biuletyn marzec niedziela

Transkrypt

biuletyn marzec niedziela
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
STRONA
NR 1 (19) / 2013
DOCHODY: 19 726 573,00 zł
WYDATKI: 19 241 573,00 zł
W
przyjętym budżecie na 2013 rok
struktura uchwalonych dochodów i wydatków w ważniejszych działach przedstawia się następująco:
W
2013 roku w budżecie Gminy
Rakszawa zaplanowano wydatki
w kwocie 19 241 573,00 zł.
z tego m.in..;
1. Oświata i wychowanie –9 098 576 zł
w tym min.:
⇒ szkoły podstawowe– 5 185 563 zł
⇒ oddziały przedszkolne– 304 205 zł
⇒ przedszkole– 496 382 zł
⇒ gimnazjum– 2 447 926 zł
⇒ dowożenie uczniów– 224 500 zł
⇒ dokształcanie nauczycieli– 28 000 zł
2. Pomoc społeczna– 4 093 947 zł
w tym min.;
⇒ świadczenia rodzinne—2 679 100 zł
⇒ usługi opiekuńcze– 209 932 zł
3. Wydatki na drogi– 1 008 000 zł
4.Gospodarka komunalna– 963 500 zł
w tym min.;
⇒ gospodarka ściekowa– 300 000 zł
⇒ gospodarka odpadami– 363 000 zł
⇒ oświetlenie ulic-240 000 zł
5. Gospodarka mieszkaniowa-230000 zł
6.Rolnictwo - 33 500 zł
7. Informatyka – 426 482 zł
8. Administracja publiczna (urząd i rada
gminy, promocja)- 1 993 104 zł
9.Bezpieczeństwo publiczne (ochotnicze
straże pożarne, zarządzanie kryzysowe)103 000 zł
10.Ochrona zdrowia (zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi)60 000 zł
11.Pomoc materialna dla uczniów–
70 000 zł
12.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-513 046,49 zł
13.Kultura fizyczna - 480 000 zł
14.Pozostałe 648 418 zł
W
ramach wydatków zaplanowano
kwotę 1 441 482 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
N
ajważniejsze wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2013
roku z wykorzystaniem środków pomocowych.
1. Budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnodostępnego o sztucznej nawierzchni
w miejscowości Wydrze– 350 tys. (dof. ze środków UE w wysokości 205 tys.);
2. Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rakszawie 100 tys.;
3. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Rakszawie - 40 tys.;
4. Wyposażenie budynku GOKiC w Rakszawie 113 046,49 zł (dof. ze środków UE
w wysokości 73 526 zł);
5. Projekt „PSeAP”- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-399 338 zł (dof.
ze środków UE w wysokości 334 770 zł);
6. Przebudowa drogi gospodarczej o dł. 0,9 km (od Domu Ludowego Rakszawa Kąty
do domu p. Tasior). Wartość inwestycji 100 tys. (dof. z FOGR w wysokości 70%);
7. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej o łącznej długości 873 mb – 500 tys.
w tym środki własne gminy w wysokości 250 tys. (dwustronnie od CPN do skrzyżowania z drogą powiatową), (jednostronnie od drogi na dymarkę w kierunku lasu dąbrowskiego);
8. Bieżące utrzymanie dróg (kamień, koszenie itp.)- 140 tys.
9. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rakszawa –61 183 zł (dof. z WFOŚiGW w wysokości 52 tys.)
10.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w miejscowości Węgliska -67 650 zł;
11.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w miejscowości Rakszawa-Bieleckówka 76 750 zł;
12.Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Rakszawa Potok) 50 tys.
13. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, boiska trawiastego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1
w Rakszawie –10 tys. (inwestycja zostanie złożona do dof.)
STRONA 2
NR 1 (19) / 2013
Program
W
związku z wejściem w życie nowego Kodeksu Wyborczego konieczne stało się dokonanie zmian w podziale gminy
na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Do tej pory Gmina Rakszawa była podzielona na 7 okręgów wyborczych, teraz będzie to
15 okręgów jednomandatowych. W wyniku tego podziału Sołectwo Wydrze zyskało dodatkowy mandat. Należy zaznaczyć, że
w najbliższych wyborach samorządowych, obowiązywać będą
nowe zasady głosowania i mandat uzyska ten kandydat, który dostanie największą liczbę głosów w danym okręgu. Szczegóły dotyczące podziału Gminy na okręgi, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu zawiera
Uchwała Nr XXVI/105/12 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 października 2012r.
Nr okręgu
wyborczego
Z
godnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.
U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) rady gmin zobowiązane są
do dokonania podziału gmin na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału
gminy na okręgi wyborcze – Rada Gminy w Rakszawie
uchwałę w przedmiotowej sprawie podjęła na XXX sesji 29
stycznia 2013r.
Granice okręgu wyborczego
Opr. Bożena Więcław-Babiarz
Sekretarz Gminy
Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu
Siedziba obwodowej
komisji
wyborczej
1
Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 1 do nr 106B
1
ZSTG w Rakszawie
2
Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 107 do nr 206
1
ZSTG w Rakszawie
3
Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 208 do nr 279, od nr 1572 do nr 1628
1
ZSTG w Rakszawie
4
Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 280 do nr 346, od nr 1635 do nr 1669
1
ZSTG w Rakszawie
5
Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 1418 do nr 1561B
1
SP1 w Rakszawie
6
Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 347B do nr 429H
1
SP1 w Rakszawie
7
Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 1271 do nr 1417A
1
SP1 w Rakszawie
8
Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 430 do nr 636
1
SP 2 w Rakszawie
9
Sołectwo Rakszawa Dolna od nr 639 do nr 777
1
SP 2 w Rakszawie
10
Sołectwo Rakszawa Górna od nr 781 do nr 942, od nr 1629 do nr 1634
1
SP 3 w Rakszawie
11
Sołectwo Rakszawa Górna od nr 944 do nr 1092B
1
SP 3 w Rakszawie
12
Sołectwo Wydrze od nr 1 do nr 98, Miejscowość Rakszawa od nr 1093 do
nr 1120
1
SP Wydrze
13
Sołectwo Wydrze od nr 101 do końca
1
SP Wydrze
14
Sołectwo Rakszawa Kąty od nr 1122 do nr 1269
1
Dom Ludowy Kąty
15
Sołectwo Węgliska
1
SP Węgliska
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
KWARTALNIK URZĘDU GMINY W RAKSZAWIE
Wydawca: Urząd Gminy w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 506, woj. podkarpackie, tel: (17) 226-12-81, fax: (17) 226-16-77
E-mail: [email protected]
Redaktor naczelna: Maria Nycz
Korekta: Bożena Więcław-Babiarz
Druk: GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Nakład: 2200 egzemplarzy
Wydawca zastrzega sobie prawo do wyboru i redagowania tekstów. Wydawca nie odpowiada za treść poglądów autorów tekstów.
Zastrzega się możliwość błędów w druku.
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
STRONA 3
NR 1 (19) / 2013
I
D
L
iczba ludności Gminy Rakszawa na dzień 31 grudnia 2012 roku
wynosiła 7 403 mieszkańców. W 2012 roku urodziło się 81 dzieci, w tym 29 chłopców i 52 dziewczynki. W ubiegłym roku zmarło 61
osób. Przyrost naturalny w Gminie Rakszawa jest dodatni i wyniósł
+20 osób.
Tabela nr 1: Liczba mieszkańców gminy wg miejscowości;
L.p. Miejscowość
Liczba ludności
Liczba
Liczba
(na dzień 31.12.2012r.)
urodzeń
zgonów
RAKSZAWA
6381
65
52
1.
2.
WYDRZE
558
10
6
3.
WEGLISKA
464
6
3
Tabela nr 2: Liczba mieszkańców gminy wg grup wiekowych;
Przedział wiekowy
Mężczyźni
Kobiety
Od 0 do 2 lat
137
128
3 lata
51
49
4-5 lat
88
71
6 lat
37
30
7 lat
61
34
8-12 lat
219
185
13-15 lat
149
164
16-17 lat
117
100
18 lat
61
71
19-65 lat
2414
2135
więcej niż 65 lat
323
779
Razem
3649
3746
o zadań referatu ds. podatków i opłat lokalnych
w 2012 roku należało w szczególności prowadzenie
spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego w przypadku:
⇒ osób fizycznych – wydano 3711 decyzji wymiarowych;
⇒ osób prawnych – wprowadzono 46 deklaracji na podatek od
nieruchomości, rolny i leśny.
W trakcie roku dokonano aktualizacji danych mających
wpływ na wysokość podatków:
⇒ wydano 371 decyzji zmieniających, wprowadzono 566
zmian geodezyjnych, wezwano 749 podatników w związku
z modernizacją w operacie ewidencji gruntów i budynków
na terenie Gminy Rakszawa.
⇒ prowadzono sprawy związane z poborem oraz egzekucją
podatków w postaci 878 upomnień oraz 62 tytułów wykonawczych.
⇒ przygotowano 8 decyzji oraz 3 postanowienia dotyczące
umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty zaległości podatkowych.
⇒ wydano 907 zaświadczeń o figurowaniu lub nie figurowaniu
w ewidencji podatkowej oraz o nie zaleganiu w opłatach
z tytułu podatków.
⇒ w związku z realizacją zadań zleconych przez Podkarpacki
Urząd Wojewódzki, rozpatrzono 220 wniosków o zwrot
podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego
przez rolników oraz wydano 219 decyzji pozytywnych
i 1 decyzję negatywną.
Opr. Jolanta Cisek, Renata Kuca
⇒
⇒
⇒
Razem w gminie
7403
⇒
⇒
W
W
2012 roku w Gminie Rakszawa na pobyt stały zameldowały się
34 osoby, a 60 osób zostało wymeldowanych z pobytu stałego.
Dowód osobisty wydano 470 osobom.
⇒
⇒
Urzędzie Stanu Cywilnego w Rakszawie w 2012 roku sporządzono 38 aktów małżeństwa, w tym 4 małżeństwa zostały zawarte zagranicą. 48 mieszkańców naszej gminy zawarło małżeństwo
poza jej terenem. Wystąpiono również z wnioskiem o przyznanie Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.
⇒
⇒
⇒
⇒
Opr. Maria Dyrda
Teresa Babiarz Kierownik USC w Rakszawie
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
STRONA 4
przeznaczono do sprzedaży 14 działek o łącznej pow.
2,1745 ha;
w ramach służebności gruntowych prowadzono 9 spraw;
dzierżawa mienia komunalnego-5 spraw (wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, naliczanie czynszu);
sporządzono 1 umowę użyczenia;
przygotowano dokumentację niezbędną do zawarcia 6 aktów notarialnych;
wydano 28 opinii w formie postanowień oraz 28 decyzji
zatwierdzających podziały nieruchomości;
przeprowadzono 8 postępowań w sprawie rozgraniczenia
nieruchomości;
przeprowadzono 45 postępowań w sprawie wydania decyzji
o warunkach zabudowy;
przeprowadzono 9 postępowań w sprawie wydania decyzji
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;
przeprowadzono 9 postępowań w sprawie ustalenia wpływu
realizacji inwestycji na środowisko;
wydano 153 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planach miejscowych.
Opr. Joanna Ryzner
NR 1 (19) / 2013
⇒
W
zakresie działalności gospodarczej za pośrednictwem
systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonego na platformie Ministerstwa Gospodarki przetworzono następującą ilość wniosków;
Lp.
Rodzaj wniosku
Liczba wniosków
1
2
Założenie działalności
gospodarczej
Zmiana wpisu
85
3
Zmiana z zawieszeniem
24
4
Zmiana ze wznowieniem
3
5
Zmiana z zakończeniem
21
6
Zawieszenie
7
7
Wznowienie
2
8
Zakończenie
16
44
razem:
202
W
edług Raportu CEIDG – R024 KSz; na terenie Gminy Rakszawa działalność gospodarczą prowadzi 215 podmiotów gospodarczych w tym 182 przedsiębiorców zameldowanych
w Rakszawie.
szkolenie obsady Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych
w Rakszawie
Realizacja najważniejszych zadań w 2012 roku:
⇒ opracowano i wdrożono ,,Plan szkolenia obronnego w Gminie
Rakszawa na 2012 rok”;
⇒ opracowano i zrealizowano „Plan zasadniczych przedsięwzięć
w zakresie przygotowań obronnych w Gminie Rakszawa”,
⇒ opracowano i zrealizowano „Kalendarzowy Plan działania
w zakresie Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i obrony Cywilnej”,
⇒ opracowano nowy „Plan przygotowań podmiotów leczniczych
Gminy Rakszawa na potrzeby obronne państwa”,
⇒ opracowano nowy „Plan funkcjonowania zastępczych miejsc
szpitalnych na terenie Gminy Rakszawa”,
⇒ opracowano „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na
wypadek zagrożenia radiacyjnego”,
⇒ opracowano nowy „Plan operacyjny ochrony przed powodzią
Gminy Rakszawa”,
⇒ opracowano nowe moduły zadaniowe do realizacji w ramach
wprowadzanych stopni alarmowych;
⇒ wszczęto i ukończono 10 postępowań administracyjnych
w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju.
W zakresie BHP;
⇒ dokonano corocznej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie;
⇒ przeprowadzono 8 szkoleń, 1 kontrolę wewnętrzną;
⇒ przeprowadzono 1 kontrolę z udziałem organów zewnętrznych.
Opr. Przemysław Babiarz
Opr. Przemysław Babiarz
W
zakresie spraw obronnych i Zarządzania Kryzysowego
działalność ukierunkowano na pogłębienie wiedzy obronnej kadry kierowniczej administracji publicznej i umiejętności
kierowania przygotowaniami obronnymi na administrowanym
terenie lub w zarządzonym obszarze oraz doskonalenie i zgrywanie elementów kierowania, zespołów zadaniowych i ogniw wykonawczych uczestniczących w procesie wypracowania decyzji
i realizacji zadań obronnych, wynikających ze zaktualizowanych
planów operacyjnych. Stwierdza się, że realizowany system, zapewnił przygotowanie organu samorządu terytorialnego i jego
podmiotów do właściwego wykonania ustawowych zadań obronnych.
Przedsięwzięcia zrealizowane w 2012 roku miały przede
wszystkim na celu:
⇒ przygotowanie pracowników urzędu do wykonywania zadań
obronnych określonych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania
Gminy Rakszawa,
⇒ sprawdzenie sprawności działania organów kierowania oraz
wybranych podmiotów i jednostek organizacyjnych przy realizacji zadań operacyjnych w procesie podwyższania gotowości
obronnej i reagowania w sytuacjach kryzysowych,
⇒ sprawdzenie systemu obiegu informacji w procesie doręczania
dokumentów powołania w trybie AK na szczeblu gminy,
⇒ szkolenie członków Stałego Dyżuru Wójta Gminy,
⇒ szkolenie obsady AK.
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
BIP jako publikator informacji o Gminie Rakszawa, dostępny
jest w Internecie pod adresem www.rakszawa.biuletyn.net
Funkcjonowanie BIP zapewnia uzyskiwanie informacji publicznych m.in. (o przetargach, ogłoszenia, wykaz uchwał Rady Gminy Rakszawa itp.). W 2012 roku odnotowaliśmy 9531odwiedzin.
Strona internetowa Gminy Rakszawa
Portal www.rakszawa.pl jest sukcesywnie rozbudowywany i aktualizowany. Na stronie znajdują się linki do Rządowego Centrum
Legislacji. Pozwala to na wgląd i pobieranie w całości wybranych
pozycji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, a także Dziennika
Urzędowego Województwa Podkarpackiego. Liczba odwiedzin
w 2012 roku wyniosła 4 457 678.
Opr. Grzegorz Płowy
Biuletyn Urzędu Gminy Rakszawa
W 2012 roku wydano cztery numery kwartalnika „Biuletyn Urzędu Gminy Rakszawa”. Czasopismo bezpłatnie rozprowadzane jest
na terenie gminy, a także jako egzemplarz obowiązkowy trafia do
15 bibliotek na terenie kraju. Wszystkie numery biuletynu można
pobrać ze strony www.rakszawa.pl
STRONA 5
Opr. Maria Nycz
NR 1 (19) / 2013
J
edną z najważniejszych spraw minionego roku było rozpoczęcie przygotowań do zorganizowania nowego systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
⇒ przygotowano projekty uchwał w sprawie przejęcie gospodarowania odpadami przez gminę;
⇒ opracowano program usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Rakszawa, środki w kwocie 8 500,00 zł na
realizację zadania pozyskano z Ministerstwa Gospodarki;
⇒
w zakresie ochrony zasobów przyrody w 2012 roku wydano
48 decyzji zezwalających na usunięcie drzew z terenu nieruchomości,
⇒ przygotowano dwa wnioski do Starostwa Powiatowego o usunięcie drzew z działek stanowiących własność Gminy Rakszawa;
⇒ w zakresie produkcji roślinnej przekazano do wiadomości rolnikom komunikaty dotyczące ochrony roślin i dopłat bezpośrednich;
⇒ dofinansowano: zakup worków na selektywną zbiórkę odpadów, wywóz odpadów nie segregowanych z terenów gminy,
likwidację dzikich wysypisk;
⇒
koordynowano coroczną akcję sprzątania świata – w wyniku
tej akcji uprzątnięto: lasy, okolice szkół, pobocza dróg. Łącznie zebrano 56 worków odpadów zmieszanych i 18 worków
odpadów segregowanych.
