Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche

Komentarze

Transkrypt

Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Opracowanie Koncepcji Publicznego Transportu Pasażerskiego/
ÖPNV-Konzeption
w korytarzu/
im Korridor
Bautzen – Görlitz – Lubań – Jelenia Góra – Kamienna Góra
w celu rozwoju turystyki w Euroregionie/
zur Tourismusentwicklung in der Euroregion
Neisse – Nisa – Nysa
Ove Arup & Partners International Ltd. Od, Warszawa/ Polska
[email protected], www.arup.com
Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und –systeme, Dresden
www.ivas-ingenieure.de
Ove Arup & Partners
[email protected],
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Folie 2
Agenda
Agenda
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przedstawienie zadania
Metodyka / sposób opracowania
Warunki
Ankieta wśród gmin – przebieg i
pierwsze wyniki
Perspektywa
Pytania i Tezy
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
5.
6.
Aufgabenstellung
Herangehensweise
Rahmenbedingungen
Kommunalrecherche – Verlauf und
erste Ergebnisse
Ausblick
Fragestellungen und Thesen
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Folie 3
Przedstawienie zadania/
Aufgabenstellung
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Przedstawienie zadania/ Aufgabenstellung
• Opracowanie koncepcji transportu
publicznego dla korytarza Bautzen –
Görlitz – Lubań – Jelenia Góra –
Kamienna Góra
• Najważniejszy cel: wsparcie rozwoju
turystyki w Euroregionie
• Potencjał zawarty jest przede wszystkim
w:
lepszym przestrzennym / czasowym
uzupełnieniu oraz dopasowaniu oferty
przewozowej
dopasowaniu komunikacji do
poszczególnych grup użytkowników
• Pozytywne efekty również dla
codziennego użytkownika
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
Folie 4
• Erstellung einer ÖPNV-Konzeption für
den Korridor Bautzen – Görlitz – Luban –
Jelenia Gora – Kamienna Gora
• Vorrangiges Ziel: Förderung der
touristischen Entwicklung in der
Euroregion Neisse – Nisa – Nysa
• Potenziale bestehen vor allem in:
einer besseren räumlichen/ zeitlichen
Ergänzung und Abstimmung der
Angebote des ÖPNV
der Kommunikation an bestimmte
Zielgruppen
• Positive Effekte werden sich auch für
den Alltagsnutzer ergeben
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Przedstawienie zadania/ Aufgabenstellung
Folie 5
Obszar opracowania / Untersuchungsgebiet
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Folie 6
Metodyka / sposób opracowania/
Herangehensweise
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Metodyka/ Herangehensweise
AP I
• Analiza obszaru
• Analiza użytkowania środków transportu
w turystyce
AP II
• Analiza transportu i ofert transportowych
(analiza dostępności, systemy
taryfowe,…)
• Określenie popytu na podstawie
dostępnych danych
Sprawozdanie
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
Folie 7
AP I
• Strukturanalysen Untersuchungsgebiet
• Analysen zum Verkehrsverhalten im
Bereich Tourismus
AP II
• Analyse der Verkehrssysteme und deren
Angebote (Erreichbarkeitsanalysen,
Tarif,…)
• Bestimmung der Nachfrage, soweit aus
vorliegenden Daten ableitbar
Zwischenbericht
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Metodyka/ Herangehensweise
AP III
• Ocena analizy i wyznaczenie celów
Sprawozdanie
AP IV
• Koncepcje ulepszenia sieci transportu
publicznego
• Badanie możliwości rewitalizacji linii
kolejowych (Polska)
• Opis towarzyszących przedsięwzięć
AP V
• Określenie koncepcji realizacji
Sprawozdanie końcowe
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
Folie 8
AP III
• Bewertung der Analyse und Ableitung
der Zielstellungen
Zwischenbericht
AP IV
• Maßnahmen und Konzepte zur
Verbesserung der ÖPNV-Nutzung
• Untersuchungen zur Revitalisierung von
Bahnstrecken (Polen)
• Beschreibung begleitender Maßnahmen
AP V
• Erstellung des Realisierungskonzeptes
Abschlussbericht
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Folie 9
Warunki ogólne/
Rahmenbedingungen
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Warunki ogólne/ Rahmenbedingungen
