tutaj - NASZ LIDZBARK

Transkrypt

tutaj - NASZ LIDZBARK
Projekt
Nr'.....
Uchwała
Rady Miejskiejw LidzbarkuWarmińskimz dnia. ''' 2014
W sprawiewprowadzeniana terenieGmlny Miejskiej w LidzbarkLrWarmińskim ,śarty Duzej
Rodziny"
Na podstawie
art.18ust.1,w zwiąZkuz alt.7 ust.l pkt6aipk1 |6 ustawyz dnia8 marca1990r
o samorządziegninnym (Dz' U ' Z 20|3 poz 594)
Uchwalasię,co nasĘpuje:
$r
Wprowadza się na terenie Lidzbarka Warmńskiego prognm działań na rzecz todzin
pod nazwą,,Karta
DużejRodziny'''
wielodzietrrych'
$2
llekroc w uchwalejest mowa o:
l) Karcie _ rozumie się przez to ,,Kartę Dużej Rodziny'', cryli dokumentuprawnia.;ący
członkówrodzlnywielodzietnej
do korzystaniaz ulg, zwolnieńi preferencjioferowanych
przez uczesticzące w programiepodmioty.
2) Rodzinie u.ielodzietnej_ na|e,z!przez to rozumiećrodzinę(takżerodzinęzastępczą)
z"mieszkałąpod wspólnym adLresem
na terenieGminy Miejskie1 Lidzbark Wannński,
składającąsię z rodziców/rodzicą posiadającąna utrrymaniu troje i więcej dziect w
wieku do ukończenia 18 roku zycia lub do Ńończenia 25 roku życiaw pr4padku, gdy
bez
dziecko uczy się lub studiuje, zaśw prz}padku dzieci niepetnosprawnych
ograniczeniawieku pozostającychpod opiekąrodzica,
przez to rozumiećbiologicmych lub adopcyjnychrod"iców dziecr,a
3) Rodzicach - na|eżry
tal<że
opiekunówprawnychi rodziców zastępczych,
4) Rodzinie zastwczej - na|eiryprzez to rozumieó: rodzinną formę piecry zastępczej
zapewnieniadziecku opieki l wychowaniaprzez
sprawowanąw przypadL:uniemożności
rodziców, na zasadachokeślonychw ustawiez dnia 9 czerwca20|lr- o wspierarriu
(t.j. Dz. U. z2013r' poz' 135zpóżn.zn)
rodzinyi systemiepiecryzastępczej
5) Parfirerze _ na|eĄ przez to rozumieÓ podmiot lub instyucję, która podpisała
porozumienieo współpracyz Gminą Miejską Lidzbark Warmiński w zakresie realizacji
Programu,,KartaDużejRodziny''.
$3
Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących pod wspó|n1łn adresem na
terenieGminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, bez względuna kryteńum dochodowe.
l) Potwierdzeniem uczestnictwa w programie ,,Karta Dużej Rodziny'' będzie Karta pn.:
,,Karta Duzej Rodziny"
wniosku. Karta Ędzie
2) 'śartAD|IżFj
Rodziny'' wydawanaĘdzle na podstawrezłożsnego
wydawanakaźdemuz członkówrodziny'
3) Logo programu,JKartaDuzej Rodziny", regulaminprzyznania,wydawaniei korzystaniez
,J<artyDuzej Rodziny'' oraz jej wzór wprowadzonyzostanie w &oda Zarządania
BurmistrzaMiasta LidzbarkaWarminskieso.
$4
Programma na celu:
l) PoprawęwarunkówĄcia rodzin wielodzietnych.
jej pozytywnegowizeruku.
2) Promowaniemodelurodziny wielodzietrreji ksaałtowarrie
$s
CeIe Programu''Karta Duzej Rodziny'' okeślonew $4 niniejszejuchwaĘ bęĄ realizowane
poprzgz:
odpadamikomunalnymi
l. Zmniejszerrieobciąleń w opłatachza gospodarowanie
zlrii*i w opłaciedla rodzin mającychna utrzymaniufioje dzieci
a) zastosowanie30%o
miżki w opłacigd|a16.l?inmającychna utrzymaniuczworo i
b) zastosowanie50%o
więcejdzieci
2 ' Zastosowanie50o/omijkj w opłatachza korzyslaniez obiektów oSIR-u (lodowisko,
w}pożyczalniasprzętuwodnego)
3' Zastosowanie50%zrriźkina imprezy,koncerty,seansefilmowe organizowaneprzez
LDK.
4 l]lg, rabaty,upusĘ oferowaneprzez partnerówzgodniez podpisanymporozumieniem.
$6
1) ,,KartaDuzej Rodziny'' ma charakterotwalty i do jej realizacji mogąpr2ystryićwsryscy
zainteresowanip arflrcrz!.
2) Put,terzy informująo rea|izacji,,KartyDużejRodziny'' w swojejinsłtucji umieszczając
logoKartyw widocmymmiejscu.
$7
Wykonanieuchwatypowierzasię BurmistrzowiMasta Lidzbark Wanniński
$8
Uchwaławchodziw życiez dniempodjęcia.
Uzasadnienie
a takżrposĘpującyproces
Uwzględniającmiejscei rolę,jaką rodzinapehriw społeczeństw.ie,
starzeniasię społeczeństwa
oraz spadekliczby urodzeń,podejmowaniepozyĘ'rrnychdziałanna
vncz rodzjnwielodzietrrychjestjak najbardziejuzasadnione.D|ategopo|iĘka prorodzinna
powinnabyćjednym z ważniejszych
dzialań każdejgminy.
ro|ę'jaką rodzrraodgrywaw
Realizacjaprogramu,śartaDużejRodziny'' ma podlaeś|iÓ
Wprowadzeniekartyw nasą/mmieściema na celu wspieranierodzin
loka|nymspołeczeństwie'
wielodzietrych,ułatwienieich członkomdostępudo różnorodnychdóbr i usfugoraz promowanre
pozytywnegowizerunkurodzin wielodzietnych.
W związkuz powyższym,podjęcieuchwĄ na|eĄ uzlzć zaw pełniuzasadnione'

Podobne dokumenty