Wrocław: Dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni

Transkrypt

Wrocław: Dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni
1z2
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=31...
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 284332-2015 z dnia 2015-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego w maksymalnej przewidywanej ilości 90 000
litrów dla potrzeb kotłowni znajdującej się na terenie obiektu administrowanego przez Młodzieżowe Centrum Sportu
Wrocław tj....
Termin składania ofert: 2015-11-02
Wrocław: Dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni
znajdującej się na terenie obiektu administrowanego przez Młodzieżowe
Centrum Sportu Wrocław.
Numer ogłoszenia: 319052 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 284332 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612
Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 733 40 60, faks 71 315 43 18.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Gminy Wrocław.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni
znajdującej się na terenie obiektu administrowanego przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego w
maksymalnej przewidywanej ilości 90 000 litrów dla potrzeb kotłowni znajdującej się na terenie obiektu
administrowanego przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław tj. Stadion Sportowy Oławka przy ul. Żabia
Ścieżka (50-422) Wrocław. Dostarczany olej musi spełniać obowiązujące normatywne wymogi jakościowe dla
klasy lekkich olei opałowych. Przewidywana ilość oleju opałowego, o której mowa w pkt 1 powyżej, jest wartością
prognozowaną i nie stanowi wiążącego zobowiązania dla Zamawiającego. 2. Dostawy odbywać się będą
sukcesywnie- partiami, każda o wielkości od 2,5 - 3,5 tys. litrów, według bieżących potrzeb Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą każdorazowo na wezwaniu przesłanym pisemnie lub drogą elektroniczną, określające
zapotrzebowaną ilość oleju opałowego oraz miejsce dostawy: Stadion Sportowy Oławka przy ul. Żabia Ścieżka
(50-422) Wrocław . 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej opałowy po uprzednim wezwaniu przesłanym
pisemnie lub drogą elektroniczną do Zamawiającego w czasie nie przekraczającym 72 godzin od daty zgłoszenia.
2015-11-25 13:20
2z2
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=31...
4. Olej opałowy będzie dostarczany w dni robocze dla Zamawiającego w godz. od 8:00 do 15:00. Za dni robocze
dla Zamawiającego przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku. 5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawy
oleju opałowego własnym transportem - przystosowaną do tego celu autocysterną, wyposażoną w pompę ssącotłoczącą oraz legalizowany przepływomierz umożliwiający dokonanie odczytu potwierdzającego ilość
przetłoczonego podczas dostawy oleju. 6. Opis przedmiotu oraz realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do
SIWZ - Projekt umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 248508,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 210316,50
Oferta z najniższą ceną: 210316,50 / Oferta z najwyższą ceną: 219182,40
Waluta: PLN .
2015-11-25 13:20