Ucząc innych, sami si? uczymy - Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach

Transkrypt

Ucząc innych, sami si? uczymy - Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
Ucząc innych, sami si? uczymy
Autor: Monika Pachli?ska
20.10.2012.
W ?yciu ka?dej spo?eczności szkolnej są dni szczególne. Nale?y do nich niewątpliwie obchodzony
uroczyście Dzie? Edukacji Narodowej. W tym roku szkolnym po raz pierwszy spotkaliśmy si? w du?o
szerszym gronie, bowiem w nowo utworzonym Zespole Szkó? Nr 1 w Krośniewicach.
Przyby?ych gości powita?a Pani Wicedyrektor mgr Katarzyna Mizio?ek. Obecnością swoją zaszczycili nas:
Pani Burmistrz - Julianna Barbara Herman, Pani Anna Paw?owska - kierownik referatu oświaty, kultury i
sportu, cz?onkowie Rady Rodziców oraz nauczyciele emeryci. Oficjalna cz?ś? uroczystości poświ?cona
zosta?a wr?czeniu nauczycielom oraz pracownikom szko?y Nagród Burmistrza oraz Nagród Dyrektora.
Jak ka?dego roku niespodziank? w postaci cz?ści artystycznej przygotowali dla wszystkich zebranych
uczniowie naszej szko?y. A by?o to ... niesamowite, specjalne wydanie wiadomości poświ?cone
najnowszym informacjom z pokoi nauczycielskich, korytarzy szkolnych, sal lekcyjnych, plotkarskich
kuluarów uczniowskich a nawet z Ministerstwa Edukacji Narodowej. I chyba nie b?dzie przesadą
stwierdzenie, ?e wszystkie te doniesienia wprowadzi?y widzów w stan prawdziwej euforii. To jednak
jeszcze nie wszystko, co przygotowali nasi uczniowie. Okaza?o si? bowiem, ?e mamy wśród nich nie tylko
przysz?ych adeptów sztuki dziennikarskiej, ale i kandydatów na modeli i modelki. Swój talent i obycie z
wybiegiem pokazali, prezentując stroje dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów, czemu towarzyszy?y
salwy śmiechu wszystkich obecnych. Dreszczyk emocji wzbudzi? odczytany w trakcie pokazu komunikat
policji oraz doniesienia sportowe z p?yty boiska w Krośniewicach. Ca?oś? okraszona zosta?a trafnie
dobranymi piosenkami, które wprawi?y widzów w świetny humor. I nie sposób nie wspomnie? o bardzo
mi?ym, ca?kiem spontanicznym akcencie ko?czącym uroczystoś?, bowiem przebój Belferskie tango
porwa? do ta?ca równie? zaproszonych gości.
Nie zabrak?o tak?e ?ycze?, podzi?kowa? i szczerych s?ów uznania dla pracy nauczycieli. By?y kwiaty i ...
obietnica uczniów, ?e kolejne wydanie wiadomości ju? za rok.
http://www.gimkace.info
Kreator PDF
Utworzono 4-03-2017, 14:59

Podobne dokumenty