Informator Rodzinny 2015

Komentarze

Transkrypt

Informator Rodzinny 2015
Drodzy wrocławianie,
przedstawiamy Państwu trzecie wydanie „Wrocławskiego Informatora Rodzinnego”, przygotowanego w ramach projektu „Moja Rodzina”. Publikacja zawiera kompleksowy zbiór
informacji dotyczących różnych form wsparcia dla rodzin, jakie oferuje Miasto Wrocław.
Prezentujemy projekty zdrowotne, edukacyjne i społeczne, a także placówki i instytucje,
które te projekty realizują, świadcząc bezpłatną pomoc medyczną, prawną, rehabilitacyjną
czy psychologiczną.
Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom, profilaktyka chorób, rozwój osobisty, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz
przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom – to tylko niektóre z tematów, jakie podejmujemy w informatorze. Materiał opracowany został we współpracy z licznymi instytucjami,
podmiotami medycznymi i organizacjami pozarządowymi.
Mamy nadzieję, że „Wrocławski Informator Rodzinny” będzie źródłem informacji i ułatwi
osobom zainteresowanym odnalezienie takiej formy wsparcia, jakiej potrzebują.
Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z bogatej oferty rodzinnej Miasta Wrocław.
Joanna Nyczak
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Spis treści
PORADNICTWO I EDUKACJA ZDROWOTNA...........................................................................................7
1. Poradnictwo rodzinne.................................................................................................................................8
2. Poradnictwo prawne i obywatelskie....................................................................................................13
3. Mediacje......................................................................................................................................................15
4. Program „Zdrowa matka i dziecko”.......................................................................................................16
OPIEKA I WYCHOWANIE............................................................................................................................19
1. Żłobki oraz inne formy opieki nad dziećmi do lat 3.......................................................................20
2. Świetlice środowiskowe i kluby młodzieżowe.................................................................................22
AKTYWNY STYL ŻYCIA..............................................................................................................................35
1. Program dla dzieci i młodzieży „Trener osiedlowy”........................................................................36
2. Aktywność ruchowa osób dorosłych.................................................................................................41
3. Kluby seniora..............................................................................................................................................43
PROFILAKTYKA CHORÓB...........................................................................................................................55
1. Próchnica zębów u dzieci......................................................................................................................56
2. Wady i schorzenia narządu wzroku u dzieci...................................................................................56
3. Wady i schorzenia narządu wzroku i słuchu u dzieci i młodzieży........................................57
4. Promocja zdrowia i zapobieganie wadom postawy u dzieci i młodzieży................................57
5. Program profilaktyki HPV.......................................................................................................................59
6. Program edukacyjny dla osób z atopowym zapaleniem skóry (AZS)....................................60
7. Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży...................................................................60
8. Cukrzyca i jej powikłania.........................................................................................................................61
9. Rehabilitacja kardiologiczna.................................................................................................................66
10. Obrzęk limfatyczny................................................................................................................................66
11. Profilaktyka raka piersi.........................................................................................................................67
12. Szczepienia ochronne przeciwko grypie (65+)............................................................................72
13. Programy profilaktyki HIV....................................................................................................................72
WSPARCIE RODZIN W OPIECE NAD OSOBAMI CHORYMI.............................................................73
1. Opieka hospicyjna nad dziećmi i osobami dorosłymi..........................................................74
2. Wsparcie rodzin/opiekunów w opiece nad chorymi przebywającymi w środowisku
domowym........................................................................................................................................................74
3. „Łóżka wytchnienia” dla osób dorosłych..........................................................................................74
ZDROWIE PSYCHICZNE.............................................................................................................................75
1. Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.........................................................76
2. Działania na rzecz osób z doświadczeniem choroby psychicznej............................................76
UZALEŻNIENIA I PRZEMOC.......................................................................................................................81
1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.......................................................................82
2. Poradnictwo dla osób uzależnionych..................................................................................................82
3. Terapia dla osób uzależnionych.............................................................................................................84
4. Kluby abstynenta......................................................................................................................................85
5. Punkt Antytytoniowy i Informacji o Uzależnieniach......................................................................86
6. Przeciwdziałanie przemocy....................................................................................................................86
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE..................................................................................................................89
1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych .................................................90
2. Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób
niepełnosprawnych.....................................................................................................................................98
WSPARCIE SPOŁECZNE............................................................................................................................99
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.................................................................................................100
Poradnictwo
i edukacja zdrowotna
7
1. Poradnictwo rodzinne
Celem poradnictwa rodzinnego jest wsparcie rodzin, szczególnie przeżywających trudności, w wypełnianiu podstawowych funkcji poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i innej w zależności od potrzeb. W ramach poradnictwa realizowane
są również działania edukacyjne w formie wykładów, warsztatów i szkoleń z zakresu: odpowiedzialnego rodzicielstwa, komunikacji w rodzinie, umiejętności wychowawczych, rozwoju
osobistego itp.
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
adres: ul. Katedralna 4
kontakt: 71 327 11 01
e-mail: [email protected]
strona: archidiecezja.wroc.pl
zakres porad: porady psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób i rodzin w trudnej
sytuacji życiowej, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej przez specjalistów
Poradnia Rodzinna przy parafii pw. św. Karola Boromeusza
adres: ul. Oficerska 1-3, p.I, pok.15/15A
kontakt: 71 360 49 65, 691 100 450 lub 600 879 983
e-mail: [email protected]
strona: boromeusz.franciszkanie.pl
zakres porad: porady, diagnostyka i konsultacje psychologa, pedagoga oraz prawnika
i duszpasterza
Poradnia Rodzinna przy parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego
adres: ul. Horbaczewskiego 20
kontakt: 71 352 27 86
zakres porad: poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, mediacje, poradnictwo rodzinne – specjalista nauk o rodzinie, zajęcia integracyjne – „Moja Rodzina” oraz debaty młodzieży szkolnej, dorosłych o rodzinie
Akademicka Poradnia Rodzinna „Sychar”
adres: pl. Nankiera 17A (budynek Duszpasterstwa Akademickiego „Maciejówka”)
kontakt: 730 458 979
e-mail: [email protected]
strona: maciejowka.org
zakres porad: konsultacje pedagogiczne, psychologiczne, konsultacje rodzinne, konsultacje z instruktorem naturalnego planowania rodziny, mediacje rodzinne i małżeńskie oraz
spotkania z duszpasterzem
8
Poradnia Rodzinna przy parafii pw. św. Antoniego
adres: Klasztor Franciszkanów, al. Kasprowicza 26
kontakt: 71 327 34 30
e-mail: [email protected]
strona: rodzina.wroclaw.pl
zakres porad: dyżury specjalistów: psychologa, pedagoga, doradcy życia rodzinnego, prawnika oraz duszpasterza, warsztaty dotyczące problemów wychowawczych dzieci, budowania więzi międzyludzkich i nauki właściwej komunikacji i rozwoju osobistego, a także zajęcia
rozwojowe dla rodziców z małymi dziećmi, warsztaty, szkolenia, zajęcia psychoedukacyjne
dla dzieci i młodzieży w salkach parafialnych przy kościele
Poradnia Rodzinna „Profamilia” przy parafii pw. św. Anny (Oporów)
adres: ul. Sobótki 42
kontakt: 693 862 311
e-mail: [email protected]
strona: profamilia.wroclaw.pl
zakres porad: doradztwo pedagogiczne, psychologiczne, nauka i konsultacje w zakresie
metod naturalnego planowania rodziny, warsztaty „Szczęśliwe małżeństwo dzięki dobrej
komunikacji” oraz „Zdążyć być ojcem zanim będziesz dziadkiem”
Poradnia Rodzinna przy klasztorze Dominikanów „Syntonia”
adres: pl. Dominikański 2, wejście od ul. Janickiego, II p.
kontakt: 71 344 66 31 wew. 42, 728 471 669
e-mail: [email protected]
strona: wroclaw.dominikanie.pl/kontakt/syntonia/
zakres porad: porady i konsultacje indywidualne psychologów, spotkania ze specjalistą naturalnego planowania rodziny, pedagogiem i doradcą zawodowym, prowadzona jest grupa
wsparcia oraz grupa DDA
Poradnia Rodzinna przy parafii pw. św. Jadwigi
adres: ul. Pilczycka 25
kontakt: 511 387 719
e-mail: [email protected]
strona: rodzinna.wroclaw.pl
zakres porad: prowadzenie dyżurów przez specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeutę
uzależnień, doradcę życia rodzinnego, terapeutę NEST, prawnika
Poradnia Rodzinna przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu
adres: ul. Borowska 174
gabinety specjalistów i sale, w których będą odbywać się warsztaty, mieszczą się w Ośrodku Kultury Katolickiej „Rotunda” znajdującego się w budynkach parafii
kontakt: 786 817 837
e-mail: [email protected]
strona: poradniafranciszek.wroclaw.pl
9
zakres porad: dyżury pedagoga, doradcy życia rodzinnego, psychologa, psychoterapeuty,
mediatora, prawnika oraz duszpasterza; prowadzone przez specjalistów warsztaty zebrane
będą w bloki tematyczne: wzmacnianie więzi w rodzinie, kształtowanie umiejętności wychowawczych oraz zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci
Fundacja „Sancta Familia” Poradnia Rodzinna
adres: ul. Monte Cassino 64
kontakt: 71 348 29 01, 517 453 575
e-mail: [email protected]
strona: safa.org.pl
zakres porad: psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień oraz doradca życia rodzinnego
Poradnia Rodzinna przy Fundacji „Evangelium Vitae”
adres: ul. Rydygiera 22-28
kontakt: 71 782 87 61 wew. 21, 25, 798 988 903
e-mail: [email protected]
strona: fev.wroclaw.pl
zakres porad: doradca życia rodzinnego, psycholog i psychoterapeuta, terapeuta NEST,
prawnik, doradca rodzinny posługujący się językiem migowym
Poradnia Rodzinna – Fundacja „Akita”
adres: ul Handelsmana 20/2, ul. Kochanowskiego 34/2
kontakt: 71 347 91 54, 71 344 20 46
e-mail: [email protected]
strona: akitafundacja.pl
zakres porad: porady psychologa, pedagoga, prawnika oraz porady edukacyjno-informacyjne
Poradnia Rodzinna przy parafii pw. św. Anny (Pracze Odrzańskie)
adres: ul. Brodzka 160 – konsultacje specjalistów i warsztat „Być mamą”,
warsztaty dla rodziców;
Przedszkole nr 62, ul. Stabłowicka 97 – warsztaty dla rodziców
kontakt: 503 413 851
e-mail: [email protected]
strona: familandia.pl
zakres porad: konsultacje indywidualne (psycholog, pedagog, prawnik, doradca życia rodzinnego, duszpasterz), warsztaty „Być mamą” oraz warsztaty dla rodziców i opiekunów
dotyczące umiejętności wychowawczych, usprawnienia komunikacji rodzice – dzieci, informujące o prawidłowościach rozwoju dzieci oraz o zaburzeniach rozwojowych
10
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”
Centrum Interwencji Kryzysowej „Karan”
adres: ul. Skoczylasa 8
kontakt: 71 349 15 56
e-mail: [email protected]
strona: karan.pl
zakres porad: prowadzenie diagnostyki, poradnictwa rodzinnego, pomoc psychologiczna,
pedagogiczna, terapia indywidualna oraz warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze
Stowarzyszenie „Aperiamus” – Wspieranie Rozwoju Osobowego
adres: ul. Jedności Narodowej 85/1
kontakt: 500 755 921 (rejestracja w środy w godz. 19.00-20.00)
e-mail: [email protected]
strona: aperiamus.magma-net.pl
zakres porad: poradnictwo i terapia indywidualna, rodzinna i par, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz psychoedukacyjno-arteterapeutyczne dla rodziców i dzieci
Wrocławskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Bajka”
adres: konsultacje psychologiczne, pedagogiczne oraz mediacje prowadzone będą w gabinecie Poradni Rodzinnej „Bajka”, ul. Kwiska 5/7, lok. 216; warsztaty grupowe prowadzone
będą w sali szkoleniowej Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, ul. św. Marcina 12
kontakt: 507 138 061
e-mail: [email protected]
strona: bajka.edu.pl, poradniarodzinna.bajka.edu.pl
zakres porad: poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, mediacje rodzinne oraz warsztaty dla rodziców, a także warsztaty z obszaru psychoonkologii i psychologii zdrowia
Towarzystwo Rozwoju Rodziny
adres: ul. Zelwerowicza 4, ul. Podwale 74 of. 23
kontakt: 71 349 39 11, 602 645 443
e-mail: [email protected] strona: trr.info.pl
zakres porad: telefon interwencyjno-wspierający, poradnictwo psychologiczne, coaching,
terapia indywidualna, rodzinne działania psychoterapeutyczne, diagnoza, otwarta grupa
wsparcia, grupy edukacyjno–terapeutyczne dla osób, par i rodzin po stracie dziecka
Poradnia Rodzinna przy parafii pw. św. Henryka
adres: ul. Gliniana 16
kontakt: 784 767 166
e-mail: [email protected]
strona: swhenryka.archidiecezja.wroc.pl
zakres porad: doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, mediacje, doradztwo prawne oraz
w zakresie życia rodzinnego i małżeńskiego, warsztaty komunikacji rodzic – dziecko oraz
warsztaty komunikacji interpersonalnej dla małżeństw
11
Fundacja „In Posterum”
adres: ul. Strzegomska 7
kontakt: 71 359 09 50
e-mail: [email protected]
strona: inposterum.pl
zakres porad: porady psychologiczne obejmujące: diagnozowanie potrzeb osób i rodzin,
udzielanie pomocy psychologicznej uwzględniającej wewnętrzny potencjał rodziny i jego
wykorzystanie w przeżywanych trudnościach, pomoc rodzicom i opiekunom w radzeniu sobie z problemami w procesie opieki i wychowania dzieci i młodzieży, pomoc osobom współuzależnionym i ich rodzinom, grupa wsparcia prowadzona raz w miesiącu w okresie trwania
projektu
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”
adres: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65
kontakt: 71 359 75 00, 664 716 717, 601 453 233
strona: evolutio.org.pl, pomoc-po-rozstaniu.sektor3.wroclaw.pl
zakres porad: grupa wsparcia dla osób będących w kryzysie po rozwodzie lub rozstaniu
z partnerem/partnerką, konsultacje psychologiczne dla osób będących w kryzysie po rozwodzie lub rozstaniu z partnerem/partnerką
Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka”
adres: pl. św. Macieja 7
kontakt: 71 321 07 04, 71 322 41 14
e-mail: [email protected] lub [email protected]
strona: iskierkawroc.pl
zakres porad: konsultacje i poradnictwo psychologiczno-rodzinne, poradnictwo prawne,
prowadzenie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców wraz z dziećmi
Demokratyczna Unia Kobiet – Klub Wrocławski
Poradnia Rodzinna „Pod Lwami”
adres: Zelwerowicza 16/18, lok. 3
kontakt: 71 341 71 43
e-mail: duk-wroclaw.eu
zakres porad: diagnoza, konsultacje, poradnictwo (w tym poradnictwo dla młodych rodziców), dyżury pedagoga, psychologa, doradcy rodzinnego, grupa wsparcia, mediacje rodzinne, spotkania integracyjne, warsztaty i treningi kompetencji, możliwość skorzystania z porady prawnej na wniosek specjalisty
dodatkowe informacje: wskazana wcześniejsza rejestracja telefoniczna
12
Fundacja Społecznych Kuratorów Sądowych „Dajmy Szansę”
adres: ul. Piłsudskiego 95 p. I, domofon 3 i 4
kontakt: 530 004 627 (do godz. 15.00), 71 346 88 20 (po godz. 15.00)
e-mail: [email protected] lub [email protected]
strona: dajmyszanse.pl
zakres porad: dyżury psychologa, specjalisty ds. uzależnień, specjalisty pracy socjalnej,
doradcy rodzinnego, prawnika, kuratora sądowego
dodatkowe informacje: obowiązuje rejestracja: od wtorku do piątku po godz. 15.00,
tel. 71 346 88 20
Fundacja na rzecz Edukacji i Zdrowia „Daruma”
adres: Ośrodek Terapeutyczny „Harmonia”, ul. Bednarska 3/2
kontakt: 783 305 138
e-mail: [email protected]
strona: daruma.pl, harmonia.wroclaw.pl
zakres porad: porady specjalistyczne – psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień,
warsztaty dla rodzin z małymi dziećmi oraz dla rodziców dzieci starszych (5-10 lat)
2. Poradnictwo prawne i obywatelskie
Pomoc prawna skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Polega na udzieleniu klientowi informacji o przysługujących mu prawach oraz obowiązkach w rozwiązaniu przedstawionego problemu prawnego. Jego celem jest wsparcie
klienta w poszukiwaniu oraz wyborze optymalnego rozwiązania w oparciu o analizę sytuacji
klienta z poszanowaniem jego samodzielności.
