tutaj - Preston Publishing

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Preston Publishing
Włoski w tłumaczeniach
gramatyka
1
Katarzyna Foremniak
Preston Publishing
www.prestonpublishing.pl
Recenzje:Alicja Paleta (Uniwersytet Jagielloński)
Laura Quercioli Mincer (Università di Genova)
Konsultacja merytoryczna: Karolina Kowalcze (Università di Genova)
Korekta: Maria Chiara Demurtas (Università di Cagliari)
Stefano Redaelli (Uniwersytet Warszawski)
Lektorzy:Patryk Bartoszewski
Stefano Redaelli
Skład i opracowanie graficzne: EFRA
Ilustracja na okładce: Jolanta Kozłowska
Realizacja nagrań: Filip Górski
Preston Publishing
www.prestonpublishing.pl
Wydawca: Preston School & Publishing
ul. Kolejowa 45A/99, 01-210 Warszawa
e-mail: [email protected];
www.prestonpublishing.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji
jest zabronione bez pisemnej zgody autora i wydawcy. Zabrania się jej publicznego udostępniania
w Internecie oraz odsprzedaży.
Design, Concept & Layout © Preston School & Publishing 2015
© Copyright by Preston School & Publishing 2015
Indice
Od autorki..................................................................................................................................................................5
Wymowa..................................................................................................................................................................... 7
Unità 1
Frasi utili
Przydatne wyrażenia.............................................................................................................................................. 8
Unità 2
Il verbo essere
Czasownik być.........................................................................................................................................................12
Unità 3
Sostantivi maschili e femminili. Articoli determinativi
Rzeczowniki męskie i żeńskie. Rodzajniki określone...................................................................................16
Unità 4
I verbi regolari in -are
Czasowniki regularne zakończone na -are.....................................................................................................20
Unità 5
I verbi regolari in -ere
Czasowniki regularne zakończone na -ere......................................................................................................24
Unità 6
I verbi regolari in -ire
Czasowniki regularne zakończone na -ire.......................................................................................................28
Unità 7
Domande e risposte
Pytania i odpowiedzi.............................................................................................................................................32
Unità 8
Numerali cardinali
Liczebniki główne...................................................................................................................................................36
Unità 9
Articoli indeterminativi e partitivi
Rodzajniki nieokreślone i cząstkowe............................................................................................................... 40
Unità 10
Il verbo avere
Czasownik mieć...................................................................................................................................................... 44
Unità 11
Aggettivi
Przymiotniki............................................................................................................................................................ 48
Unità 12
Uso di molto, tanto, poco, troppo e tutto
Użycie molto, tanto, poco, troppo i tutto...........................................................................................................52
Unità 13
Il verbo essere nei costrutti c’è e ci sono
Czasownik być w konstrukcjach c’è i ci sono....................................................................................................56
Unità 14
Verbi irregolari andare, venire e fare
Czasowniki nieregularne andare, venire i fare.................................................................................................60
Unità 15
Verbi irregolari 1
Czasowniki nieregularne 1................................................................................................................................. 64
Unità 16
Verbi irregolari 2
Czasowniki nieregularne 2..................................................................................................................................68
Unità 17
Verbi modali: dovere, potere, volere, sapere
Czasowniki modalne: musieć, móc, chcieć, umieć...........................................................................................72
Unità 18
Espressioni di tempo
Określenia czasu....................................................................................................................................................76
Unità 19
Verbi riflessivi
Czasowniki zwrotne..............................................................................................................................................80
Unità 20
Aggettivi e pronomi possessivi
