lista paremii na egzamin

Transkrypt

lista paremii na egzamin
PAREMIE I MAKSYMY - INDEKS ALFABETYCZNY
A
Accesio cedit principali – przyrost przypada rzeczy głównej (stanowi jej część)
Actor sequitur forum rei - powód idzie za sądem pozwanego
Adoptio naturam imitatur - przysposobienie naśladuje naturę
Ambulatoria enim est ... voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum - zmienialna
jest wola zmarłego aŜ do ostatecznego końca Ŝycia
Audiatur et altera pars - niech będzie wysłuchana i druga strona
B
Bis de eadem re ne sit actio - dwa razy w tej samej sprawie skarga nie przysługuje
C
Confessus pro iudicato est (habetur) - uznający powództwo traktowany jest jak zasądzony
Consilium testantis certum esse debet - wola testatora musi być wyraźnie oznaczona
D
Dies interpellat pro homine - termin wzywa za wierzyciela
E
Ei incubit probatio qui dicit non qui negat - na tym ciąŜy dowód kto twierdzi a nie na tym
kto zaprzecza
F
Fur semper moram facere videtur - złodziej zawsze pozostaje w zwłoce
G
Genus perire non censetur - uwaŜa się, Ŝe gatunek nie ginie
H
Hereditas iacens personam defuncti sustinet - spadek leŜący nadal reprezentuje zmarłego
I
Impossibilium nulla obligatio est – zobowiązanie do wykonania świadczenia niemoŜliwego
jest niewaŜne
In pari causa melior est condicio possidentis - w równej sytuacji lepsze jest stanowisko
posiadającego
Iura novit curia - prawo winien znać sąd
M
Mala fides superveniens non nocet - późniejsza zła wiara nie szkodzi
Mandatum nisi gratuitum nullum est - zlecenie, jeśli nie jest bezpłatne, jest niewaŜne
Mora debet esse culpata - zwłoka powinna być zawiniona
N
Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur - dziecko poczęte
uwaŜa się za juŜ narodzone ilekroć chodzi o jego dobro
Nemini res sua servit - niemoŜliwa jest słuŜebność na własnej rzeczy
Nemo alieno nomine agere potest - nikt nie moŜe działać w cudzym imieniu
Nemo plus iuris in/ad/ alium transferre potest quam ipse habe/re/t - nikt nie moŜe
przenieść na drugiego więcej praw niŜ sam posiada
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest - nikt nie moŜe umrzeć
(częściowo) z testamentem i częściowo bez testamentu
Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest - nikt nie moŜe sobie zmienić podstawy
posiadania
Nuptias non concubitus, sed consensus facit - małŜeństwo tworzy porozumienie a nie
faktyczne poŜycie
O
Omnis condemnatio pecuniaria esse debet - kaŜde zasądzenie winno opiewać na sumę
pienięŜną
P
Pacta adiecta bonae fidei negotis insunt - umowy dodatkowe są włączone do czynności
dobrej wiary
Pater ist est, quem nuptiae demonstrant - ojcem jest ten, na którego wskazuje małŜeństwo
Postumus rumpit testamentum - pogrobowiec niweczy testament
Prior tempore, potior iure - wcześniejszy w czasie, silniejszy w prawie
Q
Qui tacet consentire videtur - milczenie uwaŜa się za oznakę zgody
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere - co jest od początku
wadliwe, nie moŜe być z czasem uzdrowione
Quod sine die debetur, statim debetur - co się naleŜy bez terminu naleŜy się natychmiast
Quot generationes tot gradus - ile urodzeń, tyle stopni
R
Reus in exceptione actor est - pozwany, podnosząc zarzut występuje w charakterze powoda
S
Semel heres, semper heres - kto raz został spadkobiercą, jest nim na zawsze
Sententia ius facit inter partes - wyrok tworzy prawo między stronami
Servitutis causa debet esse perpetua - cel, dla którego ustanowiono słuŜebność musi mieć
charakter trwały
Servitus in faciendo consistere nequit - słuŜebność nie moŜe polegać na działaniu
Servitus praedio utilis esse debet - słuŜebności winny przynosić korzyść gruntowi
Servitus servitutis esse non potest - przedmiotem słuŜebności są rzeczy zmysłowe, nie zaś
prawa
Servitutibus civiliter utendum est - słuŜebność naleŜy wykonywać lojalnie (w sposób
oględny)
Species perit ei cui debetur - rzecz indywidualnie oznaczona ginie na ryzyko wierzyciela
Superficies solo cedit - to co znajduje się na powierzchni gruntu, staje się jego częścią
składową
T
Testis unus testis nullus - jeden świadek, Ŝaden świadek
Tres faciunt collegium - trzech tworzy stowarzyszenie
V
Vis maior id est: damnum fatale cui resisti non potest - siła wyŜsza to fatalne zdarzenie,
któremu nie moŜna się oprzeć
Vim vi repellere licet - siłę wolno odeprzeć siłą

Podobne dokumenty