strona: poradnictwo.wroclaw.pl
Biuro Porad Obywatelskich
adres: ul. Szajnochy 12/1
kontakt: 71 344 84 39
e-mail: [email protected]
strona: bpowroclaw.pl
zakres: porady prawne, poniedziałek i czwartek 10.00-18.00;
wtorek, środa, piątek 10.00-16.00
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
adres: ul. św. Antoniego 36/38
kontakt: 71 344 17 34
e-mail: [email protected]
strona: wson.wroc.pl
zakres: porady prawne, środa 11.00-15.00
13
Polski Związek Głuchych – Oddział Dolnośląski
adres: ul. Braniborska 2/10
kontakt: 71 355 37 58
e-mail: [email protected]
strona: pzg.wroclaw.pl
zakres: porady prawne, środa 16.00-18.00
Fundacja Centrum Praw Kobiet
adres: ul. Ruska 46B, pok. 208
kontakt: 71 358 08 74
e-mail: [email protected]
strona: cpk.org.pl
zakres: porady prawne, środa 9.30-12.30, 13.00-18.00;
konsultacje „Pierwszy Kontakt”, poniedziałek-czwartek 10.00-18.00, piątek 10.00-15.00
Fundacja „Dajmy Szansę”
adres: ul. Piłsudskiego 95, I p.
kontakt: 71 346 88 20
e-mail: [email protected]
strona: dajmyszanse.pl
zakres: porady prawne, wtorek, środa 18.00-20.00
Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw – „Karta 99”
adres: ul. Kościuszki 35B
kontakt: 71 344 66 33
e-mail: [email protected]
zakres: porady prawne i obywatelskie, poniedziałek 9.00-17.00; wtorek, środa 9.00-15.30
Stowarzyszenie „UniConsult”
adres: ul. Koreańska 1A
kontakt: 605 995 681
e-mail: [email protected]
strona: uniconsult.pl
zakres: porady prawne, poniedziałek i środa 16.00-18.00
Fundacja „Sancta Familia”
adres: ul. Monte Cassino 64
kontakt: 517 453 575
e-mail: [email protected]
strona: safa.org.pl
zakres: porady prawne, środa 16.00-20.00
14
Stowarzyszenie „Żółty Parasol”
adres: ul. Nowowiejska 38
kontakt: 733 150 994
e-mail: [email protected]
strona: parasol.net.pl
zakres: porady prawne, środa 18.15-20.15
3. Mediacje
Mediacja to jedna z metod rozwiązywania konfliktów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i rzeczywistych punktów spornych.
Jest to dobrowolny, nieformalny i poufny proces w poszukiwaniu rozwiązania problemu,
umożliwiający osiągnięcie porozumienia, które zadowala obie strony.
Pogotowie mediacyjne umożliwia wrocławianom skorzystanie z bezpłatnych konsultacji profesjonalnych mediatorów w sprawach cywilnych, młodzieżowych, rodzinnych i społecznych.
Program mediacji to również szereg szkoleń i warsztatów prowadzonych w szkołach przez
organizacje pozarządowe.
strona: poradnictwo.wroclaw.pl
Wrocławska Fundacja Filmowa
adres: ul. Łokietka 5
e-mail: [email protected]
strona: wrocff.com.pl
zakres: warsztaty filmowe dla młodzieży szkolnej na temat mediacji
Fundacja „Dom Pokoju”
adres: ul. Łokietka 5
kontakt: 538 208 660
e-mail: [email protected]
strona: dompokoju.org,
poradnictwo.wroclaw.pl
zakres: pogotowie mediacyjne – termin i miejsce ustalane z klientami
Stowarzyszenie „Semper Avanti”
adres: pl. św. Macieja 5
kontakt: 71 758 50 52
e-mail: [email protected]
strona: semperavanti.org
zakres: szkolenia „Młody mediator” – terminy uzgadniane ze szkołami
15
4. Program „Zdrowa matka i dziecko”
Wrocławskie Szkoły Rodzenia
Celem programu jest przygotowanie kobiet do naturalnego porodu, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym w okresie ciąży i połogu oraz opieka nad noworodkiem i niemowlęciem.
Program realizowany jest w czterech szkołach rodzenia znajdujących się przy wrocławskich
szpitalach. Zajęcia edukacji zdrowotnej oraz ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne prowadzą doświadczone położne i rehabilitanci wg opracowanych standardów edukacji przedporodowej dla kobiet.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu
adres: ul. T. Chałubińskiego 3
kontakt: 71 784 23 88
e-mail: [email protected]
strona: spsk1.com.pl
zakres porad: edukacja zdrowotna, ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne
czynne: od poniedziałku do piątku 8.00-12.00
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
adres: ul. Borowska 213
kontakt: 730 307 387
e-mail: [email protected]
strona: usk.wroc.pl
zakres porad: edukacja zdrowotna, ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne
czynne: od poniedziałku do piątku 7.30-18.00
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
adres: ul. Warszawska 2
kontakt: 71 377 41 44
e-mail: [email protected]
strona: falkiewicza.internetdsl.pl
zakres porad: edukacja zdrowotna, ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne
czynne: od poniedziałku do piątku 8.00-14.30
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
adres: ul. Kamińskiego 73
kontakt: 71 327 01 75
e-mail: [email protected]
strona: wssk.wroc.pl
zakres porad: edukacja zdrowotna, ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne
czynne: od poniedziałku do piątku 8.00-17.00
16
Ośrodki informacyjno-edukacyjne dla rodziców
Edukacja zdrowotna i poradnictwo specjalistyczne prowadzone są przez położne, ginekologa, pediatrę, pielęgniarki, dietetyka, psychologa i pedagoga.
Działania skierowane są do:
• rodziców planujących potomstwo,
• rodziców dzieci od okresu noworodkowego do lat 14.
Zakres tematyczny zajęć to m.in. higiena ciąży, odżywianie, aktywność fizyczna, wypoczynek, nawiązanie i utrzymanie dialogu z dzieckiem nienarodzonym, przygotowanie do porodu
i opieki nad dzieckiem.
Przychodnia Stare Miasto
adres: pl. Dominikański 6
kontakt: 71 369 90 23
strona: spzoz.wroc.pl
zakres porad: edukacja przedporodowa kobiet ciężarnych, edukacja rodziców w zakresie
opieki nad dzieckiem oraz profilaktyki chorób wieku rozwojowego, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty pedagogiczne dla rodziców dzieci od 3 do 36 miesięcy, wsparcie psychologiczne kobiet ciężarnych i rodziców, poradnictwo z zakresu zdrowego żywienia dla
kobiet ciężarnych oraz rodziców, profilaktyka wybranych chorób zakaźnych wieku rozwojowego (szczepienia ochronne, edukacja zdrowotna) skierowana do dzieci z rodzin wielodzietnych objętych programem 2+3
edukacja przedporodowa – zapisy: 608 778 622, 501 779 863
Przychodnia Stabłowice
adres: ul. Stabłowicka 125
kontakt: 71 356 06 77
strona: wczspzoz.wroc.pl
zakres porad: edukacja przedporodowa kobiet ciężarnych, matek, edukacja rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem oraz profilaktyki chorób wieku rozwojowego, poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo z zakresu zdrowego żywienia dla kobiet ciężarnych i rodzin
edukacja przedporodowa – zapisy: 601 258 584
Przychodnia Kozanów
adres: ul. Dokerska 9
kontakt: 71 353 25 76
strona: spzoz.wroc.pl
zakres: edukacja przedporodowa kobiet ciężarnych, matek
edukacja przedporodowa – zapisy: 607 668 473
17
Przychodnia Grabiszyn
adres: ul. Stalowa 50
kontakt: 71 362 11 21, 71 362 15 10
strona: spzoz.wroc.pl
zakres porad: edukacja przedporodowa kobiet ciężarnych, matek, edukacja rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem oraz profilaktyki chorób wieku rozwojowego, poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez położną, lekarza pediatrę, pielęgniarkę rodzinną
edukacja przedporodowa – zapisy: 667 977 735
18
Opieka
i wychowanie
1. Żłobki oraz inne formy opieki nad dziećmi do lat 3
Gmina Wrocław na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 finansuje miejsca opieki nad dziećmi w żłobkach publicznych oraz w żłobkach niepublicznych.
Zgłoszenie dzieci do żłobków publicznych i niepublicznych na miejsca dofinansowane z budżetu Gminy Wrocław odbywa się na takich samych zasadach.
Żłobki publiczne
Żłobki publiczne funkcjonują w utworzonej w 2011 r. jednostce budżetowej, tzn. we Wrocławskim Zespole Żłobków, odpowiadającym za działanie 15 żłobków miejskich.
Ilość miejsc w żłobkach miejskich w 2015 roku wynosi 2091.
Wrocławski Zespół Żłobków
adres: ul. Fabryczna 15
kontakt: 71 358 46 46, fax 71 358 46 47
strona: wzz.wroc.pl
Żłobek o charakterze integracyjnym
Gmina Wrocław dotuje ponad 100 miejsc w żłobku o charakterze integracyjnym przy ul. Manganowej 10 we Wrocławiu prowadzonym przez Fundację „Promyk Słońca”.
informacje: promykslonca.pl (zakładka: żłobek integracyjny)
Żłobki niepubliczne/kluby dziecięce
Prowadzenie działalności w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wiąże się z koniecznością uzyskania przez podmiot prowadzący żłobek wpisu do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych Prezydenta Wrocławia prowadzonego w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych. Żłobek lub klub dziecięcy, aby uzyskać wpis do rejestru, musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wydanych
do niej rozporządzeniach, dotyczących m.in. warunków, jakie spełniać ma lokal, w którym
sprawowana jest opieka nad dziećmi, oraz kwalifikacji i doświadczenia kadry.
Żłobki niepubliczne mogą ubiegać się o dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
uczestnicząc w konkursie ogłaszanym przez Gminę Wrocław. W roku 2014/2015 dofinansowano 1465 miejsc w żłobkach niepublicznych prowadzonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Wrocław wynosi do 600 zł miesięcznie na jedno dziecko.
20
Informacje o żłobkach dofinansowywanych: bip.um.wroc.pl
(zakładka: opieka nad dziećmi do lat 3, żłobki i kluby dziecięce)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych: bip.um.wroc.pl
(zakładka: opieka nad dziećmi do lat 3, żłobki i kluby dziecięce)
możliwość pobrania plików: „Aktualny rejestr żłobków i klubów dziecięcych”, „Mapa lokalizacji żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych”
Żłobki oraz kluby dziecięce podlegają nadzorowi prowadzonemu przez pracowników
jednostki:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
kontakt: 71 777 77 60, fax 71 777 79 94
e-mail: [email protected]
Opiekun dzienny
Opieka nad dziećmi organizowana jest przez:
Centrum Integracji Społecznej
adres: ul. Strzegomska 49
kontakt: 71 782 35 11, fax 71 782 35 12
e-mail: [email protected]
strona: opiekun.cis.wroclaw.pl
wykaz dziennych opiekunów: bip.um.wroc.pl
(zakładka: opieki nad dziećmi do lat 3, opiekun dzienny)
możliwość pobrania plików: „Aktualny wykaz dziennych opiekunów”, „Mapa lokalizacji
dziennych opiekunów”
21
2. Świetlice środowiskowe i kluby młodzieżowe
Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, która prowadzi zorganizowaną działalność
opiekuńczą i wychowawczą oraz pozwala na racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego
od zajęć szkolnych dzieci i młodzieży.
Zajęcia w świetlicach:
• przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat,
• odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych,
• są bezpłatne.
Świetlice oferują dzieciom i młodzieży: zajęcia edukacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia profilaktyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz rozmowy z pedagogiem,
wycieczki i wyjścia, wypoczynek stacjonarny w czasie ferii zimowych i letnich.
Podczas pobytu w świetlicy dzieci i młodzież otrzymują posiłek w formie półproduktów lub
produktów gotowych do spożycia.
Rodzice mają możliwość wsparcia oraz skorzystania z fachowej pomocy w sprawach dotyczących problemów wychowawczych i opiekuńczych.