Przymiotniki i zaimki dzierżawcze.................................................................................................................... 84
Unità 21
Sostantivi irregolari
Rzeczowniki nieregularne....................................................................................................................................88
Unità 22
Aggettivi dimostrativi. Aggettivi bello e buono
Przymiotniki wskazujące. Przymiotniki bello i buono ..................................................................................92
Unità 23
Preposizioni a, da, di, in, fra/tra
Przyimki a, da, di, in, fra/tra..................................................................................................................................96
Unità 24
Altre preposizioni e locuzioni preposizionali
Inne przyimki oraz wyrażenia przyimkowe................................................................................................. 100
Unità 25
Preposizioni articolate 1
Przyimki z rodzajnikami 1................................................................................................................................. 104
Unità 26
Preposizioni articolate 2
Przyimki z rodzajnikami 2................................................................................................................................. 108
Unità 27
Pronomi diretti
Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego.......................................................................................112
Unità 28
Pronomi indiretti
Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego........................................................................................116
Unità 29
Modo imperativo 1
Tryb rozkazujący 1...............................................................................................................................................120
Unità 30
Modo imperativo 2
Tryb rozkazujący 2...............................................................................................................................................124
Unità 31
Ne e le espressioni di quantità
Ne i określenia ilości............................................................................................................................................128
Unità 32
Espressioni di frequenza
Określenia częstotliwości................................................................................................................................. 132
Unità 33
Usi del verbo stare
Konstrukcje z czasownikiem stare.................................................................................................................. 136
Unità 34
Congiunzioni
Spójniki.................................................................................................................................................................. 140
Unità 35
Locuzioni
Wyrażenia............................................................................................................................................................. 144
Unità 36
Ripasso
Powtórzenie......................................................................................................................................................... 148
Od autorki
Drogi Czytelniku,
książka, którą masz przed sobą, to pierwsza część serii do nauki języka włoskiego Włoski
w tłumaczeniach. Gramatyka. Zaczynamy od samego początku, nie musisz jeszcze niczego
umieć, wystarczy Twoja chęć do nauki. Chciałabym, żeby ta nauka była dla Ciebie radością –
taką, jaką mnie sprawia używanie i słuchanie języka włoskiego.
Kurs Włoski w tłumaczeniach możesz wykorzystać podczas samodzielnej pracy. Polegać ona
będzie na ćwiczeniu gramatyki i słownictwa przez tłumaczenie zdań oraz na ćwiczeniu wymowy
i rozumienia ze słuchu dzięki dołączonej płycie z nagraniami. Treść podręcznika to zdania
przydatne w codziennej komunikacji, brzmiące naturalnie i używane przez Włochów, ale też
sprawdzone pułapki językowe, które pomogą, zapobiec najczęściej popełnianym przez Polaków
błędom. Układają się one w kurs pozwalający opanować gramatykę i słownictwo języka włoskiego na poziomie A1.
Struktura podręcznika i metoda nauki
Książka składa się z 36 rozdziałów (35 merytorycznych i jednego powtórkowego). Jedno zagadnienie gramatyczne to zwykle jeden rozdział, czasem tylko – jeśli temat jest bardziej złożony
i warto poświęcić mu więcej uwagi – dzielone jest na dwie części. Twoje zadanie będzie polegało
na tłumaczeniu zdań – ułożonych tak, żebyś prócz gramatyki poznawał też przydatne słownictwo. Na jeden rozdział przypada 36 przykładów: po lewej stronie znajdziesz ich wersję polską,
po prawej zaś – włoską. Łatwo możesz więc ćwiczyć, zakrywając wybraną stronę i mierząc się
samodzielnie z przekładem. Pomocą będą Ci służyły wskazówki – umieszczone zawsze z brzegu
prawej strony (łatwo je zakryć, ale też łatwo odszukać, gdy czujesz, że powodzenie przekładu jest
zagrożone). Znajdziesz tam tabele odmian czasowników, przestrogi przed typowymi błędami,
podpowiedzi dotyczące kontekstów użycia, a także listy przydatnych wyrażeń.
