Pismo RKP z poparciem dla postulatów Forum Rewitalizacji

Transkrypt

Pismo RKP z poparciem dla postulatów Forum Rewitalizacji
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
+48 (81) 466 20 00
Lublin, 6 czerwca 2012 r.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
[email protected]
Rada Kultury Przestrzeni, działająca przy Prezydencie Miasta Lublin, w ramach
konsultacji
społecznych
ZałoŜeń
Krajowej
Polityki
Miejskiej,
popiera
stanowisko
Forum Rewitalizacji w tej sprawie, z dn. 6 czerwca 2012. UwaŜamy, Ŝe ten waŜny
dokument, dający szansę na poprawę jakości Ŝycia w polskich miastach, powinien
uwzględniać zastrzeŜenia wskazane przez Forum Rewitalizacji.
Z powaŜaniem
Jan Kamiński
Przewodniczący RKP

Podobne dokumenty