RB3_2008 - Monnari Trade S.A.

Transkrypt

RB3_2008 - Monnari Trade S.A.
RB: Wykaz raportów przekazywanych do publicznej wiadomości w 2007 r.
Data: 2008-01-11
Firma: MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
Spis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
3
/
2008
2008-01-11
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Wykaz raportów przekazywanych do publicznej wiadomości w 2007 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki
"MONNARI TRADE" S.A. informuje, że w 2007 roku przekazał do publicznej wiadomości następujące
raporty bieżące:
• Nr 1/2007 - 05.01.2007 - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych "MONNARI
TRADE" S.A. przesłane przez osobę obowiązaną – Prezesa Zarządu Spółki,
• Nr 2/2007 - 15.01.2007 - Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2007 r.,
• Nr 3/2007 - 16.01.2007 - Wstępne wyniki za 2006 r.,
• Nr 4/2007 - 22.01.2007 - Przekroczenie prognozy zysku netto za 2006 r.,
• Nr 5/2007 - 26.01.2007 - Nabycie aktywów o znacznej wartości,
• Nr 6/2007 - 02.02.2007 - Rejestracja podwyższenia kapitału w "MONNARI TRADE" S.A.,
• Nr 7/2007 - 06.02.2007 - Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2006 r.,
• Nr 8/2007 - 06.02.2007 - Tekst jednolity Statutu Spółki,
• Nr 9/2007 - 08.02.2007 - Rejestracja akcji w KDPW,
• Nr 10/2007 - 09.02.2007 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz ustalenie daty pierwszego
notowania akcji zwykłych serii A-ej emisji, B, C i D,
• Nr 11/2007 - 12.02.2007 - Rejestracja akcji serii D w KDPW,
• Nr 12/2007 - 15.02.2007 - Rejestracja podwyższenia kapitału w spółce zależnej,
• Nr 13/2007 - 22.02.2007 - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych "MONNARI
TRADE" S.A. przesłane przez osobę obowiązaną – Prezesa Zarządu Spółki,
• Nr 14/2007 - 02.03.2007 - Rozpoczęcie przekazywania informacji o miesięcznych przychodach,
• Nr 15/2007 - 07.03.2007 - Przychody za luty 2007 r.,
• Nr 16/2007 - 10.04.2007 - Przychody za marzec 2007 r.,
• Nr 17/2007 - 20.04.2007 - Termin przekazania raportu rocznego za 2006 r.,
• Nr 18/2007 - 07.05.2007 - Przychody za kwiecień 2007 r.,
• Nr 19/2007 - 07.05.2007 - Termin, miejsce oraz porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"MONNARI TRADE" S.A.,
• Nr 20/2007 - 09.05.2007 - Decyzja KNF o przedłużeniu terminu publikacji skonsolidowanego
raportu kwartalnego za I kwartał 2007 r.,
• Nr 21/2007 - 14.05.2007 - Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
• Nr 22/2007 - 14.05.2007 - Zwięzła ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorcza
"MONNARI TRADE" S.A.,
• Nr 23/2007 - 16.05.2007 - Daty podawania do publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów
okresowych,
• Nr 24/2007 - 21.05.2007 2007 r.,
• Nr 25/2007 - 30.05.2007 • Nr 26/2007 - 30.05.2007 ZWZ,
• Nr 27/2007 - 30.05.2007 • Nr 28/2007 - 08.06.2007 • Nr 29/2007 - 20.06.2007 TRADE" S.A. przesłane przez
• Nr 30/2007 - 26.06.2007 • Nr 31/2007 - 09.06.2007 • Nr 32/2007 - 11.07.2007 TRADE" S.A. przesłane przez
• Nr 33/2007 - 07.08.2007 • Nr 34/2007 - 08.08.2007 • Nr 35/2007 - 18.08.2007 • Nr 36/2007 - 03.09.2007 • Nr 37/2007 - 03.09.2007 • Nr 38/2007 - 07.09.2007 • Nr 39/2007 - 17.09.2007 • Nr 40/2007 - 01.10.2007 • Nr 41/2007 - 05.10.2007 • Nr 42/2007 - 05.10.2007 • Nr 43/2007 - 23.10.2007 • Nr 44/2007 - 29.10.2007 • Nr 45/2007 - 05.11.2007 • Nr 46/2007 - 05.11.2007 • Nr 47/2007 - 05.11.2007 • Nr 48/2007 - 27.11.2007 • Nr 49/2007 - 05.12.2007 • Nr 50/2007 - 17.12.2007 • Nr 51/2007 - 28.12.2007 -
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja
Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 30 maja 2007 r.,
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
Przychody za maj 2007 r.,
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych "MONNARI
osobę obowiązaną – Prezesa Zarządu Spółki,
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej,
Przychody za czerwiec 2007 r.,
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych "MONNARI
osobę obowiązaną – Prezesa Zarządu Spółki,
Przychody za lipiec 2007 r.,
Rejestracja spółki zależnej w Rosji,
Założenie spółki akcyjnej w Niemczech,
Pierwszy salon MONNINI w Niemczech,
Zawarcie znaczącej umowy,
Przychody za sierpień 2007 r.,
Zawarcie znaczącej umowy,
Zmiana daty przekazywania informacji o przychodach Spółki,
List Intencyjny z Grupą Wortmann,
Przychody za wrzesień 2007 r.,
Zawarcie umowy z bankiem,
Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości,
Przychody za październik 2007 r.,
Podwyższenie prognozy przychodów,
Tekst jednolity Statutu,
Podpisanie Aneksu do umowy o limit wierzytelności,
Przychody za listopad 2007 r.,
Podwyższenie prognozy,
Przesunięcie terminu sfinalizowania umowy z Grupą Wortmann KG.
Raporty okresowe przekazywane do publicznej wiadomości w 2007 r.:
• SA-Q 4/2006 – 14.02.2007 – Raport kwartalny za IV kw. 2006 r.,
• SA-R – 25.04.2007 – Raport roczny "MONNARI TRADE" S.A. za 2006 r.,
• SA-Q 1/2007 – 27.04.2007 – Jednostkowy raport kwartalny za I kw. 2007 r.,
• QS 1/2007 – 15.06.2007 – Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2007 r.,
• QSr 2/2007 – 14.08.2007 – Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2007 r.,
• PSr/2007 – 28.09.2007 – Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone
półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej,
• QSr 3/2007 – 12.11.2007 – Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2007 r.
Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Radwańskiej 6.
Teksty raportów dostępne są na stronie internetowej Spółki www.monnaritrade.com w zakładce
Giełda – Raporty bieżące.
Niektóre informacje zawarte w raportach mogą być nieaktualne.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A.
Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-453
Łódź
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Radwańska
6
(ulica)
(numer)
042 6368759
042 6368762
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.monnari.com.pl
(e-mail)
(www)
7251784741
472333285
(NIP)
(REGON)
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2008-01-11 Katarzyna Latek Wiceprezes Zarzadu
Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Tytul
Wykaz raportów przekazywanych do publicznej wiadomości w 2007 r.
Sektor
Handel (han)
Kod
90-453
Miasto
Łódź
Ulica
Radwańska
Nr
6
Tel.
042 6368759
Fax
042 6368762
e-mail
[email protected]
NIP
7251784741
REGON
472333285
Data sporzadzenia
2008-01-11
Rok biezacy
2008
Numer
3
adres www
www.monnari.com.pl

Podobne dokumenty