Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Wykonanie

Komentarze

Transkrypt

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Wykonanie
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
NAZWA
ZADANIA
NAZWA
OPRACOWANIA
ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY USŁUGI
INWESTYCYJNE I REMONTOWE
mgr inż. Ginter Adam
ul. Hermanowska 22, 54-314 WROCŁAW
Tel./fax. (71) 374 43 63
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Wykonanie
montażu urządzeń ochrony przeciwporażeniowej konstrukcji
wiaduktów kolejowych przebiegających nad trakcją tramwajową we
Wrocławiu na ul. Grabiszyńskiej, ul. Osobowickiej, ul. Legnickiej,
ul. Robotniczej i ulicy Reymonta
Ochrona przeciwporażeniowa wiaduktu kolejowego
przebiegającego nad trakcją tramwajową w ciągu ulicy Robotniczej
we Wrocławiu - linia kolejowa nr. 271
BRANŻA
STADIUM
UMOWA
ELEKTRYCZNA
PW
489/JR/2014
BRANŻA
STANOWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
NR
UPRAWNIEŃ
ELEKTRYCZNA
Projektant
mgr inż.
GINTER ADAM
1/75/Wwm
PODPIS
DATA
INWESTOR
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław
XI.2014
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO PRZEBIEGAJĄCEGO NAD TRAKCJĄ
TRAMWAJOWĄ W CIĄGU ULICY ROBOTNICZEJ WE WROCŁAWIU LINIA KOLEJOWA NR. 271
_______________________________________________________________________________
SPIS TREŚCI:
1.
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ............................................................................................................... 3
2.
CZĘŚĆ INFORMACYJNO-OGÓLNA ............................................................................................................ 4
2.1.
Nazwa zadania ....................................................................................................................................... 4
2.2.
Zamawiający .......................................................................................................................................... 4
2.3.
Nazwa jednostki projektowej ................................................................................................................ 4
2.4.
Podstawa opracowania ......................................................................................................................... 4
2.5.
Przepisy i normy .................................................................................................................................... 4
3.
CZĘŚĆ OPISOWA...................................................................................................................................... 5
3.1.
Opis stanu istniejącego .......................................................................................................................... 5
3.1.1.
Sieć trakcyjna tramwajowa ........................................................................................................... 5
3.1.2.
Zasilanie i sekcjonowanie sieci trakcyjnej tramwajowej ............................................................... 5
3.2.
Rozwiązania projektowe ........................................................................................................................ 5
3.2.1.
Zakres rzeczowy opracowania ...................................................................................................... 5
3.2.2.
Instalacja ochrony przeciwporażeniowej wiaduktów PKP od sieci trakcyjnej tramwajowej
0,66kV DC ...................................................................................................................................... 5
3.2.3.
Ochrona przeciwporażeniowa .................................................................................................... 10
3.2.4.
Ochrona przed korozją................................................................................................................ 11
3.2.5.
Badania i pomiary okresowe instalacji ochrony przeciwporażeniowej ...................................... 11
3.2.6.
Uwagi końcowe ........................................................................................................................... 11
3.3.
Spis rysunków ...................................................................................................................................... 12
Rys. nr T-1. Plan sytuacyjny – Układ projektowany 1:500 ........................................................................... 12
Rys. nr T-2. Schemat ideowy połączeń instalacji ochrony przeciwporażeniowej ........................................ 12
Rys. nr SP-2. Szafa podwójnego punktu ochrony przeciwporażeniowej typu SPOP2 ................................. 12
3.4.