Każdy przykład to odrębne zadanie tłumaczeniowe, nie dialogi, łatwo więc możesz dzielić je na
porcje – dostosowane do Twoich potrzeb, chęci i czasu. Taki układ treści pozwolił też zebrać
zdania i wyrażenia najczęściej używane w życiu codziennym, bez konieczności układania ich
w podręcznikowy, siłą rzeczy sztuczny dialog. Jeśli jednak uważnie będziesz śledził treść książki,
zauważysz, że ma ona swoich bohaterów, a poszczególne przykłady mogą układać się w historie.
Kurs audio MP3
Do podręcznika dołączona jest płyta z nagraniem wszystkich zdań tak, żebyś mógł usłyszeć, jak
brzmią wypowiadane przez rodowitego użytkownika języka. Z nagrań możesz korzystać w różny
sposób. Mogą one towarzyszyć pracy z podręcznikiem: na płycie usłyszysz zdania po polsku,
a po chwili ich włoską wersję – masz zatem czas, by stawić czoła zadaniu przekładowemu.
Możesz też słuchać płyty bez zerkania do książki, by ćwiczyć rozumienie ze słuchu i oswajać się
z melodią języka włoskiego. Przyda się do tego druga część płyty – zdania w wersji włoskiej, bez
polskiego tłumaczenia.
Dla kogo jest ta książka?
Z podręcznika możesz korzystać podczas samodzielnej nauki – dzięki nagraniom poznasz prawidłową wymowę, a wskazówki towarzyszące zdaniom do przetłumaczenia pozwolą Ci zrozumieć
i opanować zagadnienia gramatyczne. Książka może też jednak być uzupełnieniem tradycyjnych
kursów językowych, a także nauki w szkole lub na uniwersytecie. Uczniom uporządkowane tematy
gramatyczne mogą przydać się do powtórek przed sprawdzianami i egzaminami (maturalnymi, ale
też językowymi: CELI, CILS, PLIDA), nauczycielom mogą być pomocne podczas planowania zajęć
i opracowywania materiałów dydaktycznych. Wreszcie – Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka będzie
dobrym sposobem na powrót do dawnych umiejętności dla tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie
nieużywany od lat język.
Pamiętaj o systematyczności – nauka nie musi trwać długo, nie musisz pobić rekordu w liczbie zdań
przetłumaczonych za jednym razem, ale warto poświęcić na nią czas codziennie. Pamiętaj też, że
nie chodzi o nauczenie się zaproponowanych zdań na pamięć – to przykłady skonstruowane tak,
żebyś przyswoił najważniejsze struktury językowe, opanował przydatne wyrażenia i poznał melodię
języka włoskiego.
Powodzenia! In bocca al lupo!
Katarzyna Foremniak
przeczytaj lub
posłuchaj
zapisz
tłumaczenie
sprawdź
odpowiedzi
posłuchaj
wymowy
wskazówki
i objaśnienia
Wymowa
CD: ścieżka 73
Samogłoski
Włoskie samogłoski wymawiamy podobnie jak polskie. Brak wśród nich samogłosek nosowych oraz
polskiego /y/ – Włoch wymówi je jak nasze /i/.
Spółgłoski
c
c+e
c+i
ch
g
g+e
g+i
gh
gli
gn
h
wymawiamy jak polskie /k/, o ile nie stoi po nim samogłoska /e/ ani /i/
Petrarca
wymawiamy jak dźwięk między polskim /cz/ a /ć/
Da Vinci
Botticelli
wymawiamy jak /k/
cch wymówimy jak /kk/
wymawiamy jak polskie /g/, o ile nie stoi po nim samogłoska /e/ ani /i/
sc + e
sc + i
v
z
Galileo Galilei
wymawiamy jak dźwięk między polskim /dż/ a /dź/
Gepetto
Giorgia
wymawiamy jak polskie /g/
Lamborghini
Alighieri
wymawiamy jak zmiękczone polskie /li/; najłatwiej zrobić to, zbliżając
środek języka do podniebienia
wymawiamy jak polskie /ń/
pomijamy w wymowie, np. ho ‘mam’ wymówimy jak /o/; Włosi nie odczytują tej spółgłoski także w wyrazach obcych ani w nazwach własnych
•
s
Machiavelli
macchiato
•
wymawiamy jak /z/, jeśli znajduje się między dwiema samogłoskami
lub przed spółgłoską dźwięczną, np. Monalisa
w pozostałych kontekstach wymawiamy je jak polskie /s/, np. Saviano,
Berlusconi
Castiglione
Benigni
hotel
Honda
Halloween
Monalisa
Saviano
Berlusconi
wymawiamy jak dźwięk między polskim /sz/ a /ś/
Gramsci
wymawiamy jak polskie /w/
wymawiamy bezdźwięcznie jak polskie /c/, np. Sforza, lub dźwięcznie
jak /dz/, np. Zegna.