Stowarzyszenie „Karan”
adres: ul. Skoczylasa 8
kontakt: 71 349 15 56
e-mail: [email protected]
strona: karan.wroc.pl
zakres działań: pomoc w nauce, nauka języków obcych, zajęcia artystyczne, sportowe, komputerowe, rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, zajęcia specjalistyczne oraz
profilaktyczne, ciekawe i twórcze spędzanie czasu wolnego, atrakcyjne wyjścia kulturalne,
rekreacyjne i turystyczne
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 14:00-19:00
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Jadwigi
adres: ul. Wolska 9A, ul. Dolnobrzeska 6
kontakt: 71 349 54 74
e-mail: [email protected]
strona: zrodelko.parafia.info.pl
zakres działań: pomoc w lekcjach, korepetycje, kółko plastyczne, muzyczne i taneczne,
zajęcia sportowe, gry i zabawy integracyjne, atrakcyjne wycieczki kulturalne i rekreacyjne
godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 14.00-20.00 (w okresie nauki szkolnej)
poniedziałek-piątek 9.00-15.00 (w czasie wolnym od nauki szkolnej)
22
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Andrzeja Boboli
adres: ul. Koszalińska 15
kontakt: 605 555 816
e-mail: [email protected]
zakres działań: odrabianie lekcji, zajęcia profilaktyczne, zajęcia muzyczne, artystyczne,
plastyczne sportowe, gry i zabawy logiczne, zajęcia ekologiczne, korepetycje z matematyki
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 15.00-19.00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Nauka – Sport – Wypoczynek”
adres: SP nr 83, ul. B. Żeleńskiego 32; SP nr 8, ul. Kowalska 105
kontakt: 71 325 43 36
e-mail: [email protected]
zakres działań: prowadzone zajęcia: matematyka, informatyka, zajęcia wyrównawcze,
kółka teatralne, artystyczne, modelarskie i historyczne, zajęcia na siłowni i na basenie
godziny otwarcia:
SP 83: poniedziałek-piątek 14.30-17.30
SP 8: poniedziałek-czwartek 14.30-17.30
czwartek 17.00-18.30 – basen
Chrześcijańska Służba Charytatywna
adres: ul. Oleśnicka 4
kontakt: 609 416 520
e-mail: [email protected]
strona: chsch.pl/swietlice/
zakres działań: zajęcia reedukacyjne, zajęcia plastyczne, teatralne, umuzykalniające,
informatyczne oraz programy profilaktyczne
godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek 14.30-19.00, piątek 13.00-15.00
Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Świniary
adres: ul. Pęgowska 34
kontakt: 532 458 301
zakres działań: zajęcia plastyczne, reedukacyjne, muzyczne, sportowe, komputerowe,
język angielski, wychowawcze w formie gier i zabaw integrujących grupę
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 12.00-16.00
Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka”
Świetlica Środowiskowa „Centrum dla Dzieci i Młodzieży Nowy Dwór”
adres: ul. Rogowska 116A
kontakt: 784 750 210
e-mail: [email protected]
strona: iskierkawroc.pl
zakres działań: zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne, profilaktyczne, pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, ćwiczenia logopedyczne
23
godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 14.00-18.00 (w okresie nauki szkolnej)
poniedziałek-piątek 10.00-14.00 (w czasie wolnym od nauki szkolnej)
Fundacja „Sancta Familia”
adres: ul. Monte Cassino 64
kontakt: 517 354 575
e-mail: [email protected]
strona: sanctafamilia.pl
zakres działań: odrabianie lekcji, warsztaty rzeźbiarskie, animacyjne, zajęcia plastyczne,
kulinarne, muzyczne, profilaktyczne
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 15.00-19.00
Rzymskokatolicka parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy
adres: ul. Szkocka 35
kontakt: 71 357 57 85 (ks. Proboszcz)
e-mail: [email protected]
strona: muchobormaly.archidiecezja.wroc.pl
zakres działań: zajęcia czytelnicze, plastyczne, taneczne, prace ręczne, język angielski,
zajęcia matematyczne, informatyczne
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 15.00-19.00
Rzymskokatolicka parafia św. Stanisława, Doroty i Wacława
adres: pl. Wolności 3
kontakt: 71 343 27 21
zakres działań: odrabianie zadań domowych, gry i zabawy indywidualne i grupowe, zajęcia
specjalistyczne/profilaktyczne, plastyczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe, sportowo-rekreacyjne, językowe
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 13.00-18.00
Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka”
Świetlica Środowiskowa przy Szkole Podstawowej nr 99
adres: ul. Głubczycka 3
kontakt: 531 527 240
e-mail: [email protected]
strona: iskierkawroc.pl
zakres działań: zajęcia plastyczne, taneczne/teatralne, profilaktyczne, pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych
godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 15.00-19.00 (w okresie nauki szkolnej)
poniedziałek-piątek 10.00-14.00 (w czasie wolnym od nauki szkolnej)
24
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „Fala”
adres: ul. Solskiego 13
kontakt: 71 727 78 79
e-mail: ś[email protected]
zakres działań: odrabianie zadań domowych, zajęcia literacko-dziennikarskie, plastyczne,
rekreacyjno-sportowe, profilaktyczne
godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 15.00-19.00, czwartek 14.00-18.00
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Jerzego
adres: ul. Biegła 2
kontakt: 71 343 35 21, 504 682 425
e-mail: [email protected], [email protected]
strona: eadsum.org (zakładka: o parafii, świetlica)
zakres działań: zajęcia edukacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia profilaktyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, rozmowy z pedagogiem, wycieczki i wyjścia, wypoczynek w czasie ferii zimowych i wakacji (3 tygodnie), podwieczorki i posiłki podczas wycieczek i wyjść
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 14.00-18.00
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Bonifacego
adres: pl. ks. Stanisława Staszica 4
kontakt: 71 328 95 17, 535 498 837
e-mail: [email protected], [email protected]
strona: swbonifacy.pl/parafialna-swietlica-srodowiskowa
zakres działań: zajęcia edukacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia profilaktyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, rozmowy z pedagogiem, zajęcia specjalistyczne z zakresu socjoterapii, logopedii, wycieczki i wyjścia, wypoczynek w czasie ferii zimowych i wakacji (3 tygodnie), podwieczorki i posiłki podczas wycieczek i wyjść
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 14.00-18.00
Stowarzyszenie na rzecz Dziecięcej Działalności Twórczej i na rzecz Sztuki
„Tęczowisko”
adres: ul. Nowa 4
kontakt: 505 996 735
strona: teczowisko.pl
zakres działań: zajęcia edukacyjno-wyrównawcze, zajęcia charakteryzatorsko-teatralne,
zajęcia ceramiczne, zajęcia sportowe, trening umiejętności interpersonalnych, warsztaty
profilaktyczne
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 16.00-20.00
25
Demokratyczna Unia Kobiet
adres: ul. A. Zelwerowicza 16/18, domofon nr 3
kontakt: 71 349 53 50
e-mail: [email protected]
strona: duk-wroclaw.eu
zakres porad: odrabianie lekcji, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe,
komputerowe
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 14.00-18.00
Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
adres: ul. Świętokrzyska 45-55 (budynek SP 84)
kontakt: 793 024 816
e-mail: [email protected]
strona: swietlica.wroclaw.pl
zakres porad: odrabianie lekcji, zajęcia plastyczne, techniczne, komputerowe, muzyczne,
teatralne, sportowe
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 14.00-18.00
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Karola Boromeusza
adres: ul. Oficerska 1-3/1
kontakt: 71 361 52 65
e-mail: [email protected]
strona: boromeusz.franciszkanie.pl
zakres działań: pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, profilaktyczne, wyjścia i wycieczki
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 15.30-18.30
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Andrzeja Apostoła
adres: ul. Boguszowska 84
kontakt: 71 354 35 15
zakres działań: zajęcia reedukacyjne, język angielski, komputerowe, muzyczne, teatralne,
plastyczne, sportowe, profilaktyczne
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 13.00-18.00
Świetlica Stowarzyszenia „Ocalić Szansę – SOS”
adres: ul. Wapienna 19/1
kontakt: 667 966 495
e-mail: [email protected]
strona: sos-wroclaw.pl
zakres działań: zajęcia profilaktyczne, zajęcia sportowe, artystyczne, wyjścia kulturalne,
wycieczki,
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 15.30-19.30
26
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Michała Archanioła
adres: ul. B. Prusa 78
kontakt: 71 321 11 47
strona: oratorium-michal.salezjanie.pl
zakres działań: zajęcia plastyczne, teatralne, kulinarne, sportowe, muzyczne, wyjścia kulturalne, zajęcia z pedagogiem
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 16.00-20.30
Fundacja „Opieka i Troska”
adres: ul. Kiełczowska 43/6
kontakt: 71 794 78 91
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 15.00-19.00
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Jakuba i Krzysztofa
adres: ul. Krzywoustego 291
kontakt: 71 784 70 35, 609 061 355
e-mail: [email protected]
strona: dzieciwparafii.org
zakres działań: odrabianie zadań domowych, zajęcia muzyczno-taneczne, zajęcia sportowe,
zajęcia plastyczne, spotkanie z psychologiem, program profilaktyczny, spotkanie z kapłanem
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 15.00-19.00
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Anny
adres: ul. Brodzka 160
kontakt: 608 786 740
strona: pracze.pl
zakres działań: odrabianie zadań domowych, zajęcia techniczne, dziennikarskie, sportowe, ekologiczne, historyczne, naukowe, kulinarne, filmowo-kabaretowe, profilaktyczne
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 14.00-18.00, dodatkowo w dni wolne 10.00-14.00
Fundacja „Tobiaszki”
adres: al. J. Kasprowicza 26
kontakt: 71 327 34 70
e-mail: [email protected]
strona: tobiaszki.pl
zakres działań: odrabianie zadań domowych, zajęcia edukacyjne, teatralne, plastyczne,
profilaktyczne, sportowe, wyjścia i wycieczki
godziny otwarcia: poniedziałek 15.00-20.00
wtorek-piątek 14.00-19.00
27
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Polanka”
adres: ul. Żmigrodzka 56
kontakt: 694 333 914
e-mail: [email protected]
zakres działań: pomoc w nauce (głównie matematyka, język angielski), odrabianie lekcji,
komputery, zajęcia sportowe (np. tenis stołowy), gry i zabawy na boisku osiedlowym,
zajęcia wokalne, teatralne, gitarowe, wspólne przygotowywanie podwieczorków, wyjścia,
wycieczki, imprezy
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 14.00-18.00
Wrocławskie Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole
adres: ul. Oleśnicka 18/2
kontakt: 507 180 272
e-mail: [email protected]
zakres działań: odrabianie lekcji, zajęcia komputerowe, sportowe, plastyczne, profilaktyczne, wyjścia i wycieczki
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 14.00-18.00
Stowarzyszenie „Akson”
adresy: pl. Wyzwolenia 4, ul. Jedności Narodowej 110B, ul. Świstackiego 18/2,
ul. Krajewskiego 1
kontakt: 71 352 94 03
e-mail: [email protected]
strona: akson.org.pl
zakres działań: pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia plastyczne, sportowe, teatralne, kulinarne, komputerowe, gry telewizyjne, wyjścia do kina, wycieczki, zajęcia profilaktyczne
godziny otwarcia:
• pl. Wyzwolenia 4 – poniedziałek, środa i piątek 15.00-19.00; wtorek i czwartek 14.00-17.00
• ul. Jedności Narodowej 110B – poniedziałek-piątek 16.00-20.00
• ul. Świstackiego 18/2 – poniedziałek-piątek 16.00-20.00
• ul. Krajewskiego 1 – poniedziałek-piątek 13.30-17.00
Fundacja „InTeGratia”
adres: ul. Janiszewskiego 14
kontakt: 726 377 737
e-mail: [email protected]
zakres działań: odrabianie lekcji, zajęcia plastyczne, warsztaty rozwijające umiejętności
interpersonalne, gry i zabawy ruchowe, program profilaktyczny, język angielski, matematyka
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 15.00-19.00
28
Świetlice i kluby prowadzone przez rady osiedli
Rada Osiedla Muchobór Wielki
adres: ul. Stanisławowska 99/1A
kontakt: 500 077 802
e-mail: [email protected]
zakres działań: zajęcia profilaktyczne oraz zajęcia związane z wypełnianiem wolnego czasu
dla dzieci i młodzieży w wieku 9-16 r.ż. oraz lekcje języka angielskiego
godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek 16.00-20.00
Rada Osiedla Huby
adres: ul. Gliniana 30
kontakt: 71 798 68 62, 696 225 922
e-mail: [email protected]
strona: sp73.wroc.pl (zakładka: świetlica osiedlowa)
zakres działań: odrabianie zadań domowych, zajęcia sportowe, profilaktyczne, wyjścia
w soboty do kina, teatru, opery oraz wystawy, wycieczki
godziny otwarcia: poniedziałek 15.00-16.30, wtorek 14.00-17.00, środa 16.00-18.00,
dodatkowo sobota podczas wyjść i wycieczek
Rada Osiedla Kowale
adres: ul. Kowalska 79
kontakt: 71 345 68 49
e-mail: [email protected], [email protected]
zakres działań: odrabianie lekcji, korepetycje z fizyki, matematyki, zajęcia plastyczne, pantomima, ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej, warsztaty muzyczne (gra na bębnach), relaksacja połączona z czytaniem bajek terapeutycznych, zajęcia artystyczne (robienie biżuterii,
origami itp.), język angielski
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 14.00-18.30,
dodatkowo sobota podczas wyjść i wycieczek
Rada Osiedla Nadodrze
adres: ul. Niemcewicza 27
kontakt: 691 360 002
e-mail: [email protected]
zakres działań: odrabianie lekcji, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, relaksacyjne,
sportowe, profilaktyczne
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 14.00-18.00
29
Rada Osiedla Polanowice – Poświętne – Ligota
adres: ul. Kamieńskiego 190
kontakt: 71 325 60 91
e-mail: [email protected]
zakres działań: zajęcia edukacyjno-wyrównawcze, plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, komputerowe, wyjścia i wycieczki
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 14.00-18.00
Rada Osiedla Lipa Piotrowska
adres: ul. Tymiankowa 3
e-mail: [email protected]
zakres działań: odrabianie lekcji, zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczno-taneczne,
sportowe, profilaktyczne, wyjścia i wycieczki
godziny otwarcia: poniedziałek-środa 16.00-19.00, dodatkowo w sobota 9.00-14.00
Kluby środowiskowe
Celem klubów środowiskowych jest:
• zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży mieszkającej lub uczącej się we Wrocławiu w czasie wolnym od zajęć szkolnych wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień,
• umożliwienie dzieciom i młodzieży: rozwijania zainteresowań i kreatywności, uczestnictwa
w zajęciach sportowych oraz uczenia się właściwego reagowania w sytuacjach trudnych,
poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
• pomoc w nauce,
• wspieranie rodziców/opiekunów w wychowywaniu dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie „Żyć Inaczej”
adres: ul. Kamieńskiego 10B
kontakt: 71 327 66 64
e-mail: [email protected]
strona: zycinaczej.org.pl
zakres działań: zajęcia integracyjno-sportowe, plastyczne, komputerowe, kącik nauki,
gry i zabawy
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 12.00-16.00
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportów Wodnych i Rowerowych „Pegaz”
adres: ul. Pałucka 65B
kontakt: 71 35 399 46
e-mail: [email protected]
strona: pegaz.wroc.pl
zakres działań: zajęcia: edukacyjne, plastyczne, muzyczne, sportowo-rekreacyjne, organizacja czasu wolnego poprzez realizację twórczego myślenia w formie warsztatów tematycznych,
konkursów, quizów, zabaw tematycznych i okolicznościowych, turniejów, pogadanek, wystaw
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 15.30-18.30
30
Fundacja „Dajmy Szansę”
adres: ul. Piłsudskiego 97
kontakt: 71 34 68 820
e-mail: [email protected]
strona: dajmyszanse.pl
zakres działań: pomoc w nauce, gry i zabawy, zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne, komputerowe
godziny otwarcia: wtorki i czwartki 16.00-19.00
Stowarzyszenie „Druga Runda”
adres: SP 10, ul. Inflancka 13 i ul. Wilanowska 31
e-mail: [email protected]
zakres działań: zajęcia: sportowe, gry planszowe, gry cieszące się największą popularnością: Jungle Speed, Speed Cups, Grand Prix, Magiczny Labirynt, Super Farmer
godziny otwarcia: ul. Inflancka – poniedziałek, środa 13.30-16.30; ul. Wilanowska – wtorek
i piątek 12.30-15.30
Fundacja „Alert”
adres: ul. Dworcowa 10
kontakt: 71 341 73 13
e-mail: [email protected]
zakres działań: odrabianie lekcji i pomoc w nauce, plastyczne, komputerowe, gry i zabawy
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 13.00-17.00
Stowarzyszenie „Żółty Parasol”
adres: ul. Nowowiejska 38
kontakt: 733 150 994
e-mail: [email protected]
strona: parasol.net.pl
zakres działań: klubowa liga sportowa, fabryka inspiracji, warsztaty muzyczne, majsterkowanie, konwersacje językowe, dyskusyjny klub filmowy, zajęcia poświęcone realizacji autorskich pomysłów młodzieży, korepetycje, warsztaty teatralne
godziny otwarcia: poniedziałek 16.15-19.15, środa 17.00-19.00, niedziela 14.00-17.00
Rzymskokatolicka parafia pw. Ducha Świętego
adres: ul. Bardzka 2/4
kontakt: 71 782 61 71
e-mail: [email protected]
strona: duchsw.archidiecezja.wroc.pl
zakres działań: zajęcia edukacyjne, artystyczne, komputerowe, manualne, muzyczne, dydaktyczno-wychowawcze, gry i zabawy sportowe
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 15.00-19.00
31
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
adres: ul. Jemiołowa 57, ul. Słowiańska 17
kontakt: 71 32 71 300
e-mail: [email protected]
strona: wroclaw.caritas.pl
zakres działań: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, plastyczne, sportowe, komputerowe
godziny otwarcia: ul. Jemiołowa, poniedziałek-piątek 15.00-18.00;
ul. Słowiańska, poniedziałek-piątek 14.00-18.00
Fundacja „Hobbit”
adres: pl. Św. Macieja 5A, przystań ul. Połbina
kontakt: 71 321 01 77
e-mail: [email protected]
strona: fundacja-hobbit.pl
zakres działań: zajęcia plastyczne, alpinistyczne, integracyjne, relaksacyjne, gry stolikowe,
żeglarskie, survivalowe, origami, pomoc w odrabianiu lekcji
godziny otwarcia: poniedziałki, wtorki, piątki 15.30-20.00
Fundacja „Kierunek Przygoda”
adres: SP 118, ul. Bulwar Ikara 19; SP 37, ul. Sarbinowska 10; SP 113, ul. Zemska 16C
kontakt: 71 781 81 81
e-mail: [email protected]
strona: kierunekprzygoda.org.pl
zakres działań: zajęcia muzyczno-wokalne, plastyczne oraz techniczne
godziny otwarcia: SP 118 – wtorek, środa i czwartek 15.00-17.00, poniedziałek 15.30-17.30;
SP 113 – wtorek, czwartek 15.00-17.00, SP 37 – poniedziałek 15.30-17.30
Fundacja „Kairos”
adres: ul. Sołtysowicka 15C
kontakt: 71 724 22 63
e-mail: [email protected]
strona: fundacjakairos.org/pl/
zakres działań: zajęcia plastyczne, teatralne, modelarskie, gry logiczne, nauka języka angielskiego, gry i zabawy filmowe, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, warsztaty „zdrówko”
godziny otwarcia: piątek 15.00-19.00
Towarzystwo Kultury Czynnej
adres: ul. Paulińska 48
e-mail: [email protected]
strona: kulturaczynna.pl
zakres działań: zajęcia: teatralne, plastyczne, animacyjno-ruchowe, interdyscyplinarne,
taneczne, pomoc w nauce
godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek 15.30-18.30
32
Kościół Chrześcijan Baptystów (I Zbór we Wrocławiu)
adres: ul. Kłodnicka 2
kontakt: 71 351 75 32
e-mail: [email protected]
strona: kchbwroclaw.com.pl
zakres działań: zajęcia edukacyjno-wychowawcze – prowadzone w trzech grupach wiekowych w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci, warsztaty plastyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe
godziny otwarcia: piątek 15.00-19.00
Fundacja „Młodzież dla Chrystusa – Polska”
adres: ul. Traugutta 85/87
kontakt: 71 343 38 87
e-mail: [email protected]
strona: yfc.pl
zakres działań: zajęcia integracyjne, gry i zabawy, taneczny angielski, sportowe, „strukturki z
tekturki”
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 19
adres: ul. Koszykarska 2/4
e-mail: [email protected]
strona: sps19.org.pl
zakres działań: zajęcia komputerowe, gry logiczne, gry i zabawy sportowe, zabawy matematyczne, pomoc w nauce, zajęcia plastyczne, logopedyczne, „sprawne ręce i coś więcej”,
gimnastyczno-ruchowe, ekologiczno-przyrodnicze, socjoterapeutyczne
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek 13.40-15.40; wtorek 12.40-15.40,
czwartek 13.40-16.40
Stowarzyszenie na rzecz Promocji Zdrowia „Curatus”
adres: ul. Kleczkowska 5
kontakt: 71 329 09 19
e-mail: [email protected]
strona: curatus.org.pl
zakres działań: zajęcia ruchowe, sportowe, komputerowe, edukacyjne, integracyjne, fotograficzne, gry i zabawy
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 16.00-19.00
Stowarzyszenie Klubów Środowiskowych „Azyl”
adres: ul. Sztabowa 71
kontakt: 71 34 353 40
e-mail: [email protected]
zakres działań: gry planszowe, zajęcia sportowe, plastyczne, florystyczne, konserwatorskie, muzyczne, psychokorekcyjne
godziny otwarcia: środa i czwartek 17.00-20.00, piątek 17.00-21.00, sobota 16.00-21.00
33
Aktywny styl życia
1. Program dla dzieci i młodzieży „Trener osiedlowy”
Głównym założeniem programu „Trener osiedlowy” jest aktywne zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży. Działania trenerów osiedlowych mają zachęcać do uprawiania
sportu, kształtować pozytywne wzorce sportowej rywalizacji, postawy fair play oraz uczyć
właściwego zachowania na profesjonalnych imprezach sportowych. Trenerzy dbają także
o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających z boisk i terenów zielonych, a też o jak
najefektywniejsze wykorzystanie poszczególnych obiektów.