Spis załączników .................................................................................................................................. 13
Załącznik nr 1. Notatka z dnia 19.11.2014r. dotycząca sposobu montażu urządzeń ochrony
przeciwporażeniowej na wiadukcie PKP w ciągu ulicy Robotniczej we Wrocławiu. ................................... 13
Załącznik nr 2. Uzgodnienie PKP PLK S.A. nr IZDK1a-2100/611/383/2014 z dnia 09.12.2014r. .................. 13
Załącznik nr 3. Pozytywna opinia MPK Wrocław Sp. z o.o. nr TI/275/14 z dnia 09.12.2014r...................... 13
Załącznik nr 4. Pozytywna opinia ZDiUM Wrocław z dnia 10.12.2014r....................................................... 13
Załącznik nr 5. Karta katalogowa ogranicznika niskonapięciowego Kolen typu TZD-1NR/T ....................... 13
Załącznik nr 6. Karta katalogowa rozłącznika listwowego Apator typu ARS 400......................................... 13
Załącznik nr 7. Karta katalogowa zacisku pomiarowego typu POL631-DTE ................................................ 13
Załącznik nr 8. Karta katalogowa korytka kablowego typu KGR50H30 ....................................................... 13
Załącznik nr 9. Karta katalogowa kotwy wklejanej z foliowym patronem typu HVU .................................. 13
Załącznik nr 10. Karta katalogowa złącza szynowego typu AR60N wg metody CEMBRE ............................ 13
Załącznik nr 11. Karta katalogowa palczatki termokurczliwej Radpol typ AK5 150-240 ............................. 13
Załącznik nr 12. Karta katalogowa rury osłonowej Arot typu SRS Ø110 ..................................................... 13
Załącznik nr 13. Karta katalogowa rury osłonowej Arot typu DVR Ø110 .................................................... 13
Załącznik nr 14. Karta katalogowa zacisku do dwuteowników typu BAKS ZCS ........................................... 13
Załącznik nr 15. Karta katalogowa uchwytu zatrzaskowego do kabli typu TKCRZ-28 ................................. 13
Załącznik nr 16. Karta katalogowa końcówki dwuoczkowej zaprasowywanej ............................................ 13
Załącznik nr 17. Kopia uprawnień budowlanych ......................................................................................... 13
Załącznik nr 18. Kopia zaświadczenia potwierdzającego przynależność do DOIIB ...................................... 13
_______________________________________________________________________________2
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO PRZEBIEGAJĄCEGO NAD TRAKCJĄ
TRAMWAJOWĄ W CIĄGU ULICY ROBOTNICZEJ WE WROCŁAWIU LINIA KOLEJOWA NR. 271
_______________________________________________________________________________
1.
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Wrocław
(miejscowość i data)
OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz.
551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472,
poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984., poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
OŚWIADCZAM,
że Projekt Wykonawczy pn: „Ochrona przeciwporażeniowa wiaduktu kolejowego
przebiegającego nad trakcją tramwajową w ciągu ulicy Robotniczej we Wrocławiu - linia
kolejowa nr. 271” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projektant branży elektroenergetycznej:
mgr inż. Ginter Adam
upr. w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych nr 1/75/Wwm
(podpis )
_______________________________________________________________________________3
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO PRZEBIEGAJĄCEGO NAD TRAKCJĄ
TRAMWAJOWĄ W CIĄGU ULICY ROBOTNICZEJ WE WROCŁAWIU LINIA KOLEJOWA NR. 271
_______________________________________________________________________________
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNO-OGÓLNA
2.1.
Nazwa zadania
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Wykonanie montażu instalacji
ochrony przeciwporażeniowej konstrukcji wiaduktów kolejowych przebiegających nad
trakcją tramwajową we Wrocławiu na ul. Grabiszyńskiej, ul. Osobowickiej, ul. Legnickiej, ul.
Robotniczej i ulicy Reymonta.
2.2.
Zamawiający
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Ul. B. Prusa 75-79
50-316 Wrocław
2.3.
Nazwa jednostki projektowej
Zakład Elektroinstalacyjny Usługi Inwestycyjne i Remontowe
Ul. Hermanowska 22
54-314 Wrocław
2.4.
Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest umowa nr: 489/JR/2014 zawarta w dniu 04.11.2014r. pomiędzy
Zamawiającym Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym z siedzibą we Wrocławiu 50316, ul. B. Prusa 75-79 a jednostką projektową Zakład Elektroinstalacyjny Usługi
Inwestycyjne i Remontowe z siedzibą we Wrocławiu 54-314, ul. Hermanowska 22.
2.5.
Przepisy i normy
− PN-K-92001 Komunikacja miejska.
Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej. Wymagania i badania.
− PN-K-92002 Komunikacja miejska. Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa.
Wymagania.
− PN-K-92008 Komunikacja miejska
Skrajnia kinematyczna wagonów tramwajowych.
− PN-K-92009 Komunikacja miejska – Skrajnia budowli – Wymagania.
− PN-K-92011 Torowiska tramwajowe – Wymagania i badania.
− PN-K-92020 Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej – Terminologia.
− PN-EN 50122-1 Zastosowanie kolejowe. Urządzenia stacjonarne.
Część 1: Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.
− PN-EN 50122-2 Zastosowanie kolejowe. Urządzenia stacjonarne.
Część 1: Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących
wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego.
− N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”
_______________________________________________________________________________4
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO PRZEBIEGAJĄCEGO NAD TRAKCJĄ
TRAMWAJOWĄ W CIĄGU ULICY ROBOTNICZEJ WE WROCŁAWIU LINIA KOLEJOWA NR. 271
_______________________________________________________________________________
3. CZĘŚĆ OPISOWA
3.1.
Opis stanu istniejącego
3.1.1.
Sieć trakcyjna tramwajowa
W ciągu ul. Robotniczej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową nr. 271 występuje istniejąca
sieć trakcyjna łańcuchowa z liną nośną LCu95 i drutem jezdnym Djp100.
Istniejąca sieć trakcyjna łańcuchowa podwieszona jest do stalowych wysięgników
zamocowanych do słupów trakcyjnych zabudowanych międzytorzu.
3.1.2.
Zasilanie i sekcjonowanie sieci trakcyjnej tramwajowej
Istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa na rozpatrywanym odcinku zasilana jest ze stacji
prostownikowej „Strzegomska” R-2826 zlokalizowanej przy ul. Strzegomskiej 12 poprzez
punkt zasilający PZ-S3 oraz punkt powrotny PP-S3 zlokalizowane w rejonie skrzyżowania ul.
Robotniczej z linią kolejową nr. 271.
3.2.
Rozwiązania projektowe
3.2.1.
Zakres rzeczowy opracowania
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje :
− zabudowanie szafy punktu ochrony przeciwporażeniowej typu SPOP2
− ułożenie instalacji ochronnej kablem typu LgY 1x240mm2 750V
3.2.2.
2 kpl.
205mb
Instalacja ochrony przeciwporażeniowej wiaduktów PKP od sieci
trakcyjnej tramwajowej 0,66kV DC
W rejonie skrzyżowania ulicy Robotniczej z linią kolejową nr 271 obecnie nie istnieje
instalacja ochrony przeciwporażeniowej wiaduktów PKP od trakcji tramwajowej 0,66kV DC.
Nowy zespół szaf punktu ochrony przeciwporażeniowej składający się z dwóch szaf typu
SPOP2, należy zabudować w lokalizacji wskazanej na planie sytuacyjnym rys. nr T-1.
Projektowane szafy typu SPOP2 wykonać zgodnie z rysunkiem SP-1, SP-2 oraz wyposażyć w
ochronniki przepięć typu TZD-1NR/T. Instalację ochrony przeciwporażeniowej wiaduktu PKP,
wykonać kablami typu LgY 1x240mm2 750V (osobny kabel dla każdego z przęseł wiaduktu).
W celu montażu instalacji ochrony przeciwporażeniowej do wschodnich przęseł wiaduktu
PKP, projektowaną instalację ochroną należy przyłączyć do jednego z płaskowników
konstrukcyjnych zabudowanych w osi podłużnej przęsła za pomocą końcówek
zaprasowywanych dwuotworowych w miejscu wskazanym na fotografiach nr 1 oraz nr 2.
_______________________________________________________________________________5
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO PRZEBIEGAJĄCEGO NAD TRAKCJĄ
TRAMWAJOWĄ W CIĄGU ULICY ROBOTNICZEJ WE WROCŁAWIU LINIA KOLEJOWA NR. 271
_______________________________________________________________________________
Fot. 1
Fot.
_______________________________________________________________________________6
2
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO PRZEBIEGAJĄCEGO NAD TRAKCJĄ
TRAMWAJOWĄ W CIĄGU ULICY ROBOTNICZEJ WE WROCŁAWIU LINIA KOLEJOWA NR. 271
_______________________________________________________________________________
Projektowaną instalację ochrony przeciwporażeniowej zachodnich przęseł wiaduktu PKP,
należy przyłączyć do żebra wewnętrznego za pomocą końcówek zaprasowywanych
dwuotworowych w miejscu wskazanym na fotografiach nr 3 i nr 4.
Fot. 3
Fot. 4
_______________________________________________________________________________7
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO PRZEBIEGAJĄCEGO NAD TRAKCJĄ
TRAMWAJOWĄ W CIĄGU ULICY ROBOTNICZEJ WE WROCŁAWIU LINIA KOLEJOWA NR. 271
_______________________________________________________________________________
W miejscach przyłączenia wykonać dwa złącza typu AR60N zabudowywane według metody
CEMBRE. Instalację ochrony przeciwporażeniowej układać w korytku kablowym typu
KGR50H30 na górnej powierzchni przyczółku. Korytko kablowe zamocować do powierzchni
przyczółku przy użyciu kotw wklejanych z foliowym patronem typu Hilti HVU M8x80 lub
równoważnych. Trasę korytka kablowego dla wschodnich przęseł pokazano na fotografii nr
5, natomiast trasę korytka kablowego dla zachodnich przęseł pokazano na fotografii nr 6. W
celu doprowadzenia projektowanych instalacji ochrony przeciwporażeniowej na zachodnich
przęsłach wiaduktu PKP od miejsca przyłączenia do projektowanego korytka kablowego
zabudowanego na górniej powierzchni przyczółku projektowaną instalację ochronną
mocować do pionowego dwuteownika konstrukcji przy pomocy zacisków ZCS. Projektowane
zaciski montować do dwuteownika w odległości nie przekraczającej 60 cm. Projektowane
instalacje ochronne mocować do projektowanych zacisków typu ZCS za pomocą
zatrzaskowych uchwytów kablowych typu TKCRZ-28.
Fot. 5
_______________________________________________________________________________8
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO PRZEBIEGAJĄCEGO NAD TRAKCJĄ
TRAMWAJOWĄ W CIĄGU ULICY ROBOTNICZEJ WE WROCŁAWIU LINIA KOLEJOWA NR. 271
_______________________________________________________________________________
Fot. 6
Projektowane instalacje ochrony przeciwporażeniowej wyprowadzić poza obszary
przyczółków w miejscu wskazanym na fotografii nr 7. Projektowane linie kable w obszarze
zejścia po wewnętrznej ścianie wschodniego przyczółku prowadzić w stalowej rurze
ochronnej zabezpieczonej antykorozyjnie. Projektowaną stalową rurę ochronną zabezpieczyć
przed wnikaniem do jej wnętrza wody przy użyciu czteropalcowej palczatki termokurczliwej
typu Radpol AK4 240-400. Projektowaną stalową rurę ochronną zamocować do powierzchni
przyczółku przy użyciu kotw wklejanych z foliowym patronem typu Hilti HVU M8x80 lub
równoważnych.
_______________________________________________________________________________9
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO PRZEBIEGAJĄCEGO NAD TRAKCJĄ
TRAMWAJOWĄ W CIĄGU ULICY ROBOTNICZEJ WE WROCŁAWIU LINIA KOLEJOWA NR. 271
_______________________________________________________________________________
Fot. 7
Projektowane instalacje ochrony przeciwporażeniowej wprowadzić do projektowanego
zespołu szaf punktu ochrony przeciwporażeniowej. Z projektowanego zespołu szaf punktu
ochrony przeciwporażeniowej należy wybudować instalację uszyniającą w kierunku
istniejącej szafy punktu powrotnego . W obszarze przejścia pod istniejącym torowiskiem
projektowane instalacje ochrony przeciwporażeniowej ułożyć w rurze osłonowej typu Arot
SRS Ø110 lub równoważnej. W miejscach skrzyżowania projektowanych instalacji ochrony
przeciwporażeniowej z innymi sieciami projektowane instalacje ochronne układać w rurze
osłonowej typu Arot DVK Ø110 lub równoważnej. Schemat ideowy połączeń instalacji
ochrony przeciwporażeniowej przedstawiono na rysunku nr T-2.
3.2.3.
Ochrona przeciwporażeniowa
Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosowano:
− Ograniczniki przepięć typu TZD-1NR/T
Głowice i mufy kablowe wykonywać z zastosowaniem muf z tworzyw termokurczliwych
poprzez zaprasowanie.
Przyłączenie przewodów uszyniających do przęseł wiaduktu należy wykonać za pomocą
nitów CEMBRE poprzez nawiercenie otworów w konstrukcji wiaduktów i zaprasowanie
końcówki typu AR-60N. Zaciski kablowe oraz końcówki na przewodach i kablach należy
wykonać metodą zaprasowania.
_______________________________________________________________________________10
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO PRZEBIEGAJĄCEGO NAD TRAKCJĄ
TRAMWAJOWĄ W CIĄGU ULICY ROBOTNICZEJ WE WROCŁAWIU LINIA KOLEJOWA NR. 271
_______________________________________________________________________________
3.2.4.
Ochrona przed korozją
Osprzęt instalacji ochrony przeciwporażeniowej powinien być wykonany z materiałów
nierdzewnych bądź stalowych ocynkowanych.
3.2.5.
Badania i pomiary okresowe instalacji ochrony przeciwporażeniowej
Projektowane ograniczniki przepięć podlegają obowiązkowemu co rocznemu sprawdzeniu
skuteczności zadziałania wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. W
ramach co rocznego przeglądu dodatkowo należy wykonać następujące pomiary:
- pomiar rezystancji izolacji – pomiar wykonywany na zasadach ogólnych,
- pomiar ciągłości żył przewodów - pomiar wykonywany na zasadach ogólnych,
Obowiązek wykonania wyżej wymienionych badań i pomiarów spoczywa na Zarządzie Dróg i
Utrzymania Miasta we Wrocławiu – właściciel urządzeń służących do obsługi pasa
drogowego. Kopię protokołów z przeprowadzonych badań należy dostarczyć do właściciela
wiaduktów objętych ochroną tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we
Wrocławiu.
3.2.6.
Uwagi końcowe
Przed przystąpieniem do wykonania powyższego zadania należy powiadomić wszystkich
właścicieli oraz użytkowników urządzeń podziemnych i naziemnych znajdujących się w
rejonie przebudowy .
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w zgodzie
ze sztuką budowlaną.
Wykopy pod linie kablowe wykonywać ręcznie pod nadzorem jednostek branżowych
ze względu na gęste uzbrojenie terenu. Po zakończeniu robót odtworzyć nawierzchnie do
stanu z przed rozpoczęcia robót.
Prace przy czynnej sieci trakcyjnej tramwajowej należy wykonywać w uzgodnieniu
z Działem Infrastruktury MPK Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 209, 53-140 Wrocław.
_______________________________________________________________________________11
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO PRZEBIEGAJĄCEGO NAD TRAKCJĄ
TRAMWAJOWĄ W CIĄGU ULICY ROBOTNICZEJ WE WROCŁAWIU LINIA KOLEJOWA NR. 271
_______________________________________________________________________________
3.3.
Spis rysunków
Rys. nr T-1. Plan sytuacyjny – Układ projektowany 1:500
Rys. nr T-2. Schemat ideowy połączeń instalacji ochrony przeciwporażeniowej
Rys. nr SP-2. Szafa podwójnego punktu ochrony przeciwporażeniowej typu SPOP2
_______________________________________________________________________________12
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO PRZEBIEGAJĄCEGO NAD TRAKCJĄ
TRAMWAJOWĄ W CIĄGU ULICY ROBOTNICZEJ WE WROCŁAWIU LINIA KOLEJOWA NR. 271
_______________________________________________________________________________
3.4.
Spis załączników
Załącznik nr 1. Notatka z dnia 19.11.2014r. dotycząca sposobu montażu urządzeń ochrony
przeciwporażeniowej na wiadukcie PKP w ciągu ulicy Robotniczej we
Wrocławiu.
Załącznik nr 2. Uzgodnienie PKP PLK S.A. nr IZDK1a-2100/611/383/2014 z dnia 09.12.2014r.
Załącznik nr 3. Pozytywna opinia MPK Wrocław Sp. z o.o. nr TI/275/14 z dnia 09.12.2014r.
Załącznik nr 4. Pozytywna opinia ZDiUM Wrocław z dnia 10.12.2014r.
Załącznik nr 5. Karta katalogowa ogranicznika niskonapięciowego Kolen typu TZD-1NR/T
Załącznik nr 6. Karta katalogowa rozłącznika listwowego Apator typu ARS 400
Załącznik nr 7. Karta katalogowa zacisku pomiarowego typu POL631-DTE
Załącznik nr 8. Karta katalogowa korytka kablowego typu KGR50H30
Załącznik nr 9. Karta katalogowa kotwy wklejanej z foliowym patronem typu HVU
Załącznik nr 10. Karta katalogowa złącza szynowego typu AR60N wg metody CEMBRE
Załącznik nr 11. Karta katalogowa palczatki termokurczliwej Radpol typ AK5 150-240
Załącznik nr 12. Karta katalogowa rury osłonowej Arot typu SRS Ø110
Załącznik nr 13. Karta katalogowa rury osłonowej Arot typu DVR Ø110
Załącznik nr 14. Karta katalogowa zacisku do dwuteowników typu BAKS ZCS
Załącznik nr 15. Karta katalogowa uchwytu zatrzaskowego do kabli typu TKCRZ-28
Załącznik nr 16. Karta katalogowa końcówki dwuoczkowej zaprasowywanej
Załącznik nr 17. Kopia uprawnień budowlanych
Załącznik nr 18. Kopia zaświadczenia potwierdzającego przynależność do DOIIB
_______________________________________________________________________________13
Załącznik nr 5
KOLEN R. Jaworski i Wspólnicy
Spółka Jawna
05-091 Ząbki ul. Bratnia 8A
www.kolen.pl
tel/fax (22) 762 8444
[email protected]
OGRANICZNIKI NISKONAPIĘCIOWE typu TZD-1NR i TZD-1NR/T
Przeznaczenie.
Tyrystorowe ograniczniki
niskonapięciowe w wykonaniu dwukierunkowym
TZD-1NR i TZD-1NR/T są przeznaczone do
instalowania w systemie ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń ziemnozwarciowych, w otoczeniu obwodów zasilania trakcji
elektrycznej prądu stałego z izolowanym
względem ziemi biegunem ujemnym. Zasadniczo
przeznaczone są do stosowania w trakcji
kolejowej 3 kV, ale z powodzeniem mogą być
stosowane również w trakcji tramwajowej i w
metrze.
Ogranicznik TZD-1NR jest przeznaczony do
stosowania w systemie uszynień grupowych w
układzie otwartym. Może być stosowany również
w innych obiektach związanych bezpośrednio z
trakcją elektryczną, gdzie występuje zagrożenie
zwarć doziemnych, a ze względu na prądy
Rys. 1. Ograniczniki TZD-1NR błądzące niedozwolone jest bezpośrednie
mocowanie na słupie
uszynienie. W przypadku wystąpienia zwarcia w
sieci trakcyjnej, ogranicznik TZD-1NR przekształca zwarcie doziemne w zwarcie
międzybiegunowe o dużej wartości prądu gwarantujące szybkie wyłączenie przez wyłącznik
szybki w podstacji trakcyjnej
W przypadku wystąpienia stanów awaryjnych w torze powrotnym prądów trakcyjnych (np.:
przejazd pociągu po torze, w którym występuje przerwa w sieci powrotnej, może być przyczyną
wystąpienia niebezpiecznych napięć na szynach kolejowych) powoduje doziemienie szyn
kolejowych, gdy wystąpi na nich niebezpieczne napięcie o polaryzacji dodatniej, a tym samym
zagwarantuje ograniczenie napięć między szynami, a ziemią do wartości dopuszczalnych.
Ogranicznik TZD-1NR tworzy układ tyrystorowego ogranicznika dwukierunkowego z
możliwością przewodzenia prądu w obu kierunkach.
Ogranicznik niskonapięciowy TZD-1NR/T jest
wykonany identycznie jak ogranicznik TZD-1NR
a różni się jedynie poziomem wyzwalania, który
wynosi 60 V. Ogranicznik TZD-1NR/T
przeznaczony dla ochrony przeciwporażeniowej
obiektów inżynieryjnych w otoczeniu zasilania
trakcji elektrycznej tramwajowej oraz w obiektach
ruchu elektrycznego, gdzie dopuszczalne napięcie
rażenia nie może przekraczać 60VDC.
Ograniczniki TZD-1NR i TZD-1NR/T może być
montowany w dodatkowej obudowie OS.
Rys. 2. Ogranicznik TZD-1NR (TZD-1NR/T)
w obudowie OS
Rys. 3. Przykłady zastosowania ograniczników
Działanie. Obwód główny w ogranicznikach stanowią dwa tyrystory połączone odwrotnie
równolegle, sterowane przez układ monitorujący napięcie między ziemią, a szynami kolejowymi
(połączonymi z ujemnym biegunem zasilania trakcji). Przekroczenie założonej wartości
progowej napięcia 120 ±5 V przez określony czas, powoduje wysterowanie tyrystora i zwarcie
tym samym uziemionej konstrukcji z szynami. .
Opóźnienie załączania dla danego tyrystora jest tak dobrane, aby były spełnione poniższe
warunki:
a - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego,
b - zapewnienie ochrony napięciowej tyrystora.
2
Parametry ogranicznika dwukierunkowego TZD-1NR
1. Napięcie robocze przy trwałej pracy
Uc - 110 V 1).
2. Napięcie znamionowe ogranicznika
Ur - 110 V 1).
3. Najwyższe napięcie wytrzymywane
Uw - 125 V 1).
4. Prąd upływu przy napięciu znamionowym
Io - max 10 mA 1).
5. Wytrzymałość zwarciowa przy wyłączaniu przez wyłącznik
szybki
Iz -18 kA*
6. Graniczny prąd stały
In - 12 kA @ 100 ms,
7. Wytrzymałość na prąd długotrwały
Iw – 0.4 kA** @ 1800 s.
8. Obciążalność prądowa dla kierunku R
Irev – 1.5 kA @ 60 s, 0.5 kA @ 600 s.
9. Graniczny prąd udarowy 8/20 μs
Iu - 40 kA 1).
10. Warunki klimatyczne – zastosowanie zewnętrzne
- temperatura otoczenia
- od -25 oC do +40 oC.
11. Wymiary
- wg rys. 4.
12. Masa
- 8,0 kg.
Parametry ogranicznika dwukierunkowego TZD-1NR/T
1. Napięcie robocze przy trwałej pracy
Uc - 50 V 1).
2. Napięcie znamionowe ogranicznika
Ur - 50 V 1).
3. Najwyższe napięcie wytrzymywane
Uw - 65 V 1).
4. Prąd upływu przy napięciu znamionowym
Io - max 10 mA 1).
5. Wytrzymałość zwarciowa przy wyłączaniu przez wyłącznik
szybki
Iz -18 kA*
6. Graniczny prąd stały
In - 12 kA @ 100 ms,
7. Wytrzymałość na prąd długotrwały dla kierunku N
Iw – 0.4 kA** @ 1800 s.
8. Obciążalność prądowa dla kierunku R
Irev - 1.5 A @ 60 s, 0.5 kA @ 600 s.
9. Graniczny prąd udarowy 8/20 μs
Iu - 40 kA 1).
10. Warunki klimatyczne – warunki zewnętrze
- temperatura otoczenia
- od -25 oC do +40 oC.
11. Wymiary
- wg rysunku 4.
12. Masa
- 8,0 kg.
____________________________________________________________________________________
1)
– dotyczy obu kierunków,
* - wytrzymałość zwarciowa ogranicznika może być większa od deklarowanej; dla prądów większych od
18 kA tyrystor może nie odzyskać właściwości zaworowych,
** - w tych warunkach, przy przepływie prądu 0,4 kA istnieje możliwość nie odzyskania właściwości
zaworowych tyrystora.
Wykonanie. Elementy ogranicznika umieszczone są w obudowie wykonanej z elastycznej,
odpornej na narażenia termiczne i mechaniczne masy chemoutwardzalnej. Gabaryty obudowy
ograniczników pokazane są rys. 4. Obudowa może występować w kilku różnych kolorach.
Montaż mechaniczny ogranicznika na konstrukcji wsporczej sieci trakcyjnej powinien być
realizowany przy wykorzystaniu odpowiedniego kątownika przymocowanego do tej
konstrukcji – rys 1. Połączenie śrubowe należy wykonać w jednym punkcie łącząc kątownik
przymocowany do konstrukcji z kątownikiem przymocowanym do wyprowadzenia
ogranicznika (rys. 4). Ogranicznik TZD-1NR (TZD-1NR/T) może być montowany w
dodatkowej obudowie (rys. 2)
3
Rys. 4. Wymiary gabarytowe ograniczników
Walory Eksploatacyjne. Tyrystorowe ograniczniki niskonapięciowe TZD-1NR i TZD-1NR/T,
jak również układ EZZ należą do rodziny zabezpieczeń ziemnozwarciowych wykorzystujących
rozwiązanie układowe chronione patentem Nr 170 994. Układ elektryczny ogranicznika został
kilkakrotnie przebadany w laboratorium pod względem skuteczności działania i wytrzymałości
zwarciowej. Zarówno te próby jak i doświadczenia eksploatacyjne potwierdzają walory tego
rozwiązania. System uszynień grupowych z tyrystorowymi ogranicznikami typu TZD był
badany przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa i w ramach pracy nr 3048/23 i uzyskał
pozytywną opinię.
Ząbki, Grudzień 2013 r.
4
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
POL 631/ .. (Farbe)
POL 631/ .. (colour)
Polklemme
• mit unverlierbarem Knebelknopf
• mit Isolierringen
• Strombelastbarkeit 63 A
Terminal post
• with undetachable toogle head
• with insulating rings
• current-carrying capacity 63 A
Gerhard Schützinger
Labor-Schütz GmbH
Eichwiesenring 6
D -70567 Stuttgart
Germany
Phone +49 (0) 711/715 46-0
Fax +49 (0) 711/715 46-40
[email protected]
www.schuetzinger.de
ø 4 mm-Programme
Polklemmen
Terminal post
Polklemme
Terminal post
• mit unverlierbarem Knebelkopf
• with undetachable toogle head
Best.-Nr. POL 631/...(Farbe)
• Kontaktteile
vernickelt
• Isolierteile
Polycarbonat
• Farben
siehe Tabelle
Order No. POL 631/...(colour)
• contact parts
nickel-plated
• insulation parts
polycarbonate
• colours see table
• Montage-
bohrung
• hole
2,6
ø4
ø 4 mm-Programm
2,6
58
4
Ø4
4
31
9,4
M6x0,75
11,2
11,2
29
9,4
3 max.
Allgemeine Angaben
Bestell.-Nr.
Farben 1)
General information
POL 631/ ..(Farbe)
Kontaktteile vernickelt
schwarz, rot, blau, gelb, grün, grüngelb
Technische Daten
Anschluss
Anzugsdrehmoment der Muttern
Order No.
colours 1)
POL 631/ ..(colour)
contact parts nickel-plated
black, red, blue, yellow,
green, green-yellow
Technical data
M6 x 0,75
3 Nm
terminal
max. torque
for nuts
Nut 6 x 0.75
3 Nm
Durchgangswiderstand
< 0,4 m 
Bemessungsspannung
1000 V
rated voltage
1000 V
63 A
rated current
63 A
von - 25 °C bis + 115 °C
operating
temperature
from - 25 °C to +115 °C
Bemessungsstrom
Temperatur-
Einsatzbereich
1)
andere Ausführungen auf Anfrage
transition resistance
1)
other types on request
< 0.4 m 
BAKS
Profesjonalne systemy tras kablowych
Załącznik nr 8
KGR Korytko H30
Informacje:
Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej..
Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor
Uwaga!
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie
jednego w drugie i montaż bez łączników.
Do montażu należy użyć komplety śrubowe
SGKM6x10 lub SGM6x10.
Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie
jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko
przy dużych obciążeniach.
Wersje:
Grubość blachy: 0,5 mm
Symbol
KGR/KPR35H30/2
KGR/KPR35H30/3
KGR/KPR50H30/2
KGR/KPR50H30/3
KGR100H30/2
KGR100H30/3
KGR150H30/2
KGR150H30/3
KGR200H30/2
KGR200H30/3
KGR200H30/2
KGR200H30/3
Szerokość a
[mm]
35
35
50
50
100
100
150
150
200
200
300
300
Długość L [mm] Przekrój
Ciężar 1mb
użyteczny [mm2]
2000
850
0,42
3000
850
0,42
2000
1300
0,48
3000
1300
0,48
2000
2800
0,67
3000
2800
0,67
2000
4300
0,85
3000
4300
0,85
2000
5800
1,04
3000
5800
1,04
2000
8800
1,40
3000
8800
1,40
Numer
katalogowy
130103
130203
130105
130205
130917
130916
131017
131016
131117
131116
131217
131216
Ilość w
opakowaniu
20
20
20
20
12
12
8
8
6
6
6
6
Produkty
powiązane:
KBL Korytko
LKJH30 Łącznik KKL Kolanko 90° KKBL Kolanko
LGJH30 Łącznik
90°
kątowy do
przegubowy do
korytka
korytka
KKML Kolanko
45°
CZKL Czwórnik
korytka
ELL Element
łuku
przegubowego
KKMBL Kolanko TKL Trójnik
korytka
45°
TKBL Trójnik
korytka
ELBL Element
łuku
przegubowego
RKLL Redukcja
lewa
RKLBL Redukcja RKPL Redukcja
lewa
prawa
OPNJ Obejście
pionowe
OPNBJ Obejście LUJ Łuk 90°
pionowe
KRPJ Kolanko
redukcyjne
prawe
KRPBJ Kolanko
redukcyjne
prawe
OPZBJ Obejście
poziome
LUMPJ Łuk 45°
TRSBJ Trójnik
redukcyjny
© 2014 BAKS
LPLH30 Łącznik LPMLH30
do korytka
Łącznik do
korytka
TKDJ Trójnik
dostawny
CZKBL Czwórnik
LLL Łuk
korytka
przegubowy
RKSL Redukcja
RKPBL Redukcja symetryczna
prawa
LUBJ Łuk 90°
LUPJ Łuk 90°
KRLJ Kolanko
KRLBJ Kolanko TRJ Trójnik
redukcyjne lewe redukcyjne lewe redukcyjny
LLBL Łuk
przegubowy
OPZJ Obejście
RKSBL Redukcja poziome
symetryczna
LUMJ Łuk 45°
LUMBJ Łuk 45°
TRBJ Trójnik
redukcyjny
TRSJ Trójnik
redukcyjny
symetryczny
LRPJH30 Łącznik
rozgałęźny
1/2
BAKS
Profesjonalne systemy tras kablowych
symetryczny
© 2014 BAKS
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2/2
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Złącze szynowe typu AR60N wg metody CEMBRE
Za³¹cznik nr 2
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
BAKS
Profesjonalne systemy tras kablowych
Załącznik nr 14
ZCS Zacisk
Informacje:
Zastosowanie
Mocowanie prętów, obejm itp. do:
dwuteowników, kątowników itp.
Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL
© 2014 BAKS
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
1/1
AB)C'ADCE
AFC8B
GHIJKLKMNOPQJRSTJMUMVWXYU
%Z[\%]^_`abcd`eZe[b[fg[\a`_3h`
12 78
96:00;<=>?
-./0/ 3456
Załącznik nr 15
3
5667
8
5667
)gf]
gf^Z_x[%6h`
9
5667
@
%Z[\%]^_`abcd`eZei%^%&jaf[b[e
12 8
-./0/ 3456 97
6:00;<=>?
"
#
#"
3
5667
9
5667
!
5667
!
!
!
$
%Z[\%]^_`abcd`eZeg[\a`_3h`f[b[
12 8
-./0/ 3456 97
6:00;<=>?
()*#
()*
(
)#,
(
),
%
5667
$+
$+
klmlnopnqrslqltnuvwrs
&
5667
9
5667
+
$
+
$
'
5667
+
+
5667
$+
$+
$+
$+
8
5667
+
+
+
+
0122
Załącznik nr 16

Podobne dokumenty