Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów

Transkrypt

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
© Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na
interpelację nr 26203 w sprawie interpretacji przepisów podatkowych
W związku z pismem, znak: SPS-023-26203/14, z dnia 7 maja br., przy którym została
przesłana interpelacja pani poseł Beaty Bublewicz w sprawie interpretacji przepisów
podatkowych, uprzejmie informuję.
W zakresie podatku dochodowego
Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, obowiązuje generalna zasada
wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy PIT, w myśl której, kosztami uzyskania przychodów są
koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła
przychodów, z wyjątkiem kosztów niestanowiących kosztów podatkowych, wymienionych w
art. 23 ustawy PIT. Warunku tego nie spełniają wydatki związane z używaniem samochodu
osobowego do celów prywatnych.
Analogiczna zasada obowiązuje na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą CIT”. Zasada ta w zakresie podatku PIT oraz podatku CIT obowiązuje również
podatników, którzy odliczą 50% VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami
samochodowymi, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jak i tych, którzy odliczą
podatek VAT w pełnej wysokości.
Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) nie oznacza, że w
zakresie podatku PIT oraz podatku CIT podatnicy ci zobligowani są do automatycznego
pomniejszenia kosztów używania samochodu osobowego o 50%. A zatem, jeżeli wydatek
związany z używaniem samochodu osobowego spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy PIT (odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy CIT), stanowi on koszt uzyskania przychodu
wraz z podatkiem VAT w tej części, w jakiej podatnikowi nie przysługiwało odliczenie
zgodnie z odrębnymi przepisami, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy PIT
(odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy CIT).
Zgodnie z powołanym wyżej art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy PIT (odpowiednio art. 16 ust. 1
pkt 46 lit. a ustawy CIT) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów
i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i
usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług
zwolnionych od podatku od towarów i usług,
Doradztwo podatkowe
Szkolenia podatkowe
www.taxadvisorypoland.pl
ul. Nowy Świat 61/5
00-042 Warszawa
Tel: +48 22 219 92 29
ul. Garncarska 9
61-817 Poznań
Tel: +48 61 660 15 50
NIP: 888-261-23-81
REGON: 142102348
mail: [email protected]
© Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej

w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi
nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług –
jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego
lub wartości niematerialnej i prawnej.
Ponadto, jeżeli samochód osobowy spełnia definicję środka trwałego (art. 22a ustawy PIT,
art. 16a ustawy CIT), podatnik ma prawo wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i
dokonywać odpisów amortyzacyjnych niezależnie od tego, w jakiej części (100% czy 50%)
odliczył podatek VAT przy zakupie tego samochodu. Dla ustalenia wartości początkowej
nabytego odpłatnie środka trwałego, w tym samochodu osobowego, cenę nabycia pomniejsza
się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi
przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi
nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy
podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (art. 22g ust. 3 ustawy PIT, art.
16g ust. 3 ustawy CIT).
W zakresie podatku od towarów i usług
Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) użycie towarów stanowiących część
przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w
szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych
pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich
domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
uznaje się za odpłatne świadczenie usług. Przepis ten znajduje zastosowanie w przypadku,
gdy podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych
towarów lub ich części składowych.
Należy jednak zauważyć, że w sytuacji wykorzystywania przez podatnika pojazdu
samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej i korzystania przez niego tym
samym z prawa do pełnego odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z tym
pojazdem w zasadzie wyklucza się możliwość występowania użytku prywatnego.
Wykorzystywanie pojazdu samochodowego wyłącznie do celów działalności gospodarczej na
potrzeby przepisów o podatku od towarów i usług obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2014 r.
należy postrzegać w istniejącej nawet możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych (a nie
badania ich faktycznego użytku, gdyż konieczność takiego badania niweczyłaby
upraszczający charakter derogacji). Zatem nawet jednorazowe użycie pojazdu do celów
prywatnych oznacza automatycznie zmianę zasad rozliczania podatku i konieczność
skorygowania dotychczas dokonywanych odliczeń.
Doradztwo podatkowe
Szkolenia podatkowe
www.taxadvisorypoland.pl
ul. Nowy Świat 61/5
00-042 Warszawa
Tel: +48 22 219 92 29
ul. Garncarska 9
61-817 Poznań
Tel: +48 61 660 15 50
NIP: 888-261-23-81
REGON: 142102348
mail: [email protected]
© Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej
Natomiast w przypadku wykorzystywania przez podatnika do celów innych niż działalność
gospodarcza (np. do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników) pojazdów
samochodowych objętych 50% ograniczeniem wyłączono konieczność rozliczania podatku
VAT od użytku prywatnego z uwagi na fakt, że opodatkowanie to zostało skalkulowane w
przyjętym ograniczeniu odliczenia. W konsekwencji podatnik nie ma obowiązku rozliczania
podatku VAT z tytułu wykorzystywania takiego pojazdu do celów innych niż działalność
gospodarcza. Konieczność opodatkowania użytku prywatnego została wyłączona również w
przypadku prywatnego użycia pojazdu, w stosunku do którego podatnik nie mógł dokonać
odliczenia podatku naliczonego (transakcja nabycia nie była objęta podatkiem VAT lub
korzystała ze zwolnienia od tego podatku), jednakże przysługiwało mu ograniczone (50%)
odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia części składowych
do tego pojazdu (art. 8 ust. 5 pkt 1 i 2 ww. ustawy).
Biorąc pod uwagę powyższe, w opisanej przez panią poseł sytuacji, czyli w przypadku gdy
podatnik korzysta z ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego pomimo
wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej (podatnik
nie składa informacji VAT-26 i nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu), nie wystąpi
obowiązek rozliczenia podatku VAT od prywatnego wykorzystywania takiego pojazdu.
Końcowo uprzejmie informuję, że jeżeli wprowadzone z dniem 1 kwietnia 2014 r. regulacje
dotyczące pojazdów samochodowych będą generowały jakiekolwiek wątpliwości
interpretacyjne w zakresie konkretnego stanu faktycznego, wówczas zainteresowani mają
prawo zwrócić się do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji
indywidualnej. Zasady udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego w
indywidualnych sprawach szczegółowo określają przepisy art. 14b–14p ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).
Jednocześnie uprzejmie informuję, że resort finansów, aby ułatwić stosowanie
przedmiotowych przepisów, opublikował broszurę w zakresie nowych reguł odliczania
podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, dostępną na stronie
internetowej: www.finanse.gov.pl w zakładkach: VAT/Wyjaśnienia i komunikaty oraz
Broszury informacyjne.
Sekretarz stanu
Janusz Cichoń
Doradztwo podatkowe
Szkolenia podatkowe
www.taxadvisorypoland.pl
ul. Nowy Świat 61/5
00-042 Warszawa
Tel: +48 22 219 92 29
ul. Garncarska 9
61-817 Poznań
Tel: +48 61 660 15 50
NIP: 888-261-23-81
REGON: 142102348
mail: [email protected]