiar przemocy (OEG).
Pomoc:
Weisser Ring e.V. jest organizacja, która
posiada własne poradnie i specjalizuje się
w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy.
Dostanie Pani od nich czek na poradę
prawną u adwokata w sprawie procesu
karnego i ewentualnego odszkodowania.
Weisser Ring
Landesbüro NRW
Tel.: 02421/16622
Czy mam prawo
do pomocy
finansowej?
Pomoc socjalna moje niezbywalne
prawo.
Każdy obywatel ma prawo do pomocy
socjalnej, jeżeli nie jest w stanie utrzymać
się z własnych sródków. Pomoc ta zawiera opłatę za mieszkanie, środki do życia i
odzież. Pomoc jednorazowa jak wyposażenie
podstawowe mieszkania udzielana jest tylko
w przypadkach szczególnie trudnych.
Pomoc socjalna przyznawana jest na
wniosek, który musi być złożony osobiście
we właściwym urzędzie. Przedłożyć należy
zaświadczenia o:
zarobkach, majątku, kosztach stałych np.
czynsz, kasie chorych jak również dowód
osobisty albo paszport z
pozwoleniem na pobyt w Niemczech.
W przypadku niezdolności do pracy
potrzebne jest także zaświadczenie lekarskie.
Oddział socjalny poinformuje Panią jakie
zaświadczenia są potrzebne.
Cudzoziemki też mają prawo do pomocy
socjalnej.
Stadtdienst Soziales
oder das Jobcenter
Rathausplatz 1
42651 Solingen
0212/290 0
Jobcenter
Kamper Str. 35
42699 Solingen
0212/2903800 oder
0800 455 5500
SALZ – Beratungsstelle Solinger
Arbeitslosenzentrum
Kuller Str. 4 – 6
42651 Solingen
0212/2313440
W Solingen odpowiednim urzędem jest
ARGE, mieszczący się w budynku
Arbeitsamtu:
10
11
Czy mam prawo
pozostać w
mieszkaniu, które
zamieszkuję od
dłuższego czasu?
1. Sądowy przydział mieszkania.
Jeżeli doznała Pani przemocy i chce się
rozwieść z mężem, to ma Pani prawo
złożyć specjalny wniosek, który umożliwi
wyłącznie Pani i dzieciom korzystać z mieszkania.
Taką możliwość daje § 2 o ochronie przed
gwałtem. W tym celu złożony musi zostać
w sądzie wniosek o przejęciu mieszkania, z
którego do tej pory korzystano wspólnie. W
trakcie procesu musi Pani wyjaśnić, dlaczego
wspólnie mieszkanie z tym mężczyzną jest
dla Pani niebezpieczne i wręcz niedopaszczalne. Bardzo ważne jest tutaj szczegółowe
przedstawienie czynów przemocy udokumentowane przez policję. Spożycie alkoholu
przed użyciem przemocy nie zmniejsza
winy sprawcy. Czas ostatniego zajścia, w
którym doszło do użycia przemocy nie może
przekraczać okresu ostatnich 3 miesięcy.
Zwykle następuje przyznanie prawa
do korzystania z mieszkania na okres
6 miesięcy. W tym czasie powinna Pani
zdecydować się na podejśsie dalszych
kroków, które zależą od tego, czy jest Pani
mężatką czy nie. Ważne jest jednak
skorzystanie z porady prawnej.
12
Wniosek o udzielenie ochrony
Z dniem wejścia nowej ustawy z 2002 roku
(Gewaltschutzgesetz) sądy cywilne mogą w
trybie doraźnym ustalić
dodatkowe sankcje dla sprawcy:
❚ zakaz wstępu do mieszkania pomimo
dalszych opłat czynszowych
❚ zakaz zbliżania się do Pani i przebywania w miejscach w których zazwyczaj Pani
przebywa
❚ zakaz nawiązywania kontaktów (telefonicznie, mail, faks)
W przypadku nieprzestrzegania zakazów
sprawcy grozi grzywna pieniężna albo kara
więzienia do 1 roku.
