Protokół nr 8/2011 z dnia 2011-05-26

Transkrypt

Protokół nr 8/2011 z dnia 2011-05-26
Protokół nr 8/2011
posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego
w dniu 26 maja 2011 roku.
Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski 1
w Stargardzie Szczecińskim w godzinach od 11.00 do 12.20.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Sosin otworzył 8 posiedzenie i powitał osoby
uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu, stwierdził, że na stan 5 członków Komisji obecnych jest 4, a więc jest
odpowiednia liczba do prowadzenia prawomocnych obrad.
Zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji skierowane do Prezydenta Miasta, Prezesa
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz aa stanowią kolejno
załącznik nr 2, 3 i 4 do protokołu.
Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Gospodarczej odbytego w dniu 21 kwietnia
2011 roku wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono, wobec
czego Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu, bez jego
odczytywania.
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie (przy 4 głosach za) przyjęła protokół nr 7/2011
posiedzenia Komisji w dniu 21 kwietnia 2011 roku.
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu.
Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.
2. Sprawy bieżące.
Komisja wyjazdowa – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Stargardzie Szczecińskim – oczyszczalnia ścieków.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są propozycje co do zmiany porządku obrad Komisji.
Nikt z członków Komisji nie zgłosił propozycji co do zmiany porządku obrad.
Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Do punktu 1 - Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania
Komisji.
1. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Stargard
Szczeciński za lata 2009-2010.
Raport stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb dokonał wprowadzenia do Raportu.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Kamil Chwałek zwrócił uwagę, że przy ulicy
Marszałka Józefa Piłsudskiego świecą tylko lampy nowe.
Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział, że stare lampy są własnością
ENEA S.A., zasilane linią napowietrzną. Miasto może usunąć stare słupy oświetleniowe,
ale jeżeli odkupi je od ENEA S.A. W związku z czym miasto wystąpiło do ENEA S.A.
o usunięcie swoich lamp.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Kamil Chwałek powiedział, że mieszkanka zgłosiła
uwagę, iż od skrzyżowania ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Marszałka Józefa
Piłsudskiego do Żarowa nie ma koszy na odpady.
Inżynier Miasta Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
Stanisław Kazimierski powiedział, że będą uzupełniane.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Masłowski zgłosił uwagę, że na ulicy
Dworcowej znajduje się tylko jeden kosz na odpady, w związku z czym należy wystąpić do
zarządcy drogi, żeby dostawił więcej koszy. Przewodniczący powiedział, że w raporcie jest
widoczne, iż pod względem inwestycyjnym wiele w mieście się dzieje. W związku
z realizacją wszelkich inwestycji są wycinane drzewa. W zamian są nasadzane nowe.
Nasadzeń jest dużo. Jednak prywatni inwestorzy nie zawsze szanują zieleń. Drzewa są
okaleczane i przycinane. Po zrealizowaniu inwestycji drzewa powinny pozostać zdrowe,
a często w szybkim tempie usychają.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Sosin zapytał o koszt opracowania Raportu.
Inżynier Miasta Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
Stanisław Kazimierski powiedział, że 1.900 zł.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Komisja przyjęła do wiadomości Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska
dla Miasta Stargard Szczeciński za lata 2009-2010.
2. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Stargard
Szczeciński za lata 2009-2010.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb dokonał wprowadzenia do sprawozdania.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Kamil Chwałek w nawiązaniu do Tabeli nr 2
odnośnie unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, powiedział, że brak jest danych
z roku 2009 i 2010 roku.
2
Inżynier Miasta Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
Stanisław Kazimierski powiedział, że w momencie sporządzania sprawozdania tych danych
jeszcze nie było.
Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział, że zużyte baterie nieodpłatnie
można oddać do Zakładu Oczyszczania Miasta przy ulicy Bogusława IV.
Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Krzysztof Sosin poddał
sprawozdanie pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie (przy 4 głosach za) pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie
z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Stargard Szczeciński za lata 2009-2010.
Do punktu 2 – Sprawy bieżące.
Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 3 czerwca 2011 roku, godz. 11.00
w Ratuszu, którego tematem będzie:
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego miasta Stargardu Szczecińskiego za 2010 rok.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego za rok 2010
– z zakresu działania Komisji.
- Sprawy bieżące.
oraz na dzień 16 czerwca 2011 roku, godz. 11.00 w Ratuszu, którego tematem będzie:
- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków
i opłat lokalnych.
- Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.
- Informacja z przygotowania miasta Stargardu Szczecińskiego do absorbcji środków
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
- Sprawy bieżące.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 8 posiedzenia Komisji odbytego w dniu
26 maja 2011 roku.
Komisja udała się do oczyszczalni ścieków.
Protokołowała:
Jolanta Kanicka
Przewodniczący Komisji
Krzysztof Sosin
Inspektor
3

Podobne dokumenty