Folie 10
Niemcy
Deutschland
• Badany obszar położony na styku
Niemiec, Polski i Czech
• Wyraźnie negatywny rozwój
demograficzny w regionie od roku 1995
oraz w prognozie
• Skutki w transporcie publicznym:
„oferta podstawowa“ vs. atrakcyjna,
bogata oferta
Dowóz dzieci do szkół jako
podstawowa oferta z niewielkim
popytem
• Untersuchungsgebiet in geographischer
Randlage im „Dreiländereck“
Deutschland – Polen –Tschechien
• erhebliche negative demographische
Entwicklungen in der Region seit 1995
und in der Prognose
• Entsprechende Auswirkungen auf den
ÖPNV:
„Daseinsvorsorge“ vs. dichtes,
attraktives Angebot
Schülerverkehr als Grundangebot
mit geringerer Nachfrage
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Warunki ogólne/ Rahmenbedingungen
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
Folie 11
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Warunki ogólne / Rahmenbedingungen
Folie 12
Rozwój zaludnienia / Einwohnerentwicklung 1995 – 2010
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Warunki ogólne / Rahmenbedingungen
Folie 13
Prognoza zaludnienia/ Bevölkerungsprognose 2010 – 2025
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Warunki ogólne/ Rahmenbedingungen
Folie 14
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Kreis/ powiat Bolesławiecki
Kreis/ powiat Jeleniogórski
Kreis/ powiat Kamiennogrórski
Kreis/ powiat Lubański
Kreis/ powiat Lwówecki
1995
1998
2000
2005
2010
Kreis/ powiat Zgodzelecki
Jahr/ rok
1 000 000
Übernachtungszahl/
liczba udzielonych
noclegów
Übernachtungszahl/
liczbaudzielonych
noclegów
Rozwój turystyki od roku 1995/ Entwicklung des Tourismus seit 1995
Kreis/ powiat
Bautzen
800 000
600 000
400 000
Kreis/ powiat
Görlitz
200 000
0
(1995)
1998
2000
2005
2010
Jahr/ rok
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Warunki ogólne/ Rahmenbedingungen
Folie 15
Skupiska miejsc noclegowych / Räumliche Schwerpunkte der Gästebetten
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Folie 16
Ankieta wśród gmin – Wyniki z Polski /
Kommunalrecherche – Ergebnisse aus Polen
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 17
Ogólnie
Allgemeines
• 51 wysłanych ankiet (46 urzędów gminy
+ 5 fundacji turystycznych / społeczności
LEADER
• Termin zwrotnego przesłania ankiet do
dnia 4 maja 2012
• Otrzymano około 85% ankiet od gmin
• 51 versendete Fragebögen (46 Gemeindeverwaltungen + 5 Touristinformationen/ LEADERGemeinschaften)
• Einsendeschluss war 4. Mai 2012
• Rücklaufquote Gemeinden: ca. 85%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 18
Ogólne wyniki
Generelle Erkenntnisse
• Dosyć wysokie zainteresowanie
adresatów ankiet
• Bardzo obszerne odpowiedzi na zadane
w ankietach pytania
• W przypadku trudnych pytań, kontakt
telefoniczny z Wykonawcą
• Wielokrotnie zostały opisane deficyty
transportu publicznego oraz propozycje
zmian
• hohes Interesse bei den
angeschriebenen Akteuren
• sehr umfangreiche Antworten auf die in
Fragebögen gestellten Fragen
• bei schwierigen Fragen erfolgte die
telefonische Nachfrage beim
Auftragnehmer
• vielfach wurde textlich auf die speziellen
Defizite im Bereich ÖPNV hingewiesen
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 19
Wyniki
Ergebnisse
• Bardzo optymistyczne spojrzenie na
rozwój turystyki
• sehr optimistischer Blick auf die weiteren
Entwicklung des Tourismus
Wie schätzen Sie die Tourismusentwicklung in den nächsten Jahren ein? /
Rozwój turystyki w najbliższych latach?
15%
zwiekszy się
zunehmend
bez zmian
85%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
gleich bleibend
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 20
Wyniki
Ergebnisse
• Większość gmin planuje dalsze
inwestycje w rozwój turystyki
• Großteil der Gemeinden plant weitere
Investitionen im touristischen Bereich
Planen Sie konkrete Projekte zur Erhöhung der Attraktivität im Tourismus? /
Czy są planowane jakieś przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie
atrakcyjności turystycznej?
