Zobowiązanie do zachowania poufności (wzór)

Transkrypt

Zobowiązanie do zachowania poufności (wzór)
GMINA PODDĘBICE
ul. Łódzka 17/21 99-200 Poddębice, tel.: +48 43 678 30 26, fax: +48 43 678 39 95, www.gmina.poddebice.pl
Załącznik
nr 2
KLAUZULA POUFNOŚCI DANYCH
Nazwa firmy (Wykonawcy):
Adres firmy (Wykonawcy):
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Urzędu
Miejskiego w Poddębicach, a w szczególności prowadzonej działalności oraz jakichkolwiek
danych technicznych lub ekonomicznych, w tym wszelkich informacji dotyczących stanu
faktycznego bądź prawnego budynku, wymagających sporządzenia świadectwa
charakterystyki energetycznej.
Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie.
Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie,
pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny dostępny sposób.
Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie informacji pracownikom podmiotu
zobowiązanego do zachowania tajemnicy, po uprzednim poinformowaniu tych osób
o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązaniu ich do zachowania
poufności.
Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
a) dostępnych publicznie;
b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
c) co do których uzyskano zgodę Urzędu Miejskiego w Poddębicach;
d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
, dnia
(miejscowość)
r.
(data)
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
____________________________________________________________________________________________________
Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na sporządzenie świadectwa
charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

Podobne dokumenty