Vivaldi
Sforza
Zegna
Pavarotti
Spółgłoski podwójne wymawiamy, przedłużając dźwięk, wyraźnie dłużej niż pojedyncze. Cannavaro
Akcent
W języku włoskim akcent jest swobodny. Oznacza to, że nie jest tak regularny jak w polszczyźnie i padać
może na różne sylaby w wyrazie. To między innymi dzięki niemu język ten wydaje nam się tak melodyjny.
Akcent graficzny – oznaczany kreseczką nad samogłoską – pojawia się tylko w wyrazach akcentowanych
na ostatnią sylabę, np. caffè ‘kawa’, felicità ‘szczęście’, tiramisù, oraz w niektórych wyrazach jednosylabowych, np. è ‘jest’, lì ‘tam’. Nad a, i, o, u będzie on zawsze skierowany w lewo: città ‘miasto’, sì ‘tak’, metrò
‘metro’, più ‘więcej’; nad e może mieć różny kierunek: tè ‘herbata’, perché ‘dlaczego’.
1 Frasi utili
1.
Dzień dobry!
2.
Dzień dobry [po południu]/Dobry wieczór!
3.
Cześć [na powitanie i pożegnanie]!
4.
Witajcie!
5.
Jak się masz?
6.
Dobrze, dziękuję. A ty?
7.
Ja też mam się świetnie.
8.
Do widzenia!
9.
Do zobaczenia!
10.
Na razie [dosł.: Do potem]!
11.
Dobrego dnia/wieczoru!
12.
Dobranoc!
13.
Słodkich snów [dosł.: Snów ze złota]!
14.
Przepraszam.
15.
Przykro mi.
16.
Przepraszam [gdy chcę przejść]!
17.
Proszę.
18.
Słucham [gdy odbieram telefon].
8 Frasi utili
Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 1
Indicazioni
1.
Buongiorno!
2.
Buona sera!
3.
Ciao!
4.
Benvenuti!
5.
Come stai?
6.
Bene, grazie. E tu?
7.
Anch’io sto benissimo.
8.
Arrivederci!
9.
Ci vediamo!
10.
A dopo!
11.
Buona giornata/serata!
12.
Buonanotte!
13.
Sogni d’oro!
14.
Scusa./Scusi.
15.
Mi dispiace.
16.
Permesso!
W tym rozdziale przedstawione zostały najbardziej
przydatne wyrażenia i zwroty używane
w mowie codziennej.
Formą półformalnego powitania, bardziej oficjalną
niż Ciao!, ale mniej niż Buongiorno! , jest Salve!. Możemy
tak powiedzieć do osoby, z którą nie jesteśmy na ty,
np. Salve, professore!. Tę formę powitania często usłyszymy
również, wchodząc do sklepu.
Buon giorno można także zapisać rozłącznie, lepiej widać
wówczas budowę tego pozdrowienia:
buon ‘dobry’ + giorno ‘dzień’. W ten sposób możemy
też życzyć komuś dobrego dnia.
Gdy chcemy bardzo za coś podziękować, powiemy
Grazie tante, dosł. ‘Wiele podziękowań’,
lub Grazie mille, dosł. ‘Tysiąc podziękowań’.