Grafik dyżurów poszczególnych trenerów dostępny jest na stronie internetowej:
trener-osiedlowy.pl.
Trenerzy osiedlowi działają przy:
Szkoła Podstawowa nr 75 i Gimnazjum nr 7
adres: ul. Piotra Ignuta 28, ul. Kolista 17
trener: Kamila Baran
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 21
adres: ul. Osobowicka 127
trener: Adam Bator
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 30
adres: ul. Zaporoska 28
trener: Aleksandra Broniecka
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 72
adres: ul. Trwała 17-19
trener: Krzysztof Czelusta
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 78
adres: ul. Jedności Narodowej 195
trener: Pola Dobrzańska
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 15 i Gimnazjum nr 40
adres: ul. Kamienna 99-101, ul. Mariana Morelowskiego 43
trener: Leszek Dziurowski
e-mail: [email protected]
36
Szkoła Podstawowa nr 74
adres: ul. Kleczkowska 2
trener: Patryk Grabas
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 80
adres: ul. Polna 4
trener: Kinga Guszcza
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 113
adres: ul. Zemska 16C
trener: Tomasz Guziejewski
e-mail: [email protected]
Gimnazjum nr 14
adres: ul. Hugona Kołłątaja 1-6
trener: Maciej Jakubaszek
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 107
adres: ul. Bolesława Prusa 64
trener: Grzegorz Kapica
e-mail: [email protected]
Gimnazjum nr 18
adres: ul. Kłodnicka 36
trener: Wiesław Kozaczuk
e-mail: [email protected]
Gimnazjum nr 5
adres: ul. Iwana Pawłowa 15
trener: Oskar Kozak
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 58
adres: ul. Składowa 2-4
trener: Jakub Krawczun
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 95
adres: ul. Starogajowa 66-68
trener: Rafał Kuniec
e-mail: [email protected]
37
Gimnazjum nr 9
adres: ul. Sarbinowska 10
trener: Piotr Zalewski
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 39
adres: ul. Przedwiośnie 47
trener: Paweł Małecki
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 76
adres: ul. Wandy 13
trener: Maciej Materkowski
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 98
adres: ul. Sycowska 22A
trener: Magdalena Mazij
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 61 i Szkoła Podstawowa nr 16
adres: ul. Skarbowców 8, ul. Wietrzna 50
trener: Dawid Mikoś
e-mail: [email protected]
Zespół Szkół nr 3
adres: ul. Szkocka 64
trener: Wojciech Misiewicz
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 85
adres: ul. Gen. Romualda Traugutta 37
trener: Michał Mróz
e-mail: [email protected]
Boisko Osiedlowe Widawa
trener: Tomasz Nawarecki
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 19
adres: ul. Koszykarska 2-4
trener: Sławek Oborzański
e-mail: [email protected]
38
Szkoła Podstawowa nr 18
adres: ul. Poznańska 26
trener: Rafał Paja
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 68
adres: ul. Szczęśliwa 28
trener: Sławomir Partyka
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 1
adres: Nowowiejska 78
trener: Artur Pełka
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 96
adres: ul. Krakowska 2
trener: Iwona Podralska
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 73
adres: ul. Gliniana 30
trener: Arek Prałat
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 93
adres: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 29-31
trener: Oktawiusz Raczkowski
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 53
adres: ul. Strachocińska 155-157
trener: Marcin Puzio
e-mail: [email protected]
Zespół Szkół nr 11
adres: Grochowa 36-38
trener: Michał Skura
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 47
adres: ul. Januszowicka 35-37
trener: Magdalena Smółka
e-mail: [email protected]
39
Szkoła Podstawowa nr 10
adres: ul. Inflancka 13
trener: Marcin Soberka
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 50
adres: ul. Czeska 38
trener: Tomasz Staniucha
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 118
adres: ul. Bulwar Ikara 19
trener: Piotr Stępień
e-mail: [email protected]
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
adres: Strachocińska 155/157
trener: Bartosz Szostak
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 90
adres: ul. Orzechowa 62
trener: Jarosław Szydełko
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 51
adres: ul. Krępicka 50
trener: Michał Śnieżek
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 34
adres: ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 8
trener: Grzegorz Ulańczyk
e-mail: [email protected]
Liceum Ogólnokształcące nr VIII
adres: ul. Zaporoska 71
trener: Katarzyna Wiśniewska
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 91
adres: ul. Stefanii Sempołowskiej 54
trener: Bartek Zaryczny
e-mail: [email protected]
40
Liceum Ogólnokształcące nr XII
adres: pl. Orląt Lwowskich 2A
trener: Konrad Zawadzki
e-mail: [email protected]
Gimnazjum nr 21
adres: ul. św. Jerzego 4
trener: Michał Zygadło
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 26
adres: ul. Suwalska 5
trener: Patryk Żurek
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 3
adres: ul. Bobrza 27
trener: Łukasz Żymiełka
e-mail: [email protected]
2. Aktywność ruchowa osób dorosłych
Program promocji zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej u osób w wieku 55+
Celem programu jest utrzymanie sprawności ruchowej u osób w wieku 55+ oraz zapobieganie schorzeniom narządu ruchu, poprzez: utrzymanie i/lub zwiększenie sprawności psychofizycznej, zmniejszenie dolegliwości bólowych w obrębie narządu ruchu, zmniejszenie
napięcia psychicznego i mięśniowego wywołanego długotrwałym stresem, popularyzację
aktywnego stylu życia, profilaktykę chorób narządu ruchu.
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Przychodnia „Stabłowice”
adres: ul. Stabłowicka 125
kontakt: 71 354 31 69
strona: spzoz.wroc.pl/pl/centra_aktywnosci_ruchowej
zakres porad: zajęcia aktywności ruchowej na sali, zajęcia z kinezjologii rozwojowej i edukacyjnej, porady z zakresu żywienia, wykłady edukacyjne
41
Creator Sp. z o.o.
adres: ul. Lotnicza 37
kontakt: 71 362 02 22
strona: creator.wroc.pl
zakres porad: zajęcia aktywności ruchowej na sali, w terenie (nordic walking) oraz edukacja
zdrowotna
Wrocławski Park Wodny S.A.
adres: ul. Borowska 99
kontakt: 71 771 15 11
e-mail: [email protected]
strona: aquapark.wroc.pl/seniorzy
zakres porad: zajęcia aktywności ruchowej na sali, w basenie kąpielowym, w terenie (nordic
walking) oraz edukacja zdrowotna
Fizjoterapeutka Małgorzata Kuśnierz
adres: ul. Pawła Jasienicy 4-6
kontakt: 733 801 357
zakres porad: zajęcia aktywności ruchowej na sali, w terenie (nordic walking) oraz edukacja
zdrowotna
Program profilaktyki schorzeń narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy
Celem programu jest prewencja pierwotna i wtórna osteoporozy poprzez poprawę ogólnej
sprawności fizycznej i modyfikację diety.
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Przychodnia „Celmed”
adres: ul. Dziadoszańska 29
kontakt: 71 353 73 52
strona: spzoz.wroc.pl/pl/centra_aktywnosci_ruchowej
zakres porad: zajęcia ruchowe, instruktaż ćwiczeń pozwalający na utrwalenie nawyku samodzielnego wykonywania wyuczonych ćwiczeń
42
Program dla osób z problemem nietrzymania moczu
Celem programu jest zwiększenie kontroli nad czynnością oddawania moczu poprzez wzrost
aktywności ruchowej, systematyczne wykonywanie specjalnie dobranych ćwiczeń oraz eliminację zachowań i czynników ryzyka sprzyjających wystąpieniu nietrzymania moczu.
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Przychodnia „Stabłowice”
adres: ul. Stabłowicka 125
kontakt: 71 354 31 69
strona: spzoz.wroc.pl/pl/centra_aktywnosci_ruchowej
zakres porad: zajęcia aktywności ruchowej na sali, porady z zakresu żywienia
dodatkowe informacje: uczestnikami programów mogą być osoby zamieszkałe na terenie
Wrocławia
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Przychodnia „Celmed”
adres: ul. Dziadoszańska 29
kontakt: 71 353 73 52
strona: spzoz.wroc.pl/pl/centra_aktywnosci_ruchowej
zakres porad: zajęcia ruchowe, instruktaż ćwiczeń pozwalający na utrwalenie nawyku samodzielnego wykonywania wyuczonych ćwiczeń
3. Kluby seniora
Wrocławskie kluby seniora działają przy radach osiedli, parafiach i organizacjach pozarządowych. Zrzeszają emerytów, rencistów oraz osoby w wieku 60+. Kluby to miejsca, w których seniorzy mogą rozwijać swoje pasje, uczyć się, brać udział w akcjach na rzecz lokalnej
społeczności, twórczo spędzać czas wolny, brać dział w warsztatach z zakresu poprawy
zdrowia fizycznego i sprawności umysłowej, rozwijać swoje zainteresowania oraz nawiązywać nowe znajomości.
Kluby seniora przy radach osiedli
Klub Seniora przy RO Gajowice
adres: ul. Lwowska 43
kontakt: 71 361 18 49
e-mail: [email protected]
strona: gajowice.pl
Klub Seniora przy RO Gądów-Popowice Płd.
adres: ul. Lotnicza 22
kontakt: 71 351 90 01
e-mail: [email protected]
43
Klub Seniora przy RO Grabiszyn-Grabiszynek
adres: ul. Blacharska 12
kontakt: 71 360 11 17
e-mail: [email protected]
strona: grabiszyngrabiszynek.pl
Klub Seniora przy RO Kuźniki
adres: ul. Sarbinowska 19
e-mail: [email protected]
strona: kuzniki.com
Klub Seniora przy RO Karłowice-Różanka
adres: ul. Bałtycka 8
kontakt: 71 372 70 08
e-mail: [email protected]
strona: karlowice-rozanka.pl
Klub Seniora przy RO Kowale
adres: ul. Kowalska 71
kontakt: 71 345 68 49
e-mail: [email protected]
strona: kowale.wroclaw.pl
Klub Seniora przy RO Lipa Piotrowska
adres: ul. Tymiankowa 3
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Maślice
adres: ul. Suwalska 5
kontakt: 71 733 68 26
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Muchobór Mały
adres: ul. Szkocka 99C
e-mail: [email protected]
strona: muchobormaly.pl
Klub Seniora przy RO Muchobór Wielki
adres: ul. Stanisławowska 99
kontakt: 71 790 57 97
e-mail: [email protected]
44
Klub Seniora przy RO Brochów
adres: ul. Koreańska 1
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Nadodrze
adres: ul. Ludwika Rydygiera 43
kontakt: 71 796 42 21
e-mail: [email protected]
strona: echonadodrza.zafriko.pl
Klub Seniora przy RO Nowy Dwór
adres: ul. Nowodworska 51
kontakt: 71 784 44 48
e-mail: [email protected]
strona: nowydwor-ro.pl
Klub Seniora przy RO Pawłowice
adres: ul. Jeziorowa 23K
strona: pawlowice.info
Klub Seniora przy RO Ołbin
adres: ul. Na Szańcach 14
kontakt: 71 321 13 48
e-mail: [email protected]
strona: radaosiedlaolbin.wroclaw.pl
Klub Seniora przy RO Ołtaszyn
adres: ul. Pszczelarska 7
kontakt: 71 368 19 34
e-mail: [email protected]
strona: oltaszyn.pl
Klub Seniora przy RO Oporów
adres: ul. Wiejska 2-4
kontakt: 71 363 54 17
e-mail: [email protected]
strona: oporow.info
Klub Seniora przy RO Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
adres: ul. Rękodzielnicza 1
kontakt: 71 353 63 01
e-mail: [email protected]
45
Klub Seniora przy RO Plac Grunwaldzki
adres: ul. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 51
kontakt: 71 321 12 85
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Pracze Odrzańskie
adres: ul. Stabłowicka 141
kontakt: 71 354 28 02
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Polanowice-Poświętne-Ligota
adres: ul. Kamieńskiego 190
kontakt: 71 325 60 91
e-mail: [email protected]
strona: polanowice.net
Klub Seniora przy RO Powstańców Śląskich
adres: ul. Gajowicka 96A
kontakt: 71 362 70 89
e-mail: [email protected]
strona: rada-osiedla.pl
Klub Seniora przy RO Przedmieście Świdnickie
adres: ul. Piłsudskiego 37
kontakt: 71 344 53 42
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Sołtysowice
adres: ul. Sołtysowicka 51
kontakt: 71 325 63 20
e-mail: [email protected]
strona: soltysowice.pl
Klub Seniora przy RO Stare Miasto
adres: ul. Białoskórnicza 17-18
kontakt: 71 343 65 39
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Strachocin-Swojczyce-Wojnów
adres: ul. Swojczycka 118
kontakt: 71 348 38 29
e-mail: [email protected]
strona: swojczyce.pl
46
Klub Seniora przy RO Świniary
adres: ul. Pęgowska 14
kontakt: 71 346 28 10
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Wojszyce
adres: ul. Przystankowa 32
kontakt: 71 364 47 85
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Gajowice
adres: ul. Lwowska 43
kontakt: 71 361 18 49
e-mail: [email protected]
strona: gajowice.pl
Klub Seniora przy RO Gądów-Popowice Płd.