Wniosek o udzielenie ochrony może już w
ciągu kilku godziu zostać rozpatrzony. Ażeby
uzyskać rozporządzenie chroniące Panią,
musi Pani w bardzo przekonywujący sposób
przedstawić swoją sprawę. To może Pani
zrobić osobiście bezpośrednio w oddziałe
sądowym, gdzie stania się wnioski w sądzie
w Solingen, Goerdelerstr. 10 albo poprzez
adwokata.
Bardzo dokładnie opisać musi Pani skaleczenia, molestowania i groźby, których
doznała Pani ze strony męża. Potrzebna jest
też dokładna data, godzina i opis całego
zajścia. To jest bardzo ciężko, ale niech Pani
spróbuje wszystko opisać bardzo dokładnie i
szczegółowo. Opis tego zajścia następuje na
podstanie złożonej przysięgi.
Dobrze jest też, jeżeli przedstawi Pani
dodatkowe dowody jak zeznania
świadków, policyjną dokumentację czy też
zaświadczenia lekarskie.
Czy rozporzędzenie chroniące Pani działa
w momencie zanim mąż je otrzyma tego,
dowie się Pani w wydziale prawa sądu albo
u prawnika. Zaświadczenie to kosztuje 10
€ , ale tylko w przypadku, gdy ma Pani małe
dochody, albo gdy ma Pani prawo skorzystać
z finasowej pomocy procesowej.
To zaświadczenie musi Pani w formie kopii
zawsze mieć przy sobie. Jeżeli mąż Pani nie
dostosuje się do postanowień zawartych w
tym rozporządzeniu, ma Pani prawo wezwać
policję pod numerem 110. Pozatym powinna Pani poinformować o tym swojego prawnika a także predszkolę, szkolę, sąsiadów a
także koleżanki i kolegów w pracy.
Władza
rodzicielska i
prawo do widzenia
z dziećmi.
Co będzie z
dziećmi?
Dlatego też jako ofiara przemocy domowej
zaraz po zajściu może Pani złożyć wniosek
do sądu, który w trybie doraźnym może
przyznać Pani władzę rodzicielską i prawo
do przebywania dziecka przy Pani.
W przypadku agresji ojca sąd może
ograniczyć czasowo prawo ojca do widzenia
dziecka, czy też pozbawić go tego prawa albo
nakazać widzenie dziecka tylko w obecności
osób trzecich.
Jeżeli są jakiekolwiek problemy związane z
prawami rodzicielskimi, należy zasięgnąć
porady prawnika i nawiązać kontakt z
urzędem do spraw dzieci i młodieży
(Jugendamt).
Jak porzędnio nadmieniono, przy niskich
dochodach, można starać się o prawnika
opłacanego przez państwo.
Stadtdienst Jugend
Allgemeiner Sozialer Dienst der Stadt
Solingen (ASD)
Tel.: 0212/290-0
Może Pani jednak złożyć do sądu wniosek o
przyznanie władzy rodzicielskiej tylko Pani.
Dobro dziecka zawsze stoi na pierwszym
miejscu przy podejmowaniu wszelkich decyzji. Może ono być zagrożone w przypadku
nieudolności jednego z rodziców do
sprawowania opieki. Ma to miejsce, jeżeli
istnieje domniemanie, że dziecko może
zostać uprowadzone, albo będzie bite,
jak także, że sprawowana opieka będzie
niewystarczająca.
13
Z czego ja mam
się utrzymywać?
Prawo do
alimentów.
Z czego ma się
utrzymywać moje
dziecko?
Dziecko ma prawo do finansowej opieki ze
strony dwojga rodziców. Zobowiązany do
płacenia w gotówce jest ten rodzic, u którego
dziecko nie mieszka. Rodzic, u którego
mieszka dziecko wyspełnia swój obowiązek
alimentacyjny opiekując się, wychowując i
dopilnowując dziecka.Wysokość alimentów
jest zależna od stanu majątkowego
(dochodów) rodzica zobowiązanego do
opłat gotówkowych.
Dziecko ma prawo do pomocy finansowej z
tytułu procesu sądowego.
