Nr/Tytuł projektu Rodzaj kontroli Termin kontroli Nazwy

Transkrypt

Nr/Tytuł projektu Rodzaj kontroli Termin kontroli Nazwy
Nazwa Beneficjenta
Nr/Tytuł projektu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
POIŚ 7.1-22.2
„Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz
(Sadowne) – prace przygotowawcze”
Rodzaj kontroli
Termin kontroli
Nazwy
skontrolowanych
postępowań
o udzielenie
zamówienia
publicznego
Główne ustalenia
z przeprowadzonej
kontroli
Kontrola doraźna ex – post
2010-06-17 – 2010-07-06
Opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami:
Ustalenia:
- w ogłoszeniu i SIWZ Zamawiający nie wskazał kursu walut, wg jakiego będą przeliczane kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN
- W opisie przedmiotu zamówienia SIWZ, Zamawiający wymaga: wersja elektroniczna przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym tabel
finansowych i harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu powinna być zapisana w formacie xls - minimum 2000, pliki tekstowe w programie MS
Word minimum wersja 2000, natomiast szczegółowy harmonogram realizacji w formie graficznej w MS Project 2003.
- zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Rozdział 5.5 pkt. 4:
…beneficjent zawierający z wykonawcami umowy, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, zobowiązany jest zawierać umowy w formie pisemnej w
drodze aukcji albo przetargu, o których mowa w art. 70 1-705K.c….
Zamawiający wprowadzając do Regulaminu zapisy pozwalające mu skorzystać z trybu negocjacji może narazić się na ryzyko uznania wydatków za
niekwalifikowalne z uwagi na niezachowanie zasady jawności do której obligują Zamawiającego Wytyczne w punkcie, o którym mowa powyżej.
Ponadto wymóg zamieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie beneficjenta nie znajduje odzwierciedlenia w przedmiotowym
regulaminie. Zamawiający na wezwanie CUPT uzupełnił przesłaną do kontroli dokumentację o ogłoszenie, które było zamieszczone w jego siedzibie,
jednakże zdaniem Zespołu Kontrolującego w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w przyszłych postępowaniach należałoby w
Regulaminie zawrzeć zapis o obligatoryjnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie Zamawiającego.

Podobne dokumenty