Tę wersję usłyszymy od Włochów rzadziej, ale możemy
również odpowiedzieć: Sto male, czyli ‘Czuję się źle’ albo
Così così – ‘Tak sobie’.
Możemy też powiedzieć A presto!, czyli
‘Do zobaczenia wkrótce’.
Scusa powiemy do osoby, z którą jesteśmy na ty;
scusi – do tego, z kim jesteśmy na pan/pani.
Prego powiemy, podając coś komuś, ustępując komuś
17.
Prego.
18.
Pronto?
www.PrestonPublishing.pl
miejsca. Gdy o coś prosimy, powiemy
Per favore ‘Poproszę’.
Unità 1 Przydatne wyrażenia 9
3 Sostantivi maschili e femminili. Articoli
1.
Kot jest czarny, a kotka – biała.
2.
Pizza margherita jest bardzo dobra.
3.
Dziewczyna jest z Wenecji.
4.
Dziewczynka jest mała.
5.
Makaron jest zimny, a zupa – za gorąca.
6.
Woda jest za zimna.
7.
Hotel jest bardzo drogi.
8.
Zegar/zegarek jest zepsuty!
9.
Olej i czosnek są w lodówce.
10.
(Ten) chłopak jest Włochem.
11.
Chłopczyk jest mały.
12.
Książka jest interesująca.
13.
Wujek i ciocia są na wakacjach we Włoszech.
14.
Proszę, oto plecak i torba.
15.
Panie już tu są!
16.
Okna są zamknięte czy otwarte
[dosł.: lub otwarte]?
17.
Krzesła są ładne, ale stoły brzydkie.
18.
Dzisiaj muzea są zamknięte.
16 Sostantivi maschili e femminili. Articoli determinativi
Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 1
determinativi
1.
Il gatto è nero e la gatta, bianca.
2.
La (pizza) margherita è molto buona.
3.
La ragazza è di Venezia.
4.
La bambina è piccola.
5.
La pasta è fredda e la zuppa, troppo calda.
6.
L’acqua è troppo fredda.
7.
L’albergo è molto caro.
8.
L’orologio è rotto.
9.
L’olio e l’aglio sono in frigo.
Indicazioni
Rzeczowniki włoskie mają rodzaj żeński lub męski. Brak
rodzaju nijakiego. Do ich rozróżnienia służą rodzajniki:
• określone (gdy mowa o czymś znanym, konkretnym
lub tam, gdzie po polsku użylibyśmy zaimka ‘ten’, ‘ta’, ‘to’)
• nieokreślone (gdy wspominamy o czymś po raz
pierwszy lub tam, gdzie po polsku powiedzielibyśmy
‘jakiś’, ‘jakaś’, ‘jakieś’).
W tym rozdziale przyjrzymy się rodzajnikom określonym.
Rzeczowniki żeńskie rozpoczynające się od spółgłoski
poprzedza rodzajnik la, np. la pizza ‘pizza’, la donna
‘kobieta’, la signora ‘pani’.
Rzeczowniki rozpoczynające się od samogłoski,
zarówno żeńskie, jak i męskie, poprzedza rodzajnik l’, np.
l’arancia (r.ż.) ‘pomarańcza’, l’ombra (r.ż.) ‘cień’; l’uomo (r.m.)
‘mężczyzna’, l’armadio (r.m.) ‘szafa’.
Rzeczowniki męskie rozpoczynające się od spółgłoski
najczęściej mają rodzajnik il, np. il ragazzo ‘chłopak’,
il vino ‘wino’, il bacio ‘całus’.
10.
Il ragazzo è italiano.
Rodzajnik lo poprzedza rzeczowniki męskie rozpoczynające się od:
11.
Il bambino è piccolo.
s + spółgłoska – lo sbaglio ‘pomyłka’
Il libro è interessante.
gn – lo gnocco (rodzaj włoskiej kluski)
z – lo zaino ‘plecak’
ps – lo psicologo ‘psycholog’
12.
x – lo xilofono ‘ksylofon’
13.