9%
Ja / Tak
Nein / Nie
91%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 21
Wyniki
Ergebnisse
• najczęściej używanym środkiem
transportu podczas dojazdu/ w czasie
urlopu jest samochód
• starke Nutzung des Kfz zur Anreise/
während des Urlaubes
Verkehrsmittel (in %)/ Środek transportu (in %)
AnAn-und
unAbreise/
Abreise / dojazd
61
Fahrten im Gebiet / na terenie
obszaru
65
0%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
13
20%
12
40%
60%
16
10
12
12
80%
100%
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Dodatkowa informacja – Badanie
ankietowe turystów w województwie
dolnośląskim
Folie 22
Exkurs –
Gästebefragung Niederschlesien
• Umfrage 2008/ 2010 in Niederschlesien
(Quelle: Touristische Organisation
Niederschlesien)
Badanie ankietowe 2008/ 2010 w woj.
Dolnośląskim (źródło: Dolnośląska
Organizacja Turystyczna – 2010 rok)
Verkehrsmittel bei der Anreise / Środek transportu podczas dojazdu
Befragung Niederschlesien/
Ankieta w woj. Dolnośląskim
68
Kommunalrecherche/
ankieta wśród gmin
61
0%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
20%
20
9
40%
60%
6 5
17
80%
4
100%
PKW/
samochód
Zug o. Bus/
kolej lub
autobus
Reisebusse/
autobus
turystyczny
andere/
pozostałe
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 23
Wyniki
Ergebnisse
• Główny okres odwiedzin to lato
• die meisten Touristen kommen im
Sommer
Die wichtigsten Perioden der Besuche /
Główne okresy odwiedzin
6%
Winter / Zima
25%
Sommer / Lato
eher gleichmäßig verteilt /
cały rok
69%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 24
Wyniki
Ergebnisse
• Średni czas pobytu wynosi 1 dzień lub
2-4 dni
• hoher Anteil an Tages- und Kurzurlaubern (Aufenthalt kürzer als 4 Tage)
Aufenthaltsdauer der Touristen / Czas pobytu
Tagesreise / 1 dzień
16%
2-4 Tage / dni
50%
Befragung Niederschlesien/
Ankieta w woj. Dolnośląskim
34%
36%
> 5 Tage / dni
64%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
Tagesreise
/ 1 dzień
Tag /
> 1 Tage
dni
dzień
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 25
Wyniki
Ergebnisse
• Najwięcej turystów pochodzi z Polski
• Die meisten Touristen kommen aus
Polen
Herkunft der Touristen / Pochodzenie turystów
7%
Polen / Polska
9%
Deutschland / Niemcy
24%
60%
Tschechien / Czechy
andere / pozostałe
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Dodatkowa informacja / Exkurs
Badanie ankietowe turystów w
województwie dolnośląskim
Folie 26
Umfrage 2008/ 2010 in Niederschlesien
* wywiad został przeprowadzony z 2028 losowo wybranymi turystami odwiedzającymi woj.
dolnośląskie (źródło: Dolnośląska Organizacja Turystyczna – 2010 rok)
Herkunft der Touristen / Pochodzenie turystów
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Nysa-Kwisa- Bóbr
5% 3%
6%
51%
9%
Świętokrzyskie
Małopolskie
Warmińsko-Mazurskie
Lubelskie
Bory Dolnośląśkie
4%
9%
3% 5%
38%
Kujawsko-Pomorskie
22%
Łódzkie
Pomorskie
Śląskie
Mazowieckie
Karkonosze i Izery
5%
5%
5%
8%
10%
14%
16%
19%
7%
Wielkopolskie
Zachodnio-pomorskie
Dolnośląskie
0%
10%
20%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
spoza Polski
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 27
Wyniki
Ergebnisse
• Dominującym rodzajem pobytu jest
urlop aktywny i zwiedzanie
• Sehenswürdigkeiten und Aktivurlaub
sind der häufigster Besuchsgrund
Arts des Aufenhaltes / Rodzaj pobytu
17%
31%
5%
Aktivurlaub / urlop aktywny
Befragung Niederschlesien/
Ankieta w woj. Dolnośląskim
Sehenswürdigkeiten
Besuch Sehen
wurdigkeiten /
zwiedzanie zabytków
10%
24%
Aufenhalt im Sanatorium /
wypoczynek lub sanatorium
37%
Konferenz / konferencja
andere / pozostałe
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
2%
11%
36%
27%
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 28
Wyniki
Ergebnisse
• Prawie połowa odwiedzających region to
