Zestaw IV Zadania nieobliczeniowe Zadania obliczeniowe Literatura

Transkrypt

Zestaw IV Zadania nieobliczeniowe Zadania obliczeniowe Literatura
Zestaw IV
Marcin Abram, Andrzej Kądzielawa, Marcin Wysokiński
e-mail: [email protected]
http://www.fais.uj.edu.pl/dla-szkol/
warsztaty-z-fizyki/szkoly-ponadgimnazjalne
Grupa na Facebooku:
http://www.facebook.com/groups/kolkof/
9 październik 2012 r.
Zadania nieobliczeniowe
Zadanie 1 [XLII OF, etap 1]
Zadanie 7 [XLIV OF, etap 2]
Masa powłoki balonu wraz z gondolą i osprzętem wynosi M=300 kg. Balon ma kształt kuli o średnicy d=13
m. W dolnej części balonu znajduje się niewielki otwór,
przez który jest ogrzewane powietrze wewnątrz powłoki. Na zewnątrz panują warunki normalne (p0 105 Pa,
T0 273K).
aq Oblicz najniższą temperaturę powietrza wewnątrz balonu, przy której balon zaczyna się unosić.
bq Przyjmując, że:
1) temperatura początkowa wewnątrz balonu jest taka sama jak na zewnątrz,
2) powietrze wewnątrz balonu nagrzewa się powoli i równomiernie,
Gdy patrzymy na oddalające się ze stałą prędkością
przedmioty wówczas wydaje nam się, że ich rozmiary po- 3) ciepło uchodzące przez powłokę podczas ogrzewania
czątkowo szybko maleją, a po pewnym czasie praktycznie
można zaniedbać,
przestają się zmniejszać. Wytłumacz to wrażenie.
oszacuj ilość ciepła, jaką należy dostarczyć do wnętrza balonu, aby zaczął on się unosić. Przyjmij, że powietrze wewnątrz i na zewnątrz balonu zachowuje sie jak dwuatomoZadanie 2 [XLVII OF, etap 1]
wy gaz doskonały o masie molowej m=29g. Zaniedbaj siłę
Kiedy droga hamowania samochodu jest dłuższa - w wyporu powietrza związaną z objętością gondoli i osprzęprzypadku, gdy koła podczas poślizgu są zablokowane (nie tu balonu.
obracają się) czy gdy się obracają zgodnie z kierunkiem Stała gazowa R 8.31 molJK .
jazdy z częstością ω v {r?
Zadanie 8: [XLIV OF, etap 2]
Zadanie 3: [NZzF, roz. 1, zad. 103]
W nieskończonej płycie o grubości d znajduje się wgłębienie w kształcie półkuli o promieniu R pR dq (rys.).
Zdarza się, zarówno na wiosnę jak i jesienią, że tempe- Płyta jest jednorodnie naładowana dodatnim ładunkiem
ratura na parę dni spada do 1-2 C. Okazuje się jednak, że elektrycznym o stałej gęstości objętościowej ρ. Oblicz popozostaje wiele żywych, rosnących dalej, a nawet kwitną- tencjał V(r) w punkcie P leżącym na płaszczyźnie Σ w odcych roślin. Jak im się to udało?
ległości r od środka O. Przyjmij, że V prq Ñ 0 dla r Ñ 8.
Sporządź wykres zależności V(r) w przedziale r P p0,8q.
Zadania obliczeniowe
Zadanie 4 [XL OF, etap I]
Jak wysoko należy się wznieść nad Biegunem Północnym, aby zobaczyć satelitę geostacjonarnego?
Zadanie 5 [XLIV OF, etap I]
Literatura
Pozioma siła F, przyłożona do bardzo cienkiej jednorod- [NZzF] J. Domański, J. Turło, Nieobliczeniowe zadania
z fizyki, Pruszyński i S-ka, Warszawa, 1997.
nej obręczy o promieniu r, przyłożona do jej najwyższego
punktu, powoduje toczenie się tej obręczy bez poślizgu po [jm-OF] 50 lat olimpiad fizycznych redakcja P. Janiszewpoziomej powierzchni. Opory ruchu związane z toczeniem
ski i J. Mostowski, PWN, Warszawa, 2002.
są do zaniedbania. Podaj zwrot, kierunek i wartość siły
[g-OF] Zbiór zadań z olimpiad fizycznych redakcja W.
tarcia statycznego.
Gorzkowskiego, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1987.
Zadanie 6 [XLIX OF, etap 1]
[MOF] Zadania z Fizyki z całego świata z rozwiązaniami. 20 lat Międzynarodowych Olimpiad Fizycznych
Szosa na zakręcie o promieniu r 60m jest tak nachyredakcja W. Gorzkowski, WNT, Warszawa, 1994.
lona, by samochód jadący z prędkością v 40km{h mógł
go pokonać nawet przy bardzo śliskiej nawierzchni. Z ja- [PZO] Piotr Makowiecki, Pomyśl zanim odpowiesz, Wieką maksymalną prędkością samochód może pokonać ten
dza Powszechna, Warszawa, 1985.
zakręt, jeżeli współczynnik tarcia opon o jezdnię wynosi
:
– zadania z zestawów z sezonu 2011/2012.
f 0.5?

Podobne dokumenty