⇒ naliczano półroczne opłaty oraz przygotowano informację dotyczącą emisji zanieczyszczeń do atmosfery z tytułu ogrzewania budynków gminnych;
Z
godnie z uchwałą Rady Gminy Rakszawa Nr XV/64/11
z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok, Komisja w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku realizowała program, na wykonanie którego wykorzystano środki finansowe w wysokości 32 921,15 zł.
W 2012 roku do Komisji wpłynęło 53 wnioski. Przeprowadzono
5 kontroli sklepów w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Opr. Elżbieta Stopyra
W
2012 roku odbyło się 12 sesji Rady Gminy, Rada podjęła 64 uchwały. Komisje Rady łącznie odbyły 46 posiedzeń. Sporządzono 58 protokołów z posiedzeń Rady Gminy.
Lp.
Nazwa Komisji
Liczba posiedzeń
1.
Komisja Gospodarcza
14
2.
Komisja Rewizyjna
16
3.
Komisja Społeczna
16
Razem
z
⇒
⇒
⇒
⇒
zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
prowadzono 14 postępowań administracyjnych w sprawie
o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
prowadzono dwa postępowania o wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
prowadzono trzy postępowania w sprawie wygaszenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
prowadzono 6 postępowań w sprawie cofnięcia pozwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Opr. Stanisław Dołęga
46
Opr. Teresa Nowicka
O
gólnie budżet na oświatę w roku 2012 wyniósł
9 048 221,59 zł z czego subwencja oświatowa i dotacje celowe stanowiły wartość 6 530 137,59 zł. Pozostałe środki
w kwocie 2 518 084,00 zł pochodziły z dochodów własnych
gminy.
W
2012 roku wypłacono:
a koniec 2012 roku w Urzędzie Gminy w Rakszawie było
zatrudnionych 19 osób na stanowiskach urzędniczych oraz 5
osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Urząd Gminy
w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łańcucie
w ramach organizacji robót publicznych zatrudniał 6 osób na
okres 6 miesięcy, 4 osoby w ramach stażu zawodowego w tym 2
osoby na staż 50+. Praktyki zawodowe odbyły 3 osoby.
stypendium szkolne 606 uczniom (w pierwszym półroczu 20112 roku 265 uczniom, natomiast w drugim półroczu 341 ucz.)
na ogólną kwotę 269 601,00 zł.
⇒zasiłek szkolny dla 37 uczniów na łączną kwotę 16 340,00 zł.
⇒wyprawkę szkolną dla 104 uczniów na łączną kwotę
20 105,70 zł.
⇒dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych na łączną kwotę 7 609,47 zł.
Opr. Kinga Sobuś
Opr. Jadwiga Wiśniowska
⇒
N
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
STRONA 6
NR 1 (19) / 2013
minowo. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty 725 zł.
W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wypłacono z funduszu alimentacyjnego Świadczenia dla 34 osób.
O
gólnie budżet na pomoc społeczną w 2012 roku wyniósł
4 758 095,69 zł z czego dotacje z budżetu państwa i programu współfinansowanego ze środków UE wyniosły 4 056 368,89
zł. Środki pochodzące z dochodów własnych gminy to kwota
w wysokości 701 726,80 zł.
Tabela 1; Udzielone świadczenia z zadań własnych gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie w 2012 roku.
Forma pomocy
zasiłki celowe i
w naturze w tym: zasiłek specjalny
celowy
zasiłek celowy programu wieloletniego
„Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”.- dotacja celowa
do zadań własnych
zasiłek okresowy
zasiłek stały
usługi opiekuńcze
świadczone przez
Ośrodek Pomocy
Społecznej
opłaty za pobyt
w domu pomocy
społecznej
Razem:
Liczba osób
którym
przyznano
Świadczenia
269
747
Liczba
świadczeń
295
-
Kwota świadczeń w zł.
108 342,00
197 000,00
185
57
14
869
541
9 294
266 951,00
211 898,00
169 849,00
9
108
215 783,00
1 169 823,00
P
rzy zasiłkach okresowych stosowany jest w pracy socjalnej
kontrakt socjalny, umowa dwustronna zawierana przez pracownika socjalnego i klienta pomocy społecznej. Kontrakt jest
zobowiązaniem obydwu stron do podjęcia działań. Celem kontraktu jest ustalenie jak najbardziej skutecznej drogi wyjścia rodziny z trudnej sytuacji bytowej. W 2012r. zostało zawartych 30
kontraktów socjalnych, w których zostało objętych 42 osoby.
G
minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie dla osób
zamieszkałych na terenie Gminy Rakszawa zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych jest jedynym organem realizującym Świadczenia rodzinne, którymi są:
1) zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie
pielęgnacyjne;
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Z tego tytułu ogółem w 2012 roku wydano 2 762 141,00 zł na
świadczenia rodzinne. (tabela nr 2).
K
olejnym zadaniem realizowanym przez GOPS jest fundusz
alimentacyjny. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
mogą otrzymywać osoby na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku, gdy osoba uczy się w szkole lub szkole wyższej
do ukończenia przez nią 25 roku życia, lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterBIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
Tabela 2; Wydatki na świadczenia rodzinne w ramach zadań
własnych gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rakszawie w 2012 roku.
Forma pomocy
1. Zasiłek rodzinny
2. Dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu:
urodzenia dziecka
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
samotnego wychowywania
dziecka
kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego
rozpoczęcia roku szkolnego
podjęcie przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem
zamieszkania
wychowywania w rodzinie
wielodzietnej
3. Zasiłek pielęgnacyjny
4. Świadczenie pielęgnacyjne
Składka społeczna od
świadczenia pielęgnacyjnego
Składka zdrowotna
5. Jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia dziecka
6. Pomoc finansowa dla osób
pobierających świadczenie
pielęgnacyjne
Ogółem:
Liczba osób
którym przyznano Świadczenia
1046
Kwota świadczeń
roczna w zł.
1 129 871,00
691 537,00
49
23
49 000,00
159 227,00
27
61 090,00
61
53 640,00
779
186
77 900,00
89 320,00
199
201 360,00
194
61
45
357 714,00
392 995,00
77 969,00
38
78
12 355,00
78 000,00
19
21 700,00
2 762 141,00
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Rakszawa
W
ójt Gminy Rakszawa Zarządzeniem Nr 14/2012 z dnia 29
lutego 2012r. powołał Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, którego
obsługą zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie.
Główną ideą zespołów interdyscyplinarnych jest stworzenie
wspólnej płaszczyzny pracy dla pracowników różnych instytucji
zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Pomoc ta, by była
efektywna i skuteczna, wymaga zintegrowanych działań wielu
specjalistów. Dlatego też utworzenie zespołu interdyscyplinarnego
jest najlepszą odpowiedzią na przypadek przemocy w rodzinie.
Żaden pojedynczy profesjonalista ani instytucja państwowa nie
jest w stanie kompleksowo zareagować na takie sytuacje. Stworzenie obszaru współpracy nie tylko łagodzi bariery komunikacyjne
między instytucjami, podnosi efektywność pracy, oraz społeczne
zaufanie do kompetencji instytucji pomagających.
Problem przemocy w rodzinie, a szczególnie krzywdzenie dzieci
stanowi poważne wyzwanie społeczne, które wymaga szeroko zakrojonej współpracy międzyinstytucjonalnej.
STRONA 7
NR 1 (19) / 2013
Zintegrowanie wszelkich zasobów jednostek wokół problemu
daje szanse stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz podniesienia jakości świadczonej pomocy. Sprzyja temu zauważalne
obecnie przenoszenie ciężaru gatunkowego poszukiwań na walory interdyscyplinarności w obszarze wsparcia osób dotkniętych przemocą.
Z
espół Interdyscyplinarny w Gminie Rakszawa liczy 12
osób w skład, którego wchodzą przedstawiciele: policji,
służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, sądu, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie
Gminy Rakszawa na lata 2012 – 2015, został przyjęty Uchwałą
Nr XIV/55/2011 Rady Gminy Rakszawa z dnia 24 listopada
2011r.
Celami głównymi Programu jest:
⇒ Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie konsekwencji wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie
⇒ Zmiana postaw, przekonań i zachowań mieszkańców Gminy
wobec zjawiska przemocy
⇒ Promowanie wartości rodziny i wychowania bez przemocy.
Program przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Rakszawa,
a zwłaszcza osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy
w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji i służb pracujących
z osobami doświadczającymi przemocy.
Na terenie Gminy Rakszawa przemoc w rodzinie występuje
w rodzinach o różnym statusie społecznym, często łączy się
z problemem nadużywania alkoholu oraz niskimi dochodami.
Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie
wymaga współpracy różnych służb i budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wspieranie ofiar przemocy w rodzinie, odbywać się będzie
między innymi poprzez:
1. Upowszechnianie metody mediacyjnej jako formy pracy
z rodziną;
2. Rozbudowę poradnictwa specjalistycznego;
3. Edukację rodzin niewydolnych wychowawczo;
4. Integracja środowisk i działań na rzecz budowania gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w Gminie Rakszawa;
5. Szkolenia specjalistyczne dla realizatorów programów;
6. Pracę zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz grup roboczych;
7. Edukacje uczniów o zagrożeniach płynących ze zjawiska
przemocy w rodzinie, w szkole oraz propagowanie zachowań
sprzyjających pozytywnym postawom w rodzinie;
Kształtowanie właściwych postaw zaufania i szacunku, budowanie wśród dzieci i młodzieży autorytetów oraz wskazanie
sposobów rozwiązywania konfliktów.
W
2012r. odbyły się 3 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 2 posiedzenie grupy roboczej. Wpłynęło 2 wnioski w sprawie przemocy w rodzinie. Działania zespołu
polegały na pracy z ofiarami przemocy. Wszyscy członkowie
Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczą w posiedzeniach
w ramach oddelegowania oraz zawartych porozumień.
Krystyna Kiełbasa
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakszawie
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
W
2012 roku na utrzymanie gotowości operacyjnej 3 jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych Gmina Rakszawa
wydatkowała kwotę 110 590,47 zł.
Na terenie Gminy Rakszawa funkcjonują 3 jednostki OSP, których
pracę koordynuje Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Rakszawie. Razem w jednostkach OSP Gminy Rakszawa zrzeszonych jest 101 członków.
Na wyposażeniu jednostki znajdują się 3 samochody gaśnicze, które
wyposażone są w radiostacje samochodowe, oraz sprzęt do podawania i wypompowywania wody, podręczny sprzęt gaśniczy i łączności,
sprzęt ochrony osobistej strażaków w tym aparaty powietrzne do
ochrony dróg oddechowych, drabiny strażackie, oraz inny niezbędny
do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Rakszawie funkcjonuje w Krajowym
Systemie Ratowniczo - Gaśniczym więc podstawowym terenem
działania jednostki jest powiat łańcucki. W razie szczególnej konieczności i zagrożenia może być dysponowana na teren województwa i kraju.
W
2012 roku OSP zanotowała 52 wyjazdy, z czego 27 do gaszenia pożarów, 23 do likwidacji miejscowych zagrożeń oraz
2 wyjazdy do wypadków drogowych. Poza gminą interweniowała
12 razy. W działaniach ratowniczo- gaśniczych łącznie brało udział
469 strażaków- ratowników.
Najczęstszą przyczynę powstawania pożarów stanowiły podpalenia
w tym trawy i pozostałości roślinne, nieostrożność osób dorosłych
oraz wady urządzeń elektrycznych. Pozostałe zagrożenia powstawały
w wyniku anomalii pogodowych tj. dużych opadów deszczu oraz
silnych wichur itp.
O
SP Rakszawa uczestniczyła w ćwiczeniach organizowanych
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Łańcucie oraz Centra Zarządzania Kryzysowego tj.;.
⇒ w ćwiczeniach z udziałem służb ratowniczych tj. strażaków JRG
PSP w Łańcucie, strażaków ochotników z KSRG i innych jednostek OSP, policji, służb medycznych, przedstawicieli Starostwa
i samorządów gmin, które były realizowane w miejscowość Wydrze w ramach przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa
podczas trwania EURO 2012.
⇒ w ćwiczeniach wojewódzkich w zakładach podwyższonego ryzyka
w kopalni Gazu w Husowie z udziałem strażaków PSP, strażaków
ochotników z KSRG, policji oraz innych specjalistycznych służb
z dziedziny ratownictwa gazowniczego, przedstawicieli Centrów
Zarządzania Kryzysowego oraz zaproszonych obserwatorów
i gości.
Przeprowadzono również szkolenie wewnątrz jednostki w zakresie
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
M
łodzieżowe Drużyny Pożarnicze uczestniczyły w licznych
zawodach:
⇒ w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Zarzeczu
drużyna dziewcząt zajęła I i IV miejsce;
⇒ w Krajowych Zawodach Sportowo- Pożarniczych w Opolu drużyna dziewcząt zajęła IV miejsce
Ponadto Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt zgłoszona została do Zarządu Głównego Związku OSP RP jako uczestnik III
STRONA 8
NR 1 (19) / 2013
Edycji Konkursu dla MDP „Najlepsi z najlepszych” na Wzorową MDP i jej opiekuna. Drużyna nasza otrzymała wyróżnienie
i nagrodę w wysokości 2 tys. złotych, która zgodnie z zaleceniem
wykorzystana została na zakup elementów do toru przeszkód.
Jesteśmy jak dotychczas jedyną OSP w powiecie łańcuckim, która posiada kompletny, atestowany tor przeszkód do ćwiczeń dla
MDP.
P
rzeprowadzono eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej oraz Eliminacje do Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”.
We wszystkich szkołach na terenie Gminy Rakszawa w zadawalający sposób wzrasta liczba dzieci i młodzieży biorącej udział
w wymienionych konkursach.
Z
miany wprowadziła ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Zgodnie z nowelizacją od 1 stycznia 2013r.:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub
tymczasowego trwającego ponad trzy miesiące można dokonać
podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu – nie trzeba
odwiedzać dwóch urzędów w razie zmiany miejsca zamieszkania;
termin na zgłoszenie meldunku (stałego lub tymczasowego
trwającego ponad trzy miesiące) wydłużono z dotychczasowych czterech dni do trzydziestu dni, licząc od dnia przybycia
do danego miejsca;
nie będziemy się meldować, gdy pobyt w danym miejscu nie
przekroczy trzech miesięcy;
przy dokonywaniu meldunku wystarczy okazać dowód osobisty, a w wypadku niepełnoletnich – odpis skrócony aktu urodzenia (mężczyźni nie będą okazywać książeczki wojskowej);
nie będzie sankcji karnych (grzywny) za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
Opr. Maria Dyrda
Stanowisko ds. Ewidencji ludności
W
2012 roku Strażacy wykonywali prace związane z wycinką
drzew, dowozili wodę potrzebną do budowy lodowiska na
stadionie sportowym „Włókniarz”, pracowali na rzecz Kościoła
i Parafii w związku z remontem więźby dachowej oraz pokrycia
dachowego Kościoła Parafialnego, pomagali przy naprawie mostu
w Rakszawie- Bieleckówka.
W
⇒
⇒
2012 roku w ramach prac inwestycyjnych wykonano:
elewację budynku i remont Domu Strażaka w Węgliskach;
ogrodzenie budynku OSP Rakszawa.
Opr. Tadeusz Świątoniowski
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakszawie
W
dniach od 1 sierpnia 2012r. do 31 sierpnia 2012r.
przyjmowane były wnioski o zwrot podatku akcyzowego
za olej napędowy zakupiony przez producentów rolnych w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 roku. Wypłata zwrotu
podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, nastąpiła
w październiku 2012r.
Kwota dotacji wyniosła łącznie 15 084,41zł. Zwrot otrzymało
111 wnioskodawców.
Opr. Renata Kuca
Zarządzenie Nr 20/12
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 21 marca 2012r.
w sprawie przyjmowania skarg i wniosków
Na podstawie art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. ( Dz. U. z 2000 Nr 98,
poz. 1071 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§1
JAK ZGŁOSIĆ JUBILEUSZOWĄ PARĘ
NA UROCZYSTOŚĆ ZŁOTYCH GODÓW ?
O
dznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym
związku małżeńskim.
Na wniosek zainteresowanych, Urząd Stanu Cywilnego
w Rakszawie sporządzi dokumentację dotyczącą aktualnej sytuacji
prawnej małżeństwa, prześle wniosek do Wojewody Podkarpackiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie
odznaczenia za długoletnie pożycie.
głoszenie może dokonać każdy, kto chce zgłosić jubileuszową parę na uroczystość (np. rodzina, sami zainteresowani). Organizacja uroczystości jubileuszowych nie podlega opłacie skarbowej i jest organizowana bezpłatnie przez Urząd Gminy
w Rakszawie.
Ustala się każdy poniedziałek jako dzień przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w godzinach od 800 do 1200.
