w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w

Transkrypt

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w
ZARZĄDZENIE NR 4/2011
STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Nowej Wsi Wschodniej
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.1) ) ustalam:
§ 1. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Nowej Wsi
Wschodniej w roku 2011 wynosi 2.481,20 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt
jeden 20/100).
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce.
§ 3 . Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Starosta
Stanisław Kubeł
1)
Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219,
poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr
217, poz. 1427.
ID: KKUYY-FOYQD-MGSUL-ZVLYM-LOYSP. Podpisany.
Strona 1 / 1

Podobne dokumenty