Jeżeli nie dostaje Pani alimentów, albo w
tylko niewystarczającej wysokości, może
zgłosić się Pani do Jugendamtu o pomoc. Po
uzyskaniu tytułu wykonalności (sąd
rodzinny) będzie mogła Pani dochodzić
alimentów na drodze sądowej, i jeśli rodzić
nie zastosuje się do orzeczenia sądu, może
Pani skorzystać z usług komornika. Jugendamt może Pani pomóc w przeprowadzeniu
procesu.
Stadt Solingen:
- Stadtdienst Jugend
- Abteilung Beistandschaften
- Abteilung Unterhaltsvorschuss
Może Pani również zwrócić się do adwokata,
który dostanie swoje honorarium od kasy
sądu.
14
Jeżeli wszystkie sposoby zawiodą, może Pani
złożyć wniosek do funduszu alimentacyjnego
(Unterhaltsvorschuss).
Fundusz ten wypłaca alimenty do 12 roku
życia dziecka, najdłużej jednak przez 6 lat.
Tel.: 0212/290-0
Jeżeli jest albo była Pani mężatką, ma Pani
prawo ubiegać się o alimenty dla siebie, w
przypadku, jeżeli ma Pani małe dzieci i
wychowanie dzieci uniemożliwia Pani
podjęcie pracy, pozatym gdy jest Pani chora
lub w starszym wieku. Może się Pani również
ubiegać o alimenty w przypadku niepodjęcia
nauki zawodu w czasie małżeństwia albo jej
przerwania czy też niemożności podjęcia
zatrudnienia z powodu jego braku.
Jeżeli jest Pani niezamężną, ma Pani prawo
ubiegać się o alimenty od ojca dziecka 6
tygodni przed planowanym porodem i na
okres 3 lat po urodzeniu dziecka. Ma Pani
prawo wystąpić z odpowiednim wnioskiem
do sądu w przypadku, gdy mężczyzna został
uznamy ojcem dziecka.
Jeżeli alimenty nie będą płacone, może
Pani wystąpić z oskarżeniem do sądu: Tu
powinna Pani zwrócić się o pomoc do
prawnika. Do wyjaśnienia sprawy może Pani
dostać pomoc socjalną (Sozialgeld). Urząd
będzie starał się w tym przypadku uzyskać
pieniądze od ojca dziecka.
Stadtdienst Jugend
Allgemeiner Sozialer Dienst der
Stadt Solingen (ASD)
Tel.: 0212/290-0
15
Jestem
cudzoziemką.
Kiedy dostanę
prawo do stałego
pobytu?
Własne prawo do pobytu w Niemczech
uzyska Pani po okresie 3 lat pożycia
małżeńskiego lub pożycia w związku
podobnym (§ 31 AufenthG). Prawo do
pobytu będzie najpierw przedłużone o jeden
rok.
W przypadku, kiedy chce Pani rozwieść się
przed upływiem 3 lat lub kiedy mąż Pani
zmarł, istnieje możliwość przydzielenia Pani
samodzielnego prawa pobytu na podstanie
bardzo ciężkiej sytuacji. Bardzo ciężka
sytuacja ma także miejsce, kiedy doznała
Pani cielesnych czy psychicznych
molestowań, zawarcia małżeństwa bez Pani
zgody czy także wpływ na bezpieczeństwo
Pani w kraju, z którego Pani pochodzi, w
momencie powrotu Pani do tego kraju.
Wszystkie te zajścia muszą być potwierdzone
w formie zaświadczeń lekarskich, skarg
złożonych na policji, wypowiedzi świadków
czy też w innych formach piśmiennych.
Jeżeli potrzebuje Pani pomocy to prosimy
zgłosić się do poradni. Pracownicy poradni
pomogą Pani w zabezpieczeniu zebrannych
dowodów do przedłożenia w urzędzie
dla obcokrajowców (Ausländerbehörde) i
postarają się o zaangażowanie prawnika.