§2
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, tablicach
ogłoszeń Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
Gminy Rakszawa.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Z
Wójt Gminy Rakszawa
Maria Kula
Opr. Teresa Babiarz Kierownik USC w Rakszawie
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
STRONA 9
NR 1 (19) / 2013
⇒
N
a przestrzeni 2011 i 2012 roku Gmina Rakszawa
zrealizowała szereg inwestycji i co ważniejsze,
większość ze znacznym wsparciem pochodzącym ze
środków zewnętrznych.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze inwestycje zrealizowane w minionym okresie.
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
remont drogi z przebudową pobocza w ciągu drogi powiatowej Trzeboś-Rakszawa-Basakówka o dł. 4,8 km od drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rakszawie. Projekt
współfinansowany ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w ramach tzw. „Schetynówek”. Wartość
wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim: 3 312 297,57
zł, w tym środki Gminy Rakszawa 1 039 300 zł;
monitoring wizyjny na drodze powiatowej nr 1368R w Rakszawie w kwocie 8 219,10 zł;
remont odwodnienia na drogach powiatowych: nr 1512R
Medynia Głogowska-Rakszawa i Nr 1369 Trzeboś-Węgliska
(odmulenie rowów i regulacja poboczy na odcinku 2,6 km) na
kwotę 20 000, 00 zł
modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych BudyRakszawa Dymarka na odcinku 800m. Wartość wykonanych
robót: 56 875,20 zł, w tym dofinansowanie z FOGR 22 000,00
zł. Wkład własny gminy: 34 875,20 zł;
przebudowa drogi gospodarczej na odcinku 1,2 km. (od drogi gminnej Nr 109951R Rakszawa-Kąty Dom Ludowy do
p. Pikora). Wartość inwestycji: 86 884,14 zł. Dofinansowanie
z FOGR 66 tys.;
przebudowa dróg i placów– 391 467,58 zł tj.; utwardzenie
placu i dojazdu przy SP1, przy Gimnazjum, obok kościoła
w Rakszawie Kąty, wyasfaltowanie drogi wew. (od Ośrodka
Zdrowia w kierunku Cegielni), oraz naprawa drogi „Pod-Bór”
w Wydrzu;
ułożenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Węgliskach– 47 406,93 zł;
budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik-Leżajsk -Szklary o długości 1km 161m. Całkowita wartość zadania: 1 602 464,88 zł. Wkład własny Gminy wyniósł
300 tys.;
GOSPODARKA KOMUNALNA
⇒
⇒
budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakszawa-Potok wraz
z odcinkiem sieci wodociągowej”, wybudowano nową sieć
kanalizacyjną do której przyłączono 42 gospodarstwa domowe,
powstała nowa sieć wodociągowa. Przeprowadzenie tej inwestycji było możliwe dzięki pozyskaniu dotacji unijnej w wysokości
548 797,00 zł, którą Gmina Rakszawa otrzymała z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: ok. 975 tys.;
budowa zbiornika bezodpływowego przy Domu Ludowym
sołectwie Rakszawa Kąty– 12 466 zł;
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
remont pomieszczeń i wymiana instalacji elektrycznej
w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w RakszawieII Etap. Wydatki całkowite: 200 277,58 zł. Wartość dofinansowania z UE w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
PROW 2007-2013 osi 4 Leder wynosi 121 840,00 zł. Wkład
własny gminy: 78 437,58 zł. W ramach prac w budynku GOKiC wykonano: remont podłóg, ścian wewnętrznych, łazienek,
wymianę stolarki drzwiowej, wymieniono instalację elektryczną i centralnego ogrzewania;
⇒ kompleksowy remont Domu Ludowego w miejscowości Rakszawa na działce nr 1858/1-Rakszawa Kąty. Wydatki całkowite: 241 097,75 zł. Wartość dofinansowania z UE w ramach
działania „Odnowa i Rozwój Wsi” wynosi 148 144,00 zł.
Wkład własny gminy: 92 953,75 zł. W ramach prac wykonano:
docieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w tym: remont podłóg, ścian
wewnętrznych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie poddasza,
remont opaski betonowej wokół budynku, remont zjazdu do
garażu, wymianę instalacji sanitarnej i armatury, wymianę instalacji elektrycznej.;
⇒ wykonanie
elewacji budynku OSP w Węgliskach26 094,03 zł;
⇒ remont elewacji wraz z dociepleniem ścian budynku Szkoły
Podstawowej w Wydrzu. Wartość wykonanych robót:
111 189,32 zł;
⇒ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Rakszawie w kwocie 39 932,61 zł;
⇒ generalny remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Rakszawie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 27 tys.
W ramach zadania położono nowy parkiet na płycie OSB, pomalowano ściany, odnowiono wyposażenie;
⇒
INWESTYCJE DROGOWE
⇒
wykonanie kanalizacji i przepompowni ścieków przy budynku GOKiC w Rakszawie– 114 308,99 zł;
OGÓLNODOSTĘPNE OBIEKTY SPORTOWE I PLACE
ZABAW
budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rakszawa
przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie. Wybudowano
boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej. Wydatki całkowite:
134 163,75 zł. Wartość dofinansowania z UE w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” wynosi 82 368,00 zł. Wkład własny gminy: 51 795,75 zł;
⇒ budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Rakszawa
(obok sklepu ABC), boisko do piłki nożnej i siatkowej o sztucznej nawierzchni. Wydatki całkowite: 469530,00 zł. Wartość
dofinansowania z UE w ramach działania „Odnowa i Rozwój
Wsi” wynosi 300 tys. Wkład własny gminy: 169 530 zł;
⇒ urządzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw w miejscowości
Wydrze. Wydatki całkowite: 20 000,00 zł. Wartość dofinansowania z UE w ramach małych projektów działania osi 4 Leader:
10 898,65 zł.
⇒
STRONA 10
NR 1 (19) / 2013
POMOCE DYDAKTYCZNE
⇒ zrealizowano projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Rakszawa”. Pozyskano 156 717,00 zł na indywidualizację uczniów w klasach I-III szkół podstawowych
z Gminy Rakszawa. W szkołach odbywały się dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji zajęć
(tablica interaktywna, sprzęt komputerowy, laptopy, pomoce
dydaktyczne). Wkład finansowy gminy 0 zł.
⇒
Zakup sprzętu komputerowego dla Szkół Podstawowych
Nr 2 i 3 w Rakszawie w ramach programu „Cyfrowa szkoła".
Uzyskano dotację z MEN w wysokości 179 792 zł na zakup: 52
laptopów, 4 tablic interaktywnych, 2 systemów do zbierania
i analizowania odpowiedzi, 4 projektorów krótkoogniskowych,
2 zestawów głośnikowych, 2 projektorów multimedialnych,
2 ekranów projekcyjnych, 2 wizualizerów, oraz niezbędny sprzęt
do utworzenia szkolnych sieci bezprzewodowych. Całkowita
wartość zadania: 223 354,47 zł;
CYFRYZACJA
⇒ Zakup
sprzętu komputerowego i utworzenie 3 ogólnodo- ZAKUPY INWESTYCYJNE
stępnych kafejek internetowych zlokalizowanych w Szkołach ⇒ Zakup samochodu dla OSP Węgliska-16 tys.
Podstawowych w Węgliskach i Wydrzu, a także w Gimnazjum ⇒ Zakup pieca C.O dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie—
15 tys.
w Rakszawie. Wydatki całkowite: 71 201 zł. Wartość dofinanOpr. Maria Nycz,
sowania z UE w ramach małych projektów działania osi 4 LeJacek Szubart Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
ader: 40 150,05 zł;
Gospodarki i Inwestycji
Rodzaj świadczenia rodzinnego
Kwota
świadczenia
Zasiłek rodzinny:
Wysokość kryterium dochodowego
⇒
77 zł
na dziecko do ukończenia 5 roku życia
106 zł
na dziecko powyżej 5 do ukończenia 18 roku życia
115 zł
na dziecko powyżej 18 do ukończenia 24 roku życia
Dodatki z tytułu:
1000 zł
urodzenia dziecka
400 zł
korzystanie z urlopu wychowawczego
170 zł
samotnego wychowania
250 zł
samotnego wychowania - dziecka niepełnosprawnego
80 zł
wychowanie w rodzinie wielodzietnej
60 zł
kształcenia i rehabilitacji - do ukończenia 5 roku życia
80 zł
kształcenia i rehabilitacji - do ukończenia 5 roku życia
100 zł
rozpoczęcie roku szkolnego
⇒
539 zł na osobę w rodzinie z przekroczeniem 616 zł*
623 zł na osobę w rodzinie
z dzieckiem niepełnosprawnym
z przekroczeniem 700 zł*
*W przypadku gdy dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub
dochód osoby uczącej się przekracza
kwotę uprawniającą daną rodzinę lub
osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego
o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na
który jest ustalany, zasiłek rodzinny
przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
90 zł
nauka poza miejscem zameldowania - zamieszkanie
nauka poza miejscem zameldowania - dojazd
50 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
520 zł
623 zł na osobę w rodzinie
1000 zł
1922 zł na osobę w rodzinie
Zasiłek pielęgnacyjny
153 zł
Świadczenie pielęgnacyjne
620 zł
brak kryterium dochodowego
Opr. Krzysztof Goguł
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
STRONA 11
NR 1 (19) / 2013
O
d 1 lipca 2013 roku
zmieni się system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Gmina
odbierze od mieszkańca odpady komunalne w zamian za
opłatę "śmieciową".
Z
n owelizowan a ustawa
o u t r z ym a n i u c z ys t o ś c i
i porządku w gminach wprowadziła
przepisy, które nakładają na wszystkich - zarówno mieszkańców, jak i na
gminę - nowe obowiązki w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina zobowiązana jest do
stworzenia zintegrowanego systemu
gospodarki odpadami, a mieszkańcy
do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Zmiany w systemie gospodarowania
odpadami mają sprawić, że nikomu
nie będzie opłacało się wyrzucać
śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem
zbierania odpadów.
Celem zmian jest również zmniejszenie zaśmiecania środowiska oraz ograniczenie ilości odpadów komunalnych
przekazywanych na składowisko poprzez ich prawidłową segregację.
Co oznacza "rewolucja śmieciowa"
dla mieszkańca?
1.Nie musi podpisywać umowy
z przedsiębiorstwem odbierającym
śmieci. Teraz zrobi to za niego gmina - w zamian za opłatę odbierze
i zapewni zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych (dotyczy nieruchomości na
której zamieszkują mieszkańcy).
2.Gmina zorganizuje mieszkańcom
punkt odbioru odpadów wielkogabarytowych (np. mebli), przeterminowanych leków, zużytych baterii
i akumulatorów, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np.
telewizory, lodówki, komputery).
Informacje o terminach i godzinach
funkcjonowania punku będą przekazywane mieszkańcom na tablicach
informacyjnych i stronie internetowej.
3. Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty w wysokości i w sposób ustalony
w uchwale Rady Gminy. Stawki będą
zróżnicowane - niższe przy segregacji
śmieci, wyższe przy braku segregacji.
Opłata przekazywana gminie w zamian
za odbieranie i zagospodarowanie odpadów będzie obowiązkowa.
Mieszkańcy Gminy Rakszawa, którzy
będą segregować śmieci zapłacą 6,50 zł
od osoby na miesiąc. Opłata, dla niesegregujących odpady będzie 100% wyższa i wyniesie 13 zł od osoby na miesiąc.
Szczegółowe zasady segregacji określa
regulamin utrzymania czystości
i porządku w Gminie Rakszawa.
4. W zamian za opłatę gmina- przy pomocy
wybranego w drodze przetargu przedsiębiorstwa -odbierze od mieszkańców
odpady komunalne. To oznacza, że
przedsiębiorca nie dostanie pieniędzy za
wywóz śmieci bezpośrednio od mieszkańca, tylko od gminy.
P
o wprowadzeniu nowego systemu gospodarki odpadami właściciel nieruchomości będzie zwolniony od zawarcia
umowy na wywóz śmieci. Należy pamiętać, aby obecnie obowiązujące umowy zostały wypowiedziane przez mieszkańców
i nie obowiązywały w dniu 1 lipca 2013r.
Co z pojemnikami na odpady?
Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć
nieruchomość w pojemniki służące do
zbierania odpadów oraz utrzymywać je
w odpowiednim stanie.
W jaki sposób przystąpić do nowego
systemu?
Właściciel nieruchomości będzie musiał
złożyć do Urzędu Gminy w Rakszawie
wypełnioną deklarację w terminie do końca
marca 2013 roku.
Nowy właściciel będzie zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych. W takim samym terminie należy
zgłosić wszelkie zmiany mające wpływ na
ustalenie opłaty za śmieci - tj. 14 dni od
nastąpienia zmiany.
Odpady będą odbierane wyłącznie
z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy. Natomiast właściciele nieru-
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
STRONA 12
chomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady pracy, itp.), będą zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawarte
z podmiotem uprawnionym.
W składanej deklaracji mieszkańcy będą wyliczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby osób zamieszkującą daną nieruchomość i stawki ustalonej
w uchwale Rady Gminy.
Druki deklaracji są dostępne w siedzibie
Urzędu Gminy (pok. nr 9) oraz na stronie
internetowej urzędu (www.rakszawa.pl).
W
przypadku nie złożenia deklaracji Wójt
określi w drodze decyzji wysokość opła-
ty.
Opłatę trzeba będzie wnieść do 15 dnia każdego
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (tj.
np. w sierpniu za lipiec), poczynając od sierpnia
2013r. w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek
bankowy urzędu. Dopuszcza się dokonanie
opłaty za kilka kwartałów z góry, lub za cały
rok. Opłaty dokonuje się na podstawie wyliczenia dokonanego w deklaracji. Gmina nie wysyła wezwań, faktur, ani nakazów płatniczych.
U
stawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie, która weszła w z dniem
1 stycznia 2012 roku nałożyła na jednostki samorządu liczne obowiązki, w tym podjęcie do
31 grudnia 2012r. szeregu uchwał, stanowiących akty prawa miejscowego, które regulować
będą postępowanie z odpadami na danym terenie. Gmina Rakszawa wywiązała się z tego
obowiązku poprzez podjęcie przez Radę
Gminy następujących uchwał w sprawie:
1. uchwalenia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rakszawa;
2. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
takiej opłaty;
3. określenia częstotliwość, termin i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości.
Opr. Stanisław Dołęga
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki
i Inwestycji
NR 1 (19) / 2013
G
minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie zakończył realizację projektu systemowego pt. „Czas na
aktywność w Gminie Rakszawa” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
C
ieszymy się, że kolejny już raz tak wielu klientów opieki
społecznej wyraziło chęć do współpracy i udziału w proponowanych formach aktywizacji. Wyrażamy nadzieję, że nowe formy aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej
podejmowane przez GOPS w Rakszawie przyczynią się do
zwiększenia szans wyjścia klientów OPS z zagrożenia wykluczeniem społecznym, a efekty wspólnych wysiłków wpłyną na
poprawę sytuacji uczestników projektu i ich rodzin. Zakończony sukcesem projekt 2012, a także duże zainteresowanie klientów pomocy społecznej udziałem w nim wskazuje na celowość
kontynuacji tego rodzaju działań w roku 2013.
W
projekcie trwającym od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia
2012r. uczestniczyło 13 kobiet i 8 mężczyzn z terenu Gminy
Rakszawa.
Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych u 21 mieszkańców Gminy Rakszawa,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez udzielenie
wsparcia w pokonywaniu barier psycho – społecznych i środowiskowych .
W związku z tym odbyły się szkolenia z zakresu:
⇒ Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
⇒ Trening kompetencji rodzicielskich,
⇒ Indywidualne spotkania rozwojowe z doradcą zawodowym,
⇒ Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
⇒ Rozszerzony kurs pierwszej pomocy z ćwiczeniami praktycznego użycia sprzętu medycznego oraz AED.
Koordynator projektu
Krystyna Kiełbasa
O
statnim etapem projektu były kursy zawodowe: Sprzedawca
z obsługą kasy fiskalnej oraz Technolog robót wykończeniowych.
Oficjalne zakończenie projektu odbyło się 18 grudnia 2012r.
w sali narad Urzędu Gminy Rakszawa. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Rakszawa, przedstawiciel firmy szkoleniowej, uczestnicy projektu, zespół projektowy, pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na spotkaniu wygłoszony został wykład podsumowujący cały projekt. Koordynator projektu – p. Krystyna Kiełbasa podziękowała
uczestnikom za aktywność, zdyscyplinowanie i pozytywną postawę.
Wyraziła nadzieję, że każdy z uczestników projektu znalazł w nim
coś wartościowego dla siebie. Były też podziękowania dla tych
wszystkich, którzy byli zaangażowani w realizację projektu.
Głos zabrała również Sekretarz Gminy Rakszawa – p. Bożena Więcław-Babiarz.
B
eneficjentom ostatecznym projektu wręczone zostały certyfikaty uczestnictwa w projekcie realizowanym przez GOPS w Rakszawie oraz promocyjne upominki.
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
Fot; Kurs zawodowy „Technolog robót wykończeniowych”.
STRONA 13
NR 1 (19) / 2013
K
oło Gospodyń Wiejskich z Rakszawy od 76 lat angażuje się w pracę na rzecz środowiska wiejskiego, przez co pozytywnie aktywizuje środowisko lokalne.
