06/17

Transkrypt

06/17
KLAFS - WIOD¥CY W EUROPIE PRODUCENT SPA & WELLNESS
Przyjmie do pracy:
OSOBÊ DO DZIA£U MARKETINGU
Wymagania:
• student (ostatniego roku) kierunku marketing
lub pokrewnego;
• komunikatywna znajomoœæ j. niemieckiego - warunek
konieczny;
• znajomoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z marketingiem,
e-marketingiem i public relations;
• umiejêtnoœæ wykorzystania mediów spo³ecznoœciowych
do promocji produktów i marki KLAFS;
• znajomoœæ programu graficznego np. Corel, InDesign;
• umiejêtnoœæ redagowania tekstów reklamowych,
notatek prasowych, artyku³ów PR;
• bardzo dobra organizacja pracy,
• znajomoœæ pakietu MS Office.
Oferujemy:
•pracê do koñca 2017 roku,
na zastêpstwo (z mo¿liwoœci¹
przed³u¿enia);
•mo¿liwoœæ realizacji
kreatywnych pomys³ów
i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych;
•pracê w stabilnej firmie
o ugruntowanej pozycji
na europejskim rynku;
•pracê w doœwiadczonym
zespole.
Zakres obowi¹zków:
• wspó³udzia³ w realizacji dzia³añ i strategii marketingowych;
• poszukiwanie oraz proponowanie niekonwencjonalnych sposobów dotarcia do Klientów;
• przygotowywanie materia³ów PR.
CHCESZ PRACOWAÆ W BRAN¯Y SPA? JESTEŒ ZAINTERESOWANA/Y?
WYŒLIJ SWOJE CV I LIST MOTYWACYJNY Z DOPISKIEM “MARKETING” NA ADRES:
KLAFS SP. Z O.O., BAGATELKA 2, 62-320 MI£OS£AW LUB E-MAIL: [email protected]

Podobne dokumenty