adres: ul. Lotnicza 22
kontakt: 71 351 90 01
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Muchobór Mały
adres: ul. Szkocka 99C
e-mail: [email protected]
strona: muchobormaly.pl
Klub Seniora przy RO Kuźniki
adres: ul. Sarbinowska 19
e-mail: [email protected]
strona: kuzniki.com
Klub Seniora przy RO Grabiszyn-Grabiszynek
adres: ul. Blacharska 12
kontakt: 71 360 11 17
e-mail: [email protected]
strona: grabiszyngrabiszynek.pl
Klub Seniora przy RO Maślice
adres: ul. Suwalska 5
kontakt: 71 733 68 26
e-mail: [email protected]
47
Klub Seniora przy RO Karłowice-Różanka
adres: ul. Bałtycka 8
kontakt: 71 372 70 08
e-mail: [email protected]
strona: www.karlowice-rozanka.pl
Klub Seniora przy RO Kowale
adres: ul. Kowalska 71
kontakt: 71 345 68 49
e-mail: [email protected]
strona: kowale.wroclaw.pl
Klub Seniora przy RO Lipa Piotrowska
adres: ul. Tymiankowa 3
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Muchobór Wielki
adres: ul. Stanisławowska 99
kontakt: 71 790 57 97
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Pawłowice
adres: ul. Jeziorowa 23K
strona: pawlowice.info
Klub Seniora przy RO Nadodrze
adres: ul. Ludwika Rydygiera 43
kontakt: 71 796 42 21
e-mail: [email protected]
strona: echonadodrza.zafriko.pl
Klub Seniora przy RO Nowy Dwór
dzielnica: Fabryczna
adres: ul. Nowodworska 51
kontakt: 71 784 44 48
e-mail: [email protected]
strona: nowydwor-ro.pl
Klub Seniora przy RO Ołbin
dzielnica: 71 321 13 48
adres: ul. Na Szańcach 14
kontakt: 71 321 13 48
e-mail: [email protected]
strona: radaosiedlaolbin.wroclaw.pl
48
Klub Seniora przy RO Ołtaszyn
adres: ul. Pszczelarska 7
kontakt: 71 368 19 34
e-mail: [email protected]
strona: oltaszyn.pl
Klub Seniora przy RO Oporów
adres: ul. Wiejska 2-4
kontakt: 71 363 54 17
e-mail: [email protected]
strona: oporow.info
Klub Seniora przy RO Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
adres: ul. Rękodzielnicza 1
kontakt: 71 353 63 01
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Plac Grunwaldzki
adres: ul. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 51
kontakt: 71 321 12 85
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Polanowice-Poświętne-Ligota
adres: ul. Henryka Michała Kamieńskiego 190
kontakt: 71 325 60 91
e-mail: [email protected]
strona: polanowice.net
Klub Seniora przy RO Brochów
adres: ul. Koreańska 1
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Powstańców Śląskich
adres: ul. Gajowicka 96A
kontakt: 71 362 70 89
e-mail: [email protected]
strona: rada-osiedla.pl
Klub Seniora przy RO Świniary
adres: ul. Pęgowska 14
kontakt: 71 346 28 10
49
Klub Seniora przy RO Pracze Odrzańskie
adres: ul. Stabłowicka 141
kontakt: 71 354 28 02
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Przedmieście Świdnickie
adres: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 37
kontakt: 71 344 53 42
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Sołtysowice
adres: ul. Sołtysowicka 51
kontakt: 71 325 63 20
e-mail: [email protected]
strona: soltysowice.pl
Klub Seniora przy RO Stare Miasto
adres: ul. Białoskórnicza 17-18
kontakt: 71 343 65 39
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Wojszyce
adres: ul. Przystankowa 32
kontakt: 71 364 47 85
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy RO Strachocin-Swojczyce-Wojnów
adres: ul. Swojczycka 118
kontakt: 71 348 38 29
e-mail: [email protected]
strona: swojczyce.pl
e-mail: [email protected]
Kluby seniora przy organizacjach pozarządowych i parafiach
Klub Seniora przy Stowarzyszeniu „Przyjazne Osiedle” Nowy Dwór
adres: ul. Wojrowicka 58
kontakt: 71 711 31 31
e-mail: [email protected]
50
Klub Seniora przy Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta
adres: ul. Hugona Kołłątaja 26A
kontakt: 600 496 006
e-mail: [email protected]
strona: bratalbert.wroc.pl
Klub Seniora przy Stowarzyszeniu Pomocy „Larum”
adres: ul. Piastowska 26C
kontakt: 600 757 603
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy parafii pw. św. Andrzeja Apostoła
adres: ul. Boguszowska 84
kontakt: 71 354 35 15
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy parafii pw. św. Jadwigi
adres: ul. Wolska 6
kontakt: 71 349 39 51
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy Fundacji „Spokojna Jesień”
adres: ul. Aleksandra Hercena 13
kontakt: 606 130 451
e-mail: [email protected]
strona: spokojnajesien.org
Klub Seniora przy Stowarzyszeniu „Żółty Parasol”
adres: ul. Nowowiejska 38
kontakt: 733 150 994
e-mail: [email protected]
strona: parasol.net.pl
Klub Seniora przy Fundacji „Tobiaszki”
adres: al. Jana Kasprowicza 26
kontakt: 71 327 34 70
e-mail: [email protected]
strona: tobiaszki.pl
Klub Seniora przy Polskim Związku Głuchych
adres: ul. Braniborska 2-10
kontakt: 71 355 37 58
e-mail: [email protected]
strona: pzg.wroclaw.pl
51
Klub Seniora przy parafii pw. św. Jakuba i Krzysztofa
adres: ul. B. Krzywoustego 291
kontakt: 71 345 78 13
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego
adres: ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 20
kontakt: 71 782 61 71
e-mail: teresadział[email protected]
Klub Seniora przy parafii pw. Ducha Świętego
adres: ul. Bardzka 2-4
kontakt: 71 782 61 71
e-mail: [email protected]
strona: duchsw.archidiecezja.wroc.pl
Klub Seniora przy Towarzystwie Edukacji Otwartej
adres: ul. Robotnicza 36-38
kontakt: 71 792 55 67
e-mail: [email protected]
strona: teo.org.pl
Klub Seniora przy Kościele Chreścijan Baptystów (I Zbór we Wrocławiu)
adres: ul. Kłodnicka 2
kontakt: 71 351 75 32
e-mail: [email protected]
strona: kchbwroclaw.com.pl
Klub Seniora przy Stowarzyszeniu „Żyć Inaczej”
adres: ul. Kamieńskiego 10
kontakt: 71 327 66 64
e-mail: [email protected]
strona: zycinaczej.org.pl
Klub Seniora przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
adres: ul. Barwinkowa 11
kontakt: 71 330 40 99
e-mail: [email protected]
strona: nspj.wroclaw.pl
52
Klub Seniora przy Stowarzyszeniu Promocji Sportu „Fan”
adres: ul. Legnicka 65
kontakt: 71 797 60 80
e-mail: [email protected]
strona: fan.org.pl
Klub Seniora przy Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „Polanka”
adres: ul. Żmigrodzka 56
kontakt: 694 333 914
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy Fundacji Społecznych Kuratorów
adres: ul. Orzechowa 30
kontakt: 71 346 88 20
e-mail: [email protected]
strona: dajmyszanse.org.pl
Klub Seniora przy Stowarzyszeniu „Druga Runda”
adres: ul. Tęczowa 74
kontakt: 605 680 770
e-mail: [email protected]
Klub Seniora przy Fundacji „Sancta Familia”
adres: ul. Monte Cassino 68
kontakt: 517 435 575
e-mail: [email protected]
strona: safa.org.pl
Klub Seniora przy Światowym Związku Żołnierzy
adres: pl. Solny 14A
kontakt: 71 344 61 61
e-mail: [email protected]
strona: armiakrajowa.org.pl
53
Profilaktyka
chorób
1. Próchnica zębów u dzieci
Celem programu jest zmniejszenie występowania choroby próchnicowej u dzieci w wieku
3-5 lat poprzez zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczno-lecznicze realizowane
w przedszkolu, gabinecie dentystycznym oraz w domu.
We wrocławskich przedszkolach lekarze stomatolodzy i nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i ich rodziców. Dzieci uczą się prawidłowego mycia zębów, zdrowego odżywiania się i pokonywania lęku przed wizytą u stomatologa.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 4
kontakt: 71 777 79 61
2. Wady i schorzenia narządu wzroku u dzieci
Celem programu jest wczesne wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku u dzieci uczęszczających do wrocławskich przedszkoli poprzez wykonywanie specjalistycznych badań
okulistycznych.
Specjalistyczna Przychodnia Okulistyczna „Profimed”
adres: ul. Bulwar Ikara 24F
kontakt: 602 286 240
strona: profimed.wroclaw.pl
zakres porad: badania okulistyczne – wykonywane we wrocławskich przedszkolach
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 4
kontakt: 71 777 79 61
otwarte: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.45
56
3. Wady i schorzenia narządu wzroku i słuchu u dzieci i młodzieży
Celem programu jest wczesne wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu u dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym oraz podejmowanie działań leczniczych w ramach świadczeń
zdrowotnych finansowanych przez NFZ.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Multi-Medyk”
adres: pl. Maksa Borna 1/3
kontakt: 71 321 64 89, 71 322 98 64, 71 328 80 06
strona: multi-medyk.pl
zakres porad: badanie wzroku i słuchu, konsultacje specjalistyczne dla rodziców
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 4
kontakt: 71 777 79 61
otwarte: od poniedziałku do piątku 8.00-15.45
4. Promocja zdrowia i zapobieganie wadom postawy u dzieci i młodzieży
Program „Trzymaj się prosto” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku
4-19 lat.
Zadania realizowane w programie:
• prowadzanie rejestracji dzieci do lekarza specjalisty,
• wykonywanie badań kwalifikujących do programu,
• gimnastyka korekcyjna na sali gimnastycznej oraz zajęcia na basenie z elementami korekcji (wymagana jest podstawowa umiejętność pływania),
• jeden cykl zajęć dla każdego dziecka wynosi 6 tygodni, na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
mogą uczęszczać wyłącznie dzieci i młodzież zakwalifikowane przez lekarzy specjalistów,
• udzielanie indywidualnych instruktaży ćwiczeń korekcyjnych do wykonywania w domu.
Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska
adres: al. Paderewskiego 35
kontakt: 71 347 33 00
zakres porad: kwalifikacje do programu – wizyta u lekarza specjalisty, zajęcia korekcyjne na
basenie oraz sali gimnastycznej
dodatkowe informacje:
konsultacje lekarskie:
­• Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska, al. Paderewskiego 35
57
zajęcia na basenie oraz sali gimnastycznej:
• kryta pływalnia Akademii Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35
• kryta pływalnia Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 43
Wrocławskie Centrum SPA NZOZ
adres: ul. Teatralna 10-12
kontakt: 71 348 80 57
strona: spa.wroc.pl/rehabilitacja
zakres porad: kwalifikacje do programu – wizyta u lekarza specjalisty, zajęcia korekcyjne na
basenie oraz sali gimnastycznej
dodatkowe informacje:
konsultacje lekarskie, zajęcia na basenie oraz sali gimnastycznej:
• Wrocławskie Centrum SPA NZOZ, ul. Teatralna 10-1, tel. 71 348 80 57
• Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Poznańska 26, tel. 71 355 46 55
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Zemska 16C, tel. 71 787 97 37
Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna „Pulsantis”
adres: ul. Ostrowskiego 3
kontakt: 71 339 42 96
strona: pulsantis.com.pl
zakres porad: kwalifikacje do programu – wizyta u lekarza specjalisty, zajęcia korekcyjne na
basenie oraz sali gimnastycznej
otwarte: rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-15.00
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
adres: ul. Wszystkich Świętych 2A
kontakt: 725 141 730
strona: spzoz.wroc.pl/pl/trzymaj-sie-prosto
zakres porad: kwalifikacje do programu – wizyta u lekarza specjalisty, zajęcia na basenie
oraz sali gimnastycznej
dodatkowe informacje:
rejestracja: Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji „Celmed”, ul. Celtycka 15/17,
tel. 71 342 54 64
koordynator programu: 71 391 17 42
konsultacje lekarskie:
• badania ortopedyczne odbywają się w Ośrodku Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji „Celmed”,
ul. Dziadoszańska 29
• Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza 27
• Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Obornicka 28
58
zajęcia na basenie oraz sali gimnastycznej:
• Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza 27
• Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Obornicka 28
• Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Trwała 17/19
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Wieczysta 105
zajęcia na basenie:
• Wrocławski Park Wodny, ul. Borowska 99
zajęcia na sali gimnastycznej:
• Wrocławskie Centrum Zdrowia, Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych
i Terapii Uzależnień, ul. Wszystkich Świętych 2
5. Program profilaktyki HPV
Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy u kobiet poprzez
prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonywanie szczepień ochronnych szczepionką
przeciwko wirusowi HPV w populacji 13-letnich dziewcząt, mieszkanek Wrocławia.
Edukacja zdrowotna prowadzona jest w szkołach gimnazjalnych, szczepienia przeciwko
HPV wykonywane są w punktach szczepień, do których należą dziewczęta na podstawie
deklaracji rodziców wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 4
kontakt: 71 777 79 61
otwarte: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.45
59
6. Program edukacyjny dla osób z atopowym zapaleniem skóry (AZS)
Celem programu jest poprawa jakości życia, zapobieganie ostrym nawrotom i powikłaniom
chorobowym u osób z atopowym zapaleniem skóry poprzez działania edukacyjne oraz
wsparcie psychologiczne.
Poradnia Dermatologiczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
adres: Kamieńskiego 73A
kontakt: 71 327 02 59 (pon.- pt. w godz. 14.00-15.00)
501 242 924 (pon.- pt. w godz. 19.00-20.00)
607 990 123 (pon.- pt. w godz. 19.00-20.00)
600 077 745 (pon.- pt. w godz. 19.00-20.00)
strona: wssk.wroc.pl (zakładka: AZS)
zakres porad: konsultacje lekarza specjalisty, edukacja zdrowotna, wsparcie psychologiczne
7. Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży
Celem programu jest zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością poprzez
wzmacnianie świadomości zdrowotnej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.
W ramach programu we wrocławskich szkołach prowadzone są badania przesiewowe wyłaniające dzieci z nadwagą i otyłością, które następnie kierowane są na indywidualne konsultacje do: lekarza, rehabilitanta, dietetyka i psychologa.
Do szkół uczestniczących w programie przekazywane są materiały informacyjno-edukacyjne w celu przeprowadzenia kampanii zdrowotnej.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 4
kontakt: 71 777 89 82
otwarte: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.45
60
8. Cukrzyca i jej powikłania
Wrocławska Akademia Cukrzycowa
W ramach programu prowadzona jest edukacja zdrowotna połączona z nauką samokontroli
poziomu cukru, podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy.
Centrum Edukacji Diabetologicznej
dzielnica: Stare Miasto
adres: ul. Biskupia 11
kontakt: 71 341 76 57
strona: psd.wroclaw.pl
zakres porad: edukacja zdrowotna indywidualna i grupowa
czynne: poniedziałek-piątek w godz. 11.00-18.00
Program profilaktyki cukrzycy – edukacja zdrowotna
W ramach programu prowadzona jest edukacja zdrowotna połączona z nauką samokontroli
poziomu cukru, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy. Edukację zdrowotną prowadzą specjalnie przeszkolone pielęgniarki w tzw.
Punktach Edukacyjnych.
Uczestnikami programu mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe mieszkające na terenie
miasta Wrocławia: zagrożone cukrzycą oraz z rozpoznaną cukrzycą, z innymi zaburzeniami
metabolicznymi, oraz ich rodziny i opiekunowie.
NZOZ Przychodnia Kosmonautów
dzielnica: Fabryczna
adres: ul. Horbaczewskiego 35
kontakt: 71 351 28 43
czynne: poniedziałek w godz. 16.00-18.00
NZOZ Przychodnia Nowy Dwór
dzielnica: Fabryczna
adres: ul. Nowodworska 91A
kontakt: 71 357 96 11
czynne: wtorek w godz. 15.30-17.30
NZOZ Psie Pole
adres: ul. Boya Żeleńskiego 22
kontakt: 71 325 30 81
czynne: wtorek w godz. 11.30-13.30
61
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Przychodnia „Grabiszyn”
adres: ul. Stalowa 50
kontakt: 71 362 11 21
czynne: wtorek w godz. 18.00-20.00
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
adres: ul. Chałubińskiego 2
kontakt: 71 770 31 15
czynne: wtorek w godz. 14.40-16.40
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Przychodnia „Stare Miasto”
adres: pl. Dominikański 6
kontakt: 71 369 90 22
czynne: czwartek w godz. 15.00-17.00
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Przychodnia „Stabłowice”
adres: ul. Stabłowicka 125
kontakt: 71 354 31 69
czynne: środa w godz. 8.20-10.20
Praktyka Lekarza Rodzinnego
adres: ul. Tarnogórska 1
kontakt: 71 342 17 25
czynne: wtorek w godz. 14.00-16.00
Praktyka Lekarzy Rodzinnych
adres: ul. Jugosłowiańska 65D
kontakt: 71 327 46 46
czynne: wtorek w godz. 15.30-17.30
NZOZ Śródmieście
adres: ul. Sienkiewicza 37/39
kontakt: 71 321 32 20
czynne: czwartek w godz. 14.00-16.00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
adres: ul. Koszarowa 5
kontakt: 71 395 74 56
czynne: wtorek w godz. 15.00-17.00
NZOZ Przychodnia Gaj
adres: ul. Krynicka 51
kontakt: 71 373 19 62
czynne: wtorek w godz. 12.00-14.00
62
NZOZ na Biskupinie
adres: ul. Olszewskiego 21
kontakt: 71 348 10 11
czynne: środa w godz. 13.00-15.00
EMC Przychodnia przy ul. Łowieckiej
adres: ul. Łowiecka 24
kontakt: 71 711 74 00
czynne: wtorek w godz. 14.30-16.30
Praktyka Lekarza Rodzinnego
adres: ul. Płońskiego 32
kontakt: 71 349 35 61
czynne: czwartek w godz. 15.00-17.00
Praktyka Lekarza Rodzinnego
adres: ul. Gepperta 13
kontakt: 71 341 80 10
czynne: środa w godz. 13.00-15.00
Centrum Edukacji Diabetologicznej
adres: ul. Biskupia 11
kontakt: 71 341 76 57
czynne: wtorek, czwartek w godzinach 15.00-18.00
oraz środa, piątek w godz. 15.30-18.30
Dolnośląskie Centrum Onkologii
adres: pl. Hirszfelda 12
kontakt: 71 368 93 78
czynne: wtorek w godz. 14.35-16.35
ZOZ Psie Pole
adres: ul. Brucknera 47/49
kontakt: 71 325 33 35
czynne: poniedziałek w godz. 13.30-15.30
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
adres: ul. H. Kamieńskiego 73A
kontakt: 71 327 04 13
czynne: poniedziałek w godz. 15.00-17.00 oraz piątek w godz. 15.00-17.00
63
NZOZ Zawidawie Centrum Medyczne Wejherowska adres: ul. Wejherowska 28 bud. 4
kontakt: 71 344 91 44
czynne: czwartek w godz. 15.00-17.00
Program profilaktyki cukrzycy – konsultacje i porady
W programie realizowane są bezpłatne konsultacje i porady udzielane przez specjalistów:
lekarza, dietetyka, psychologa.
