KONFERENCJA REKTORÓW UCZELNI WARSZAWSKICH

Komentarze

Transkrypt

KONFERENCJA REKTORÓW UCZELNI WARSZAWSKICH
Studenci zagraniczni w Polsce 2013
Rola inicjatyw regionalnych w promocji uczelni
akademickich
Marek Krawczyk
Warszawa, 18 stycznia 2013 r.
Wzrost liczby studentów
zagranicznych na świecie 1975-2010
Studenci na świecie
4,1 mln studentów
obcokrajowców
177 mln studentów ogółem
w tym 2,3% obcokrajowców
Udział studentów zagranicznych w
ogólnej liczbie studentów w 2010 roku
Wzrost liczby studentów
zagranicznych w Polsce 2001-2011
W roku 2011/2012 studiowało w Polsce 1 764 060
studentów w tym 24 253 cudzoziemców.
Udział studentów cudzoziemców w
ogólnej liczbie studentów w Polsce w
roku akad.2011/2012 wyniósł 1,37%
1,37%
studenci ogółem
studenci cudzoziemcy
Udział studentów cudzoziemców w
ogólnej liczbie studentów w Warszawie
w roku akad.2011/2012 wyniósł 2,39%
2,39%
studenci ogółem
studenci cudzoziemcy
Udział studentów cudzoziemców
studiujących w Warszawie w ogólnej liczbie
studentów cudzoziemców w Polsce
26,9%
cudzoziemcy w Polsce
cudzoziemcy w Warszawie
W Warszawie studiuje obecnie 271 916 studentów co stanowi 15,4% ogółu studentów w Polsce
w tym 6503 cudzoziemców co stanowi 26,8% wszystkich cudzoziemców
Studenci cudzoziemcy w Warszawie
w latach 2004-2011
6 531
7 000
6 032
6 000
5 000
4 346
3 538
4 000
3 775
3 068
3 000
2 372
2 648
2 000
1 000
0
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Studenci obcokrajowcy w Warszawie
w latach 2004/05 – 2011/12
Rok akademicki
studenci
ogółem
w tym
cudzoziemcy
%
2004/2005
300 584
2 372
0,79
2005/2006
303 787
2 648
0,87
2006/2007
305 406
3 068
1,00
2007/2008
305 370
3 538
1,16
2008/2009
302 354
3 775
1,25
2009/2010
294 774
4 346
1,47
2010/2011
284 736
6 032
2,12
2011/2012
271 916
6 503
2,39
2012
200 265
6147
dane z 18 Uczelni t.j. 78,3%
3.07%
Współczynnik umiędzynarodowienia uczelni
warszawskich w latach 2004-2011
2,39
2,5
2,12
2
1,47
1,5
1,16
1,25
2012
3.07%
1,00
1
0,79
0,87
0,5
0
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
KONFERENCJA REKTORÓW
UCZELNI WARSZAWSKICH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Akademia Pedagogiki Specjalnej
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego
Chrześcijańska Akademia Teologiczna
Akademia Obrony Narodowej
Akademia Wychowania Fizycznego
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Szkoła Główna Handlowa
Wojskowa Akademia Techniczna
Politechnika Warszawska
Akademia Teatralna w Warszawie
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Odpowiedź uzyskano z 18 Uczelni, tj. 78,3 %, do których zwracaliśmy się
Akademia Pedagogiki Specjalnej
Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku
W APS studiuje obecnie 13 obcokrajowców.
W ostatnim roku ukończyły studia w APS trzy osoby.
Studenci polskiego pochodzenia:
Lp.
1.
2.
obywatelstwo
Białoruś
Białoruś
3.
Węgry
Razem studentów
Liczba
studentów
1
1
1
3
Studenci niepolskiego pochodzenia:
Lp.
obywatelstwo
1.
Białoruś
2.
Litwa
3.
Rosja
4.
Ukraina
5.
Ukraina
6.
Ukraina
7.
Ukraina
8.
Ukraina
9.
Ukraina
Razem studentów
Liczba
studentów
1
1
1
2
1
1
1
1
1
10
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku
W Akademii studiuje łącznie 87 studentów i doktorantów zagranicznych,
w tym:
- studentów – 72 osoby (z czego z programu Erasmus Mundus – 26 osób),
- doktorantów: 15 osób.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku
Liczba cudzoziemców w ASP:
•studia stacjonarne: 18 studentów (ogólna liczba studentów
stacjonarnych: 1129),
•studia niestacjonarne: 10 studentów (ogólna liczba studentów
niestacjonarnych: 397),
•cudzoziemcy studiujący w ASP w Warszawie w ramach Programu
Erasmus: 29 osób.
