Regulamin Konkursu Fotograficznego „Zrób zdjęcie z naszym

Transkrypt

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Zrób zdjęcie z naszym
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Zrób zdjęcie z naszym logiem i wygraj weekend w Krakowie” 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu „Zrób zdjęcie z naszym logiem wygraj pobyt w Krakowie” jest firma Krakow For You Mikołaj Górecki zwanej dalej „Organizatorem”. 2. Konkurs trwa od 1 lipca do 30 września 2011 roku. (decyduje data wpływu) 3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Krakow For You pod adresem www.krakowforyou.com 4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Krakow For You. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 2. Regulamin uczestnictwa. 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie z całej Polski i zagranicy. 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Krakow For You Mikołaj Górecki. 3. Zasady dotyczące zdjęć. 1. Zdjęcia muszą być wysłane bądź przekazane w formie plików cyfrowych (nie większe niż 1 MB) lub fotografii analogowej. 2. Maksymalna liczba zdjęć zgłoszona przez uczestnika to 1 zdjęcie. 3. Dopuszczalna jest korekta zdjęć w programach graficznych po ich wykonaniu, obejmująca kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach koloru, jasności i kontraście. Niedopuszczalny jest fotomontaż. 4. Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani wyróżnione w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane przez inne podmioty. 4. Miejsce składania i przesyłania prac konkursowych. 1. Płyty CD ze zdjęciem lub zdjęcie w formie papierowej należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres : Krakow For You Mikołaj Górecki ul. Grodzka 4 31‐006 Kraków Z dopiskiem Konkurs Fotograficzny. 2. Zdjęcie w formie cyfrowej należy przesłać na nasz adres e mail: [email protected] 3.Płyta musi być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika. Zdjęcia w formie papierowej należy podpisać na odwrocie. 4. Do płyty CD lub zdjęć w formie papierowej należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem regulaminu. 5.W e mailu ze zdjęciem cyfrowym należy podać imię i nazwisko oraz dołączyć formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem regulaminu. 6. Każde zdjęcie zapisane na płycie lub w formie analogowej musi być oznaczone tytułem. Ponadto do każdego zdjęcia powinna być przypisana informacja co ono przedstawia. 7. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacja regulaminu. 5. Ocena nadesłanych prac i nagrody. 1. Ocena nadesłany prac odbędzie się w jednym etapie. 2. Oceny zdjęć dokona czteroosobowe powołane przez Organizatora jury. 3. Skład jury zostanie podany na stronie www.krakowforyou. 4. Nagrodzonych zostanie 3 autorów zdjęć. 5. Zwycięscy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora w dniu 31 października 2011 Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody : I miejsce ‐ 2 dniowy pobyt dla dwojga w jednym z naszych apartamentów + Pakiet Romantic w SPA Endorfina dla dwojga. (Godzinny masaż + Sauna do wyboru kwiatowa bądź parowa) II miejsce ‐ 2 dniowy pobyt dla dwojga w jednym z naszych apartamentów + kolacja w restauracji Miód Malina (do wykożystania 250 PLN ) III miejsce ‐ 2 dniowy pobyt dla dwojga w jednym z naszych apartamentów Wszystkie nagrody do wykożystania w dowolnym wybranym przez uczestnika terminie (z wyłączeniem terminów: sylwestrowy, weekend majowy, walentynki i boże ciało) do końca 2012 roku. 6. Decyzja w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 6. Wykorzystanie nagrodzonych zdjęć. 1. Uczestnik zgłaszający zdjęcie do konkursu oświadcza, że przysługują mu, jako twórcy, autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego zdjęcia, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich. 2. Autorzy nadesłanych zdjęć zobowiązują się do przeniesienia na Organizatora, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nagrodzonymi zdjęciami, na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Organizatora oraz na stronie internetowej www.krakowforyou.com. 3) publiczne wystawianie, 4) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 7. Postanowienia końcowe: 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad lub przedłużenia trwania konkursu, jak również zmiany terminu ogłoszenia jego wyników. 2. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników lub nadesłania zbyt małej liczby zdjęć, spełniających wymogi formalne. 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu fotograficznego pt. „Zrób zdjęcie z naszym logiem i wygraj weekend w Krakowie”. ZGŁOSZENIE KONKURSOWE Dane osobowe uczestnika Konkursu* Imię i nazwisko autora ................................................................................................................................................... Adres zamieszkania/siedziba ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Adres do korespondencji ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Numer telefonu kontaktowego ................................................................................................... E‐mail ....................................................................................................................................... * w przypadku współautorstwa oświadczenie zobowiązani są wypełnić wszyscy współautorzy. 1. Oświadczam, że jako zgłaszający pracę do udziału w konkursie jestem jej wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie w przypadku zdobycia nagrody w konkursie lub wystawy prac konkursowych. ………………………………………………………….. (podpis autora)