N
asza organizacja obecnie zrzesza 42 kobiety, ale w naszych szeregach są również panowie.
Członkinie Koła to panie, które zajmują się rękodziełem, świetnie gotują i potrafią zorganizować niezapomniane imprezy.
Nasze panie to nie tylko tradycjonalistki, które robią najlepsze
przetwory, gotują czy pieką chleb i proziaki, kultywując w ten
sposób tradycje regionu, ale są to kobiety nowoczesne umiejące
upiec okazały tort.
Fot; Uroczystość z okazji Dnia Kobiet (od lewej Anna Golba, Stefania Michałek, Józefa Młynek, Mieczysław Bochenek, Tadeusz Płoszaj, Lucyna
Markowicz).
N
asze Koło Gospodyń Wiejskich aby ocalić od zapomnienia
tradycje i ludzi którzy ją tworzą pisze Kronikę.
Jest mi miło wpisać nadanie Medalu Pamiątkowego z okazji Jubileuszu 150-lecia Kółek Rolniczych dla Józefy Młynek Honorowej
Przewodniczącej.
Zarząd jak i wszystkie członkinie bardzo dziękują za sympatię,
wsparcie merytoryczne jak i finansowe. Dziękujemy wszystkim zapraszanym gościom za to że tak licznie i chętnie przybywają na nasze spotkania.
Najbardziej cieszy jednak fakt że ciągle przybywa nam członkiń
w naszych szeregach. Mało tego, do koła chętnie zapisują się młode
kobiety.
Zapraszamy wszystkie Panie interesujące się rękodziełem jak i staropolskim jadłem do wstąpienia w nasze szeregi.
Fot; Akt nadania medalu pamiątkowego dla Józefy Młynek.
Przewodnicząca KGW
Lucyna Markowicz
P
omysłowość pań z KGW jest nieograniczona, w tym roku
2013 zorganizowałyśmy już spotkania:
⇒ „Przy Wigilijnym Stole” – Spotkanie Opłatkowe;
⇒ Zabawę Karnawałową;
⇒ Szkolenie z zakresu prowadzenia gospodarstwa rolnego i domowego;
⇒ „Dzień Kobiet”;
⇒ Szkolenie z zakresu tworzenia ogródków przydomowych;
⇒ Konkurs KRUS- „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”;
⇒ Uczestniczyłyśmy w Podkarpackich Regionaliach odbywających się w Centrum Hurtowym „AGROHURT” w Rzeszowie.
W
N
dniu 2 marca 2013r. o godz. 10.00 w Domu
Kultury w Głuchowie odbył się Walny Nadzwyczajny Zjazd Sołtysów Powiatu Łańcuckiego.
a spotkanie przybyło 22 sołtysów z Powiatu Łańcuckiego. Gminę Rakszawa reprezentował 1 sołtys.
W spotkaniu uczestniczyli m.in..: Stanisław Lawera-Prezes
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego,
Stanisław Bartman-Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej.
Głównym celem zjazdu było reaktywowanie Koła Sołtysów Powiatu Łańcuckiego oraz wybór Nowego Zarządu.
Na Prezesa Koła wybrano pana Jana Zubera z Głuchowa.
Członkiem Zarządu z terenu Gminy Rakszawa, został Mieczysław Piwiński- sołtys Sołectwa Rakszawa Dolna.
Fot; Uroczystość z okazji Dnia Kobiet w Domu Strażaka w Rakszawie.
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
STRONA 14
NR 1 (19) / 2013
człowieka w człowieku i w samym sobie. Wychowanie człowieka, według Donaldsona, powinno nie tyle polegać na formowaniu drugiej osoby, co raczej na pokazywaniu, naprowadzaniu i unaocznianiu wychowankowi godności osoby.
W
dniu 17 października 2012 roku w ZSPiP zorganizowaliśmy podwójne święto, „Dzień Patrona” i „Dzień Edukacji Narodowej”, podkreślając w ten sposób związek idei korczakowskiej z nauczaniem i wychowaniem. Była to uroczystość z udziałem władz samorządowych, Wójta Gminy p. Marii Kula, Sekretarza Gminy p. B. Więcław–
Babiarz, Dyrektora ZEASiP p. J. Wiśniowskiej, radnego, emerytowanych
nauczycieli oraz przedstawicieli Rady Rodziców.
Zgromadzeni na uroczystości obejrzeli program, przygotowany przez
nauczycielki M. Mach i B. Gwizdak, poświęcony Januszowi Korczakowi. Wyeksponowano w nim szczególnie rolę Starego Doktora jako
pierwszego orędownika praw dzieci, lekarza, nauczyciela oraz realizację
praw dzieci we współczesnym świecie na różnych kontynentach.
W programie wykorzystano fragmenty książki „Król Maciuś Pierwszy”,
pisma Korczaka, współczesne utwory poetyckie oraz własną twórczość.
Dopełnieniem części artystycznej były piosenki o tematyce korczakowskiej wykonane przez uczniów pod kierunkiem nauczycielki Małgorzaty
Grzesik. Uroczystość rozpoczęto od wspólnego odśpiewania korczakowskiego hymnu szkoły. Autorami melodii i słów są byli nauczyciele szkoły, E. i D. Pelc.
W
Fot; Przedstawienie teatralne „Prawa dzieci wczoraj i dziś”.
Z
espół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1
w Rakszawie nosi zaszczytne imię Janusza Korczaka – to zobowiązuje. Stąd coroczne obchody Dnia Patrona, okolicznościowe gazetki i stałe ekspozycje.
Impulsem do wzbogacenia obrzędowości związanej z postacią Janusza Korczaka stała się uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiająca Rok 2012 – Rokiem Janusza
Korczaka oraz apel Rzecznika Praw Dziecka inaugurujący
kampanię społeczną pod hasłem „Nie ma dzieci - są ludzie”.
J
ako społeczność Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rakszawie czynnie
włączyliśmy się do obchodów Roku Janusza Korczaka.
We wrześniu jako przedstawiciel zespołu uczestniczyłam
w Międzynarodowej Konferencji pt. „Temu, który ukochał
sercem…” poświęconej obchodom Roku Janusza Korczaka.
Szczególne zainteresowanie zebranych wzbudził wykład
dr Freda Donaldsona ze Stanów Zjednoczonych, autora
nowatorskiego programu „Original Play” (zabawa pierwotna). W swoim wystąpieniu pod hasłem „Mieć odwagę marzyć”, nawiązując do idei korczakowskiej i dorobku Jana
Pawła II usiłował odpowiedzieć na pytanie - Jak kochać
dzieci. Po wielu latach doświadczeń, przebywania z dziećmi
i młodzieżą stwierdził, że aby dzieci czuły się kochane,
musimy przede wszystkim dotrzeć do dziecka jako do osoby i samemu być osobą. Mówiąc inaczej, musimy znaleźć
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
dniach od 26 do 30 listopada 2012r. obchodziliśmy „Tydzień
Korczakowski”, który miał na celu pogłębienie wiedzy uczniów
o postaci Patrona naszej szkoły, Janusza Korczaka, popularyzację jego
twórczości, a przede wszystkim poznanie praw dzieci. W ramach ww.
tygodnia podjęliśmy wiele działań. Uczniowie klas młodszych (I –III)
poznali fragmenty książek Janusza Korczaka „Król Maciuś I ” i „Król
Maciuś na bezludnej wyspie” oraz brali udział w zorganizowanym przez
B. Gwizdak konkursie plastycznym na ilustrację do ww. książek. Najciekawsze prace wykonali: Mikołaj Jakubowicz z kl. 3 a - I miejsce, Julia
Bujak z kl.2b – II miejsce, Agata Jurek z kl. 3 a – III miejsce. Wyróżnienia otrzymali: Maciej Nowicki z kl. I b, Dominika Baj z kl. 2 a, Karolina
Frączek z kl. 2 a, Adrian Babiarz z kl. 2 a, Adrian Kuca z kl. 3 b. Uczniowie klas I –III obejrzeli ponadto film „Król Maciuś I”, a klasa 3 b przedstawiła inscenizację „Król Maciuś I – sen ucznia”. Dużą aktywnością
wykazali się też uczniowie klas IV – VI, którzy poznali fragmenty książek „Bankructwo małego Dźeka” oraz „Kajtusia Czarodzieja”. Obejrzeli
fragmenty filmu A. Wajdy pt. „Korczak” oraz zapoznali się z biografią
Janusza Korczaka i jego twórczością, co ułatwiło im zredagowanie interesujących prac na konkurs literacki „Mój list do Janusza Korczaka”
zorganizowany przez M. Mach.
Autorami oryginalnych i bogatych w treść listów zostali: Jakub Leja z kl.
VI a – I miejsce, Julia Decowska z kl. VI a – II miejsce, Kamil Bąbaś
z kl. VI a – II miejsce, Cezary Ryzner z kl. V – III miejsce, Karol Krajewski z kl. VI a – III miejsce, Patryk Bielecki z kl.VI a – III miejsce.
Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Misztal z kl.V, Artur Pudło z kl. V,
Monika Śliż z kl. VI a, Grzegorz Zakielarz z kl. VI a, Kacper Michno
z kl. VI a, Patrycja Stopyra z kl. VI b.
Zainteresowaniem uczniów klas starszych cieszył się też zorganizowany
przez B. Gwizdak konkurs plastyczny na okładkę dowolnej książki
Janusza Korczaka. Najciekawsze prace wykonali: Szymon Panek z kl. IV
– I miejsce, Faustyna Matuła z kl. IV – I miejsce, Bartosz Całka z kl. V –
II miejsce, Dawid Gwizdak z kl. V – III miejsce. Wyróżnienia otrzymali:
Wiktor Wyczarski z kl. IV, Makary Pelc z kl. IV, Bartłomiej Cisek z kl.
VI.
STRONA 15
NR 1 (19) / 2013
U
czniów- autorów najciekawszych prac w konkursie literackim
nagrodzono książkami i dyplomami, a w plastycznych dyplomami i upominkami podczas apelu podsumowującego Rok Korczaka
w naszej placówce. Uczniowie ponadto obejrzeli, wyeksponowaną na
korytarzu szkolnym, wystawę nowych wydań książek Janusza Korczaka zakupionych do biblioteki szkolnej z okazji tygodnia poświęconego
patronowi szkoły. Zadbano też o wykonanie okolicznościowych gazetek i stałych ekspozycji.
Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. (od lewej Marta
Sroczyk, Adam Bielecki- terener, Monika Sroczyk).
W
dniach od 15 do 17 marca 2013 roku w Warszawie
zostały rozegrane Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, Eliminacje do Mistrzostw Świata Juniorek, Juniorów, Seniorów i Weteranów, które w tym roku zostaną rozegrane w Kownie – Litwa.
Mistrzostwa te były inne od wszystkich poprzednich. W piątek najpierw musieliśmy się zmierzyć ze śnieżycami, które
sparaliżowały drogi Podkarpacia, ale po 10 godzinach jazdy
udało nam się szczęśliwie dojechać do hotelu w Warszawie.
Dotychczasowe mistrzostwa w których braliśmy udział rozgrywane były w halach sportowych, salach gimnastycznych,
kinach, salach teatralnych hoteli a raz w Giżycku na brzegu
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Przed nami jednak
najtrudniejsze zadanie – codzienna nauka szanowania
praw każdego ucznia, rodzica, pracownika, nauczyciela,
tak by Patron nie był dla społeczności zespołu tylko symbolem, lecz wzorem cierpliwości, pracowitości, rzetelności
i otwierania się na drugiego człowieka, choćby najmłodszego.
Wicedyrektor Zespołu Małgorzata Mach
jeziora na krytym korcie tenisowym. Tym razem uczestnicy mistrzostw byli gośćmi księży Michalitów, a areną zmagań była Hala
Widowiskowo Teatralna Ośrodka Wychowawczo Profilaktycznego
„Michael” mieszcząca się w podziemiach kościoła Parafii Bemowo
w Warszawie. Swoje uczestnictwo w zawodach potwierdziło 225 zawodników z trzydziestu klubów sportowych Polski. Nasz region tradycyjnie już reprezentowali zawodnicy wychowankowie Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,ZIELONI” Łańcut mieszczącego
się w Zespole Szkół Technicznych. Ze względu na koszty na mistrzostwa wyjechali tylko najlepsi sprawdzeni obecnie zawodnicy klubowi
tj. Marta Sroczyk i Monika Sroczyk z Rakszawy oraz Andrzej Paszko.
Pierwsze do rywalizacji sportowej tradycyjnie przystąpiły panie a tu
czarnym koniem zawodów okazała się Marta Sroczyk talent roku
najlepszy młodzieżowiec Łańcuta 2012 roku, która dokonała nie lada
wyczynu w kategorii wagowej do 52 kg zdobyła cztery złote medale. Zwyciężyła w swojej grupie wiekowej do lat 18 a następnie do lat
20, 23 i seniorkach. Ze zdumieniem występ Marty oglądali trenerzy
kadry narodowej, która w pokonanym polu zostawiła ich zawodniczki
od siebie starsze o nawet 15 lat. Osiągniętym wynikiem 75kg ustanowiła dwa nowe rekordy polski tj. w grupie wiekowej do lat 18 i 20 a
wyrównała rekord polski grupy wiekowej do lat 23. Uzyskany wynik
zapewnia zawodniczce start w Mistrzostwach Świata.
W następnej kategorii wagowej do 57 kg wystartowała Monika Sroczyk, która tym razem zdobyła dwa medale w grupie wiekowej do
lat 23 srebro i w kategorii seniorek brąz. W trakcie swojego startu
osiągniętym wynikiem 80 kg o siedem kilogramów poprawiła swój
rekord życiowy. W trzecim podejściu podjęła próbę pobicia rekordu
polski i wycisnęła ciężar ważący 87 kg ale sędziowie dopatrzyli się w
podejściu błędów i wynikiem głosowania dwa jeden podejścia nie zaliczyli. Monika Sroczyk jest również brana pod uwagę w starcie na Mistrzostwach Świata ponieważ od 2009 roku jest członkiem Kadry Narodowej. Suma zdobytych przez zawodniczki w mistrzostwach punktów uplasowała nasz klub na drugim miejscu w Polsce w klasyfikacji
drużynowej juniorek.
W
imieniu zawodniczek i własnym dziękuję bardzo serdecznie
Pani Wójt za wsparcie finansowe na zakup niezbędnego specjalistycznego sprzętu sportowego, który pozwolił zawodniczkom
osiągnąć wysoki wynik sportowy. Zawodniczki do występu w mistrzostwach przygotował dr Adam Bielecki.
Opr. Adam Bielecki
STRONA 16
NR 1 (19) / 2013
B
ardzo wiele szkół w Polsce zostało zbudowanych w rocznicę
powstania Państwa Polskiego. Jedną z tych szkół jest Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Rakszawie. W listopadzie 1963 roku została
zakończona jej budowa, natomiast pierwsze lekcje odbyły się
w styczniu 1964 roku.
Z
okazji 50 -lecia wybudowania szkoły podjęto decyzję, aby
ten dzień był szczególnie uroczysty dla społeczności szkolnej
i lokalnej. Dyrekcja, nauczyciele, Rada Rodziców Szkoły i Przedszkola oraz młodzież podjęła już przygotowania do tych uroczystości. Jednym z wielu podjętych działań jest wykonanie sztandaru
dla Zespołu. Sztandar jest symbolem, bo jeszcze mocniej jednoczy, bo będzie reprezentował nasz Zespół w życiu codziennym
i na różnorodnych uroczystościach szkolnych, gminnych czy lokalnych.
Pragniemy by sztandar był cząstką wszystkich środowisk związanych z życiem zespołu. Stąd też pomysł, aby wszyscy którzy chcą
mogli przyczynić się do jego powstania.
Dzieci z przedszkola i młodzież szkolna będą zbierać makulaturę
i nakrętki plastikowe. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży surowców
wtórnych będą przekazane na uszycie sztandaru. Końcem marca
każdy chętny będzie mógł kupić „cegiełki” na zakup sztandaru
w kwotach 10,20,50,100,200 zł. Będą one sprzedawane w sekretariacie zespołu na spotkaniach z rodzicami i pikniku szkolnym.
Istnieje również możliwość wpłaty na konto Rady Rodziców
Szkoły nr 97 9175 0000 2001 0005 0164 0001 z dopiskiem
„sztandar”.
Dyrektor, przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły i Przedszkola
osobiście zwrócą się do firm działających na terenie gminy o pomoc w zakupie sztandaru. Mam nadzieję, że nasze potrzeby będą
zrozumiane.
Babką roznosili go. Byli u sponsorów,
w Banku Spółdzielczym w Żołyni i Prezesa „Energokomu” oraz w Urzędzie
Gminy w Rakszawie, Firmie ITS, Środowiskowym Domu Samopomocy,
w Szkole Podstawowej Nr 2, Gimnazjum, Zespole Szkół Tekstylno – Gospodarczych oraz Delikatesach Centrum
i SPAR.
U
Fot; Zwiedzanie Krakowa.
W
dniu 16 grudnia 2012 r. drużyna harcerska ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w Rakszawie udała się na wycieczkę do Krakowa po Betlejemskie Światło Pokoju, którego
organizatorem był Hufiec Łańcut.