Akademia Leona Koźmińskiego
Szacuje się, że w roku akademickim 2012/2013 liczba studentów
międzynarodowych w ALK dobiegnie do 900 osób.
Kraje, z których pochodzą studenci-obcokrajowcy
(zaczynając od krajów z największą liczbą studentów ALK):
•Na studiach w j. polskim:
Ukraina, Białoruś, Wietnam, Niemcy, Rosja, Chiny, Hiszpania, Austria, Arabia
Saudyjska, Tunezja, Słowacja, Czechy, Armenia, Turcja.
•Na studiach w j. angielskim oraz programach międzynarodowych:
Ukraina, Białoruś, Niemcy, Chiny, Nigeria, USA, Francja, Gruzja, Wietnam, Arabia
Saudyjska, Indie, Kazachstan, Rosja, Bułgaria, Hiszpania, Iran, Serbia, Turcja, Włochy,
Austria, Bangladesz, Belgia, Brazylia, Chile, Holandia, Meksyk, Szwecja, Uzbekistan,
Wielka Brytania, Zambia, Peru, Azerbejdżan, Canada, Chorwacja, Dania, Finlandia,
Norwegia, Korea Południowa, Singapur, Słowenia, Japonia, Pakistan, Wenezuela.
Chrześcijańska Akademia Teologiczna
W ChAT nie studiują obcokrajowcy w ramach projektu Study in Warsaw.
W Uczelni studiuje 64 obcokrajowców:
•55 osób na jednolitych studiach magisterskich w tym:
- 39 osób na studiach stacjonarnych
(w ramach wymiany Erasmus - 2 osoby),
- 16 osób na studiach niestacjonarnych,
•8 osób to uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich,
•1 osoba jest słuchaczem studiów podyplomowych.
Akademia Obrony Narodowej
W roku akademickim 2012/2013 w AON studiuje 9 cudzoziemców:
- 7 z Ukrainy,
- 1 z USA,
- 1 z Azerbejdżanu.
Akademia Wychowania Fizycznego
W Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie studiuje:
• 64 cudzoziemców,
• 20 cudzoziemców w ramach programu Erasmus,
w sumie 84 osoby.
Uniwersytet Warszawski
Rok akademicki 2011/2012
• 52 101studentów
• 1 550studentów z zagranicy
• 25 programów w językach obcych
• 1 146 studentów programów obcojęzycznych
• 3 522 nauczycieli akademickich
• 115 nauczycieli akademickich – cudzoziemców
Politechnika Warszawska
• Rok akademicki 2011/2012
• 33 125 studentów
• 1 084 studentów z zagranicy
• 19 programów w językach obcych
• 1 269 studentów programów obcojęzycznych
• 2 409 nauczycieli akademickich
• 12 nauczycieli akademickich – cudzoziemców
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Rok akademicki 2011/2012
• 24 248 studentów
• 433 osoby studentów z zagranicy
• 5 programów w językach obcych
• 222 studentów programów obcojęzycznych
• 1 313 nauczycieli akademickich
• 8 nauczycieli akademickich – cudzoziemców
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
UKSW aktualnie nie bierze udziału w projekcie Study in Warsaw.
Wielu cudzoziemców odbywa jednak na Uczelni pełen cykl kształcenia.
Według stanu na dzień 30 listopada 2012 r., na UKSW kształci się:
217 cudzoziemców (z czego 40 osób to studenci studiów niestacjonarnych).
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Liczba studentów zagranicznych studiujących w SWPS:
•385 - pełny tok studiów,
•32 - tymczasowo studiujących.
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Wydział
Informatyki w
Warszawie
Informatyki w SNM w
Gdańsku
Warszawie
Grafiki w
Gdańsku
Zarządzania
Informacją
Kultury
Japonii
liczba
cudzoziemców
46
4
27
3
4
3
pierwszego
stopnia
39
4
23
3
4
3
4
10
3
1
3
1 rok
26
2 rok
6
6
2
3 rok
4
6
1
4 rok
3
1
drugiego stopnia
7
4
1 rok
4
4
2 rok
2
3 rok
1
trzeciego stopnia
3
3 rok
1
4 rok
2
jednolite mgr.
