Press Release

Transkrypt

Press Release
Regulamin
Konkursu
Akademii
Wynalazców
im.
Roberta
Boscha („Konkurs”)
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs trwa od 22 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
2. Organizatorem Konkursu jest Lighthouse Consultants,
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Paryskiej 23 A, 03945
Warszawa,
Krajowego
wpisana
Rejestru
do
rejestru
Sądowego
przedsiębiorców
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000178292
(zwana dalej "Organizatorem").
3. Organizator działa na zlecenie Robert Bosch Sp. z
o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 105,
02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Rejonowy
dla
Sądowego
m.st.
prowadzonego
Warszawy
pod
przez
numerem
Sąd
KRS
0000051814. (zwany dalej „Organizatorem”).
§ 2 Zasady udziału w Konkursie
1.
Udział
w
Konkursie
jest
bezpłatny
i
całkowicie
dobrowolny.
2. W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem udziału
w
Konkursie
oświadczenia
jest
opiekuna
przekazanie
prawnego
Organizatorowi
(rodzica)
uczestnika
zawierającego:
- zgodę na udział w Konkursie,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
Strona 1 z 4
-zgodę na publikację nazwiska uczestnika na stronach
www.akademiawynalazcow.edu.pl
i www.facebook.com/akademia.wynalazcow oraz akceptację
Regulaminu
(treść
na
adres
oświadczenia
[email protected]
w
Aneksie
nr
1
do
niniejszego
Regulaminu).
§ 3 Zadanie Konkursowe
1. W dniach od 22 stycznia do 30 czerwca 2016 r. na
profilu
Akademii
Facebooku
Wynalazców
im.
Roberta
Boscha
na
(www.facebook.com/akademia.wynalazcow)
cyklicznie będzie publikowane 1 pytanie konkursowe.
Uczestnik
Odpowiedzi
ma
za
należy
zadanie
odpowiedzieć
wpisywać
na
na
profilu
nie.
Facebook
w komentarzu pod postem z danym pytaniem.
2.
Zwycięzcą
Konkursu
jest
uczestnik,
który
jako
pierwszy po publikacji pytania, o którym mowa w pkt.
1., poda prawidłową i pełną odpowiedź na to pytane.
3. Pod uwagę brana jest tylko pierwsza odpowiedź danej
osoby pod postem.
4. Odpowiedzi są zbierane na profilu, o którym mowa
w pkt. 1.
5.
Uczestnicy
mają
tydzień
czasu
na
udzielanie
odpowiedzi na pytanie konkursowe lub zostaną udzielone
trzy
poprawne
odpowiedzi.
Organizator
decyduje
o
zakończeniu konkursu
§ 4 Nagrody
Strona 2 z 4
1. Pula nagród obejmuje:
I
miejsce:
Zestawy
kreatywne
do
samodzielnego
wykonania, każdy o wartości ok. 40 PLN
II i II miejsce: gadżety związane z programem Akademia
Wynalazców im. Roberta Boscha.
Przyznane
nagrody
nie
podlegają
wymianie
na
ekwiwalent pieniężny.
2. Ogłoszenie wyników następuje tego samego dnia po
wyłonieniu zwycięzcy.
3.
Laureaci
zostaną
poinformowani
o
wygranej
wiadomością przesłaną poprzez Facebook. W odpowiedzi
laureat
powinien
przesłać
wiadomość
na
adres
[email protected], zawierającą:
- adres, na który ma zostać przesłana nagroda,
-
zgodę
opiekuna,
o
której
mowa
w
§2
pkt.2
(w
przypadku osób niepełnoletnich).
4.
z
Jeśli
zwycięzca
Organizatorem
w
ciągu
nie
48
skontaktuje
godzin
od
się
otrzymania
informacji o wygranej, Organizator ma prawo porozumieć
się z następną osobą w rankingu.
5. Nagrody zostaną wysłane laureatom pocztą tradycyjną
w
ciągu
dziesięciu
dni
roboczych
od
zamknięcia
konkursu.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów
określonych
w
niniejszym
regulaminie
lub
podadzą
Strona 3 z 4
nieprawidłowe
informacje,
zostaną
wykluczone
z
Konkursu.
2.
Kwestie
sporne
lub
nieokreślone
niniejszym
regulaminem rozstrzyga Organizator.
3. Dodatkowych informacji udziela Natalia Windorpska.
Pytania należy przesyłać na adres
[email protected]
Strona 4 z 4