Wyruszyły trzy autokary ok. 150 osób łącznie
z instruktorami i opiekunami. Z naszej drużyny
pojechało 14 osób. Po przyjeździe mieliśmy czas
wolny i zwiedzaliśmy miasto. Niektórzy po raz
pierwszy mieli okazję być w Krakowie. Następnie
udaliśmy się na Wawel, gdzie odbywały się
wszystkie uroczystości, apel, powitanie i przemówienia gości. Na miejscu było bardzo dużo drużyn
harcerskich z innych miast.
Podczas defilady wszyscy udali się do Kościoła
Mariackiego na Mszę świętą i bezpośrednio po jej
zakończeniu nastąpiło przekazanie światła. Trzymając w rękach lampiony przywieźliśmy światło
do Rakszawy. W szkole przez kolejne dni pilnowaliśmy, aby nie zgasło. Przed świętami Bożego
Narodzenia harcerze zostali podzieleni na patrole
i z opiekunem harcerstwa oraz naucz. p. Rafałem
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
roczyste wniesienie do Kościoła
Betlejemskiego Światła Pokoju
nastąpiło podczas składania darów.
Bezpośrednio po Mszy świętej mieszkańcy mogli zabrać światełko do swoich
domów na wigilię.
Dyrektor Zespołu Jasnusz Krupczak
W
pierwszym tygodniu ferii
odbyło się zimowisko w Szkole Podstawowej w Husowie, gdzie
z naszej drużyny pojechało 10 osób.
Był to 4– dniowy biwak, podczas którego harcerze zmagali się z nowymi
wyzwaniami. Uczestniczyli m. in.
w świeczkowisku – śpiewaniu piosenek harcerskich, grze w terenie, ciekawych zabawach i różnego rodzaju
zajęć. Wrócili pełni emocji i nowych
doświadczeń.
Opiekun drużyny harcerskiej
Małgorzata Grzesik
Fot; Roznoszenie Betlejemskiego Światła przez drużynę harcerską z SP 1 w Rakszawie.
STRONA 17
NR 1 (19) / 2013
N
a zakończenie i podsumowanie okresu świątecznego
w dniu 2 lutego 2013 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rakszawie odbył się po raz pierwszy Koncert
Kolęd zorganizowany dla mieszkańców gminy, miłośników
i sympatyków muzyki.
Wzięły w nim udział dzieci z przedszkola i uczniowie szkoły.
Pan dyrektor przywitał wszystkich zebranych gości i zaprosił do
obejrzenia występu. Koncert rozpoczęto kolędami i pastorałkami
w wykonaniu dzieci z przedszkola z trzech grup wiekowych 4,5,6
latków, które w pięknych strojach aniołków ubrane odświętnie
zaśpiewały kolędy z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych. Następnie mogliśmy wczuć się w role aktorów i zobaczyć
przedstawienie jasełkowe pt.: „Podróż czwartego króla” w wykonaniu uczniów klasy 4 – 6 wyreżyserowane przez p. Sylwię Basak
Krupczak. Dekoracje i stroje przygotowała p. Barbara Gwizdak.
Wysłuchaliśmy kolędy w wykonaniu chóru szkolnego przy akompaniamencie p. Małgorzaty Grzesik. W programie usłyszeliśmy
również występ zespołu perkusyjnego „Drums” działającego przy
GOKiC w Rakszawie. We wspólnym wykonaniu klas 1 - 3 i dzieci z przedszkola usłyszeliśmy śpiewy tradycyjne, nowoczesne kolędy i pastorałki przeplatane grą na instrumentach. Przy głośnych
rytmach i dźwiękach muzyki zakończyliśmy koncert śpiewając
wspólnie z publicznością tradycyjną i znaną kolędę „Wśród nocnej
ciszy”.
akie występy, jakim był właśnie koncert kolęd, gdzie dzieci
szkolne i przedszkolne łączą wspólnie swoje talenty i się integrują, będą tradycją w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie.
laków w zabawie. Na zakończenie dzieci obejrzały także występ
magika LEONO z Markowej. Karnawałowe atrakcje pozwoliły
dzieciom spędzić czas w radosnej atmosferze oraz dostarczyły
niezapomnianych wrażeń.
Opr. Zofia Kukla
W Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie
w dniu 27 lutego 2013 roku został przeprowadzony dekanalny
konkurs biblijny „Być solą ziemi”. W konkursie uczestniczyło 41
osób ze szkół podstawowych naszego dekanatu. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą biblijną i prezentowali wysoki
poziom znajomości tekstów Pisma Świętego Nowego Testamentu.
Każdy uczestnik otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez
księdza proboszcza Jana Woźniaka.
T
Opr. Małgorzata Grzesik
„W karnawale czas na bale” – pod takim hasłem w dniu 9 lutego
2013 roku odbyła się w przedszkolu zabawa karnawałowa. Tego
dnia do „magicznej krainy” jaką stała się sala gimnastyczna
w szkole przybyły księżniczki, wróżki, piraci, spidermeni, kotki,
myszki Miki, Zorro i inne bajkowe postacie. Kiedy zabrzmiały
rytmy wesołej muzyki wszyscy ruszyli w tany. Były „tańce – łamańce”, korowody, pociągi – jednym słowem zabawa na 102!
W chwili wytchnienia dzieci obejrzały przedstawienie w wykonaniu uczennic z koła teatralnego przy gimnazjum pt.: „Tajemnica
pieczenia chleba”. Po spektaklu nadszedł czas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. W czasie zabawy odbyła się
sesja zdjęciowa – aby uwiecznić piękne stroje i udział przedszkoBIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
Dzień Babci i Dziadka to ulubione święto naszych przedszkolaków. Już od rana zniecierpliwieni oczekują na gości. W tym roku
szkolnym każda grupa zaprosiła swoje babcie i dziadków na program artystyczny. Były to „Jasełka" przygotowane przez starszaków oraz wiersze, tańce i piosenki prezentowane przez dzieci
młodsze. Zaproszeni goście zostali podjęci ciastem i kawą. Miło
było popatrzeć na szczęśliwe buzie babć, dziadków i wnuków.
STRONA 18
Opracowała Dorota Śliż
NR 1 (19) / 2013
D
zisiejsza szkoła podstawowa w niczym nie przypomina szkoły sprzed
kilkunastu, a nawet kilku lat. Jej obecny wizerunek zawdzięczamy nie
tylko przeprowadzonym reformom, ale przede wszystkim dzięki realizacji
projektów i programów, a poprzez to wyposażenie szkoły w odpowiedni
sprzęt i środki dydaktyczne.
Dzisiejszy nauczyciel posiada bardzo bogatą bazę dydaktyczną. Wykorzystanie
jej w procesie nauczania, w znacznym stopniu, przyczynia się do kształtowania
zamierzonych postaw, rozwoju umysłowego i intelektualnego młodego człowieka. To w dużej mierze od pedagoga zależy jaki poziom osiągną jego uczniowie
w przyszłości i czy potrafią odnaleźć się w dzisiejszym świecie.
Szkoła Podstawowa Nr 3, to „Cyfrowa Szkoła”, w której TIK (techniki informacyjno—komunikacyjne) wykorzystywane są w pracy zarówno
z uczniami klas starszych, jak w klasach I – III i oddziale przedszkolnym.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego mają do
dyspozycji tablice interaktywną oraz oprogramowanie do nauki czytania, pisania, matematyki. Tablice szkolne i kreda, podobnie jak dotychczasowe podręczniki powoli odchodzą do lamusa. Uczniowie chętnie pracują z podręcznikami
multimedialnymi, w których ćwiczenia są wzbogacone różnymi komentarzami
słownymi, piosenkami, zagadkami, czy grami tematycznymi. Wiele satysfakcji
dostarcza dzieciom fakt, że poprzez „kliknięcie myszką” widzą efekty swojej
pracy i jednocześnie oceniają poziom swoich umiejętności. Budzi to wśród nich
motywację do dalszej pracy, a także pozwala na ukierunkowanie własnych zainteresowań. Nauczyciel, obserwując postępy dzieci, może dokonać trafnej diagnozy, co jednocześnie pozwala określić mocne i słabe ich strony i „wykorzystać” je
w planowaniu pracy. Nauczyciel obecnych czasów, to nauczyciel poszukujący
nowych rozwiązań, dokształcający się i wzbogacający swój warsztat pracy. Prowadzone przez niego zajęcia urozmaica poprzez środki dydaktyczne, które
zgromadził realizując zajęcia w ramach projektów dofinansowywanych przez
Unię Europejską. Różnorodność pomocy dydaktycznych sprawia, że dzieci chętniej pracują i prezentują swoje umiejętności. Możliwość korzystania z Internetu w ogromnej mierze wzbogaca przyswajane przez uczniów treści programowe. Należy również nadmienić, że stosując TIK uczymy dzieci bezpieczeństwa w sieci. Jest to zagadnienie obecnie bardzo ważne, dlatego już od najmłodszych lat trzeba uświadamiać wychowankom nie tylko korzyści, ale także i zagrożenia płynące z Internetu. Każdy nauczyciel zastanawia się, dokąd zmierza,
co jeszcze należy zmienić w dotychczasowej pracy, aby była ona bardziej efektywna i przynosiła coraz więcej satysfakcji. Odpowiedzi na to pytanie dostarcza-
Fot; Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rakszawie
podczas zajęć z wykorzystaniem interaktywnego sprzętu.
ją nam sami uczniowie, ich potrzeby i zainteresowania. To oni są przewodnikami nauczycielskich działań. Uczniowie wymagający wyzwalają u nauczyciela kreatywność i odwrotnie wymagający nauczyciel czyni z ucznia osobowość odpowiedzialną
i przygotowaną do wyzwań życiowych. Nasza szkoła chętnie uczestniczy w różnych projektach i programach. Nadal będziemy poszukiwać nowych rozwiązań, które będą wzbogacać zasoby naszej placówki, co z kolei przełoży się na podniesienie jakości.
Wanda Babiarz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w SP nr 3 w Rakszawie
U
progu Świąt Bożego Narodzenia w dniu 19 grudnia 2012r.
w Szkole Podstawowej w Węgliskach tradycyjnie, jak co roku
odbyło się spotkanie opłatkowe dla Wójt Gminy Rakszawa Marię
Kula, Księdza Prałata Jana Krzywińskiego, Rodaka Ks. Bogdana Ciska, oraz radnego pana Zenona Tama oraz seniorów z Węglisk. Jasełka przygotowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w wykonaniu uczniów klas 0-III uświetniły to niecodzienne spotkanie. Młodzi aktorzy doskonale odegrali swoje role. Bożonarodzeniowe dekoracje oraz kolędy, wprowadziły nas w ten piękny czas oczekiwania cudownych narodzin w Betlejem. Ks. proboszcz po odczytaniu fragmentu Ewangelii według św. Łukasza, podkreślił istotę zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia. W nastroju zadumy, refleksji i dźwięku
kolęd wszyscy podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia. Spotkanie opłatkowe uwieńczone zostało wieczerzą wigilijną przygotowaną przez rodziców. Następna taka piękna Wigilia już za rok!
Opr. Agnieszka Rozwód
Fot; Spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Węgliskach.
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
STRONA 19
NR 1 (19) / 2013
Fot; Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w MDK w Łańcucie.
S
miesiąca, którego zostaje gospodarzem. Zadaniem gospodarza jest
wykonie gazetki ściennej na korytarzu oraz przygotowanie i przeprowadzenie dowolnego konkursu dla
wszystkich klas. Każda klasa może
dodatkowo brać udział w różnych
konkursach organizowanych przez
szkołę, inne instytucje działające na
terenie gminy lub powiatu. Klasy
mogą otrzymać też punkty za wyniki w nauce, czytelnictwo, zbiórkę
makulatury. Konkurs na „Top Klasę” zostanie podsumowany i rozstrzygnięty w maju. Zwycięskie
klasy w kategorii I-III i IV- VI pojadą na wycieczkę i ognisko do
Julina.
amorząd Uczniowski powinien łączyć
społeczność szkolną, budzić poczucie
wspólnoty, budować atmosferę i wzbogacać
tradycje szkoły a także zaspokajać potrzeby
ogółu uczniów.
Działania Samorządu w Szkole Podstawowej
Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie są przykładem aktywnej i efektywnej formy organizacji
życia zbiorowego szkoły i zaangażowania
wszystkich jej członków. Duże i małe inicjatywy zarządu SU mają różny charakter, od czysto
rozrywkowych, przełamujących szkolną rutynę
poprzez obchody świąt i wydarzeń okolicznościowych aż do akcji wychowawczych i charytatywnych. Początkowo skupione były one na
uświadomieniu wszystkim, że SU to nie tylko
garstka wybrańców do pracy, ale ogół uczniów.
Do działania angażowani są w pierwszej kolejności przewodniczący klas a następnie pozostali
uczniowie z różnymi możliwościami i talentami,
a w końcu całe klasy, ich wychowawcy oraz
rodzice. Inicjatywy uczniowskie są akceptowane
przez panią dyrektor i zyskują przychylność
nauczycieli. Samorząd uczniowski dba przede
wszystkim o spełnienie złożonych obietnic wyborczych, dobrą komunikację w zespole, sprawny przepływ informacji między zaangażowanymi stronami oraz promowanie w środowisku ich
działań. O swojej działalności informacje zamieszczają na gazetce ściennej.
Samorząd Uczniowski pracuje zgodnie ze swoim Planem Pracy i kalendarzem imprez szkolnych.
czniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie
zorganizowali zbiórkę słodyczy,
przyborów szkolnych, zabawek dla
potrzebujących w ramach akcji
„Szlachetna Paczka”. Zebrane artykuły zostały przekazane do magazynu stworzonego dla rodzin z powiatu łańcuckiego, zakwalifikowanych do udziału w akcji. Działając
na rzecz akcji Szlachetnej Paczki
2012, SU realizował jej hasło
„Zostań bohaterem i zmieniaj
świat na lepsze”. Dla uczniów była
to zachęta do wyjścia z tłumu, by
wreszcie zmienić otaczający nas
świat. Uczniowie zrozumieli, że
bohaterstwo polega na przekroczeniu swoich spraw i zaangażowania
się na rzecz innych. Pamiętając
o tym włączyli się, podobnie jak
w ubiegłym roku, w Akcję Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Z inicjatywy samorządu została
zorganizowana w szkole sprzedaż
kolorowych serduszek. Zebrane
pieniądze zostały przekazane do
puszek wolontariuszy WOŚP podczas XXI finału w łańcuckim
MDK.
W
W
tym roku szkolnym z inicjatywy SU
został ogłoszony konkurs na „Top Klasę
–twórczą, otwartą, przyjazną”. Został on wprowadzony, aby jeszcze bardziej uaktywnić
uczniów oraz zachęcić ich do całorocznej, zdrowej rywalizacji. Każda klasa wylosowała nazwę
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
U
tym roku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie
w ramach działalności w Klubie
Szkół UNICEF zgłosiła po raz drugi udział w akcji „Wszystkie Kolory Świata”.
STRONA 20
Fot; Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2
w Rakszawie wzięli udział w akcji UNICEF.
Koordynatorem jej jest opiekun SU p. mgr
Małgorzata Kożuszek i p. mgr inż. Anna
Skoczylas. Jest to odpowiedź na poważny
problem braku dostępu do szczepień w jednym z najuboższych krajów świata, w Czadzie. Uczniowie zostali zapoznani z tym projektem poprzez plakat kampanii, prezentację
multimedialną i film, które to dostarczył
UNICEF. W ramach tego projektu uczniowie
wykonali w oparciu o wykroje charytatywne
laleczki. Rodzice uczniów „zaopiekowali” się
nimi podczas spotkania w dniu 7 lutego 2013
r. Zebrana kwota (910 zł) została przesłana
na konto UNICEF. Każda „dziesiątka” to
cena jednej szczepionki dla dziecka z Czadu,
a tym samym szansa dla niego dalsze życie.
Uratowaliśmy dziewięćdziesiąt jeden dzieci.
Co osiągnęliśmy?
Poprzez realizację powyższych akcji uczniowie postrzegają szkołę jako miejsce im przyjazne, identyfikują się z nią. Cała społeczność
szkolna jest zaangażowana i zintegrowana.
Nastąpił wzrost aktywności uczniów. Podejmowane inicjatywy wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły umożliwiającą rozwój zainteresowań oraz są pomocne w kształtowaniu pożądanych postawy społecznych. Rodzice
chętnie pomagają w organizacji naszych akcji.
U
czniowie Rakszawskiej Dwójki dużo
pracują. Wspólne działania ich integrują, pozwalają na bliższe poznanie się,
uczą działania w grupie i są okazją do dobrej zabawy.