Centrum Edukacji Diabetologicznej
adres: ul. Biskupia 11
kontakt: 71 341 76 57
zakres porad:
• konsultacje i porady lekarza medycyny – informacje: środa w godzinach 12.00-14.00
• konsultacje i porady psychologa (obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna)
• konsultacje i porady dietetyka: poniedziałek-środa w godz. 15.00-18.00
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Przychodnia „Stare Miasto”
adres: pl. Dominikański 6
kontakt: 71 369 90 22
zakres porad:
• konsultacje i porady dietetyka informacje: środa 15.30-17.30
• konsultacje i porady diabetologa: poniedziałek 16.00-18.00
Program profilaktyki cukrzycy – aktywność ruchowa
Celem programu jest poprawa jakości życia osób chorych na cukrzycę i inne zaburzenia metaboliczne poprzez motywowanie do systematycznej aktywności ruchowej i zmiany stylu
życia oraz przeciwdziałanie powikłaniom cukrzycy. Dla osób chorych na cukrzycę, z nadwagą, otyłością i innymi zaburzeniami metabolicznymi prowadzone są zajęcia aktywności
ruchowej w poniższych ośrodkach (osoba przystępująca do zajęć aktywności ruchowej powinna posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach).
Ośrodek „Saluber”
adres: ul. Bacciarellego 4B
kontakt: 691 033 885
Szkoła Podstawowa nr 118
adres: ul. Bulwar Ikara 19
kontakt: 600 385 331
64
Sala przy Akademii Sztuk Walki
adres: ul. Powstańców Śląskich 159
kontakt: 600 385 331
Liceum Ogolnokształcące nr 9
adres: ul. Piotra Skargi 29/31
kontakt: 600 385 331
Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne „Resurs” adres: ul. Wita Stwosza 16 (wejście od ul. Biskupiej)
kontakt: 71 341 80 89
Profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej
Uczestnikami programu mogą być osoby chore na cukrzycę, szczególnie zagrożone powikłaniami, w tym zespołem stopy cukrzycowej.
W ramach programu:
a) pielęgniarka przeprowadzi:
• indywidualną edukację pielęgniarską w zakresie pielęgnacji i samodzielnego opatrywania ran;
• indywidualną edukację pacjentów w zakresie umiejętności samoobserwacji i samooceny stóp;
• edukację zdrowotną w grupach pacjentów o podobnych problemach zdrowotnych, grupową edukację pacjentów dotyczącą problemów zdrowotnych,
b) kosmetolog przeprowadzi:
• indywidualną edukację zdrowotną pacjentów w zakresie pielęgnacji stóp ze szczególnym
uwzględnieniem zapobiegania modzelom i odciskom,
c) ponadto realizator programu współpracuje z firmami zajmującymi się doborem odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego w tym zakresie.
Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
adres: ul. Dobrzyńska 21/23
kontakt: 71 77 47 757
strona: dobrzynska.wroc.pl
dodatkowe informacje: rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00-13.00
65
9. Rehabilitacja kardiologiczna
Program rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych skierowany jest do osób po przebytym zawale mięśnia sercowego i/lub po zabiegach
wykonanych na naczyniach wieńcowych, jednak nie później niż w okresie do 12 miesięcy od
zaistniałego incydentu.
Centrum Kardiologiczne „Pro Corde”
adres: ul. Nowowiejska 64-66/1a
kontakt: 71 322 60 08
strona: procorde.com.pl
zakres porad: w ramach programu prowadzone są:
• zajęcia ruchowe połączone z instruktażem do samodzielnego wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych,
• konsultacje kardiologiczne i badanie EKG wysiłkowe,
• zajęcia grupowe i indywidualne z dietetykiem oraz psychologiem.
dodatkowe informacje: do udziału w programie wymagane jest skierowanie do poradni kardiologicznej wystawione przez lekarza oddziału: kardiologicznego, kardiochirurgii, chorób
wewnętrznych lub podstawowej opieki zdrowotnej
10. Obrzęk limfatyczny
Zajęcia edukacyjno-kompensacyjne dla osób z obrzękiem limfatycznym i zagrożonych jego
występowaniem. Celem zadania jest przeciwdziałanie zdrowotnym i społecznym następstwom obrzęku limfatycznego u osób z grup wysokiego ryzyka oraz z widocznym obrzękiem
limfatycznym poprzez prowadzenie działań edukacyjnych oraz wykonywanie zabiegów
udrażniających przepływ limfy.
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
adres: ul. R. Weigla 5
kontakt: 261 660 717 strona: 4wsk.pl
66
11. Profilaktyka raka piersi
Program edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet pod nazwą
„Samobadanie piersi”. Program skierowany jest do wszystkich wrocławianek. Bezpłatna nauka samobadania piersi jest prowadzona przez specjalnie wyszkolone pielęgniarki i położne.
Jak korzystać z programu?
• Zgłosić się do Punktu Nauki Samobadania Piersi. Lista adresów znajduje się na stronie
internetowej osdchp.com.
• Pod kierunkiem przeszkolonej położnej lub pielęgniarki nauczyć się poprawnie wykonać
badanie swoich piersi.
• Pobrać książeczkę samobadania piersi.
• Zarejestrować się telefonicznie na wizytę do Ośrodka Szybkiej Diagnostyki Chorób Piersi,
tel. 603 71 30 30
• W umówionym terminie zgłosić się na wizytę do Ośrodka Szybkiej Diagnostyki Chorób
Piersi.
• Szczegółowe informacje na temat ww. programu można znaleźć na stronie internetowej
osdchp.com.
Szkoła Rodzenia „Mama Gaja”
adres: ul. Inżynierska 47a lok. U22
kontakt: 530 977 266
dni i godziny przyjęć: środa 15.00-18.00
Praktyka Lekarza Rodzinnego
adres: ul. Bulwar Ikara 28
kontakt: 71 352 18 85
dni i godziny przyjęć: poniedziałek 16.00-18.00
NZOZ „Biogenes”
adres: pl. Bzowy 1
kontakt: 71 363 30 16
dni i godziny przyjęć: środa 16.30-18.30
NZOZ „Pulsantis”
adres: ul. Ostrowskiego 3
kontakt: 71 339 11 40
dni i godziny przyjęć: czwartek 14.00-17.00
Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Cekiron”
adres: ul. Wejherowska 28
kontakt: 71 798 26 20 wew. 303
dni i godziny przyjęć: wtorek 18.00-20.00
67
Medical Complex
adres: ul. Grabiszyńska 165
dni i godziny przyjęć: czwartek 18.00-19.00
NZOZ „Przychodnia Kosmonautów”
adres: ul. Horbaczewskiego 35
kontakt: 71 351 28 43
dni i godziny przyjęć: czwartek 16.00-19.00, piątek 14.30- 17.30
NZOZ „Formika”
adres: ul. Pilczycka 144/146
kontakt: 71 329 78 84
dni i godziny przyjęć: środa 15.00-17.00
NZOZ „Przychodnia Nowy Dwór”
adres: ul. Nowodworska 91a
kontakt: 71 357 99 21
dni i godziny przyjęć: I i II wtorek miesiąca 9.00-11.00
NZOZ „Proximum”
adres: ul. Żelazna 34
kontakt: 71 783 62 85
dni i godziny przyjęć: czwartek 17.00-19.00
Praktyka Lekarza Rodzinnego
adres: ul. Tarnogórska 1
kontakt: 71 342 17 25, 71 342 17 23
dni i godziny przyjęć: I poniedziałek miesiąca 13.30-14.30
NZOZ „Rondo-Med”
adres: ul. Powstańców Śląskich 122
kontakt: 71 336 53 17
dni i godziny przyjęć: czwartek 15.00-17.00
Praktyka Lekarza Rodzinnego „Osobowice”
adres: ul. Krotoszyńska 8
kontakt: 71 352 45 74
dni i godziny przyjęć: I i III piątek miesiąca 15.00-16.00
NZOZ „Przychodnia – Gaj”
adres: ul. Krynicka 51
kontakt: 71 373 19 62, 71 373 19 63
dni i godziny przyjęć: poniedziałek 8.30-10.30, czwartek 16.30-17.30
68
Praktyka Lekarza Rodzinnego
adres: ul. Komuny Paryskiej 73A
kontakt: 71 342 91 46
dni i godziny przyjęć: środa 12.00-14.00
Fitness Klub „Bodyfit”
adres: ul. Pretficza 37
kontakt: 71 336 53 17
dni i godziny przyjęć: poniedziałek 17.30-19.30
NZOZ „Zdrowie Rodziny”
adres: ul. Gradowa 2
kontakt: 71 791 81 81
dni i godziny przyjęć: wtorek 15.00-16.00, piątek 15.00-16.00
NZOZ „Rondo-Med”
adres: ul. Powstańców Śląskich 122
kontakt: 71 336 53 17
czynne: dni i godziny przyjęć: czwartek 15.00-17.00
NZOZ „Practimed”
adres: ul. Pabianicka 25
kontakt: 71 798 36 31
dni i godziny przyjęć: poniedziałek w godzinach 13.30-15.30 oraz środa 13.00-16.00 +
godziny ruchome
Fizjomedicum
adres: ul. Partynicka 34C/2
kontakt: 607 855 212
dni i godziny przyjęć: wtorek 8.00-9.00, czwartek 8.00-9.00
NZOZ „Różanka”
adres: ul. Obornicka 16
kontakt: 71 352 54 84
dni i godziny przyjęć: poniedziałek 16.00-18.00
NZOZ „Psie Pole”
adres: ul. Brucknera 47/49
kontakt: 71 325 33 31
dni i godziny przyjęć: poniedziałek 16.00-19.00, wtorek 16.00-19.00
69
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
adres: ul. Kamieńskiego 73A
kontakt: 71 327 02 42
dni i godziny przyjęć: środa 12.00-15.00
Praktyka Lekarza Rodzinnego
adres: ul. Pszczelarska 7
kontakt: 71 792 11 20
dni i godziny przyjęć: wtorek 8.15-10.15
Wojewódzka Przychodnia POZ
adres: ul. Dobrzyńska 21/23, III piętro, pok. 329
kontakt: 71 774 77 50
dni i godziny przyjęć: poniedziałek 14.30-16.30
Wojewódzka Przychodnia POZ
adres: ul. Dobrzyńska 21/23
kontakt: 71 774 77 00, wew. 802
dni i godziny przyjęć: czwartek 15.00-17.00
SPZOZ Przychodnia „Grabiszyn”
adres: ul. Stalowa 50
kontakt: 71 362 15 10
dni i godziny przyjęć: poniedziałek 15.45-17.45
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
adres: ul. Warszawska 2
kontakt: 71 342 86 31, wew. 358
dni i godziny przyjęć: środa 15.00-17.00
Praktyka Lekarza Rodzinnego
adres: ul. Uczniowska 37
kontakt: 71 368 70 15
dni i godziny przyjęć: wtorek 16.00-18.00
NZOZ „Formika”
adres: ul. Celtycka 9
kontakt: 71 329 78 84
dni i godziny przyjęć: czwartek 16.00-18.00
Prywatna Przychodnia Lekarska
adres: ul. Grunwaldzka 65
kontakt: 71 328 01 08
dni i godziny przyjęć: środa 14.00-17.00
70
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 58
dni i godziny przyjęć: poniedziałek 14.30-15.30, wtorek 14.30-15.30 oraz środa 14.30-15.30
NZOZ „Centrum Zdrowia”
adres: ul. Pautscha 5/7
kontakt: 71 345 24 76
czynne: dni i godziny przyjęć: wtorek 14.00-16.00
Zakład Karny nr 1 Wrocław
adres: ul. Kleczkowska 35
kontakt: 71 327 26 80
dni i godziny przyjęć: wtorek 15.00-17.00
ZOZ „Medicor”
adres: ul. Trzebnicka 88
kontakt: 71 329 32 31
dni i godziny przyjęć: środa 15.00-17.00
Kar-Med
adres: ul. Bończyka 20
kontakt: 71 325 50 01
dni i godziny przyjęć: środa 13.00-15.00
Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Towarzystwo Rozwoju Rodziny
adres: ul. Podwale 74/23
kontakt: 71 343 79 55
dni i godziny przyjęć: środa 15.30-17.00, czwartek 15.30-17.00
Centrum Medyczne „Medix”
adres: pl. Hirszfelda 17
dni i godziny przyjęć: środa 15.00-18.00, czwartek 15.00-18.00
NZOZ „Ziemo-Vita”
adres: ul. Ziemowita 1/9
kontakt: 71 784 90 58
dni i godziny przyjęć: wtorek 13.00-15.00
71
12. Szczepienia ochronne przeciwko grypie (65+)
Celem programu jest ograniczenie zachorowań na grypę lub infekcje grypopodobne u osób
starszych oraz osób z grup ryzyka.
Wrocławskie Centrum Zdrowia
adres: ul. Podróżnicza 26/28
kontakt: 71 335 29 69
13. Programy profilaktyki HIV
Działania:
• prowadzenie poradnictwa w formie telefonu zaufania,
• prowadzenie internetowej poradni edukacyjnej dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
oraz zainteresowanych profilaktyką zakażeń HIV,
• prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego.
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ,
Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień
adres: ul. Wszystkich Świętych 2
kontakt: 71 356 07 80
strona: spzoz.wroc.pl, podwale-siedem.pl
zakres porad: prowadzenie bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku zakażenia
wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, wraz z poradnictwem okołotestowym
Stowarzyszenie „Plus Minus”
adres: ul. Reymonta 8
kontakt: 71 329 10 39
e-mail: [email protected]
strona: hivplus.pl
zakres porad: prowadzenie telefonu zaufania, prowadzenie internetowej poradni HIV
72
Wsparcie rodzin
w opiece nad osobami
chorymi
1. Opieka hospicyjna nad dziećmi i osobami dorosłymi
Celem zadania jest poprawa jakości życia pacjentów hospicjum poprzez wielokierunkowe
działania pielęgnacyjno-opiekuńcze.
Hospicjum Bonifratrów św. Jana Bożego we Wrocławiu
adres: ul. Poświęcka 8a
kontakt: 71 352 84 00
2. Wsparcie rodzin/opiekunów w opiece nad chorymi przebywającymi
w środowisku domowym
Celem zadania jest poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dzieci poprzez działania korzystnie wpływające na zdrowie wykonywane w ich środowisku domowym oraz w gabinecie
rehabilitacyjnym hospicjum.
Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”
adres: ul. Jedności Narodowej 47/47A/49A
kontakt: 511 450 913, 71 367 51 09
strona: hospicjum.wroc.pl
3. „Łóżka wytchnienia” dla osób dorosłych
Celem programu jest pomoc rodzinie/opiekunom w zapewnieniu czasowej opieki nad chorymi powyżej 18 roku życia, w placówkach opiekuńczo-leczniczych na terenie miasta Wrocławia, a przez to umożliwienie najbliższym załatwienia spraw osobistych, domowych lub
odpoczynku, w określonym czasie, maksymalnie do 21 dni.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o profilu rehabilitacyjnym
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
adres: ul. św. Józefa 2/4
kontakt: 71 321 44 02
Ośrodek Świętego Jerzego we Wrocławiu
prowadzący Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
adres: ul. Rydygiera 22-28
kontakt: 71 393 08 29
74
Zdrowie
psychiczne
1. Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Celem programu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” jest realizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej wydanej przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
adres: ul. Podróżnicza 26/28
kontakt: 71 335 29 68
strona: spzoz.wroc.pl
2. Działania na rzecz osób z doświadczeniem choroby psychicznej
Fundacja „Opieka i Troska”
adres: ul. Kiełczowska 43, bud. 6
kontakt: 71 794 78 91
e-mail: [email protected]
strona: opiekaitroska.pl
zakres działań:
• warsztaty dla osób w depresji
• konsultacje z psychologiem
• warsztaty rozwoju osobistego
• trening relaksacji
• grupa wsparcia
• Klub Aktywizacji Społecznej i Zawodowej „Na zakręcie” – zajęcia skierowane są do osób
potrzebujących wsparcia po kryzysie psychicznym lub zamierzających podjąć pracę, aktywnych zawodowo oraz kontynuujących naukę (informacja: Aleksandra Karaszewska – psycholog, tel. 607 623 842)
• „Klub rodziny” – projekt skierowany do rodzin osób chorujących psychicznie (informacja:
Magda Burzyńska, tel. 71 794 78 91 lub 509 074 862)
Stowarzyszenie chorych na schizofrenię i inne choroby psychiczne, ich rodzin i osób
z nimi sympatyzujących „Otwarty Krąg”
adres: ul. Wybrzeże Korzeniowskiego 18
kontakt: 71 776 62 23
strona: otwartykrag.pl
zakres działań:
• grupa wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej (informacja: tel. 691 585
775, 664 996 353)
76
• grupa terapeutyczno-rozwojowa dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej w wieku
18-35 lat (informacja: tel. 693 057 286)
• warsztaty kreatywności i rozwoju osobistego
• wyjścia na wydarzenia artystyczne i kulturalne we Wrocławiu (informacja: tel. 509 273 332)
• konsultacje indywidualne z psychoterapeutą
• dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzin i bliskich (informacja: tel. 664
996 353, 693 057 286)
Fundacja „Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji”
adres: ul. Piłsudskiego 34A
kontakt: 510 395 555
e-mail: [email protected] ; [email protected]
strona: dcpir.pl
zakres działań:
• Klub Pacjenta Akademii Walki z Rakiem
• grupa wsparcia dla nowych pacjentów
• konsultacje indywidualne z psychologiem lub terapeutą psychoonkologiem
• zajęcia ruchowo-usprawniające z elementami relaksacji i wizualizacji
• wykłady dla chorych i ich rodzin dot. diety połączone z pokazem przyrządzania zdrowego
jedzenia
• warsztaty z wizażu
• warsztaty z arteterapii
Fundacja „Dobrze, że Jesteś”
kontakt: 793 500 222, 791 575 553
e-mail: [email protected]
strona: dobrzezejestes.pl
zakres działań:
• fundacja zapewnia wsparcie psychologiczne pacjentom z oddziałów onkologicznych i hematologicznych oraz pomoc w zakresie opieki (Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Kostnego SPSK nr 1, ul. Wybrzeże Pasteura 4; Dolnośląskie Centrum Onkologii,
pl. Hirszfelda 12)
• fundacja prowadzi „Przyjazną Poczekalnię”, w której przebywają pacjenci oczekujący na wizytę u specjalistów
Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „Art”
adres: ul. Grabiszyńska 89
kontakt: 71 784 57 37, 609 887 642
e-mail: [email protected]
strona: dolsarart.org.pl
zakres działań:
• Pracownia Rehabilitacyjno-Plastyczna „Salon Art”
(czynna: poniedziałek-piątek 14.00-20.00, sobota 12.00-20.00)
77
• Grupy wsparcia – spotykają się w Pracowni „Małe Ciche” (ul. Powstańców Śląskich 109,
poniedziałki 17.00-18.00, wtorki 16.15-17.15)
• Teatr Integracyjny „Euforion” prowadzi próby-warsztaty oraz nabory chętnych do występów na scenie i organizacji przedstawień
Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
adres: sala przy klasztorze Franciszkanów, ul. Redycka 10/12
kontakt: 501 189 193
e-mail: [email protected]
strona: otwartydialog.pl
zakres działań: organizacja realizuje program pn. „Ekspert poprzez doświadczenie”, który
obejmuje cykl warsztatów dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej
Fundacja „PozyTYwka”
adres: ul. Gajowicka 164/1
kontakt: 71 338 30 03, fax 71 361 04 77
e-mail: [email protected]
strona: fundacjapozytywka.org.pl
zakres działań: p�������������������������������������������������������������������������
rogram „Aktywnie i zdrowo” – dla osób, które ukończyły 60. rok życia, celem działań jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez jak najdłuższe utrzymanie
sprawności intelektualnej i rozwój społeczny; w ramach programu prowadzone są: treningi
pamięci dla grupy początkującej i zaawansowanej, warsztaty psychomotoryki dla wszystkich (specjalna gimnastyka), badanie pamięci, konsultacje psychologa
dodatkowe informacje: na badanie pamięci i konsultacje psychologa obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna, tel. 71 338 30 03
Stowarzyszenie na rzecz Promocji Zdrowia „Curatus”
adres: ul. Kleczkowska 5, oficyna
kontakt: 71 329 09 19, 605 202 005
e-mail: curatus @o2.pl
strona: curatus.org.pl
zakres działań:
• zajęcia klubowe o charakterze otwartym dotyczące psychoedukacji, psychodietetyki
• grupa wsparcia z psychoedukacją; prowadzone są: trening funkcji poznawczych, warsztaty
z rękodzieła użytkowego i artystycznego, zajęcia z psychoedukacji
• Klub Środowiskowy dla Dzieci i Młodzieży z ofertą zajęć kulturalnych i rozwoju osobistego
(zajęcia odbywają się w godz. 1600-19.00)
• Klub Seniora „Oficyna” z ofertą zajęć edukacyjnych z psychogeriatrii, arteterapeutycznych,
kulturalnych i kulinarnych
78
Stowarzyszenie grupa wsparcia dla osób z problemami pamięci ,,Niezapominajka”
adres: ul. Horbaczewskiego 20/3, I p.
kontakt: 506 162 519 (od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00-17.00)
zakres działań:
• wspieranie chorych z chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz ich rodzin
• aktywizacja osób z zaburzeniami pamięci
• rehabilitacja społeczna
• edukacja opiekunów osób chorych
• działalność informacyjno-edukacyjna dla rodzin i opiekunów
Fundacja „Evangelium Vitae”
adres: ul. Rydygiera 22-28
kontakt: 71 782 87 61
e-mail: [email protected]
strona: fev.wroclaw.pl
zakres działań: projekt
����������������������������������������������������������������������
pn. „Warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla osób zagrożonych i doświadczonych depresją”; w jego ramach odbywają się warsztaty „Relacje w rodzinie – podstawa zdrowia”, treningi pamięci i funkcji poznawczych dla pacjentów z problemami psychogeriatrycznymi oraz prowadzona jest grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami lękowymi
Fundacja „Siwy Dym”, sala szkoleniowa w Konturach Kultury
adres: ul. Jagiellończyka 10A
kontakt: 539 341 859
e-mail: [email protected]
strona: siwydym.org.pl
zakres działań: projekt pn. „Alzheimer’s Cafe” – miejsce spotkań, wsparcia i integracji
społecznej, w ramach którego prowadzone są spotkania, warsztaty, treningi terapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychogeriatrycznymi i ich opiekunów (informacje i zapisy: tel.
539 341 859)
Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu
adres: ul. Lelewela 13/6
kontakt: 71 342 72 08
e-mail: [email protected]
strona: autyzm.wroclaw.pl
zakres działań:
• Klub Aktywności „Po drodze” dla młodzieży i osób dorosłych z autyzmem
• projekt dla dzieci z Zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących z autyzmem pn. „Uwaga
dla ASA”
79
Uzależnienia
i przemoc
1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zadania Komisji:
• prowadzenie działalności informacyjnej służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
• podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu w stosunku do
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 4, III p. kontakt: 71 777 78 36, 71 777 79 60
zakres porad: udzielanie informacji i wsparcia rodzinom z problemem alkoholowym oraz
przemocy w rodzinie
2. Poradnictwo dla osób uzależnionych
Działania:
• prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grupowego w zakresie problematyki dotyczącej uzależnień w punktach konsultacyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych oraz ich rodzin,
• prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie problematyki dotyczącej uzależnień,
• prowadzenie poradnictwa internetowego w zakresie problematyki dotyczącej uzależnień,
• prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin,
• prowadzenie grup postrehabilitacyjnych dla osób po ukończonym procesie leczenia,
• wykonywanie bezpłatnych testów na obecność narkotyków w organizmie,
• prowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych i terapii pedagogicznej dla
młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ze świetlic
środowiskowych,
• realizacja rekomendowanych programów profilaktyki selektywnej.
Stowarzyszenie „Jestem!”
adres: ul. Sienkiewicza 116/1
kontakt: 71 796 33 96
strona: stowarzyszenie-jestem.org.pl
zakres porad: pomoc zagrożonej uzależnieniem młodzieży w utrzymaniu abstynencji, eliminowanie trudności powstałych w całościowym (indywidualnym i społecznym) kontekście
życia jednostki, wyposażenie młodzieży w umiejętności ułatwiające satysfakcjonujące,
trzeźwe, prospołeczne życie dorosłego człowieka
82
Stowarzyszenie „Monar”, Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii
adres: ul. Roosevelta 18A, ul. Trzebnicka 17
kontakt: 71 788 93 09
strona: monar.wroclaw.pl
zakres porad: poradnictwo, pomoc psychologiczna, hostel dla osób uzależnionych, program
FreD Goes Net, Oddział Dzienny
Stowarzyszenie „Monar”, Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
adres: ul. Jarzębinowa 14/16
kontakt: 71 337 24 08
strona: monar.pl
zakres porad: poradnictwo, pomoc psychologiczna, terapia uzależnień
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”
adres: ul. Skoczylasa 8
kontakt: 71 349 15 56
strona: karan.wroc.pl
zakres porad: poradnictwo, pomoc psychologiczna, oddział dzienny dla osób uzależnionych
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
adres: ul. Paulińska 16/2
kontakt: 71 329 18 22
strona: powrotzu.wroclaw.pl
zakres porad: poradnictwo, pomoc psychologiczna dla rodzin osób uzależnionych
Fundacja „PozyTYwka”
adres: ul. Gajowicka 164/1
kontakt: 71 338 30 03
strona: fundacjapozytywka.org.pl
zakres porad: poradnictwo, konsultacje, działania rozwojowe, środowiskowe, psychoedukacja
Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne „Return”
adres: ul. Kościuszki 67
kontakt: 71 311 24 06
strona: return-wroclaw.pl, narkomania.org.pl
zakres porad: poradnictwo, konsultacje, świetlica drop-in, punkt wymiany igieł i strzykawek, działania środowiskowe i party-working, poradnia internetowa, program „Candis”
Fundacja „Praesterno”
adres: ul. Kościuszki 80A
kontakt: 71 372 31 48
strona: praesterno.pl/wroclaw
zakres porad: poradnictwo, warsztaty umiejętności psychospołecznych, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli, zajęcia i warsztaty edukacyjne w szkołach
83
Stowarzyszenie „HalleluJah”
adres: ul. Katedralna 4, ul. Kiełczowska 43
kontakt: 71 733 43 00
strona: zielonemity.republika.pl
zakres porad: poradnictwo, poradnictwo internetowe, pomoc psychologiczna
3. Terapia dla osób uzależnionych
Działania:
• prowadzenie terapii uzależnienia od alkoholu,
• prowadzenie terapii uzależnienia od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych,
• prowadzenie terapii dla współuzależnionych.
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
Sekcja ds. Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia
adres: ul. Podróżnicza 26/28
kontakt: 71 335 29 62
strona: spzoz.wroc.pl
zakres porad: dostarczanie informacji na temat miejsc, w których udzielana jest pomoc
osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” SP ZOZ, Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
adres: ul. Białowieska 74A
kontakt: 71 350 17 80 lub 71 350 17 30 wew. 32
strona: neuropsychiatria.com
zakres porad: program terapii osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień
adres: ul. Wszystkich Świętych 2
kontakt: 71 356 07 80, 71 356 07 88
strona: spzoz.wroc.pl, podwale-siedem.pl
zakres porad: program leczenia substytucyjnego, program terapii osób uzależnionych od
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
84
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia
Uzależnień
adres: ul. Podwale 13
kontakt: 71 355 63 61
strona: spzoz.wroc.pl
zakres porad: program terapii osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
4. Kluby abstynenta
Działania:
• organizowanie i realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijających zainteresowania i aktywność społeczną osób z problemem alkoholowym,
• prowadzenie działań informacyjnych o miejscach pomocy terapeutycznej i prawnej dla
osób nadużywających alkoholu oraz ich rodzin,
• wspomaganie procesu trzeźwienia po leczeniu odwykowym,
• udzielanie wsparcia osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom poprzez zorganizowanie i prowadzenie samopomocowych grup wsparcia,
• organizowanie i prowadzenie działań służących poprawie relacji i komunikacji społecznej
w rodzinach i środowiskach z problemem alkoholowym,
• organizowanie i prowadzenie działań propagujących w społeczeństwie ideę trzeźwości,
• podejmowanie i realizacja inicjatyw na rzecz integracji środowiska abstynenckiego.
Klub Krzewienia Abstynencji „Odnowa”
adres: ul. Jedności Narodowej 181/1
kontakt: 71 345 34 16
e-mail: [email protected]
strona: serwis.odnowa.info.pl
Klub Abstynenta „Most”
adres: ul. Komuny Paryskiej 17/1
kontakt: 71 341 09 32
e-mail: [email protected]
strona: most.wroclaw.pl
Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów „Starówka”
adres: pl. św. Macieja 5
kontakt: 607 285 481
e-mail: [email protected]
strona: krajowarada.pl
85
5. Punkt Antytytoniowy i Informacji o Uzależnieniach
Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
adres: pl. Dominikański 6
kontakt: 71 369 90 62
strona: spzoz.wroc.pl
zakres porad: poradnictwo, konsultacje indywidualne i grupowe lekarza oraz psychologa,
prowadzenie grup korekcyjnych; grupy wsparcia dla uzależnionych, wsparcie merytoryczne
dla pedagogów szkolnych, edukacja w zakresie uzależnienia od nikotyny dla różnych grup
społecznych
6. Przeciwdziałanie przemocy
Działania:
• udzielanie dzieciom i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się w sytuacjach kryzysowych pomocy specjalistycznej, w szczególności pomocy prawnej w formie konsultacji, poradnictwa i wsparcia psychologicznego;
• organizowanie i prowadzenie grup samopomocowych dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie, w tym dla osób z rodzin z problemem alkoholowym;
• internetowe poradnictwo psychologiczne oraz psychoedukacja w zakresie przeciwdziałania
przemocy domowej i uzależnieniom;
• „Telefon zaufania” – wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy oraz
znajdujących się w sytuacji kryzysowej;
• udzielanie wsparcia psychologicznego ofiarom przemocy domowej w środowisku zdarzenia;
• działania korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy domowej;
• procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób nadużywających alkoholu.
