remontu dachu budynku gimnazjum w kobylinie

Transkrypt

remontu dachu budynku gimnazjum w kobylinie
Załącznik nr 1
....................................., dnia ..........................
.......................................
.......................................
.......................................
(miejscowość)
nazwa i adres wykonawcy
nr tel./nr faxu
OFERTA
REMONTU DACHU BUDYNKU GIMNAZJUM W KOBYLINIE
1.
Oferuję realizację w/w prac zgodnie z następującym wyliczeniem:
Cena netto ........................ z ł + VAT ....... %, tj. ................. zł
Cena brutto ....................... z ł
Cena brutto słownie: ..................................................................................................
2.
3.
4.
5.
6.
Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją projektową oraz specyfikacją istotnych
warunków zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Oświadczam, że akceptuję projekt umowy i w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję
się do jej zawarcia w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
Oświadczam, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia do realizacji
podwykonawcom: .............................................................................................................................
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
.............................................................
(podpis osób uprawnionych)

Podobne dokumenty