Opr. Małgorzata Kożuszek
opiekun Samorządu Uczniowskiego w SP2
w Rakszawie
NR 1 (19) / 2013
czynnego udziału w zajęciach. Wykorzystanie tablicy wymaga
wprowadzenia elementów ruchu - uczeń ma możliwość doboru
elementów, zakreślania właściwej odpowiedzi, łączenia treści
z obrazkami i wielu innych, poprzez przesuwanie palcem lub specjalnym wskaźnikiem po tablicy. Tablica interaktywna jest nowatorskim rozwiązaniem w nauczaniu, gdyż angażuje nie tylko zmysł
wzroku i słuchu, ale również dotyku. Równoległe oddziaływanie na
wiele zmysłów pozwala na szybkie przyswajanie wiedzy oraz lepsze zrozumienie poznawanych problemów i faktów. Przekazywanie
nowych treści z wykorzystaniem środków multimedialnych zwiększa więc efektywność uczenia się, a to przekłada się na poczucie
odniesienia sukcesu i wzmacnia motywację do nauki przedmiotu.
Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnej technologii rozwijają predyspozycje intelektualne uczniów, takie jak: twórcze myślenie,
zdolność kojarzenia i spostrzegania. Powoduje to, że zadanie szkoły, jakim jest rozwijanie umiejętności poszukiwania, wykorzystania
i przechowywania różnych rodzajów informacji jest w pełni realizowane. Pojawienie się tablicy było także wyzwaniem dla nauczycieli
ponieważ spowodowało weryfikację ich kompetencji informatycznych nabytych uprzednio na różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach z zakresy ICT.
E-dziennik
W
Gminie Rakszawa Gimnazjum jako pierwsze wprowadziło w tym roku szkolnym dziennik elektroniczny.
E-dziennik to najnowocześniejsze narzędzie profilaktyczne wspomagające realizację funkcji wychowawczej szkoły. System zapewnia Rodzicom bieżący dostęp do dokładnych informacji na
temat frekwencji i postępów w nauce dziecka, a także umożliwia
im stały kontakt z Nauczycielami. Ponadto całodobowy dostęp do
konta dziecka pozwala skutecznie i szybko przeciwdziałać problemom wychowawczym. Dostęp do konta jest możliwy z dowolnego komputera podłączonego do Internetu lub telefonu komórkowego z możliwością przeglądania stron internetowych.
Przez pierwszy rok jest on testowany zarówno przez nauczycieli
jak i rodziców, dlatego istnieje obok formy papierowej. Wszyscy
uczniowie i rodzice mają dostęp do serwisu podstawowego, który
pozwala na wymianę informacji ogólnych. Pełny dostęp do systemu daje wykupienie abonamentu w kwocie 22 zł rocznie, z czego
Mariola Dańczak, Katarzyna Dec
skorzystała już prawie połowa rodziców (można skorzystać także
z promocji). Czy to dużo, biorąc pod uwagę możliwość spraw- Bezpłatna Kafejka Internetowa
dzania postępów dziecka w szkole? Codziennie wiemy jakie oceny zdobyło dziecko i za co, czy nie dostało żadnej uwagi, czy
w ogóle pojawiło się na lekcjach. Mamy także informacje z życia
szkoły. Poprzez e-dziennik można komunikować się z wychowawcą, można wysyłać zapytania do wybranego nauczyciela
o postępach swojego dziecka z danego przedmiotu. Możliwości
e-dziennik daje wiele, trzeba tylko z niego na bieżąco korzystać.
Opr. Magdalena Sroczyk, Lucyna Superson
Projekt BUNJO
O
W
roku szkolnym 2011/2012 Publiczne Gimnazjum w Rakszawie zapoczątkowało swój udział w projekcie BUNJO
(Badanie Uczenia się i Nauczania Języków Obcych). Uczestnictwo w nim zaowocowało pozyskaniem nowoczesnej tablicy
interaktywnej esprit plus, która umieszczona została w laboratorium językowym. Od samego początku użycie tablicy interaktywnej na lekcjach spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony
uczniów. Podręczniki, z których korzystają na lekcjach języka
obcego posiadają wersję interaktywną aktywizującą ucznia do
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
d stycznia 2013 r. w Publicznym Gimnazjum w Rakszawie
funkcjonuje Kafejka Internetowa, która składa się z 8 stanowisk komputerowych, dwóch laptopów oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Powstała ona w związku z realizacją przez Gminę Rakszawa projektu pn. „Dostęp do Internetu w miejscowości Rakszawa” współfinansowanego ze środków UE. Celem projektu jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia dzięki wykorzystaniu
nowoczesnej technologii, ułatwienie indywidualnego zdobywania
i przetwarzania informacji dostępnej w sieci Internet oraz informacji multimedialnej. Z projektu tego mogą korzystać wszyscy chętni
mieszkańcy Rakszawy. Młodzież naszego gimnazjum bardzo chętnie odwiedza kafejkę, gdzie pracuje nad projektami, poszukuje materiałów do referatów oraz gromadzi niezbędne do lekcji informacje. Tutaj również ma możliwość rozwijać swoje zainteresowania
i zwiększać umiejętności pracy z komputerem. Ważnym aspektem
funkcjonowania kafejki jest wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz przygotowanie naszych uczniów do życia
w społeczeństwie informatycznym.
STRONA 21
Opracowała: Alina Werfel
NR 1 (19) / 2013
Ogólnopolski Projekt „Junior Media”
INTERBLOK
W
roku szkolnym 2011/2012 w Publicznym Gimnazjum w Rakszawie realizowany był innowacyjny program INTERBLOK, którego głównym celem było zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi poprzez zajęcia doświadczalne. Program ten
uzyskał bardzo wysoką ocenę przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Efektem przystąpienia do tego projektu było uzyskanie przez
Gminę Rakszawa certyfikatu i tytułu "Gmina przyjazna innowacjom
w oświacie". W bieżącym roku szkolnym kontynuacją programu jest
przystąpienie dwóch nauczycieli do szkolenia na trenerów projektu,
którzy będą mieli za cel rozpowszechnianie go w innych szkołach.
Od kwietnia kolejne klasy naszego gimnazjum będą realizowały zajęcia z INTERBLOKU. Uczniowie nabędą umiejętności planowania,
twórczego myślenia, współpracy w grupie.
Opr. Jolanta Czado, Magdalena Sroczyk
J
uż trzeci rok Publiczne Gimnazjum uczestniczy w edukacyjnym projekcie dzienników regionalnych Polskapresse i Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON. Junior Media to przede
wszystkim internetowa platforma do tworzenia gazet. Nasza
gazetka BURZA MÓZGÓW tworzona w systemie budowana
jest na makietach dzienników regionalnych Dzięki tej nowoczesnej platformie zrobienie szkolnej gazetki jest proste. System Redakcja on-line pozwala nam tworzyć gazetkę w dowolnym miejscu – nie tylko w szkole, ale też w domu, bibliotece.
Wszędzie tam, gdzie jest komputer z dostępem do internetu.
Gazetkę zrobioną w systemie Redakcja on-line umieszczamy
na stronie www.juniormedia.pl jako e-gazeta. Możemy
ją drukować na szkolnej drukarce, ale lepiej jest wziąć udział
w konkursie, wygrać go i czekać, aż zostanie nasza gazetka wydrukowana w drukarni prasowej na gazetowym papierze.
Co miesiąc nagradzanych jest 50 najlepszych gazetek z całej
Polski, które drukowane są po 250 egzemplarzy każdej i dostarczane do szkoły. Koszt takiego druku to 280 zł, a my w konkursie wszystko mamy BEZPŁATNIE (tylko jeśli wygramy).
W tym roku szkolnym już czterokrotnie wygraliśmy konkurs.
Najlepsi i najbardziej aktywni młodzi redaktorzy są nagradzani.
W naszej redakcji indywidualne wyróżnienie od dziennikarzy
otrzymała Wioletta Giża kl.2a za redagowanie recenzji książkowych. „Burza Mózgów” otrzymała zestaw profesjonalnych legitymacji prasowych JUNIOR MEDIA, naklejki na drzwi szkolnej redakcji, a szkoła - certyfikat potwierdzający udział w projekcie. Ponadto co roku 10 najlepszych redakcji szkolnych
uczestniczy w wakacyjnych warsztatach, czyli Letniej Szkole
Dziennikarstwa Junior Media. Jest to obóz połączony z nauką
dziennikarstwa i udziałem w fascynującym projekcie robienia
prawdziwej gazety.
Oprac. Lucyna Superson, Anna Przybyło
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
T
uż przed feriami zespół teatralny Publicznego Gimnazjum wystąpił dla przedszkolaków podczas zabawy choinkowej. W przerwie pomiędzy pląsami została wystawiona bajka pt. „O królewnie,
piekarczyku i sztuce pieczenia chleba”. Dzieci obserwowały wszystkie wydarzenia z wielkim zainteresowaniem, o czym świadczyły
otwarte buzie i cisza na sali. Taki odbiór to dla występujących najlepsza nagroda za trud włożony w przygotowanie przedstawienia.
Uczennice w strojach teatralnych włączyły się w prowadzenie zabawy i to także było dla nich nowym doświadczeniem. W okresie Wielkiego Postu młodzież z koła wokalnego włączyła się w uroczystości
parafialne związane z obchodami rocznicy Peregrynacji Krzyża Papieskiego oprawiając muzycznie mszę św. w sobotę 2 marca śpiewem współczesnych pieśni wielkopostnych. Naszych wokalistów
i instrumentalistów można było także usłyszeć podczas piątkowych
Dróg Krzyżowych w kościele parafialnym. Kolejnym ważnym wydarzeniem dla naszego środowiska było spotkanie „gimnazjalnych”
babć i dziadków oraz osób starszych i samotnych na spotkanie przy
„Bochnie chleba”. Nawiązywało ono do „Tygodnia chleba” organizowanego dla naszych gimnazjalistów. Zaproszonym gościom jako
pierwszy zaprezentował się zespół teatralny. Wprowadził w temat
sztuką pt. „O królewnie, piekarczyku i sztuce pieczenia chleba”,
w której kapryśna Królewna uczy się cenić pracę innych i sama doświadcza jakim dobrodziejstwem jest umiejętność pieczenia chleba.
Jak to często w bajkach bywa sztuka kończy się weselem a panny
STRONA 22
NR 1 (19) / 2013
dworskie częstują naszych gości swojskim chlebem. Po tych scenicznych przeżyciach ks. Krzysztof Zygar wprowadził gości w
nieco poważniejszą atmosferę w związku z trwającym Wielkim
Postem. Na koniec spotkania wystąpił zaproszony gość p. Zbigniew Trześniowski, który snuł legendy wokół tematu pieczenia
chleba, młynów i młynarzy.
Cieszy nas obecność seniorów na uroczystościach gimnazjalnych
i już teraz zapraszamy na kolejne, mamy nadzieję, równie ciekawe
spotkania.
Oprac. M. Figiela
W
dniu 8 lutego 2013r. pod opieką pani inż. Teresy Mierzwy
wziąłem udział w XX Seminarium „Wybrane problemy
chemii” zorganizowanym przez Wydział Chemiczny Politechniki
Rzeszowskiej we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im.
ks. St. Konarskiego w Rzeszowie oraz Rzeszowskim Oddziałem
Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Seminarium kierowane
było do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanej
rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu współczesnej chemii i nauk pokrewnych. Otwarcie miało miejsce o godzinie 9.00.
Przybyłych na wydarzenie uczniów wraz z opiekunami powitał
prodziekan Wydziału Chemicznego - prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski. Podał on plan seminarium, przedstawił prelegentów oraz
zapoznał uczestników z ofertą kształcenia i specyfiką studiowania
na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.
O godzinie 9.15 rozpoczęła się część wykładowa seminarium.
Pierwszy wykład pod tematem „Baterie i ogniwa” wygłosił prof. dr
hab. inż. Andrzej Sobkowiak. Można było się z niego dowiedzieć
m.in. o historii odkryć prowadzących do powstania baterii, zasadzie jej działania oraz wydajności współcześnie produkowanych
ogniw. Wykładowca wspomniał także o ogniwach paliwowych
generujących energię z reakcji utleniania stale dostarczanego z
zewnątrz paliwa. Po piętnastominutowej przerwie rozpoczął się
wykład prof. dr hab. inż. Jacka Lubczaka na temat izomerii optycznej. Można było się z niego dowiedzieć m.in. o związkach optycznie czynnych czyli posiadających zdolność skręcania płaszczyzny
polaryzacji światła spolaryzowanego, enancjomerach – izomerach
wyglądających jak odbicia lustrzane, diastereoizomerach, sposobie
rysowania wzorów rzutowych Fischera oraz nazewnictwie izomerów.
Po części wykładowej, rozpoczęła się część laboratoryjna mająca
miejsce w Laboratoriach Katedr/Zakładów Wydziału Chemicznego
Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnicy zostali podzieleni na dziewięć grup, z których każda miała inny temat pracy. Ja należałem
do grupy VI, którą prowadził dr Grzegorz Fic. Tematem zajęć była
komputerowa edycja i wizualizacja struktur chemicznych.
Na wstępie profesor zapoznał nas z zasadami BHP pracowni oraz
wyjaśnij jak wielką rolę pełni informatyka we współczesnej chemii. Następnie mogliśmy zapoznać się z kilkoma programami służącymi do edycji i wizualizacji struktur chemicznych oraz na jednym z nich poznać sposób replikacji wirusa HIV-1 wywołującego
AIDS i mechanizm działania leków blokujących jego namnażanie.
Wyjazd uważam za udany, gdyż mogłem powtórzyć sobie materiał
z chemii organicznej, fizycznej i elektrochemii. Część laboratoryjna była dla mnie mniej interesująca, iż wykonywałem już te same
ćwiczenia na programach do edycji i wizualizacji struktur chemicznych w domu. Na seminarium można było zapomnieć o codziennej nauce w gimnazjum i poczuć się jak student.
Sebastian Gołojuch uczeń klasy 3d
Publicznego Gimnazjum w Rakszawie
W
tym roku TKF wspólnie z Urzędem Gminy w Rakszawie
przygotował na okres ferii zimowych dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum z terenu gminy projekt pod nazwą
„Ferie z piłka siatkową”.
Program zajęć obejmował podstawowe elementy gry w piłkę siatkową oraz ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe dostoswane do
wieku i poziomu sprawności uczestników. Zajęcia prowadzone
były przez wykfalifikowanych instruktorów piłki siatkowej Piotra
Babiarza i Pawła Przybyło. Zajęcia w odbywały się w dniach 5-8
luty 2013 w salach gimnastycznych w szkołach podstawowych nr 1
i nr 3. Średnia dzienna frekwencja udziału w zajęciach wynosiła 41
dzieci. W dniach 18-22 luty 2013 zajęcia były prowadzone w hali
sportowej ZSTG. Z podziałem na dwie grupy: szkoła podstawowa
i gimnazjum .Średnia dzienna frekwencja wynosiła 36 dzieci. Dzieciom zapewniono dowóz na zajęcia. Łącznie w zajęciach wzięło
dział 340 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Rakszawa.
Opr. Monika Dec
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
STRONA 23
NR 1 (19) / 2013
M
iniony rok był czasem owocnej pracy Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie. Priorytetem stowarzyszenia
było prowadzenie dwóch drużyn siatkarskich – TKF ITS Anilana.
Pierwszy z zespołów występuje w III lidze w siatkówce mężczyzn.
Warto podkreślić, że w zeszłym sezonie rakszawska drużyna odniosła wielki sukces i zajęła pierwsze miejsce w tych rozgrywkach. W sezonie 2012/2013 Anilana również była wymieniana
w gronie faworytów do wygrania ligi. Choć nie udało się jej powtórzyć ubiegłorocznego sukcesu to dalej uważana jest jako jeden
z najlepszych i najmocniejszych zespołów ligi. O czym świadczy
zajęcie 3 miejsca w tegorocznych rozgrywkach w rundzie zasadniczej i zakwalifikowanie się do rozgrywek finałowych. Drugi rok
klub wystawił II drużynę do gry w IV lidze. Zespół składał się
z zawodników z Rakszawy, którzy nie mieli zapewnionego miejsca w składzie pierwszej drużyny. Celem zespołu było ogrywanie
miejscowych zawodników i przygotowywanie ich do ewentualnych, przyszłych występów w pierwszej drużynie. Trzeba z satysfakcją stwierdził, że ten „eksperyment” przyniósł dobre efekty.
Kilku zawodników, którzy na początku sezonu występowali
w drugim zespole regularnie grają teraz w III lidze. Mecze obu
zespołów cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród kibiców,
którzy gorąco dopingowali swoją drużynę w trakcie trwania rozgrywek. Warto przypomnieć jacy zawodnicy występowali w barwach Anilany w sezonie 2012/2013. Byli to: Mirosław Sowa,
Grzegorz Wilczek, Rafał Koziarz, Grzegorz Winiarski, Kamil
Kozłowski, Michał Makowiec, Bartosz Boho, Piotr Babiarz, Michał Bliski, Marcin Ziarnik, Tomasz Cisek, Michał Szydło, Marek
Cisek, Arkadiusz Radomski, Mateusz Rogowski, Dawid Kania,
Piotr Świątoniowski, Mateusz Krzyżak, Tomasz Świątoniowski,
Tomasz Winiarski. Trenerami zespołów byli: Paweł Przybyło,
Eugeniusz Boho i Piotr Sroczyk.
TKF dostrzega ogromny potencjał i zapał wśród młodzieży do gry
w siatkówkę. Dlatego, stowarzyszenie prowadzi szkolenie dzieci
i młodzieży już począwszy od klas 4 - 6 szkół podstawowych.