16
Frauenberatungsstelle: 0212/55470
Caritasverband/Fachdienst für Integration und Migration: 212/23134910
Diakonisches Werk Solingen
Zuwanderungsdienste
0212/287 200
Wniosek na prawo pobytu złożony może
zostać złożony w
Ausländer- und Integrationsbüro im
Verwaltungsgebäude
Gasstraße 22 b, 42657 Solingen,
0212-2902289
Po upływie roku od uzyskania prawa do
pobytu może Pani uzyskać jego
przedłużenie. W tym przypadku decyduje
urząd do spraw dla obcokrajowców. Ważne
jest przede wszystkim zapewnienie płacenia
alimentów i przyznanie wystarczających
śsrodków do własnej egzystencji.
Pomoc dla sprawców przemocy.
Instytucja, która
proponuje pomoc
dla sprawców
przemocy to:
Psychosozialer Trägerverein Solingen e.V.
proponuje pomoc mężczyznom, którzy
raz albo i kilka razy dopuścili się użycia
przemocy w stosunku do swoich partnerek,
partnerów czy ich dzieci. Proponowaną
formą pomocy jest udzielanie porad i udział
w terapii.
O pomoc można zwrócić się do Pana
Greve albo do Pana Vedder. Panowie ci
przeprowadzają rozmowy i proponują dalszą
pomoc. Członkowie rodzin mogą brać
udział w tych rozmowach, jeżeli istnieje
takie obopólne życzenie.
Mężczyżni mogą rozmawiać w trakcie tych
spotkań o sytuacjach, w których stosują
przemoc fizyczną i psychiczną. Pozatym
uczą się przejąć odpowiedzialność za swoje
szyny, co ma na celu zaprzestania używania
przemocy. Mężczyźni mają też możliwość
doznania innych rodzajów zachowania i reakcji bez użycia siły i przemocy i
doświadczyć pomocy w ciężkich sytuacjach.
Celem jest życie w związkach bez stosowania
przemocy.
Pozatym proponowane są wspólne rozmowy
z członkami rodzin jak terapia rodzinna
czy terapia dla par. Celem jest wsparcie w
zmieniającej się sytuacji związku. Rozmowy
te mają mięjsce w pojedynczych przypadkach. Doradcy innych służb pomocnicznych
mogą także być wzięci pod uwagę.
Dalsze informacje czy możliwość umówienia
się na konkretny termin możliwa są pod
0212/24821-12 (Nils Greve) oder
0212/24821-69 (Martin Vedder).
Psychosozialer Trägerverein
Solingen e.V.
Eichenstr. 105 – 109
42659 Solingen
www.ptv-solingen.de
17
Środki ostrożności
ako osobiście zagrożona jest Pani ekspertem
w dziedzinie zachowania ostrożności, gdyż
tylko Pani najlepiej zna swojego partnera i
sytuację, w której się Pani znajduje.
Niech Pani robi wszystko, żeby zwiększyć
Pani osobiste poczucie bezpieczeństwa.
Niech Pani weźmie swój strach na poważnie
i wysłucha swojego głosu wewnętrznego.
Radzimy porozmawiać z osobami
zaufanymi. Milczenie pomaga tylko
sprawcom, a nie ofiarom.
Jeżeli Pani ma dzieci, niech Pani pomyśli o:
❚ Niech się Pani zwierzy swojemu lekarzowi
❚ Niech Pani zaatestuje zranienia
❚ Niech Pani zostawi do przechowania tą
dokumentację u przyjaciółki
❚ Niech Pani nocuje w pokoju dzieci
❚ Niech Pani zakoduje numer policji 110
i numer komórki przyjaciółki w swojej
komórce
❚ Niech Pani proprosi przyjaciółkę czy
sąsiadów, żeby na określony sygnał
powiadomili policję
❚ Niech Pani przechowuje ważne dokumenty
i ewentualnie odzieź dla siebie i dzieci u
przyjaciół.
❚ kartach bezpieczeniowych
❚ zabawkach
❚ dowodach tożsamości
❚ tornistrach
❚ świadectwach urodzenia
❚ książeczkach oszczędnościowych
❚ świadectwach szkolnych
Pozatym jest Pani wolno wzjąć wspólne dokumenty i dokumenty męża w formie kopi.
