Opis programu

Komentarze

Transkrypt

Opis programu
PROGRAM PROFILAKTYCZNY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
DOTYCZĄCY OGRANICZANIA PALENIA TYTONIU W SZ RP
NA LATA 2013 - 2016
Program został opracowany jako zintegrowane działania mające na celu ograniczanie
konsumpcji wyrobów tytoniowych w środowisku wojskowym, wśród żołnierzy,
pracowników wojska oraz ich rodzin, a także potencjalnych kandydatów na żołnierzy.
Problem
konsumpcji
tytoniu
wymaga
podjęcia
skonsolidowanych
czynność
profilaktycznych opartych na edukacji, współpracy ze specjalistami w tej dziedzinie oraz
monitorowania problemu i postępu prowadzonych działań.
Działania profilaktyczne realizowane w ramach programu:

Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki nikotynowej - przeprowadzenie
szkoleń, warsztatów i pogadanek nt. szkodliwości tytoniu,

Kształtowanie zachowań i postaw sprzyjających marginalizacji palenia tytoniu
i promujących zdrowy styl życia,

Udostępnianie informacji na temat pomocy medycznej i terapeutycznej
wspomagającej porzucenie nałogu osobom uzależnionym od tytoniu,

Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi zajmującymi się
problematyką tytoniową,

Opracowywanie oraz dystrybucja materiałów profilaktycznych dotyczących
palenia tytoniu.

Podobne dokumenty