Spotyka się ono z zainteresowaniem ze strony uczniów. Nie wykluczone, że w przyszłości część tych młodych siatkarzy stanie się
filarem Anilany. Nabór do sekcji jest otwarty. Zainteresowane
dzieci mogą zgłaszać się na zajęcia które są prowadzone w salach
SP Nr 1, ZSTG i SP Nr 3).
W
lutym TKF zrealizował projekt „Ferie z siatkówką” Program zajęć obejmował podstawowe elementy gry w piłkę
siatkową oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe dostoswane do wieku
i poziomu sprawności uczestników. Łącznie w zajęciach wzięło
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
dział 340 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu
gminy Rakszawa.
Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie nie skupia się jednak tylko na profesjonalistach, ale również na amatorach. Działania, które klub podjął w ostatnim sezonie potwierdzają, że siatkówka jest popularną dyscypliną sportu w naszej miejscowości.
Świadczy o tym choćby zainteresowanie Rakszawską Ligą Siatkówki. W tym roku wzięło w niej udział 8 zespołów. Pierwsze
miejsce po zaciętej walce wywalczyła drużyna Żubry Potok występujący w składzie: Dawid Woś, Sebastian Marcinek, Maciej
Zakielarz, Karol Augustyn Mateusz, Walawender Sławek, Woś,
Adam Walawender, Marcin Pudło, Dawid Kania. Na podium znaleźli się również: Chyba Ty i Oldboysi. W dniu 8 grudnia 2012
roku TKF zorganizował Turniej Mikołajkowy. Był on rozgrywany
w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazjum. Wzięło w nim udział 20 drużyn. Pierwsze miejsca zdobyli: Tytus i Paweł Przybyło (kategoria szkoły podstawowe) i Marcin i Marian
Pudło (kategoria gimnazjum).
P
riorytetem TKF-u jest promocja sportu wśród mieszkańców
Gminy Rakszawa. Pomimo tego, że stowarzyszenie skupia
się przede wszystkim na siatkówce to nie zamyka się na inne dyscypliny sportu. W dniu 2 marca 2013 roku odbył się turniej ping –
ponga o puchar prezesa TKF. Cieszył się on również sporym zainteresowaniem wśród sportowców – amatorów z naszej gminy.
Działalność Klubu jest finansowana ze środków przekazywanych
przez Urząd Gminy w Rakszawie i pozyskiwanych od sponsorów.
Sezon 2012/2013 był bardzo intensywny dla Towarzystwa Kultury
Fizycznej w Rakszawie. Był to czas ciężkiej pracy, która jednak
przyniosła bardzo dobre sukcesów. Mamy nadzieje, że przyszły
sezon będzie równie udany.
Więcej informacji na temat działalności TKF – na stronie internetowej: www.tkfrakszawa.pl
Monika Dec
W
dniach 25 – 28 lutego 2013 w sali sportowej ZSTG
w Rakszawie odbył się XXIII Memoriał imienia Józefa
Gondeli. Tegoroczna edycja turnieju trwała aż cztery dni. Impreza
została zorganizowana przez Towarzystwo Kultury Fizycznej
w Rakszawie we współpracy z Gminą Rakszawa, Szkołą Podstawową nr 1 oraz Publicznym Gimnazjum w Rakszawie. W dniu 25
lutego w ramach memoriału został zorganizowany turniej szkół
STRONA 24
NR 1 (19) / 2013
podstawowych. Wzięły w nim udział drużyny reprezentujące
szkoły z terenu Gminy Rakszawa. W turnieju wzięło udział 6 drużyn dziewcząt i 9 chłopców – łącznie 75 zawodników. Po zaciętej
rywalizacji zwycięstwa odniosły w kategorii dziewcząt reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2, natomiast wśród chłopców reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1. Drugi dzień memoriału należał do uczniów szkół gimnazjalnych. W rozgrywkach
wzięło udział w sumie 6 zespołów. W kategorii dziewcząt rywalizowały z sobą gimnazjalistki z Publicznego Gimnazjum z Rakszawy, Białobrzegów oraz Grodziska Górnego. W kategorii chłopców
również udział wzięli również reprezentanci trzech gimnazjów:
Publicznego Gimnazjum w Rakszawie, Albigowej i Żołyni. Po
stojących na dobrym poziomie spotkaniach zwycięzcami w kategorii dziewcząt została drużyna z PG w Rakszawie natomiast
wśród chłopców bezkonkurencyjna okazała się drużyna PG z Albigowej. W dniach 27 – 28 lutego rozgrywane były zawody
w kategorii open. W turnieju kobiety wzięły udział trzy zespoły:
TKF Rakszawa, ZS Szkół NR 3 w Łańcucie i ZS w Żołyni. Ostatecznie zwycięzcami tej kategorii zostały zespół z Rakszawy prowadzony przez Pana Tadeusza Sitka. Wielkich emocji dostarczył
tegoroczny turniej męski. Wzięło w nim udział pięć zespołów:
AZS Uniwersytet Rzeszowski, CS PSP Częstochowa, AKS Resovia Rzeszów, KW PSP Rzeszów, AKS Resovia Rzeszów
i TKF ITS Anilana Rakszawa. Trenerzy oraz zawodnicy podkreślali, że tegoroczne rozgrywki stały na wysokim i wyrównanym
Fot; Memoriał im. Józefa Gondeli w Rakszawie.
poziomie. Ostatecznie zwycięzcą turnieju została drużyna AZS
Uniwersytet Rzeszowski złożona z zawodników występujących na
co dzień w II i III lidze. Na podium znaleźli się również: CS PSP
Częstochowa (drużyna występuje w Młodej Plus Lidze) i AKS
Resovia Rzeszów. Zarówno otwarcie jak i zamknięcie turnieju
zostało uświetnione przez gości. Na halę ZSTG przybyli między
innymi: Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki
Siatkowej Pan Wiesław Radomski, Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Pan Roman Petrykowski, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń,
Powiatowy Organizator Sportu Janusz Buszta, Szef Wyszkolenia
PWSP Artur Łoza i Wójt Gminy Rakszawa Maria Kula. Impreza
nie odbyła by się bez wsparcia sponsorów, którymi byli między
innymi: Gmina Rakszawa, Powiat Łańcucki, Firma ITS, Browar
Van Pur, INSTALEX II i Energokom w Rakszawie.
Otwarciu imprezy towarzyszył występ zespołów tanecznych
z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie. Oprawę w czasie memoriałowych spotkań zapewniał niezastąpiony od
XXIII lat pan Jan Jabłoński. Czterodniową imprezę możemy uznać
za udaną . Po raz kolejny okazało się , że w Rakszawie jest wielu
sympatyków piłki siatkowej. Świadczy o tym wysoka frekwencja
na wszystkich spotkaniach rozgrywanych w ramach memoriału.
Mamy nadzieję, że za rok sportowych emocji również nie zabraknie! Więcej informacji na temat memoriału można zobaczyć na
stronie www.tkfrakszawa.pl
Fot; Memoriał im. Józefa Gondeli w Rakszawie.
Monika Dec Rzecznik Prasowy TKF w Rakszawie
W
dniach 19 i 21 lutego 2013 r. w Filii Biblioteki Publicznej
w Węgliskach działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury
i Czytelnictwa w Rakszawie odbywały się rozgrywki sportowe dla dzieci w tenisa stołowego, szachy, warcaby oraz piłkarzyki. Dyscypliny te
cieszą się dużą popularnością wśród tutejszych dzieci. Zawody te prowadzili p. Jan Urban i p. Sebastian Wałczyk. Najlepsi w tenisie stołowym okazali się: Urban Mariusz, Czerwonka Krystian, Cisek Klaudia,
Całka Patryk. Szachy wymagają mocnego logicznego myślenia i tutaj najlepsi to: Baran Jakub, Całka Wiktoria, Cisek Klaudia, Wałczyk
Dawid. Warcaby są dyscypliną bardzo popularną wśród dzieci.
Czołowe miejsca zajęli: Całka Patryk, Urban Mariusz, Czerwonka
Krystian, Wałczyk Dawid. Piłkarzyki są typową grą zespołową
w której wymaga się dużej zręczności i koncentracji uwagi . Wymienione drużyny okazały się najlepsze:1.Całka Oliwier, Sowa Kacper, 2.Cisek Nikola, Całka Wiktoria, 3.Skoczylas Huber, Sowa Sebastian, 4.Wałczyk Dawid, Baran Jakub, 5.Baran Marcin, Całka Kacper.
Fot; Turniej tenisa stołowego w SP Węgliska.
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
Opr. Jan Urban
STRONA 25
NR 1 (19) / 2013
Fot; Najlepsi czytelnicy 2012 roku biblioteki w Węgliskach.
W
dniu 11 lutego 2013r. o godz. 1500 w Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach odbyło się spotkanie z najlepszymi
czytelnikami 2012 roku. Na spotkaniu obecni byli: p. Agnieszka
Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie, p. Andrzej Cisek, p. Damian Babiarz, oraz najlepsi czytelnicy. Spotkanie prowadził bibliotekarz Jan Urban. Na początku przedstawił działalność biblioteki
za 2012r., w tym stan czytelnictwa, ilość osób wypożyczających
książki i korzystających na miejscu z czytelni. Następnie odbyło się
wręczenie nagród najlepszym czytelnikom w dwóch grupach wiekowych. W kategorii: GIMNAZJUM – SZKOŁA ŚREDNIA nagrody otrzymały: 1. Sowa Patrycja, 2. Cisek Klaudia, 3. Jękot Patrycja. Wyróżnienia otrzymały: Kot Patrycja, Cisek Natalia, Cisek
Marianna, Cisek Patrycja. W kategorii: DOROŚLI nagrody otrzymali: 1. Baran Czesław, 2. Cisek Edward, 3. Gołojuch Elżbieta.
Wyróżnienia otrzymali: Gajecka Danuta, Baran Kazimierz, Skoczylas Jolanta, Sowa Joanna, Urban Grażyna, Dobek Teresa, Maziarz Jolanta, Jękot Halina, Gołojuch Natalia. Na zakończenie odbył
się poczęstunek ciastkiem i herbatką. Uczestnikom spotkania przygrywali skoczne melodie p. Andrzej Cisek i p. Damian Babiarz.
ne, a jednocześnie bardzo przyjemne zagospodarowanie wolnego
czasu. Każdego dnia dzieci i młodzież mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w bibliotece i pracowni plastycznej. Tegoroczne ferie zimowe w Bibliotece przebiegały pod hasłem „Ferie
z Czarownicą, która każdego dnia przybiera inną postać”. Podczas codziennych spotkań uczestnicy poznawali przygody małej
dziewczynki Asi, opisane w książce pt. „Odwiedzając czarownice” napisanej przez Lidię Miś, autorkę książek dla dzieci. Asia
w czasie czytania książki przeniosła się do krainy, w której żyły
czarownice i aby wrócić do domu musiała odwiedzać siedem czarownic. W czasie swojej wędrówki bohaterka książki wraz z słuchaczami odwiedziła następujące czarownice: Krzaczastą, Lodową, Maślaną, Piernikową, Nianię, Pierzastą i Kamienną. Z każdej
podróży dzieci przenosiły swoje wrażenia na papier, dzięki czemu
powstawały piękne prace plastyczne.
W ostatnim dniu ferii 22 lutego 2013 roku odbyło się w Bibliotece spotkanie z najlepszymi czytelnikami roku 2012. Wśród
najlepszych czytelników minionego roku znaleźli się: Aleksandra
Pliś, Aleksandra Frączek, Kinga Czech, Kacper Sroczyk, Remigiusz Babiarz, Katarzyna Kus, Aneta Moskal, Anna Dudek, Julia
Sroczyk, Izabela Dudek, Katarzyna Jękot, Ewelina Figiela, Wioletta Giża, Beata Figiela. Osoby te otrzymały dyplomy i nagrody
książkowe. Pracownia plastyczna przygotowała zaś ciekawą ofertę na którą złożyły się zabawy plastyczne: z wełną czyli tkactwo,
z filcem pt. „Wesoła pisanka”, scrapowe kartki walentynkowe,
maskotki z pomponów, indonezyjskie kukiełki, aborygeńskie
malowidła na korze, batikowe smoki i inne stwory oraz
„Łamigłówki dla młodej główki czyli gry planszowe, konkury,
rebusy. Każdy z uczestników miał możliwość zabrania ze sobą na
pamiątkę gotową pracę plastyczną.
Jan Urban – bibliotekarz w Fili Biblioteki Publicznej
przy GOKiC w Węgliskach
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – to program dotacyjny
Instytutu Książki, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012.
Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych
poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy
umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu,
a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on –
line. Nazwa programu nawiązuje do Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego – ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
w dwusetną rocznicę urodzin. Intencja programu jest zbieżna z działalnością społeczną Kraszewskiego i jego zaangażowaniem we
wspieranie edukacji i kultury. Dzięki programowi Biblioteka Publiczna w Rakszawie została wzbogacona o trzy nowe zestawy
komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne, z których 2 komputery
przeznaczone są dla czytelników, a 1 dla bibliotekarza.
Największą jednak atrakcją tych ferii był bal karnawałowy pt.
„Światowy bal przebierańców”. Wszystkie dzieci w ciekawych
przebraniach bawiły się wyśmienicie. Świetnie dobrana do ich
gustów muzyka porywała ich do tańca. Liczne konkursy i zabawy
przygotowane przez organizatorów uatrakcyjniły imprezę, integrowały dzieci i „podgrzewały” atmosferę. Słodki poczęstunek
Krystyna Buszta –bibliotekarz GOKiC
przygotowany na zakończenie balu smakował po tych „harcach”
wyśmienicie. Emocji było co niemiara. Taki „feryjny” odpoczynek wniósł w nie nowe siły, z którymi ochoczo ruszyły do nauki
Ferie zimowe, to dwutygodniowy okres wolny od zajęć szkolnych. w nowym semestrze.
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa zorganizował w tym czaKrystyna Buszta-bibliotekarz, Bernadeta Skoczylas
sie różnego rodzaju atrakcje pozwalające uczestnikom na efektywBIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
STRONA 26
NR 1 (19) / 2013
J
uż od kilku lat w mroźne, styczniowe wieczory Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa proponuje mieszkańcom Rakszawy widowiska taneczne. Tak też było i w tym roku, 27 stycznia na
deskach sceny sali teatralnej Zespołu Szkół Tekstylno Gospodarczych w Rakszawie obejrzeliśmy spektakl zatytułowany „Dar rzeki Fly”. Widowisko w reżyserii Anety Adamskiej, według scenariusza Macieja Szukały na podstawie legendy z Nowej Gwinei.
Rzeka Fly to jedna z najdłuższych rzek Nowej Gwinei. Jest bardzo
tajemniczą rzeką, z którą wiąże się wiele legend. Podobno Fly ma
cudowną moc obdarowywania ludzi młodością, jednak nie zawsze
i nie każdego. Trzeba było zasłużyć na łaskawość rzeki. Nasz
spektakl był opowieścią o przepięknej Dandaj, której życie nie
szczędziło trosk. Jej pociechą był ukochany synek Lejtuk. To dla
niego Dandaj chciała skorzystać z mocy magicznej rzeki. Spektakl
pełen emocji. Utrzymany w klimacie pięknej muzyki.
Bogaty w ruch taneczny w wykonaniu zespołów tanecznych: Mały
Flesz, Flesz, Małe Tokio, Tokio i Promyczek w choreografii Barbary Leńczyk i Dominiki Mroczki.
Centrum Tańca Rakszawa- grupa młodsza i starsza, fot. Piotr Zakielarz
W
2013 r. był to już siódmy koncert kolęd w wykonaniu
muzyków działających i współpracujących z Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie.
W dniu 13 stycznia można było usłyszeć najbardziej lubiane interpretacje kolęd z poprzednich lat oraz kilka zupełnie nowych piosenek świątecznych które, rozogniły serca i wprowadziły w niebiański nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Dzięki temu słuchacze nie
tylko poczuli magiczną atmosferę, ale również przeżyli po raz kolejny tajemnicę narodzin Bożego Syna, urok tradycji bożonarodzeniowych oraz piękno kolęd i pastorałek. W koncercie udział wzięli: orkiestra dęta „Zgoda” i Kwintet Instrumentów Dętych Blaszanych pod batutą Tadeusza Chlebka, zespół śpiewaczy „Brzeziny”
z instruktorem Andrzejem Ciskiem, zespół wokalno – instrumentalny „Mały Drums” z instruktorem Małgorzatą Grzesik i akompaniatorem Rafałem Pudło oraz nowo powstały chór „Raxavia”
w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie z dyrygentem Anną Pliś z towarzyszeniem zespołu Animato z Żołyni.
