KONTROLA PODATKOWA, SKARBOWA I CELNA

Transkrypt

KONTROLA PODATKOWA, SKARBOWA I CELNA
KONTROLA PODATKOWA,
SKARBOWA I CELNA
WYZWANIA TEORII I PRAKTYKI
redakcja naukowa
Przemystaw Malinowski
Tomasz Nowak
Aleksandra S^dkowska
a Wolters Ktuwer business
Warszawa 2013
Spis tresci
Wykaz skrötöw / 9
Przedmowa / 17
Dobroslawa Antonöw
Kontrola podatkowa w procesie stosowania prawa podatkowego /19
Dagmara Dominik-Oginska
Zawieszenie kontroli podatkowej na tle orzecznictwa sqdöw
administracyjnych / 34
Katarzyna Kopyscianska
Zasady wszczynania kontroli podatkowej / 46
Radoslaw Kujawinski
Zabezpieczenie zobowi^zania podatkowego w zwi^zku z kontrolg
podatkow^ lub post^powaniem kontrolnym wswietle zasad ogölnych
post^powania podatkowego / 56
Lidia Zacharko
Orzecznictwo Trybunahx Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
jako wskazöwka do stosowania przepisöw podatkowych w panstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej (kilka uwag dyskusyjnych) / 74
Sabina Stocka
Kontrola podatkowa a kontrola skarbowa - wybrane
zagadnienia / 85
5
Spis tresci
Agnieszka Ziölkowska, Anna Gronkiewicz
Kontrola spoteczna w post^powaniu podatkowym na przykladzie
organizacji spolecznej / 99
Gerard Czech
Zmiana upowaznienia w trakcie post^powania kontrolnego Studium przypadku / 114
Jadwiga Gluminska-Pawlic
Kontrola wykorzystania srodköw przeznaczonych na realizac;^
programöw finansowanych z udzialem srodköw europejskich. Kilka
uwag na tle ustawy o finansach publicznych / 123
Ewa Janik
Tajemnica skarbowa - glos w dyskusji /136
Krzysztof Kandut
Problematyka kontroli skarbowej zrödei pochodzenia maj^tku
oraz przychodöw pochodz^cych ze zrödei nieujawnionych /152
Tomasz Maruszewski
Prewencyjna rola kontroli skarbowej /167
Andrzej Melezini
Prawne instrumenty ujawniania korupcji przez kontrolg
skarbow^ /192
KrzysztofFlis
Kontrola niektörych wyroböw akcyzowych - najwazniejsze zmiany
w nadzorze nad wyrobami szczegölnie wrazliwymi / 205
Andrzej Gorgol
Wyzwania teoretyczne i praktyczne zwi^zane z istotg szczegölnego
nadzoru podatkowego / 217
Grzegorz Musolf
Kontrole Sluzby Celnej w podmiotach branzy hazardowej
od 31 pazdziernika 2009 roku / 230
6
Spis tresci
Tomasz Nowak
Kontrola transportu drogowego przez sluzb«; celng - wybrane
zagadnienia / 243
Karol Piech
Kontrola zgloszen celnych jako element systemu kontroli celnej
obrotu towarowego z zagranicg / 257
Wybrana bibliografla / 277
Redaktorzy naukowi / 285
7

Podobne dokumenty