rodziny
• fast die Hälfte der Reisenden fährt in den
Familienurlaub
Zusammensetzung der Reisenden / Rodzaj turystów
Familien / rodziny
14%
Senioren/
osobystarsze
starsze
Alteren
/ osoby
20%
48%
Schulreisen / wycieczki
18%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
andere / pozostali
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Folie 29
Ankieta wśród gmin – Wyniki z Niemiec/
Kommunalrecherche – Ergebnisse aus Deutschland
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 30
Ogólnie
Allgemeines
• 160 wysłanych ankiet (120 urzędów
gminy + 40 informacji turystycznych /
społeczności LEADER
• Termin zwrotnego przesłania ankiet do
dnia 4 maja 2012
• Kontakt telefoniczny z gminami w
przypadku braku odpowiedzi
• Otrzymano około 40% ankiet od gmin
• ca.160 versendete Fragebögen
(120 Gemeindeverwaltungen + 40
Touristinformationen/ LEADERGemeinschaften)
• Einsendeschluss war 4. Mai 2012
• telefonisches Nachfassen bei NichtBeantwortung erfolgte – gerade bei
kleineren Gemeinden nicht immer
erfolgreich
• Rücklaufquote Gemeinden: ca. 40%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 31
Ogólne wyniki
Generelle Erkenntnisse
• Wysokie zainteresowanie adresatów
ankiet
• Obszerne opracowanie, również w
przypadku trudnych pytań
• Wielokrotnie zostały opisane deficyty
transportu publicznego
• hohes Interesse bei den
angeschriebenen Akteuren
• gründliche Bearbeitung auch bei
schwierigeren Fragen
• vielfach wurde textlich auf die speziellen
Defizite im Bereich ÖPNV hingewiesen
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 32
Pierwsze wyniki
Ergebnisse
• Optymistyczne spojrzenie na rozwój
turystyki
• Optimistischer Blick auf die weitere
Entwicklung des Tourismus
Wie schätzen Sie die Tourismusentwicklung in den nächsten Jahren ein? /
Rozwój turystyki w najbliższych latach?
2%
zunehmend/
zwiekszy się
34%
64%
gleich bleibend/
bez zmian
sich verringernd/
zmniejszy się
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 33
Pierwsze wyniki
Ergebnisse
• Projekty zwiększające potencjał
turystyczny planowane są tylko w części
gmin
• Projekte zur Förderung des Tourismus
nur in einem Teil der Gemeinden geplant
Planen Sie konkrete Projekte zur Erhöhung der Attraktivität im Tourismus? /
Czy są planowane jakieś przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie
atrakcyjności turystycznej?
Ja/ Tak
49%
51%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
Nein/ Nie
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 34
Ogólne wyniki
Ergebnisse
• najczęściej używany środek transportu
podczas dojazdu/ w czasie urlopu jest
samochód
• starke Nutzung des Kfz zur Anreise/
während des Urlaubes
PKW/
samochód
Verkehrsmittel / Środek transportu
An- un Abreise / dojazd
67
Fahrten im Gebiet / na terenie
obszaru
69
0%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
11
20%
12
9
40%
60%
17
80%
10
4
100%
Zug o. Bus/
kolej lub
autobus
Reisebusse/
autobus
turystyczny
andere/
pozostałe
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Dodatkowa informacja – Sondaż
Folie 35
Exkurs –
wśród turystów w Bautzen
Gästebefragung Bautzen
• Befragung von mehr als 500 Gästen der
Stadt – auch zur Mobilität
• Sondaż wśród ponad 500 turystów –
również na temat transportu
PKW/
samochód
Verkehrsmittel bei der Anreise / Środek transportu podczas dojazdu
Zug o. Bus/
kolej lub
autobus
Gästebefragung in Bautzen/
Sondaż wśród turystów w
Bautzen
76
Kommunalrecherche/
ankieta wśród gmin
69
0%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
9
20%
9
40%
60%
7
17
80%
8
4
Reisebusse/
autobus
turystyczny
andere/
pozostałe
100%
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 36
Ogólne wyniki
Ergebnisse
• Turystyka letnia przeważa
• Sommertourismus überwiegt
• keine expliziten Wintersportorte
