Nagrody w Konkursie stanowią:̨ 1 para modelu butów New

Transkrypt

Nagrody w Konkursie stanowią:̨ 1 para modelu butów New
REGULAMIN KONKURSU Organizator Organizatorem konkursu pod nazwą Bieganie z NB zwanego dalej „Konkursem”, jest Tarmax sp. Z o.o. Okres, terytorium i sposób prowadzenia Konkursu Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizator może zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej, pod warunkiem, że zmiana zasad Konkursu nie wpłynie na pogorszenie warunków Konkursu dla Uczestników. Istota Konkursu Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego, czyli napisaniu tekstu na temat “jak zaczęła się moja historia z bieganiem” na maksymalną ilość 200 słów i wysłaniu go do Organizatora na adres [email protected] Zadanie konkursowe należy wykonać do dnia 31.08.2013 roku Nagrody w Konkursie otrzyma łącznie 1 uczestnik i 1 uczestniczka. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia/nicka , w razie przyznania Uczestnikowi nagrody. Zgoda udzielona jest bez dodatkowego wynagrodzenia. Dodanie tekstu Jeden uczestnik/uczestniczka może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanego tekstu i niezamieszczenia go lub usunięcia ze strony internetowej. W szczególności przyczyną wykluczenia tekstu z Konkursu może być: zawarcie w tekście opisu, który może naruszać ogólne przyjęte normy moralności, obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści sprzeczne z prawem, wulgarne, obraźliwe itp. Uzasadnione przypuszczenie co do naruszenia przez uczestnika/uczestniczki praw autorskich osób trzecich Wybór nagradzanych tekstów Łącznie wybrane i nagrodzone zostaną dwie osoby (uczestnik i uczestniczka). Każdy uczestnik I uczestniczka może otrzymać jedną nagrodę. Po wybraniu zwycięzcy nagrody zostaną przesłane na podany adres korespondencyjny. W przypadku niepodania danych do przesyłki nagrody w terminie 7dni roboczych od chwili powiadomienia uczestnika o wygranej, uczestnik traci prawo do nagrody, która przejdzie do dyspozycji Organizatora. Nagrody i ich przekazanie Nagrody w Konkursie stanowią:̨ 1 para modelu butów New Balance z kolekcji
biegowej damskiej dla uczestniczki oraz 1 para modelu butów New Balance z
kolekcji biegowej męskiej dla uczestnika.
W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia , Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otzrymanej nagrody. Nagrody przekazane zostaną nagrodzonym Uczestnikom w drodze przesyłki pocztowej, wysłane na adres wskazany przez Uczestnika, w terminie do dnia 30 października 2013 r. ́
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w ciągu 30 dni od dnia jej wysyłania, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora. Odpowiedzialność Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaníem danych ani nie gwarantuje że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulamin stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie konkursowej. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2013r 

Podobne dokumenty