1
5 rok
1
ilość studentów
1652
395
789
149
250
procentowo
cudzoziemców
2,78%
1,01%
3,42%
2,01%
1,60%
171
suma
85
3406
1,75% 2,50%
Szkoła Główna Handlowa
Liczba studentów zagranicznych studiujących na SGH w roku akademickim 2011/2012: 791 osób
W tym:
I. studiujący na pełnych studiach w języku polskim i angielskim (licencjackich – 3 lata,
magisterskich – 2 lata) - 420 osoby:
- Europa - 88 osób
- reszta świata - 47 osób
(Arabia Saudyjska, Chiny, Etiopia, Indie, Izrael, Japonia, Kanada, Kazachstan, Kenia, Korea
Południowa, Maroko, Meksyk, Mongolia, Pakistan, Rosja, Taiwan, Turkmenistan, Turcja, USA,
Wietnam)
II. realizujący częściowe studia w SGH - 371 osób:
- Europa - 282 osób
- reszta świata - 89 osób
(Brazylia, Izrael, Chiny, Indie, Japonia, Kanada, Korea Płd, Meksyk, N. Zelandia, Peru, Singapur,
Tajwan, USA, Hong Kong)
Wojskowa Akademia Techniczna
W Wojskowej Akademii Technicznej, podjęło/odbywa kształcenie
łącznie 19 cudzoziemców
(Białoruś, Chorwacja, Litwa, Palestyna, Ukraina, Algieria)
Spośród nich jedynie dla 2 doktorantów językiem wykładowym
jest język angielski (odpłatne studia doktoranckie).
Pozostali studenci uczęszczają na zajęcia dydaktyczne prowadzone
w języku polskim (zajęcia bez odpłatności, na zasadach
określonych w ustawie PSW).
Akademia Teatralna w Warszawie
W Akademii Teatralnej studiuje
3 studentów z zagranicy.
Papieski Wydział Teologiczny
w Warszawie
Stan na dzień 30 listopada 2012 roku
Na PWTW studiuje 34 cudzoziemców
(w tym 26 na studiach stacjonarnych).
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Studenci studiów anglojęzycznych
przygotował p. Prof. Marek Kulus – Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
L.p. EUROPA
ED
1.
AUSTRIA
3
2.
DANIA
2
3.
FINLADIA
2
4.
FRANCJA
2
5.
HOLANDIA
1
6.
IRLANDIA
2
7.
NIEMCY
4
8.
NORWEGIA
9.
PORTUGALIA
69
1
10. ROSJA
2
11. SZWECJA
70
12. UKRAINA
2
13. WIELKA BRYTANIA
14
14. WŁOCHY
1
OGÓŁEM
175
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
POZA EUROPĄ
AFGANISTAN
ARABIA SAUDYJSKA
AUSTRALIA
CHINY
INDIE
IRAK
IRAN
IZRAEL
JAPONIA
KANADA
KOREA PŁD.
MALEZJA
MONGOLIA
NIGERIA
RPA
SRI LANKA
TAJWAN
TURCJA
USA
ZIMBABWE
OGÓŁEM
RAZEM
ED
1
65
3
1
1
5
2
3
3
42
1
132
1
1
4
1
8
2
26
1
303
478 studentów oddziału English Division II Wydziału Lekarskiego
4 studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
482 studentów
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Studenci zagraniczni studiujący w języku polskim
w języku polskim
L.p.
w języku polskim
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
EUROPA
BIAŁORUŚ
ALBANIA
NIEMCY
LITWA
ŁOTWA
ROSJA
UKRAINA
WIELKA
BRYTANIA
OGÓŁEM
Wydział
I Wydział II Wydział WNoZ Farmace
utyczny
17
5
2
4
0
1
4
0
4
1
1
1
0
1
0
1
2
3
2
1
1
34
0
9
4
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
POZA EUROPĄ
CHINY
IRAK
IZRAEL
JAPONIA
JORDANIA
KAMERUN
KAZACHSTAN
KENIA
KOREA PŁD.