Zeitliche Schwerpunkte der Besuche /
Główne okresy odwiedzin
0%
Winter/ Zima
33%
Sommer/ Lato
67%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
eher gleichmäßig verteilt/
cały rok
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 37
Ogólne wyniki
Ergebnisse
• Średni czas pobytu wynosi 1 dzień lub 24 dni
• hoher Anteil an Tages- und Kurzurlaubern (Aufenthalt kürzer als 4 Tage)
Aufenthaltsdauer der Touristen / Czas pobytu
12%
Tagesreise/ 1 dzień
51%
2-4 Tage/ 2-4 dni
37%
> 5 Tage/ > 5 dni
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 38
Ogólne wyniki
Ergebnisse
• Najwięcej turystów pochodzi z Niemiec
• Niewiele turystów z Polski
• die meisten Touristen kommen aus
Deutschland
• polnische Urlauber nicht stark vertreten
Herkunft der Touristen / Pochodzenie turystów
7%
5%
7%
Polen/ Polska
Deutschland/ Niemcy
Tschechien/ Czechy
81%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
andere/ pozostałe
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 39
Ogólne wyniki
Ergebnisse
• Dominującym rodzajem pobytu jest
urlop aktywny i zwiedzanie
• Sehenswürdigkeiten und Aktivurlaub sind
der häufigster Besuchsgrund
überwiegende Art des Aufenthalts/ Główny rodzaj pobytu
3%
Aktivurlaub/ urlop aktywny
12%
31%
Besuch Sehenswürdigkeiten
Sehen wurdigkeiten/
zwiedzanie
Aufenhalt im Sanatorium/
wypoczynek lub sanatorium
20%
Tagungen/ konferencja
34%
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
andere/ pozostałe
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Ankieta wśród gmin / Kommunalrecherche
Folie 40
Ogólne wyniki
Ergebnisse
• Prawie połowa odwiedzających region to
rodziny
• fast die Hälfte der Reisenden kommt in
Familie
Zusammensetzung der Reisenden / Rodzaj turystów
Familien/ rodziny
17%
44%
13%
26%
Seniorenreisen/
osoby starsze
Schulreisen/
wycieczki
andere/ pozostali
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Folie 41
Perspektywa/
Ausblick
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Perspektywa/ Ausblick
Obecnie
• Opracowywanie pakietów roboczych I +
II (analizy)
• Ocena ankiet wśród gmin
• Opracowywanie sprawozdania
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
Folie 42
Gegenwärtig
• Abarbeitung der Arbeitspakete I + II
(Analysen)
• Auswertung der Kommunalbefragung
• Erstellung eines Zwischenberichtes
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
2012
Maj
grudzień
Pakiet roboczy I+II
• Analiza (systemy transportowe,
oferta turystyczna)
Pakiet roboczy III
• Ocena analizy i wyznaczenie
celów
Pakiet roboczy IV
• Środki i koncepcje poprawiające
użytkowanie transportu
zbiorowego
• Badanie rewitalizacji połączeń
kolejowych(PL)
Pakiet roboczy V
• Stworzenie koncepcji realizacji
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
Folie 43
Arbeitspaket I+II
• Analyse (Verkehrssysteme,
touristische Angebote)
Arbeitspaket III
• Bewertung der Analyse und
Ableitung der Zielstellungen
Arbeitspaket IV
• Maßnahmen und Konzepte zur
Verbesserung der ÖPNV-Nutzung
• Untersuchungen d. Revitalisierung von Bahnstrecken (PL)
Arbeitspaket V
• Erstellung des Realisierungskonzeptes
Mai
2012
Perspektywa/ Ausblick
Dezember
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Folie 44
Pytania i Tezy/
Fragestellungen und Thesen
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Pytania i Tezy/ Fragestellungen und Thesen
Regionalny transp. publ.
Użytkownik codzienny:
• dojazd do szkół
Turysta:
•
dojazd
•
przejazdy między
celami
•
przejazdy powiązane
z aktywnością
(rower, wycieczka
piesza…)
•
dojazd do pracy
•
dojazd na
zakupy
•
przejazdy w
czasie wolnym
•
inne przejazdy
Przykładowe różnice w podatności grup
docelowych
•
•
•
•
czas podróży (= czas przejazdu + oczekiwania)
najczęstrze godz. podróży
koszty
„dostępność użytkowników“ dla transportu publ.