Dar rzeki Fly - widowisko taneczne, fot. Piotr Zakielarz
Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie
W roli głównej wystąpiła Magdalena Maślanka jako Dandaj,
w rolę Staruchy wcieliła się Aleksandra Buszta (nota bene bardzo
trudna rola do zagrania przez młodą dziewczynę). Opowiadaczki:
Kinga Augustyn, Patrycja Stopyra i Karolina Stybel świetnie
wprowadziły widzów w klimat magicznego widowiska. Małego
synka Lejtuka odegrała Natalia Bartnik. Ogromną rolę w spektaklu spełniła wyszukana scenografia wg projektu Bernadety Skoczylas przy współpracy Elżbiety Wawrzaszek. Obsługą techniczną
zajęli się: Jakub Kobylarek, Maciej Szukała, Piotr Zakielarz i niezawodny Jan Jabłoński. Zanim rozpoczęło się widowisko taneczne, w latynoamerykańskie gorące rytmy wprowadzili nas członkowie klubu tańca towarzyskiego Centrum Tańca Rakszawa: młodsza i starsza grupa. Gromkie brawa otrzymali za żywiołowe wykonanie cha-cha i jive w choreografii Łukasza Dudka i Piotra Kwaśniaka.
Chór Raxavia - zadebiutował na koncercie kolęd, fot. Bogumiła Babiarz
Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
STRONA 27
NR 1 (19) / 2013
re z różnych powodów nie mogły wziąć udziału w wycieczce zaproponowaliśmy tego samego dnia tylko wieczorem typowo
„kobiecy wieczór”, z firmą kosmetyczną Mary Key. Ponadto zainteresowane osoby uczestniczyły w kursie frywolitki. Drogocennych wskazówek udzielała Lucyna Markowicz z Rakszawy. Można też było zakupić ręcznie wykonaną biżuterię w technice sutasz,
z koralików i frywolitkę autorstwa Małgorzaty Mach i Justyny
Podolec z Żołyni oraz Lucyny Markowicz. Przy okazji świąt organizowane są rokrocznie warsztaty świąteczne.
W tym roku uczestniczki z plastykiem GOKiC Bernadetą Skoczylas wykonywały pisanki techniką decoupage i palmy wielkanocne
Na rynku w Rzeszowie - w tle Muzeum Etnograficzne, fot. Agnieszka
Rzepka
K
lub Aktywnych powstał jesienią 2012 roku. Panie spotykają
się od tamtej pory co drugi czwartek o godzinie 16:30 w sali
klubowej GOKiC w Rakszawie. Klub Aktywnych to przede
wszystkim wspaniały klimat i bardzo bogata oferta programowa.
Przyjść tu może każdy i na pewno nie zostanie pozostawiony samemu sobie. Częste spotkania obfitują w różne atrakcje. Od śpiewania kolęd (10 stycznia br.) z Heleną Wilczek i Damianem
Wilczkiem, po spotkanie zapustne w „tłusty czwartek” (7 lutego
br.) z muzykiem Andrzejem Ciskiem i Damianem Babiarzem oraz
niezawodną ludową śpiewaczką Heleną Wilczek. Jedno ze spotkań
poświęcone było zdrowym nawykom żywieniowym. Wykład wygłoszony przez Kazimierę Wałczyk z Woli Dalszej (24 stycznia)
wniósł w życie klubowiczek wiele zmian. Na kolejnym spotkaniu
uczestniczki oswoiły się z komputerami, pokonując barierę strachu, że można coś zepsuć i samodzielnie opracowały program
wycieczki do Rzeszowa (21 lutego). W programie tym znalazło się
Muzeum Etnograficzne i Trasa Podziemna. Wyjazd został uskuteczniony 7 marca br. Wystawy „Muzyka i śpiew ludowy Podkarpacia” i „Galicyjski sen o Ameryce” zapewne na długo zostaną
w pamięci uczestniczek. Podczas pierwszej wystawy widz prowadzony był poprzez kolejne etapy ludzkiego życia – od narodzin do
śmierci – poznając charakterystyczne dla tych etapów obrzędy
(rodzinne i doroczne) i towarzyszącą im muzykę. Na wystawie
prezentowane były także wybrane sylwetki śpiewaków i muzykantów, działających na Podkarpaciu po II wojnie światowej m.in.
kapela Wilczków z Rakszawy. Głównym wątkiem drugiej wystawy była wędrówka emigrantów, którą symbolizowały określone
miejsca: wnętrze chaty chłopskiej – punkt wyjścia, miasto - gdzie
emigrant trafiał na ogłoszenia zachęcające do wyjazdu. Ten etap
na ekspozycji ilustrowały dokumenty bezpośrednio związane
z podróżą oraz aranżacja kajuty, obrazująca trudy podróży statkiem. Miejsca ukazujące codzienność w obcym kraju to: zainscenizowana strefa kontroli medycznej, wnętrze sklepu i amerykańskich mieszkań. Wystawę wzbogacały ciekawe eksponaty, m.in.:
paszport austriacki z początku XX wieku, bilet na okręt tzw.
"szyfkarta", narzędzia przywiezione ze Stanów Zjednoczonych.
Również podziemna trasa była bardzo ciekawa. Tym paniom, któBIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie, na tle zdjęcia z Rakszawy, fot. Krystyna Buszta
z florystyką Agatą Jurek Kraska (20-21 marca br.). Godziny spędzone w Klubie tak szybko mijają, że członkinie z utęsknieniem
czekają na następny czwartek. Mam nadzieję, że jest to jedno
z tych miejsc, do których jeśli już się trafi, to nie będzie się chciało
go opuszczać.
Agnieszka Rzepka
Dyrektor GOKiC w Rakszawie
Ad maiorem dei gloriam” to tytuł wystawy prezentującej ikony
świąteczne autorstwa Przemysława Babiarza z Rakszawy.
Wernisaż odbył się 14 marca 2013 . w GOKiC w Rakszawie.
STRONA 28
NR 1 (19) / 2013
Autor pisaniem ikon zajął się od 2007 r., tajniki zgłębiał po ukończeniu
Studium Chrześcijańskiej Ikonografii w Przemyślu.
Od tego czasu powstały dwa cykle ikonograficzne „Deo optimo maximo”, na który składają się w głównej mierze ikony Bogarodzicy oraz
ikony symboliczne jak; Wszystkowidzące Oko Boże - ikona alegoryczna i Jednorodzony Syn, która stanowi przesłanie zawarte w wyznaniu
wiary. W cyklu „Ad maiorem dei gloriam” zobaczyliśmy ikonę Anastasis, która przedstawia Zmartwychwstanie i zstąpienie do otchłani
w otoczeniu 12 ikon świątecznych, oraz ikonę Bożego Narodzenia
z autorską pastorałką. W kręgu zainteresowań autora znajduje się
XVIII i XIX wieczna ikonografia rosyjska, sztuka sakralna i język staro-cerkiewno-słowiański. Ikonopisarz zaprezentował swój dorobek
artystyczny na wystawach w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad
Notecią w 2011 r. i w Galerii Sart na II Międzynarodowej wystawie
ikon w Lublinie w 2012 r. Wernisaż uświetnił śpiew pasyjny w wykonaniu chóru „Raxavia” pod dyrekcją Anny Pliś. W świat ikony może
wprowadzić odbiorców również książka autora pt. „Sla Maryja na
jutrznie, Kyrie Elejson”, w której prosto i dowcipnie opowiada historie
biblijne, stylizując je na gawędy ludowe.
Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie
W
ystawa przygotowana przez Bernadetę Skoczylas –
komisarza wystawy w kooperacji Elżbiety Wawrzaszek, którą można było zwiedzać do 29 marca. Była to niezwykle piękna oraz bogata kolekcja, ukazująca nadnaturalny
świat ikon. Niniejsza wystawa była próbą poprowadzenia
widza poza potoczne rozumienie i odbieranie ikony. Ikona
pełni funkcję duchową, nie jest tylko dziełem malarskim –
obrazem, pokazuje doskonałe piękno wewnętrzne, rzeczywistość świętą. Ikony tworzone są za pomocą żywych słów
przeistaczanych w linie i barwy. Aby to zrozumieć należy
właściwie odczytać znaczenie kolorów, gestykulacji, wyrazu
Wernisaż wystawy ikon Przemysława Babiarza.
twarzy i ukazanych przedmiotów.
10 kwietnia 2013 r.-Konkurs Recytatorski RAKI 2013 – kategoria gimnazjum
11 kwietnia 2013 r.-Klub Aktywnych
20 kwietnia 2013 r.-spektakl „Klimakterium … i już” w reżyserii
Elżbiety Jodłowskiej – wyjazd do Filharmonii Podkarpackiej im. A.
Malawskiego w Rzeszowie – zapisy w GOKiC do 5 kwietnia 2013 r.,
więcej informacji pod nr tel. 17 226 12 89
I połowa czerwca 2013 r.-Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych Klaunada 2013
6 i 13 czerwca 2013 r.-pasowanie na czytelnika Biblioteki Publicznej
25 kwietnia 2013 r.-Klub Aktywnych
3 maja 2013 r.-obchody Święta 3 Maja
1 – 12 lipca 2013r. wakacyjne zajęcia prowadzone w GOKiC w formie
półkolonii – zapisy do 3 czerwca 2013 r., tel. 17 226 12 89.
8 – 15 maja 2013 r.-ogólnopolska akcja „Tydzień Bibliotek” (spotkanie
z pisarzem i postacią bajkową, noc w bibliotece, konkurs czytelniczy dla
dzieci, czytanie bajek przez osoby reprezentujące różne zawody)
9 maja 2013 r.-Klub Aktywnych
23 maja 2013 r.-Klub Aktywnych
13 czerwca 2013 r.-Klub Aktywnych
23 czerwca 2013 r.-zakończenie roku artystycznego w GOKiC
27 czerwca 2013 r.-Klub Aktywnych
15 lipca 2013 r.-Wakacyjny Zlot Decoupage
16 lipca 2013 r.-„Wakacje z filcem” – kurs
17 – 19 lipca 2013 r.-„Tkactwo dla początkujących” - kurs
Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
STRONA 29
NR 1 (19) / 2013
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rakszawie
zaprasza osoby, posiadające uprawnienia do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych do nawiązania współpracy w zakresie świadczenia pomocy
osobom z zaburzeniami psychicznymi.
Z
godnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych z póź. zm.) specjaliści świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone przez
osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu:
-pracownika socjalnego,
-psychologa,
-pedagoga,
-logopedy,
-terapeuty zajęciowego,
-pielęgniarki,
-asystenta osoby niepełnosprawnej,
-opiekunki środowiskowej,
-specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
-fizjoterapeuty,
-innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
Ponadto osoby te powinny mieć także co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących placówek:
-szpitalu psychiatrycznym;
- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z
zaburzeniami psychicznymi;
-placówce terapii lub placówce oświatowej, do której
uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
-ośrodku terapeutyczno- edukacyjno-wychowawczym,
-zakładzie rehabilitacji;
-innej placówce niż wymienione powyżej świadczącej
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W uzasadnionych przypadkach usługi te mogą być
świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą
wymagane kwalifikacje oraz posiadają co najmniej roczny staż pracy w ww. placówkach i mają zapewnioną
możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
Specjaliści, którzy świadczą usługi w zakresie kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb
życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi
i umiejętności społecznych oraz wspierania w formie
asystowania w codziennych czynnościach życiowych
muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
-umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
-kształtowania nawyków celowej aktywności,
-prowadzenia treningu zachowań społecznych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 172249251 lub przesłanie oferty e-mail: [email protected]
Krystyna Kiełbasa
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
KASAKasa w Urzędzie Gminy w Rakszawie
czynna od poniedziałku do piątku
w godz.
Od 7.15 do 12.00
Od 12.30 do 14.40.
Przerwa od 12.00-12.30
UG Rakszawa
Biuletyn Urzędu Gminy Rakszawa jest kwartalnikiem o charakterze informacyjnym. Redakcja pragnie nawiązać kontakt z mieszkańcami naszego lokalnego środowiska. Zwracamy się do Wszystkich, którzy pragną zabrać głos na łamach naszego Biuletynu. Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami i mieszkańcami naszej gminy. Wszelkie informacje i artykuły zamieszczamy bezpłatnie. Nie publikujemy reklam i artykułów sponsorowanych.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru i skracania nadsyłanych materiałów. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów „Biuletynu Urzędu Gminy Rakszawa”.
Szczegółowe informacje: pok. 7 Urzędu Gminy w Rakszawie, tel; 17-226-12-81 wew. 44,
e-mail; [email protected]
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
STRONA 30
NR 1 (19) / 2013
w
Fot; Jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rakszawie.
R
W
ada Gminy Rakszawa w ciągu ostatniego kwartału obradowała na czterech sesjach – w tym jednej zwołanej w trybie
pilnym.
dniu 28 grudnia 2012r. na sesji podjęto 14 uchwał. Dotyczyły one przede wszystkim wprowadzenia nowych zasad
związanych z gospodarką śmieciową, uchwalone zostały Gminne
Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 oraz wprowadzone zostały ostatnie zmiany w budżecie. Rada Gminy przyjęła też
plany prac poszczególnych komisji stałych i Rady na rok następny.
W
dniu 25 lutego 2013 roku odbyła się Sesja Rady Gminy zwołana w trybie pilnym z udziałem Wójta Gminy
Rakszawa, Zarządu Powiatu oraz mieszkańców, nauczycieli
i uczniów ZSTG w Rakszawie w celu zaniechania likwidacji Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie i przeniesienia szkoły do Łańcuta.
Efektem kilkugodzinnego posiedzenia było podjęcie uchwały
w sprawie wystosowania apelu Rady Gminy Rakszawa do Rady
Powiatu Łańcuckiego o następującej treści:
„Rada Gminy Rakszawa po wysłuchaniu na sesji w dniu 25 lutego 2013r. mieszkańców Gminy Rakszawa, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Tekstylno Gospodarczych, Wójta Gminy Rakszawa, Starosty i Radnych Powiatu
Łańcuckiego apeluje do Radnych Powiatu Łańcuckiego o ujęcie
w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu tj. 6 marca
2013r.kwestii przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Tekstylno Gospodarczych Gminie Rakszawa im. Bolesława Żardeckiego Gminie Rakszawa i uchylenia uchwały dotyczącej przeniesienia Szkoły do Łańcuta. Jednocześnie Rada Gminy Rakszawa
oczekuje od Wójta Gminy Rakszawa i Zarządu Powiatu Łańcuckiego niezwłocznego, nie później jednak niż do 8 marca 2013r.
przystąpienia do rozmów w sprawie wypracowania projektu porozumienia przekazania Zespołu Gminie Rakszawa.”
W
przygotowaniu jest posiedzenie sesji zaplanowane na
dzień 26 marca 2013 roku. Sesja poświęcona będzie bieżącym sprawom gminy. Zgodnie z planem pracy Rady sołtysi
poszczególnych sołectw złożą sprawozdanie ze swej działalności w roku ubiegłym. Osoby zainteresowane porządkiem posiedzenia odsyłam na stronę Urzędu Gminy oraz do radnych poszczególnych okręgów.
dniu 15 stycznia 2013r. przyjęte zostały sprawozdania Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy z prac komisji
w roku ubiegłym. Było to również posiedzenie połączone ze spotkaniem noworocznym. Wójt Gminy, Rada Gminy oraz zaproszeni
goście wspólnie składali sobie życzenia dziejąc się opłatkiem. Część
artystyczna przygotowana została przez uczniów i nauczycieli
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie.
Przewodniczący Rady Gminy Rakszawa
Marzena Janas-Piwińska
W
dniu 29 stycznia 2013r. Rada Gminy na swoim posiedzeniu
przyjęła budżet gminy wraz z wieloletnią prognozą finansową na lata 2013-2016.
Podjęta została uchwała regulująca podział gminy na obwody głosowania (więcej inf. czyt. str. 3) zatwierdzona została taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
wg której stawka dla indywidualnych odbiorców za 1m³ dostarczonej wody wynosi 1,70 zł netto, a cena 1m³ odprowadzanych ścieków
została ustalona na kwotę 3,72 zł netto.
Na sesji podjęto również uchwałę o dopłacie w wysokości 0,90 zł
do m³ odprowadzanych ścieków. W rezultacie Gmina dopłaca
mieszkańcom 90 groszy do każdego m³ odprowadzanych ścieków.
W tym dniu Rada Gminy podjęta uchwałę o zmianie terminu
przejęcia do prowadzenia Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych w Rakszawie od Powiatu Łańcuckiego z dnia1stycznia 2013 roku na dzień 1 września 2013r.
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
Fot; Sesja Rady Gminy Rakszawa w dniu 15 stycznia 2013r.
Kwestia przejęcia przez Gminę Rakszawa Zespołu
Szkół Tekstylno-Gospodarczych od Powiatu Łańcuckiego ze względu na trwające i prowadzone negocjacje zostanie szczegółowo opisana w następnym numerze Biuletynu.
STRONA 31
Wójt Gminy Rakszawa Maria Kula
NR 1 (19) / 2013
BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA
STRONA 32
NR 1 (19) / 2013

Podobne dokumenty

urzędu gminy - Gmina Rakszawa

urzędu gminy - Gmina Rakszawa o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego przez producentów rolnych w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Wypłata zw...

Bardziej szczegółowo

Gmina Łańcut - Powiat Łańcucki

Gmina Łańcut - Powiat Łańcucki Powiat Łańcucki Powiat łańcucki leży w centralnej części województwa podkarpackiego, ok. 17 km od stolicy Podkarpacia – Rzeszowa, granicząc z powiatami rzeszowskim, leżajskim i przeworskim. Teren p...

Bardziej szczegółowo