MONGOLIA
PALESTYNA
SENEGAL
SYRIA
UZBEKISTAN
WIETNAM
OGÓŁEM
RAZEM STUDENTÓW 51 + 31 = 82
Wydział
I Wydział II Wydział WNoZ Farmace
utyczny
0
1
1
0
2
0
1
0
0
3
1
0
0
1
1
1
1
1
0
3
0
1
7
0
1
2
0
1
1
1
0
15
15
0
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny
przygotowała p. Prof. Bożena Werner – Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim
II Wydziału Lekarskiego
Łączna liczba studentów medycyny Oddziału Nauczania w Języku
Angielskim w roku akademickim 2012/2013 - 478.
W tym:
•Kurs 6- letni – 406 studentów
( I rok: 92, II rok: 49, III rok: 70, IV rok: 64, V rok: 54, VI rok:
77),
•Kurs 4-letni – 72 studentów
(I rok: 22, II rok: 12, III rok: 24, IV rok: 14)
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Program 6-letni rok akademicki 2012/2013
I rok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Afganistan
Arabia Saudyjska
Australia
Austria
Chiny
Dania
Finlandia
Francja
Holandia
Indie
Irak
Iran
Izrael
Japonia
Kanada
RAZEM
1
15
II rok
10
1
III rok
15
IV rok
6
1
V rok
7
1
VI rok
6
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
92
1
1
1
49
1
1
1
1
3
70
1
1
1
64
5
54
6
77
RAZEM
1
59
1
3
1
2
2
1
1
1
5
2
3
2
18
406
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Program 6-letni rok akademicki 2012/2013
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Malezja
Mongolia
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
RPA
Szwecja
Tajwan
Turcja
Ukraina
USA
Wielka Brytania
Włochy
Zimbabwe
RAZEM
I rok
II rok
III rok
IV rok
V rok
VI rok
RAZEM
33
15
14
1
33
25
11
1
17
1
9
10
1
7
5
18
1
1
12
1
1
8
1
131
1
3
66
1
1
4
67
4
2
2
14
6
1
1
1
6
1
1
1
5
1
92
8
2
8
25
1
1
1
49
4
3
1
1
2
1
70
64
1
3
54
77
406
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Szczegółowe zestawienie liczby studentów Kursu 4-letniego w roku 2012/2013:
I rok
II rok
2
III rok
IV rok
RAZEM
2
6
1
2
1
Arabia Saudyjska
2
2
Australia
1
3
Francja
1
4
Irlandia
1
5
Japonia
1
6
Kanada
6
7
Korea Płd
1
8
Malezja
9
Niemcy
10
Nigeria
11
Norwegia
12
Rosja
13
Sri Lanka
1
14
Szwecja
1
1
1
3
15
Tajwan
2
1
1
4
16
USA
Wielka Brytania
RAZEM
6
2
24
1
3
14
12
8
72
17
1
1
2
1
4
10
4
1
1
1
1
1
1
1
4
1
22
24
1
2
3
1
1
1
1
2
12
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Absolwenci Oddziału Nauczania w Języku Angielskim
w latach 1999-2012:
program 6-letni
program 4-letni
RAZEM
1999
9
9
2000
21
21
2001
23
23
2002
18
18
2003
15
15
2004
13
13
2005
5
5
2006
17
7
24
2007
19
15
34
2008
19
19
38
2009
27
12
39
2010
54
11
65
2011
46
26
72
2012
65
9
74
450
Zestawienie zbiorcze – KRUW (częściowo)
Lp.
Uczelnia
Liczba studentów
ogółem
Liczba
cudzoziemców
1.
Akademia Pedagogiki Specjalnej
6.688
13
2.
Akademia Humanistyczna im. A.
Gieysztora w Pułtusku
2.200
46 +
26 z ERASMUS
3.
Akademia Sztuk Pięknych
4.
Akademia Leona Koźmińskiego
5.
Chrześcijańska Akademia Teologiczna
6.
1.526
28 +
29 ERASMUS
Procentowy udział
0,19%
2,09%
3,27 % z
ERASMUS
1,83%
3,73% z
ERASMUS
7,33%
11% z wymianą
7,58%
726
440 +
220 wymiana
55
Akademia Obrony Narodowej
7.270
9
7.
Akademia Wychowania Fizycznego
5.935
64 +
20 ERASMUS
8.
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
52.000
1.550
0,1%
1,08%
1,42% z
ERASMUS
2,98%
16.031
217
1,35%
12.388
385 +
32 tymcz.
3,11%
3,37% z
ERASMUS
200.265
6.147
3.07%
9.
10.