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
Folie 45
ÖPNV der Region
Touristen:
Alltagsnutzer:
•
An-/ Abreise
•
Schulwege
•
Wege zwischen Zielen
•
Arbeitswege
•
Wege in Verbindung
•
Einkaufswege
mit Aktivitäten
•
Freizeitwege
(Radfahren, Wandern…)
•
andere Wege
Unterschiedliche Sensibilität der Zielgruppen
bei Nutzung des ÖPNV, z.B.:
•
•
•
•
Fahrtdauer (+ Wartezeiten = Reisedauer)
Hauptreisezeiten im Tagesgang
Kosten
Aufgeschlossenheit der Nutzer gg. dem System
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Pytania i Tezy/ Fragestellungen und Thesen
Porównanie turystów z codziennymi
użytkownikami transp. publ.
Czas podróży
Reisedauer
Folie 46
Vergleichbarkeit von touristischen und
Alltagsnutzern als Zielgruppe des ÖV
Grupa użytkowników turystycznych
Grupa użytkowników codziennych
Wolny wybór
Wolny wybór
Osoby zdąjace się na
transport publiczny
urlop jako szczególna sytuacja - czas podróży
nie jest najważniejszym kryterium, atrakcyjne
trasy mogą wynagrodzić długi czas podróży
intensywne
porównanie z
alternatywnymi
środkami transp.
wysokie wymagania
touristische Zielgruppe
Zielgruppe der Alltagsnutzer
Wahlfreie
Wahlfreie
ÖV-Affine
intensiver Vergleich
zu alternativen
Verkehrsmitteln
hoher Anspruch an
die Reisezeit
Osoby zdąjace się na
transport publiczny
ÖV-Affine
Urlaub als Sondersituation - Reisezeit nicht
das wichtigste Kriterium. Teilweise können
auch attraktive Strecken Reisezeitverluste
ausgleichen
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Pytania i Tezy/ Fragestellungen und Thesen
Porównanie turystów z codziennymi
użytkownikami transp. publ.
Najczęstrze godz.
podróży
Hauptreisezeiten im
Tagesgang
Folie 47
Vergleichbarkeit von touristischen und
Alltagsnutzern als Zielgruppe des ÖV
Grupa użytkowników turystycznych
Grupa użytkowników codziennych
Wolny wybór
Wolny wybór
Osoby zdąjace się na
transport publiczny
Osoby zdąjace się na
transport publiczny
Z reguły po szczycie porannym w codziennej
komunikacji / nakładanie się z komunikacją
codzienną w godz. popołudniowych. Wysoki
popyt w weekendy
Znaczne nasilenie poranne, popołudniami
raczej równomiernie rozłożone przejazdy
(mniejsze natężenie). Niski popyt w weekendy.
touristische Zielgruppe
Zielgruppe der Alltagsnutzer
Wahlfreie
Wahlfreie
ÖV-Affine
I.d.R. nach der typischen Frühspitze des
Alltagsverkehrs/ Überlagerung mit
Alltagsverkehr am Nachmittag.
Hohe Nachfrage am Wochenende (Ausflügler).
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
ÖV-Affine
Ausgeprägte Frühspitze, am Nachmittag eher
Verteilung der Verkehre (Spitze weniger
ausgeprägt).
Geringere Nachfrage am Wochenende.
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Pytania i Tezy/ Fragestellungen und Thesen
Porównanie turystów z codziennymi
użytkownikami transp. publ.
Koszty
Kosten
Folie 48
Vergleichbarkeit von touristischen und
Alltagsnutzern als Zielgruppe des ÖV
Grupa użytkowników turystycznych
Grupa użytkowników codziennych
Wolny wybór
Wolny wybór
Osoby zdąjace się na
transport publiczny
urlop jako szczególna sytuacja - koszty nie są
najważniejszym kryterium (z reguły chętnie
korzysta się z wielodniowych biletów na różne
środki komunikacji – „bez zmartwienia“)
intensywne
porównanie z
alternatywnymi
środkami transp.
koszty są ważnym
aspektem
touristische Zielgruppe
Zielgruppe der Alltagsnutzer
Wahlfreie
Wahlfreie
ÖV-Affine
intensiver Vergleich
zum alternativen
Verkehrsmittel
Kostenaspekt von
Relevanz
Osoby zdąjace się na
transport publiczny
ÖV-Affine
Urlaub als Sondersituation - Kosten nicht das
wichtigste Kriterium (i.d.R. werden
verkehrsartenübergreifende Mehrtages-Tickets
gut angenommen – „Sorgenfreiheit“)
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Pytania i Tezy/ Fragestellungen und Thesen
Porównanie turystów z codziennymi
użytkownikami transp. publ.