Lo zio e la zia sono in vacanza in Italia.
y – lo yogurt ‘jogurt’.
Ecco oznacza ‘oto’. Używamy go podobnie jak w pol-
14.
Prego, ecco lo zaino e la borsa.
15.
Le signore sono già qui!
16.
Le finestre sono chiuse o aperte?
17.
Le sedie sono belle, ma i tavoli sono brutti.
18.
Oggi i musei sono chiusi.
www.PrestonPublishing.pl
skim, gdy kogoś przedstawiamy lub gdy komuś
coś podajemy.
W liczbie mnogiej wszystkie rzeczowniki żeńskie mają
rodzajnik le, np.: la pizza – le pizze, l’acqua – le acque.
Żeńska końcówka rzeczownika -a w liczbie mnogiej
zmienia się w -e.
Rzeczowniki męskie zakończone na -o przyjmują
w lm. końcówkę -i.
Rodzajnik il zmienia się w i, np. il tavolo – i tavoli.
Przymiotniki również zmieniają końcówki w lm., np.
bella – belle (r.ż.); brutto – brutti (r.m.). Więcej o odmianie
przymiotników – w rozdziale 11.
Unità 3 Rzeczowniki męskie i żeńskie. Rodzajniki określone 17
Rzeczowniki męskie i żeńskie. Rodzajniki określone
19.
Spaghetti jest [dosł.: są] pyszne!
20.
Włosi są sympatyczni.
21.
Polacy też są bardzo sympatyczni!
22.
Chłopcy są już gotowi, ale dziewczyny
jeszcze nie.
23.
Bilety nie są bardzo drogie.
24.
Klucze są tutaj.
25.
Państwo Rossi znów się spóźniają.
26.
Proszę, oto książki i zeszyty.
27.
Kawa z cukrem czy bez?
28.
Józef jest lekarzem,
natomiast Stefan – śpiewakiem.
29.
Jesteś nauczycielem/nauczycielką?
30.
(Od) teraz jesteście mężem i żoną.
31.
Cześć, mamo! To ja Józef!
32.
Kochanie, jesteś już w domu?
33.
Skarbie, gdzie jesteś?
34.
Gdzie jest łazienka?
35.
Łazienka jest na lewo/na prawo.
36.
Wystarczy! Studenci są już zmęczeni.
18 Sostantivi maschili e femminili. Articoli determinativi
Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 1
Wskazówki
19.
Gli spaghetti sono buonissimi!
20.
Gli italiani sono simpatici.
21.
Anche i polacchi sono molto simpatici!
22.
I ragazzi sono già pronti, ma le ragazze
ancora no.
23.
I biglietti non sono molto cari.
Męskie rodzajniki l’ i lo zastąpi w lm. gli, np.
lo zaino ‘plecak’ – gli zaini ‘plecaki’.
Lo spaghetto ‘pojedyncza nitka spaghetti’ – gli spaghetti
‘nazwa potrawy’. W języku włoskim nazwy potraw
z makaronem mają liczbę mnogą. Podobnie le lasagne,
le tagliatelle.
Spójnik anche ‘też’ stoi zwykle przed rzeczownikiem,
zaimkiem lub przymiotnikiem, do którego się odnosi.
Rzeczowniki i przymiotniki zakończone na -e mogą być
zarówno żeńskie, jak i męskie, np. la chiave (r.ż.) ‘klucz’,
il signore (r.m.) ‘pan’. Jedne i drugie w liczbie mnogiej przyjmą
końcówkę -i: le chiavi ‘klucze’, i signori ‘panowie/państwo’.
24.
Le chiavi sono qui.
25.
I signori Rossi sono di nuovo in ritardo.
26.
Prego, ecco i libri e i quaderni.
27.
Il caffè con lo zucchero o senza?
28.