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
PODSUMOWANIE
(na podstawie informacji
z
18 Uczelni,
tj. 78,3 % Uczelni członkowskich
KRUW)
6.000
Zestawienie zbiorcze – KRUW (częściowo)
Lp.
11.
Uczelnia
Polsko – Japońska Wyższa Szkoła
Technik Komputerowych
Liczba studentów
ogółem
Liczba
cudzoziemców
Procentowy udział
3.406
85
2,50%
12.
Szkoła Główna Handlowa
9.942
420 +
371 z ERASMUS
13.
Wojskowa Akademia Techniczna
Politechnika Warszawska
Akademia Teatralna
Papieski Wydział Teologiczny w
Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego
9.223
34.030
326
19
1.084
3
4,22%
7,96% z
ERASMUS
0,21%
3,19%
0,92%
667
34
5,10%
23.247
433
1,86%
8.660
482-ED (w tym 4
osoby English
Dentistry
Division) +
82 w jęz. pol.
14.
15.
16.
17.
18.
Warszawski Uniwersytet Medyczny
PODSUMOWANIE
(na podstawie informacji
z 18 Uczelni,
tj. 78,3 % Uczelni
członkowskich KRUW)
200.265
6.147
5,57%
0,95%
3.07%
Kraje, które wysyłają największą liczbę
studentów na uczelnie warszawskie
2011/2012
l.p.
kraj
liczba studentów
uczelnia - lider
1
Ukraina
1760
Łazarski
2
Białoruś
1189
UW
3
Hiszpania
301
UW
4
Rosja
233
UW
5
Turcja
189
Vistula, Łazarski
6
Szwecja
174
SGGW
7
Francja
162
ALK
8
Litwa
158
UW
9
Wietnam
148
UW
10
Chiny
147
PW
11
Niemcy
142
UW
12
Norwegia
117
WUM
13
Malezja
112
WUM
14
Kazachstan
96
UW
15
Arabia Saudyjska
86
WUM
Kraje, które wysyłają największą liczbę
studentów na uczelnie warszawskie
2011/2012
1800
1760
1600
1400
1189
1200
1000
800
600
400
301
233
189
200
174
162
158
148
147
142
117
112
96
86
a Sa
ud y
j sk a
Ara
bi
hsta
n
Kaz
ac
a
Mal
ezj
weg
ia
Nor
mcy
Nie
ny
Chi
Wi e
tnam
Li tw
a
ncj a
Fra
Sz w
ecj a
cja
Tur
ja
Ros
His z
p an
ia
Bi ało
r uś
Ukr
ai na
0
Najchętniej wybierane przez obcokrajowców
kierunki studiów w Warszawie w roku
2011/2012
Kierunki studiów
Zarządzanie
Stosunki międzynarodowe
Ekonomia
Kierunek lekarski
Filologia ogółem
Turystyka i rekreacja
Finanse i rachunkowość
Psychologia
Prawo
Teologia
Informatyka
Weterynaria
Politologia
Makrokierunek (elektronika i techniki informacyjne)
Europeistyka
Kulturoznawstwo
Na I roku studiów (podgrupa ekonomia i administracja)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Makrokierunek: International Business
Filologia polska
liczba studentów
976
746
558
% studentów
545
273
249
247
235
166
145
133
132
108
107
106
101
88
85
83
82
8,34%
4,18%
3,81%
3,78%
3,60%
2,54%
2,22%
2,04%
2,02%
1,65%
1,64%
1,62%
1,55%
1,35%
1,30%
1,27%
1,26%
14,94%
11,42%
8,54%
Mobilność studentów
10 krajów, które wysłały najwięcej studentów na studia i na praktyki w
roku 2010/2011 w programie Erasmus
Zródło: Statystyki FRSE program Erasmus
Mobilność studentów
10 krajów, które przyjęły najwięcej studentów w roku 2010/11 w
programie Erasmus
Źródło: Statystyki FRSE program Erasmus
Mobilność studentów - Polska
Wyjazdy polskich studentów w kolejnych latach w programie Erasmus
Źródło: Statystyki FRSE program Erasmus
Mobilność studentów - SGGW
ERASMUS MUNDUS
Wymiana informacji
ERASMUS MUNDUS
Wymiana informacji
ERASMUS MUNDUS
Korzyści z wymiany
ANKIETA
dla nauczycieli akademickich SGGW
ANKIETA
dla nauczycieli akademickich SGGW