Regulamin Samorzadu Uczniowskiego 2014

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Samorzadu Uczniowskiego 2014
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
1. W Szkole Podstawowej Nr 316 działa Samorząd Uczniowski klas I -VI w poziomach
I - III ,IV -VI zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd jest formą organizacji rówieśniczej funkcjonującą na demokratycznych
zasadach współżycia między uczniami.
3. Realizuje podstawowe cele o charakterze wychowawczym i społecznym:
o współpracy,
o bezinteresownej życzliwości,
o solidarności grupowej,
o odpowiedzialności za innych i siebie,
o reprezentowania interesów grupy,
o wzajemnej kontroli,
o oceny pracy i jej efektów.
4. Działalność Samorządu polega na integracji:
o nauki poprzez przyswajanie wartości i norm postępowania, naukę
decydowania, zdobywanie wiedzy o zespołowym działaniu, o pracy dla
siebie i rówieśników, dla szkoły i środowiska, o zabawy poprzez organizację
i uczestnictwo w imprezach o charakterze rozrywkowym,
5. Samorząd działa poprzez swoich przedstawicieli wybieranych podczas corocznych
wyborów w poziomach klas I - III, IV - VI
Wybory są : wolne, równe, pośrednie i tajne,
o wybory przeprowadza specjalnie wyłoniona komisja wyborcza w ciągu dwóch
pierwszych tygodni września,
o każda klasa wysuwa po trzech kandydatów na zebranie wyborcze, o w
wyborach musi wziąć udział 2/3 zgłoszonych przedstawicieli klasowych
zwanych dalej wyborcami,
o wybory wygrywa osoba, która uzyskała 50% wszystkich głosów + l, o
wyborcy wybieraj ą także spośród siebie w głosowaniu tajnym 4 osoby do
Zarządu Samorządu.
6. Przewodniczący i Zarząd:
o opracowuj ą strukturę, zasady działania i kompetencję Samorządu,
o kierują bieżącą pracą Samorządu,
o reprezentują społeczność uczniowską przed Dyrekcją Szkoły, Radą
Pedagogiczną, Radą Rodziców i pracownikami administracyjno technicznymi.
7. Kadencja Samorządu trwa od wyborów do końca roku szkolnego.
8. Zmiany w Regulaminie Samorządu może dokonać wyłącznie zgromadzenie
uczniowskie w skład którego wchodzi Przewodniczący, Zarząd i po jednym
przedstawicielu z klas I-VI.
Nauczyciel powołany przez Radę Pedagogiczną zwany Opiekunem Samorządu stwarza
uczniom warunki sprzyjające rozwojowi samorządności w szkole.

Podobne dokumenty