O rejestracji REACH - ECHA

Transkrypt

O rejestracji REACH - ECHA
DOWNSTREAM
USERS
O rejestracji REACH
Porady dla użytkowników chemikaliów odnoszące się do
rozporządzeń REACH/CLP
ECHA-16-A-19-PL
Rozporządzenie REACH (WE) 1907/2006 obejmuje wymaganie rejestracji, które może mieć znaczny wpływ
na użytkowników chemikaliów. W tym arkuszu opisano, co mogą zrobić dalsi użytkownicy, aby chronić swoją
działalność gospodarczą.
CO TO JEST REJESTRACJA REACH?
REACH wymaga od producentów lub importerów substancji oceny zagrożeń i potencjalnego ryzyka
związanego z substancją, zdefiniowania warunków bezpiecznego stosowania oraz udokumentowania
wyników w dokumentacji rejestracyjnej wysyłanej do ECHA. Wymaganie dotyczy większości substancji (oraz
substancji w mieszaninach) produkowanych lub importowanych w ilości powyżej 1 tony na rok, z pewnymi
wyjątkami. Wyjątki obejmują substancje, które podlegają innym przepisom, takie jak leki i środki biobójcze
oraz naturalnie występujące substancje.
Rejestrację istniejących chemikaliów rozpoczęto od 2010 roku. Substancje najbardziej niebezpieczne
i produkowane w największych ilościach zostały już zarejestrowane. Kolejny i ostatni termin rejestracji
upływa 31 maja 2018 r. i dotyczy substancji produkowanych lub importowanych w ilościach 1-100 ton na
rok. Rejestracja jest znaczącym przedsięwzięciem, szczególnie dla ilości powyżej 10 ton na rok i rejestrujący
powinni obecnie podjąć działania w związku z REACH 2018.
CO TO OZNACZA DLA FIRMY STOSUJĄCEJ CHEMIKALIA?
Jeżeli firma w Twoim łańcuchu dostaw jest zobligowana do zarejestrowania substancji, będzie mogła
nadal dostarczać substancję lub mieszaninę po upływie maja 2018 r. tylko wtedy, gdy substancja zostanie
zarejestrowana. Podejmij stosowne kroki teraz, aby chronić swoją działalność gospodarczą.
1. Określ substancje o zasadniczym znaczeniu dla swojej działalności gospodarczej
• Przyjrzyj się substancjom w składnikach i materiałach stosowanych w trakcie procesu, które
są krytyczne dla Twojej działalności gospodarczej. Obejmują one substancje same w sobie, w
mieszaninach i zawarte w stosowanych przez Ciebie wyrobach.
2. Sprawdź, czy substancje zostały już zarejestrowane w Twoim łańcuchu dostaw
• W przypadku chemikaliów niebezpiecznych numer rejestracji powinien znajdować się na karcie
charakterystyki. W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą.
3. W przypadku substancji, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w Twoim łańcuchu dostaw zapytaj
dostawców o ich zamiary
• Możesz też sprawdzić bazy danych ECHA. Baza danych dotyczących rejestracji pokazuje substancje,
które zostały zarejestrowane.
4. Jeżeli dostawca zamierza rejestrować substancję, sprawdź, czy rejestracja będzie obejmowała Twoje
zastosowanie.
• Skontaktuj się z organizacją branżową, ponieważ może ona koordynować te działania w imieniu
swoich członków i przekazywać dostawcom informacje na temat typowych zastosowań w całej
branży.
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu
5. Jeżeli substancja nie będzie rejestrowana przez dostawcę, poszukaj dostawców alternatywnych
• Możesz odszukać firmy, które już zarejestrowały substancję, na stronie internetowej ECHA, jeżeli
nie zwróciły się one o zarachowanie anonimowości.
6. Jeżeli substancja mogła nie być zarejestrowana przez żadnego dostawcę, rozważ import bezpośredni
• Musisz zarejestrować substancję, jeżeli importujesz więcej niż jedną tonę na rok. Wymogi związane
z rejestracją są mniej restrykcyjne w odniesieniu do ilości nieprzekraczającej 10 ton rocznie.
• Zwróć się do dostawcy spoza UE, czy zamierza wyznaczyć firmę będącą „jedynym
przedstawicielem”, która będzie się zajmowała rejestracją. W tym przypadku zachowujesz swój
status dalszego użytkownika, chociaż faktycznie jesteś importerem substancji.
7. Pomagaj w szerzeniu wiedzy na temat rejestracji REACH i innych zobowiązań wśród swoich dostawców i
partnerów biznesowych
• Wspieraj naszą kampanię REACH2018 w serwisie LinkedIn i na Twitterze.
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE...NA TEMAT REJESTRACJI REACH I DALSZYCH
UŻYTKOWNIKÓW?
Downstream
users webpage
Info on chemicals
AGENCY
CHEMICAL
EUROPEAN
Chemicals
in our life
About us
News & events
Chemicals
of concern
Support (REACH)
• Informacje dotyczące kampanii REACH 2018 znajdują się na stronie:
https://echa.europa.eu/reach-2018
• Bazy danych dotyczące zarejestrowanych substancji znajdują się na
stronie: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
• Porady w kwestiach związanych z REACH i CLP dotyczące
użytkowników chemikaliów znajdują się na stronie: https://echa.
europa.eu/regulations/reach/downstream-users
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu

Podobne dokumenty