To są:
❚ umowa o pracę albo adres pracodawcy
❚ wysokość wypłaty z ostatniego roku
❚ numer ubezpieczenia rentowego
❚ polisy ubezpieczeniowe np. na życie
❚ umowy oszczędnościowe (Sparverträge, Bausparverträge)
❚ umowa najmu mieszkania
❚ umowa kupna i wyciągi z księgi wieczystej domu lub mieszkania własnościowego
Lista najwazniejszych rzeczy:
❚ wyciągi z konta, na którym są akcje
❚ umowy kredytowe
W przypadku gdy Pani będzie musiała opuścić mieszkanie. Niech Pani weźmie w orginałach
następujące dokumenty:
18
❚ dowód osobisty/paszport
❚ atesty
❚ kartę ubezpieczenia zdrowotnego
❚ decyzje sądu w sprawach doraźnych
❚ świadectwo slubu
❚ kartę do bankomatu
❚ świadectwo urodzenia
❚ ostatni wyciąg z konta
❚ umowę o pracę
❚ książeczkę oszczędnościową
❚ kartę podatkową
❚ polisy ubezpieczeniowe
❚ przyznanie renty
❚ świadectwa pracy
Niech Pani myśli o przedmiotach użytku
codziennego jak np. odzież.
Może być pomocne, gdy Pani weźmie
dowody kupna rzeczy które znajdują się we
wspólnym mieszkaniu.
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 08000
116 016
www.hilfetelefon.de
www.gewaltschutz.info
W nagłym przypadku niech Pani myśli tylko
o bezpieczeństwie własnym i dzieci!
19
Lista adresów poradni
Hilfen für Migrantinnen:
Stadtdienst Integration der Stadt
Solingen
Anne Wehkamp,
Rathausplatz 1, 42651 Solingen
Zimmer 031
Telefon 0212/290-22 25
Fax 290- 74 22 25
Mobil 0170-22 07 804
E-mail: [email protected]
____________________
▲
■
Frauenhaus Solingen e.V.
Postfach 190507
42705 Solingen
Telefon 02 12/54 500
E-Mail: [email protected]
____________________
Frauen helfen Frauen e.V.
Frauenberatungsstelle
Brühler Straße 59
42657 Solingen
Telefon 02 12/5 54 70
Fax 0212/586291
E-Mail: [email protected]
www.fhf-solingen.de
____________________
Gleichstellungsstelle der
Stadt Solingen
Rathausplatz 1
42651 Solingen
Telefon 0212/ 2725 oder 2724
E-Mail: [email protected]
__________________________
20
Stadtdienst Soziales
Rathausplatz 1
42651 Solingen
Telefon 02 12/290 5330 und 5338
________________
Jobcenter Solingen
Kamper Straße 35
42699 Solingen
Telefon 0212/ 290 3800
E-Mail: [email protected]
www.jobcenter.solingen.de
_________________
ARGE, Agentur für Arbeit
Kamper Str. 35
42699 Solingen
Telefon 0212/2355-0 oder 0800 455 5500
Fax 0212/2355-481
E-Mail: [email protected]
_____________________
FABS – Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
Brühler Straße 59
42657 Solingen
Telefon 02 12/58 61 18
Fax 02 12/58 62 91
E-Mail: [email protected]
www.anlaufstelle-solingen.de
__________________
pro familia
Beratungsstelle
Wilhelmstraße 29
42697 Solingen
Telefon 02 12/7 61 01
Fax 02 12/79 56 5
E-Mail: [email protected]
www.profamilia.de
___________________
Kinderschutzbeauftragter
Allgemeiner Sozialer Dienst der Stadt
Solingen (ASD)
Rainer Brandt
Rathausplatz 1
42651 Solingen
Telefon 02 12/290-2345
E-Mail: [email protected]
_______________________
Jugend- u. Drogenberatung
anonym e. V.