Stowarzyszenie Pomocy dla Osób w Sytuacji Kryzysowej „Interwencja”
adres: ul. Podwale 13
kontakt: 71 783 36 64
e-mail: [email protected]
strona: interwencja.org
zakres porad: pomoc psychologiczna, prawna, grupa wsparcia dla osób doświadczających
przemocy
Stowarzyszenie na rzecz Promocji Zdrowia „Curatus”
adres: ul. Kleczkowska 5, oficyna
kontakt: 71 329 09 19
e-mail: [email protected]
strona: curatus.org.pl
86
zakres porad: pomoc psychologiczna, otwarta grupa wsparcia dla osób doświadczających
przemocy, pomoc prawna,
dodatkowe informacje: telefon zaufania, 71 776 62 08
Stowarzyszenie „Misja Dworcowa”
adres: ul. Pomorska 16B
kontakt: 508 168 979, 71 321 05 50
e-mail: [email protected]
strona: misjadworcowa.com.pl
zakres porad: pomoc psychologiczna i pedagogiczna
Fundacja „Centrum Praw Kobiet”
adres: ul. Ruska 46B, II p.
kontakt: 71 358 08 74
e-mail: [email protected]
strona: cpk.org.pl
zakres porad: poradnictwo psychologiczne i prawne, grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy (po rozmowie indywidualnej)
Fundacja „Non Licet”
adres: ul. Stalowa 6A
kontakt: 71 361 97 70
e-mail: [email protected]
strona: nonlicet.pl
zakres porad: pomoc psychologiczna, prawna
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”
adres: Nowa 4/1
kontakt: 731 450 926
e-mail: [email protected]
strona: evolutio.org.pl
zakres porad: grupa wsparcia, konsultacje psychologiczne, konsultacje prawne, punkt konsultacyjny
Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy
adres: ul. Rydgiera 45A
kontakt: 71 796 40 85
e-mail: [email protected]
strona: mops.wroclaw.pl (zakładka: formy pomocy, Nadodrzanskie Centrum Wsparcia, OIK)
zakres porad: konsultacje interwencyjne, wsparcie specjalistyczne, wsparcie socjalne,
schronienie, telefon interwencyjny
dodatkowe informacje: ośrodek czynny całą dobę
87
Fundacja na rzecz Równości
adres: ul. Legnicka 65
kontakt: 723 174 717
e-mail: [email protected]
strona: fnrr.org
zakres porad: pomoc prawna i psychologiczna
Stowarzyszenie „Intro”
adres: pl. św. Macieja 4/5/6
e-mail: [email protected]
strona: intro.org.pl
zakres porad: informacja i pomoc internetowa, strona Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy (kampaniaprzemoc.pl), pomoc psychologiczna
Fundacja „Dajmy Szansę”
adres: ul. Piłsudskiego 95, I p.
kontakt: 71 346 88 20
e-mail: [email protected]
strona: dajmyszanse.pl
zakres: pomoc prawna i psychologiczna
Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”
adres: ul. Białowieska 74A
kontakt: 71 355 35 94, 71 350 17 30, 71 350 17 80
e-mail: [email protected]
strona: neuropsychiatria.com
zakres porad: pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla rodzin
Wrocławskie Centrum Zdrowia Sp ZOZ
adres: ul. Podróżnicza 26/28
kontakt: 609 899 455
e-mail: [email protected]
zakres porad: programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy
88
Osoby
niepełnosprawne
1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Klub Aktywizacji Społecznej i Zawodowej „Na Zakręcie” dla osób z doświadczeniem
choroby psychicznej
Fundacja „Opieka i Troska”
adres: ul. Kiełczowska 43/6
kontakt: 71 794 78 91
e-mail: [email protected]
strona: opiekaitroska.pl
Świadczenie usług społecznych wspierających niepełnosprawnych w ramach
ośrodka asystenckiego
Prowadzenie ośrodka usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych z Wrocławia o zróżnicowanych dysfunkcjach oraz ich rodzin i opiekunów, w ramach którego udzielane jest
wsparcie w obszarze aktywizacji społecznej, zawodowej oraz wspomagania w edukacji.
Fundacja „Imago”
adres: ul. Hallera 123
kontakt: 691 270 754
e-mail: [email protected]
strona: fundacjaimago.pl
dodatkowe informacje: w ramach programu świadczone są usługi asystenckie, terapia
psychologiczna, poradnictwo rodzinne, pośrednictwo pracy oraz organizowane są staże dla
osób niepełnosprawnych
Jestem samodzielny – dbam o siebie
Prowadzenie działań skierowanych do grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną,
podopiecznych Fundacji „L’Arche” Wspólnoty we Wrocławiu.
Fundacja „L’Arche” Wspólnota we Wrocławiu
adres: ul. Jutrosińska 29
kontakt: 71 769 82 70
e-mail: [email protected]
strona: larche.org.pl
90
„Oswoić lwa” – pomoc osobom niepełnosprawnym chorym na stwardnienie rozsiane
Kompleksowy program pomocy dla osób chorych na SM, mający na celu poprawę ogólnej
sprawności psychofizycznej, co wpłynie na pełniejsze i aktywniejsze uczestnictwo w życiu
społecznym i zawodowym.
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski
adres: ul. Lotnicza 37
kontakt: 71 362 02 82
e-mail: [email protected]
strona: wroclaw.ptsr.org.pl
Pływanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Prowadzenie zajęć pływania dla niepełnosprawnych uczniów wrocławskich placówek
oświatowych.
Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Piast Wrocław”
adres: ul. Nowodworska 70-82
kontakt: 606 831 564
e-mail: [email protected]
strona: mksnpiast.pl
Dobre wsparcie na starcie warunkiem sukcesu
Prowadzenie działań skierowanych do absolwentów i uczniów ostatnich klas szkół specjalnych, których celem jest przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
adres: ul. św. Antoniego 36-38
kontakt: 71 344 17 34
e-mail: [email protected]
strona: wson.wroc.pl
91
Zajęcia i warsztaty dla osób niepełnosprawnych
Prowadzenie zajęć integracyjno-edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu głębokim, mających na celu rozwijanie i utrwalanie ich kompetencji społecznych.
Stowarzyszenie „Jest Człowiek”
adres: ul. Parkowa 27
kontakt: 71 348 22 87
e-mail: [email protected]
Wrocławski Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Prowadzenie punktu poradnictwa dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i otoczenia społecznego. Realizator oferuje bezpłatne porady prawnika, psychologa, specjalisty ds. społecznych, specjalisty ds. ekonomii, specjalisty ds. edukacji oraz eksperta z zakresu informacji zawodowej.
Fundacja „Promyk Słońca” – oddział we Wrocławiu
adres: ul. Swobodna 8A
kontakt: 71 795 09 51
e-mail: [email protected]
strona: promykslonca.pl
Kreatywne Pączkowe Drzewo
Realizacja i wystawienie spektaklu teatralnego dla dzieci, podejmującego tematykę przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób niepełnosprawnych w otoczeniu społecznym; edukacja w zakresie zdrowego żywienia, a także niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Spektakl jest wystawiany w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, przy
pl. Katedralnym 1 we Wrocławiu.
Fundacja „Pączkowe Drzewo”
adres: ul. Abramowskiego 51
kontakt: 668 115 191
e-mail: [email protected]
92
Klub „Pozytywka” dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa
Zgromadzenie Sióstr Bożego Serca Jezusa
adres: ul. Kapitulna 4
kontakt: 71 326 77 22
e-mail: [email protected]
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Prowadzenie działań mających na celu ograniczenie skutków przebytej terapii, pomoc w powrocie do równowagi psychofizycznej i pracy zawodowej, a także wzmocnienie i poprawę
relacji rodzinnych, skierowanych do kobiet, które wygrały walkę z rakiem piersi.
Stowarzyszenie Amazonek „Femina-Fenix” Wrocław
adres: pl. Hirszfelda 12
kontakt: 602 115 679
email: [email protected]
strona: amazonki.wroclaw.pl
Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki
Prowadzenie integracyjnych zajęć sportowych, w ramach których dzieci trenują dyscypliny
takie jak piłka nożna oraz siatkówka na siedząco.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
adres: ul. Łomiańska 5, Warszawa
kontakt: 22 833 88 88
e-mail: [email protected]
strona: dzieciom.pl
Kluby terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób z autyzmem
Prowadzenie działań na rzecz osób z autyzmem mających na celu rozwijanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w różnych rolach społecznych oraz w różnych środowiskach.
Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu
adres: ul. Lelewela 13/6
kontakt: 71 342 72 08
e-mail: [email protected]
strona: autyzm.wroclaw.pl
93
„Adapter” – pokazy filmowe dla niewidomych i niesłyszących
Organizacja czterech cyklicznych pokazów filmowych w Kinie Nowe Horyzonty z dostosowaniem filmów dla niesłyszących poprzez audiodeskrypcję i napisy.
Fundacja na rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”
adres: ul. Przyjaźni 55/16
kontakt: 507 095 834
e-mail: [email protected]
strona: fundacjakatarynka.pl
Razem Aktywni
Prowadzenie zajęć integracyjno-edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
mających na celu rozwijanie i utrwalanie kompetencji społecznych.
Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną „Kamienna Tęcza”
adres: ul. Legnicka 65
kontakt: 604 543 168
e-mail: [email protected]
strona: facebook.com/KamiennaTecza
„Droga do samodzielności” – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych
Fundacja Działań Społecznych „Sensus”
adres: ul. Zielińskiego 52, lok. 9
kontakt: 781 557 769
email: [email protected]
strona: fundacjasensus.org.pl
Podnosimy jakość życia osób niepełnosprawnych
Prowadzenie cyklicznych zajęć szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych nt. aktywizacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu
adres: ul. Jedności Narodowej 121
kontakt: 71 322 84 44
e-mail: [email protected]
strona: twkwroclaw.pl
94
Sztuka aktywności
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem z terenu Wrocławia, ukierunkowanych na aktywizację społeczną poprzez działania twórcze i udział w życiu społeczno-kulturalnym miasta.
Stowarzyszenie „Świat Nadziei”
adres: ul. Ruska 46A/33
kontakt: 507 431 127
e-mail: [email protected]
strona: swiatnadziei.org
Na Szewskiej
Prowadzenie grupy środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie „Klub Kibiców Niepełnosprawnych”
adres: ul. Modra 8/3
kontakt: 603 765 771
e-mail: [email protected]
strona: kkn.wroclaw.pl
Kampania informacyjna „Organizer”
Kampania promocyjno-informacyjna „Organizer” skierowana do mieszkańców Wrocławia,
zbierająca w jednym miejscu informacje o działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Fundacja „Metro”
adres: ul. Bobrza 42/18
kontakt: 502 287 101
e-mail: [email protected]
strona: fundacja-metro.pl
Wrocław dla wszystkich, czyli mobilność drogą do aktywności i kultury
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z bogatej oferty kulturalnej organizowanej przez miasto Wrocław.
95
Fundacja „Potrafię Pomóc” na rzecz dzieci niepełnosprawnych z wadami rozwojowymi
adres: ul. Cybulskiego 35H
kontakt: 693 503 607
e-mail: [email protected]
strona: potrafiepomoc.org.pl
Poradnictwo dla niewidomych i niedowidzących z Wrocławia
Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji
na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy
technicznej dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku oraz ich rodzin i otoczenia.
Polski Zwiazek Niewidomych Okręg Dolnośląski
adres: ul. Grunwaldzka 12B
kontakt: 71 321 32 02
e-mail: [email protected]
strona: dolnoslaski.pzn.org.pl
Razem pokonamy raka
Grupa środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, chorych onkologicznie, połączona z zajęciami z psychologiem, aktywnością ruchową oraz warsztatami z rękodzieła.
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie „Różowe Okulary”
adres: ul. Nowowiejska 90/15
kontakt: 501 831 570
e-mail: [email protected]
strona: rozoweokulary.y0.pl
Możesz być po naszej stronie
Kampania informacyjna, której celem jest wzrost akceptacji osób niepełnosprawnych przez
społeczeństwo, a także uświadamianie problemów z jakimi spotykają się osoby dotknięte
najcięższymi dysfunkcjami.
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie „Różowe Okulary”
adres: ul. Nowowiejska 90/15
kontakt: 501 831 570
email: [email protected]
strona: rozoweokulary.y0.pl
96
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie
Prowadzenie szkoleń i psychoedukacji w obszarze seksualności osoby niepełnosprawnej
intelektualnie dla rodziców, członków rodzin z problemem niesprawności intelektualnej, nauczycieli, opiekunów, przedstawicieli NGO oraz różnych grup zawodowych.
Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział Wojewódzki we Wrocławiu
adres: ul. Podwale 74, of. 23
kontakt: 71 342 14 13
e-mail: [email protected] strona: trr.info.pl
Usługi asystenckie drogą do samodzielności i aktywności
Prowadzenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych z Wrocławia o charakterze
kompensującym braki wynikające z niepełnosprawności (asystent funkcjonalny) i wyspecjalizowanym (trener aktywności), których celem jest motywowanie i aktywizowanie osoby
z niepełnosprawnością do czynnego udziału w życiu społecznym oraz pomoc w uzyskaniu
samodzielności.
Fundacja „Eudajmonia”
adres: ul. Borówkowa 5A
kontakt: 765 539 139
e-mail: [email protected]
strona: eudajmonia.pl
97
2. Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób
niepełnosprawnych
Niepełnosprawnik
Prowadzenie internetowej bazy informacji o dostępności obiektów użyteczności publicznej
do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych (niepelnosprawnik.pl). Baza uwzględnia
specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób niedosłyszących i niesłyszących, osób niedowidzących i niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dane gromadzone przez realizatora
są równocześnie udostępniane w Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia.
Fundacja „Tus”
adres: ul. Woronicza 29A, Warszawa
kontakt: 22 852 01 82
e-mail: [email protected]
strona: tus.org.pl
98
Wsparcie
społeczne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”
Program ma na celu promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny
wielodzietnej, umocnienie i wspieranie jej funkcji, poprawę warunków życia i wzmocnienie
kondycji oraz zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Skierowany jest do rodzin zamieszkałych we Wrocławiu, w tym także rodzinnych domów
dziecka oraz rodzin zastępczych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku
do 18 lat lub 24 lat, w przypadku kontynuacji przez nie nauki. Każdy członek rodziny uczestniczącej w programie otrzymuje indywidualną Kartę Rodzina Plus, która uprawnia do korzystania z różnych zniżek, ulg i preferencji, w obszarze: komunikacji zbiorowej, zdrowotnym,
kulturalnym, rekreacyjno-wypoczynkowym, edukacyjnym i poradnictwa psychologicznego,
pedagogicznego, prawnego, socjalnego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny
adres: ul. Dąbrowskiego 11/2
kontakt: 71 782 35 95, 71 782 35 94
e-mail: koordynator programu [email protected]
strona: mops.wroclaw.pl
zakres działań: wieloaspektowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych
dodatkowe informacje: czynne w poniedziałek, środę, czwartek i piątek, 7.30-15.00, wtorek 10.00-15.00
Asystenci rodziny
Asystent rodziny to osoba udzielająca wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Praca asystenta rodziny prowadzona
jest za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny. Praca z rodziną może być prowadzona lub kontynuowana w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka w systemie instytucjonalnej lub
rodzinnej pieczy zastępczej.
Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny
adres: ul. Podwale 75, oficyna
kontakt: 71 782 35 90
e-mail: [email protected]
strona: mops.wroclaw.pl
zakres działań: zadania asystenta rodziny reguluje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332)
100
Pomoc dla rodzin zastępczych
Każdy opiekun zastępczy może ubiegać się o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, w wysokości określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 332.). Pomoc pieniężna może zostać również przyznana
pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, jeśli spełniają oni warunki
określone w ustawie.
Opiekunowie zastępczy, ich podopieczni oraz usamodzielniający się dorośli wychowankowie mogą też korzystać z bezpłatnej specjalistycznej pomocy w ramach wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i prawnego.
Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej
adres: ul. Strzegomska 6 (pomoc finansowa),
ul. Młodych Techników 58 (pozostałe formy wsparcia)
kontakt: 71 782 23 72 (pomoc finansowa), 71 782 24 12 (pozostałe formy wsparcia)
strona: mops.wroclaw.pl
zakres działań: wieloaspektowe wsparcie dla opiekunów i wychowanków rodzinnej pieczy
zastępczej
dodatkowe informacje: MOPS prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
zapewniamy bezpłatne szkolenia dla osób zakwalifikowanych
kontakt tel. 71 782 26 01, 71 782 23 66
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Nadodrzańskim Centrum Wsparcia
Oferta OIK skierowana jest do osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
adres: ul. Rydygiera 45A
kontakt: 71 796 40 85
e-mail: [email protected]
strona: mops.wroclaw.pl
zakres działań: OIK udziela pomocy w formie bezpośrednich konsultacji interwencyjnych,
konsultacji interwencyjnych przez telefon i online, wsparcia specjalistycznego i socjalnego,
schronienia
dodatkowe informacje: czynne całą dobę
101
Dane zawarte w informatorze pochodzą od organizacji i instytucji prowadzących
działalność prorodzinną we Wrocławiu.
Wydawca:
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
tel. 71 772 49 25
e-mail: [email protected]
miesiacrodziny.pl
Koordynator projektu: Łukasz Łaskawiec
Redakcja i korekta: Katarzyna Kozłowska, Marta Soleniec, Zofia Kortas
Projekt graficzny i skład: Urszula Ludwin
Wydanie III
Wrocław 2015

Podobne dokumenty