Specjalność: Ekonomika i organizacja handlu

Transkrypt

Specjalność: Ekonomika i organizacja handlu
PYTANIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
DLA KIERUNKU EKONOMIA - STUDIA I STOPNIA
(POZIOM LICENCJACKI)
PYTANIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Funkcje i formy pieniądza.
Charakterystyka przedmiotu ekonomii.
Różnice występujące pomiędzy systemem gospodarki rynkowej i gospodarki
centralnie sterowanej.
Pojęcie szarej strefy w gospodarce - przyczyny powstawania oraz sposoby
ograniczania.
Warunki istnienia gospodarki rynkowej.
Sposoby ograniczania bezrobocia.
Różnice
występujące
pomiędzy
inwestycjami
bezpośrednimi
a inwestycjami portfelowymi.
Cele polityki gospodarczej.
Cechy konkurencji doskonałej.
Relacje zachodzące między systemem podatkowym a rozwojem gospodarki.
Podstawowe wpływy i wydatki budżetowe.
Współzależności występujące pomiędzy inflacją a bezrobociem.
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju firmy.
Rodzaje i funkcje podatków.
Rodzaje i przyczyny bezrobocia.
Podstawowe źródła wzrostu gospodarczego.
Instrumenty polityki gospodarczej.
Struktura geograficzna i towarowa handlu zagranicznego Polski.
Struktura geograficzna i towarowa handlu międzynarodowego.
Zagraniczna polityka gospodarcza Polski i jej podstawowe cele.
Czynniki kształtujące podaż i popyt.
Wzajemne związki i współzależności zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwem
a państwem.
Kryteria podziału i klasyfikacja przedsiębiorstw.
Czynniki wpływające na atrakcyjność inwestycyjną kraju lub regionu.
Rola sektora MSP w polskiej gospodarce.
Konsekwencje gospodarcze stosowania zasad wolnego handlu i polityki
protekcjonizmu.
Mierniki wzrostu gospodarczego.
Rola kapitału zagranicznego w rozwoju polskiej gospodarki .
Podstawowe bariery handlu międzynarodowego.
Główne przyczyny kryzysu 2008-2013 i formy jego przezwyciężania.
PYTANIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
SPECJALNOŚĆ: EKONOMIKA I ORGANIZACJA HANDLU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
System informacji rynkowej w przedsiębiorstwie.
Charakterystyka procesu projektowania badań rynkowych.
Metody bezpośrednie i pośrednie w badaniach rynku.
Metody analizy i wnioskowania w badaniach rynkowych.
Raport z badań rynku i jego komunikowanie.
Handel, jego istota i funkcje.
Struktury organizacyjne w handlu.
Proces sprzedaży i jego organizacja.
Istota i typy aukcji.
Wady i zalety sprzedaży internetowej.
Istota i formy telezakupów.
Istota, cele i zadania targów handlowych.
Plan marketingowy i jego struktura.
Strategie w handlu.
Podstawowe czynniki opłacalności eksportu.
Cele i formy analizy sprzedaży.
Kryteria wyboru rynków docelowych.
Istota i zasady polityki cenowej.
Istota i charakterystyka procesu prognozowania sprzedaży.
Istota i charakterystyka programów lojalnościowych.

Podobne dokumenty