Kasinostraße 65
42651 Solingen
Telefon 02 12/20 44 05 oder 20 44 54
Fax 02 12/ 59 94 194
E-Mail: [email protected]
www.judro-solingen.de
_____________________
Arbeiterwohlfahrt
Erziehungsberatungsstelle,
Beratung für Kinder, Jugendliche, Eltern
und Familien
Lennestraße 7
42697 Solingen
Telefon 02 12/7 24 60
Fax 02 12/7 915 9
E-Mail: [email protected]
________________________
Das Coppelstift
Psychologische Dienste der Stadt
Solingen
Beratungsstelle für Kinder,
Jugendliche und Eltern
Schulpsychologischer Dienst
Schulsozialdienst
Wupperstraße 80
42651 Solingen
Telefon 02 12/2313 4811
Fax 02 12/231348-12
E-Mail: [email protected]
________________________
Caritasverband
Wuppertal/Solingen e.V.
Familienberatungsstelle
Neuenhofer Str. 127
42657 Solingen
Telefon 02 12/2211 68-10
Fax 02 12/22 11 68-19
E- Mail:
[email protected]
______________________
21
Caritasverband
Fachdienst für Integration und
Migration
Ahrstraße 9
42697 Solingen (Ohligs)
Telefon 0212/ 23 13 49-10 /-14
Fax: 02 12 / 21 13 49-19
E-Mail: [email protected]
www.caritas-wsg.de
______________________
Diakonisches Werk des Kirchenkreises Solingen
Evangelische Beratungsstelle für Paar-,
Familien-, Erziehungs- und Lebensfragen
Kasernenstraße 23
42651 Solingen
Rosemarie Boettcher
Telefon 02 12/287-296
Fax 02 12/287-250
E-Mail: [email protected]
www.diakonie-solingen.de
______________________
Diakonisches Werk des Kirchen-kreises
Solingen
Migrantinnen- und Migrantenberatung für Erwachsene
Kasernenstraße 23
42651 Solingen
Ewa Scott
Telefon 02 12/287-27
Fax 02 12/287-250
E-Mail:
[email protected]
______________________
22
Schuldner- und Insolvenzberatung
des Diakonischen Werks
Kasernenstraße 23
42651 Solingen
Telefon 02 12/287-200
Fax 02 12/287-250
E-Mail:
[email protected]
______________________
Stadtdienst Jugend
Allgemeiner Sozialer Dienst der
Stadt Solingen (ASD)
Hilfen für Kinder und Jugendliche
Telefon 02 12/290 5394
E-Mail: [email protected]
_____________________
Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Solingen e.V.
Amtstor 4
42651 Solingen
Telefon 02 12/183 93
Fax: 02 12/59 99 170
E-Mail: [email protected]
www.Kinderschutzbund-solingen.de
______________________
Treffpunkt für Mädchen
Internationaler Bund IB
Allgemeine Beratung/Beratung
Übergang Schule/Beruf
Am Neumarkt 50
42655 Solingen
Telefon 02 12/23067822
E-Mail: [email protected]
www.internationaler-bund.de
_______________________
Beratung für jungendliche
Migrantinnen und Migranten
Internationaler Bund IB
Am Neumarkt 50 a
42651 Solingen
Telefon 0212/38 21 29 56
Micha Thom
E-Mail:
[email protected]
[email protected]
______________________
Polizei
Polizeipräsidium Wuppertal
Kriminalprävention / Opferschutz
Ansprechpartner polizeilicher
Opferschutz für Wuppertal, Solingen und
Remscheid
Friedrich-Engels-Allee 228,
42285 Wuppertal
Telefon 02 02/284-18 01 und
02 02/284-18 18
E-Mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
______________________
Psychosozialer Trägerverein
Nils Greve, Martin Vedder
Eichenstr. 105-109
42659 Solingen
Telefon 02 12/24 821-12 oder /24 821-69
E-Mail: [email protected]
www.ptv-solingen.de
________________________
Weisser Ring
Landesbüro Düren
Telefon 02421/16622
______________________
SALZ Beratungsstelle Solinger
Arbeitslosenzentrum
Kuller Str. 4 - 6
42651 Solingen
Tel. 0212/2313440
_______________________
Impressum:
Herausgeber: Klingenstadt Solingen
Gleichstellungsstelle in Kooperation mit
dem Runden Tisch gegen häusliche Gewalt
Druck: Klingenstadt Solingen, Druckerei
Stand: 12/2015
Layout: www.headware.de
23

Podobne dokumenty