Czy w imieniu podatnika biuro rachunkowe może podpisywać

Transkrypt

Czy w imieniu podatnika biuro rachunkowe może podpisywać
Czy w imieniu podatnika biuro rachunkowe może podpisywać deklaracje VAT ?
Deklarację VAT podpisuje podatnik niemniej jednak możliwe jest jednak również podpisywanie
deklaracji przez biuro rachunkowe (pełnomocnika). Możliwość taka daje art. 80a § 1 ustawy
Ordynacja podatkowa, w którym postanowiono, że deklaracja może być podpisywana przez
pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Możliwość podpisywania deklaracji VAT przez
osobę reprezentującą podatnika wynika również wprost ze wzoru deklaracji VAT-7, gdzie
określono, że w poz. 71 umieszcza się podpis podatnika lub osoby go reprezentującej.
Do podpisywania deklaracji może być upoważniony pracownik podatnika (np. główna
księgowa) lub inna osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (np.
pracownik biura rachunkowego).
Jak wynika z art. 137 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu. Z udzielonego pełnomocnictwa musi
szczegółowo wynikać, jakie uprawnienia posiada osoba reprezentująca podatnika.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (oraz ewentualne zawiadomienie o odwołaniu
tego pełnomocnictwa) składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku,
którego dana deklaracja dotyczy.
Katowice, dnia 28 maja 2009 r.
1/1

Podobne dokumenty