1.Dochody Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 Planowane wydatki § 4210

Transkrypt

1.Dochody Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 Planowane wydatki § 4210
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady
Miejskiej w Kłodawie Nr
XIX/119/2011 z dnia 30.12.2011r
Zestawienie wpływów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska
1.Dochody
Dz. 900 rozdz. 90019
§ 0690
136 000
Planowane wydatki
-
136 000
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
21 500
1 500
edukacja ekologiczna
80195-4210
zakup pojemników na odpady
komunalne
10 000
90002-4210
10 000
zakup sadzonek drzew i krzewów
90004-4210
§ 4300 zakup
usług pozostałych
§ 4300
114 500
posadzenie drzew nowych
1 000
90004-4300
oczyszczenie kanalizacji,ochrona wód
30 000
90001-4300
wykonanie tablicy informacyjnej
10 000
90001-6050
50 300
zabiegi pielęgnacyjne zieleni
90004-4300
zabiegi pielęgnacyjne zieleni
700
90004-4170
badanie zanieczyszczeń gleby
3 000
01095-4300
usługi związane z gospodarką wodno- ściekową
- likwidacja dzikich wysypisk
5 000
90001-4300
14 500
90002-4300
§ 6110
Przewodiczący Rady Miejskiej
Jerzy Cichocki

Podobne dokumenty