Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji

Transkrypt

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I
Raport bieżący nr: 49/2009
Data: 29.09.2009
Zarząd LPP SA informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie na podstawie
Uchwały nr 465/2009 z dnia 29 września 2009 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym 4.210 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LPP SA o wartości nominalnej 2 zł (dwa
zlote) każda. Zarząd Giełdy postanawia ponadto wprowadzić z dniem 2 października 2009 roku w trybie
zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w/w akcje spółki LPP S.A. pod warunkiem
dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowy ch SA w dniu 2 października 2009 roku
rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLLPP0000011".
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu
Stanisław Dreliszak - Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty