Umowa o wykonanie zdjęć oraz określająca prawa do ich

Transkrypt

Umowa o wykonanie zdjęć oraz określająca prawa do ich
Umowa o wykonanie zdjęć oraz określająca prawa do ich wykorzystania, zawarta w Warszawie pomiędzy:
„Fotografem”: ……………………….….., zam. ……………..…….……………………., PESEL: ………………, dowód osobisty: ………………….,
a „Modelką”/„Modelem”, występującą(-cym) w imieniu własnym:
Imię i nazwisko:
Numer PESEL:
Adres:
Seria i numer
dowodu osobistego:
E-mail:
§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Fotografa zdjęć, w trakcie udziału Modelki/Modela w sesji zdjęciowej, oraz uregulowanie praw autorskich oraz
praw do wykorzystywania wizerunku i zdjęć przez Strony – zwanych dalej Zdjęciami
§ 2. Oświadczenie Modelki/Modela
Modelka/Model oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, a jej/jego prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie jej/jego wizerunku nie jest ograniczone
prawami osób trzecich.
§ 3. Miejsce, termin oraz zakres sesji zdjęciowej
Sesja zdjęciowa odbędzie się w dniu zawarcia umowy w …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 4. Koszt sesji zdjęciowej i sposób przekazania utworu
1. Modelka/Model pozuje do Zdjęć nieodpłatnie oraz ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w sesji, w szczególności ze swym dojazdem,
ubezpieczeniem, ubiorem, fryzjerem, kosmetykami i makijażem.
2. Fotograf ponosi koszty materiałów fotograficznych, wykorzystania sprzętu i studia oraz obróbki Zdjęć, a także zobowiązuje się do przekazania
Modelce co najmniej trzech wybranych przez siebie Zdjęć w postaci cyfrowej (plik jpg) umożliwiające wydruk w formacie A4 w terminie do 30 dni od
daty sesji – za pomocą poczty elektronicznej pod wskazany wyżej adres.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
§ 5. Prawa autorskie
Fotograf jest właścicielem Zdjęć i zachowuje wszelkie prawa autorskie - osobiste i majątkowe do Zdjęć w ramach prawa autorskiego w punktach
nieuregulowanych niniejszą umową.
Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać Zdjęć.
§ 6. Prawa do wykorzystania zdjęć i wizerunku
Fotograf wyraża stałą, nieodwołalną zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Modelkę/Modela Zdjęć, o których stanowi niniejsza umowa, w
celach niekomercyjnej prezentacji własnej osoby (np. w katalogach i folderach, w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych), w
dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski i za granicą. Stała zgoda oznacza, iż Modelka/Model nie ma obowiązku zwracać się o odrębną zgodę
Fotografa w przypadku każdorazowego wykorzystania wizerunku i zdjęć w celach niekomercyjnej prezentacji własnej osoby. Wykorzystując
wizerunek i zdjęcia Modelka/Model zobowiązuje się do wskazywania imienia i nazwiska Fotografa w postaci: fot. Kasjan Kajrunajtys.
Modelka/Model wyraża stałą, nieodwołalną zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Fotografa wizerunku Modelki (np. na stronach internetowych,
na wystawach, w folderach i prospektach, w środkach masowego przekazu), w dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski i za granicą. Zdjęcia
mogą być wykorzystane także do budowy kompozycji fotografii podobnego rodzaju, pod warunkiem, że będzie to wyraźnie widoczne, że jest to
kompozycja wielu fotografii, a nie fotomontaż. Stała zgoda oznacza, iż Fotograf nie ma obowiązku zwracać się o odrębną zgodę Modelki/Modela w
przypadku każdorazowego wykorzystania jej wizerunku i Zdjęć. Wykorzystując wizerunek i Zdjęcia Fotograf może wskazywać imię i nazwisko
Modelki/Modela.
Bez oddzielnej pisemnej zgody Modela/Modelki, Fotograf nie może publikować zdjęć przekształconych w sposób fałszujący otoczenie i sytuację, w
których powstało Zdjęcie ani też umieszczać Zdjęć w kontekście ośmieszającym, obraźliwym lub lekceważącym.
§ 7. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904), a do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów ustala się Sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania Fotografa.
Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od chwili jej podpisania..
Wszelkie zmiany postanowień tej umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla Modelki/Modela, a drugi dla
Fotografa; każdy zawierający 1 stronę.
§ 9. Własnoręczne podpisy
Niniejszym, składając własnoręczny podpis oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Umowy, rozumiem i akceptuję jej postanowienia, a także,
że wszystkie dane w Umowie są zgodne ze stanem faktycznym.
Data i podpis Fotografa
Data i podpis Modelki/Modela
………………………………………………….
………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fotografa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)
Data i podpis Modelki/Modela ……………………………………….……………………………………….