„Dostępność
użytkowników“ do
ulepszenia transp.
publ.
Aufgeschlossenheit
der Nutzer für ÖPNVVerbesserungen
Folie 49
Vergleichbarkeit von touristischen und
Alltagsnutzern als Zielgruppe des ÖV
Grupa użytkowników turystycznych
Grupa użytkowników codziennych
Wolny wybór
Wolny wybór
Osoby zdąjace się na
transport publiczny
Urlop jako szczególna wybór miejsca urlopu
sytuacja: wolny wybór według atrakcyjności
(marketing!)
transp. publ.
zwykle użytkownik
trudny do osiągnięcia
wysoka, wymagana
do związania
użytkownika z ofertą
touristische Zielgruppe
Zielgruppe der Alltagsnutzer
Wahlfreie
ÖV-Affine
Wahlfreie
Urlaub als
Sondersituation:
Aufgeschlossenheit
gegeben (Marketing!)
i.d.R. bereits Auswahl
des Urlaubsortes
nach der ÖPNVAttraktivität
i.d.R. „eingefahrene
hoch, zur Bindung
Wege“, d.h. Nutzer für des Nutzers auch zu
Neues schwer zu
empfehlen
erreichen
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
Osoby zdąjace się na
transport publiczny
ÖV-Affine
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Pytania i Tezy/ Fragestellungen und Thesen
Folie 50
Podsumowanie
Zusammenfassung
• wymagania oraz potencjały
mieszkańców i turystów jako pasażerów
nie są dokładnie takie same
• wzrost korzystania z transp. publ. przez
turystów uwarunkowany jest
odpowiednią ofertą – również poza
szczytami popytu w transporcie
zbiorowym
• ogólnie można określić turystów jako
bardziej otwartych i przyjaznych
eksperymentom w porównaniu z
użytkownikami codziennymi
• die Anforderungen und Potenziale von
Bewohnern und Touristen als Nutzer des
ÖPNV sind nicht vollständig gleich
• eine verstärkte Nutzung des ÖPNV
durch Touristen bedingt demnach auch
ein entsprechendes Angebot – auch
außerhalb heutiger Nachfragespitzen
des Alltagsverkehrs
• generell können Touristen als Zielgruppe
jedoch als offener und
experimentierfreudiger gegenüber den
Alltagsnutzern eingeschätzt werden
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Pytania i Tezy/ Fragestellungen und Thesen
Folie 51
Tezy/ pytania
Thesen/ Fragen
•
• Touristische Zukunft der Region: eher
Urlaubs- oder Ausflugsziel?
• Abbau der Grenze: Wie wird die Region
als lohnenswertes Ziel ohne Barriere
wahrgenommen?
• Senioren als Zielgruppe: Lösung vom
Wochenende als typische Tage der Anund Abreise?
• breite Streuung touristisch relevanter
Ziele im Gebiet: wie reagieren?
• Bedeutung des Aktivurlaubes/ worin
bestehen die Anforderungen an den ÖV?
•
•
•
•
turystyczna przyszłość regionu: raczej
cel krótkich czy dłuższych wycieczek?
zmniejszenie znaczenia granicy: jak
będzie spostrzegany region jako cel
turystyczny bez barier?
osoby starsze jako grupa docelowa:
zmniejszenie znaczenia weekendów jako
typowych dni dojazdu i wyjazdu?
szerokie rozproszenie obiektów o
znaczeniu turystycznym: jak reagować?
znaczenie turystyki kwalifikowanej/
specjalnej w organizacji transportu
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden
Folie 52
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und –systeme (IVAS)
Alaunstraße 9, 01099 Dresden
Ove Arup & Partners
International Ltd., Warszawa
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen
und -systeme, Dresden

Podobne dokumenty

Opracowanie Koncepcji Publicznego Transportu Pasażerskiego/ w

Opracowanie Koncepcji Publicznego Transportu Pasażerskiego/ w Najważniejszy cel: wsparcie rozwoju turystyki w Euroregionie Potencjał zawarty jest przede wszystkim w:  lepszym przestrzennym / czasowym uzupełnieniu oraz dopasowaniu oferty przewozowej  dopasow...

Bardziej szczegółowo