Giuseppe è medico, invece Stefano è cantante.
29.
Sei insegnante?
30.
Siete ora marito e moglie.
31.
Ciao, mamma! Sono io, Giuseppe!
32.
Amore, sei già a casa?
33.
Tesoro, dove sei?
34.
Dove è il bagno?
35.
Il bagno è a sinistra/a destra.
36.
Basta! Gli studenti sono già stanchi.
www.PrestonPublishing.pl
Rodzajnik pomijamy, gdy używając czasownika essere,
podajemy swój zawód lub mówimy, kim jesteśmy.
Wyraz cantante oznaczać może również piosenkarza.
Niektóre nazwy zawodów mają jednakową postać
dla rodzaju męskiego i żeńskiego, np. insegnante to
zarówno ‘nauczyciel’, jak i ‘nauczycielka’. Podobnie
cantante: il cantante ‘śpiewak/piosenkarz’ i la cantante
‘śpiewaczka/piosenkarka’.
Więcej o rzeczownikach w rozdziale 21.
Rodzajnik pomijamy też wtedy, gdy rzeczownik użyty
jest w wołaczu.
Nowe słówka
Rozdział 3 Rzeczowniki męskie i żeńskie. Rodzajniki określone 19
Wejdz na wyzszy
poziom
Zamów część drugą!
Zawiera zagadnienia takie jak:
czasy przeszłe –
passato prossimo i imperfetto
czas przyszły – futuro semplice
stopniowanie przymiotników
tworzenie przysłówków
i wiele innych
Tej oraz innych książek językowych szukaj
w księgarni internetowej wydawnictwa:
www.prestonpublishing.pl
Sprawdź!
Wyjątkowe podręczniki, które pozwolą Ci
szybko i z łatwością opanować języki obce.
Preston Publishing
www.prestonpublishing.pl
Włoski
w tłumaczeniach
Gramatyka
Chcesz opanować podstawy języka włoskiego
i od samego początku nauki wyćwiczyć
umiejętność mówienia?
Jeżeli tak, podręcznik, który właśnie trzymasz
w rękach, jest doskonałym wyborem.
Jest to książka wymarzona dla samouków. Może
również stać się uzupełnieniem tradycyjnych
kursów językowych, nauki w szkole lub na
uniwersytecie. Uczniom pomoże przygotować
się do egzaminów, nauczycielom – ułatwi
opracowanie materiałów na zajęcia.
1
setki zdań i wyrażeń przydatnych
na co dzień, ułożonych według zagadnień
gramatycznych, od najłatwiejszych
do coraz bardziej skomplikowanych
przystępne wskazówki do zdań, ułatwiające
zrozumienie zasad gramatycznych
płyta CD (mp3) z ponad 5-godzinnym
kursem audio, który pomoże ćwiczyć wymowę i ułatwi prawidłowe konstruowanie zdań
jasny, nowatorski i logiczny układ stron,
który zachęci do regularnej, skutecznej
i – co nie mniej ważne – przyjemnej nauki
Włoski w tłumaczeniach w sposób łatwy i przejrzysty przedstawia podstawy gramatyki oraz bogate repertorium
leksykalne i frazeologiczne. Początkujący – ale również ten, kto już opanował język włoski – znajdzie na tych stronach
przydatny i interesujący przegląd zagadnień gramatycznych opracowanych dla Polaków, a także bardzo szeroki zasób
aktualnych i używanych na co dzień wyrażeń, niezbędnych do zagłębienia się w mare magnum języka obcego.
Laura Quercioli Mincer (Università di Genova)
Jedyne takie książki na rynku!
POLUB
NAS NA
WŁOSKI
W TŁUMACZENIACH
Preston Publishing
www.prestonpublishing.pl
Serie książek w tłumaczeniach
do innych języków w wersji
drukowanej i elektronicznej
zamów na stronie
www.prestonpublishing.pl
lub telefonicznie: 22 857 01 48

Podobne dokumenty