Mediacje w sporach handlowych - na www

Transkrypt

Mediacje w sporach handlowych - na www
Mediacje w sporach gospodarczych
CZYM JEST MEDIACJA?
W potocznym rozumieniu postrzegana jest po prostu jako pewna sytuacja, w której pomiędzy
stronami
konfliktu
pojawia
się
osoba
trzecia,
która
pomaga
rozwiązać
spór.
Mediacja w prawie:
Od niedawna, w Polsce od lat 90-tych, mediacja wprowadzana jest do porządku prawnego. Jako
instytucja postępowania cywilnego weszła w życie w 2005 r. Ideą, która przyświeca tym regulacjom
prawnym jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, to jest takiego, które nie potrzebuje
władczych rozstrzygnięć (poza koniecznym minimum).
Ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu przez sąd ma tą samą skuteczność, co ugoda
sądowa.
Rodzaje mediacji:
ZALETY MEDIACJI:
•
Poufność postępowania
•
Oszczędność kosztów
•
Brak zbędnego formalizmu
•
Szybkość zakończenia konfliktu
•
Elastyczność w wyznaczaniu miejsca i terminu
•
Brak koncentracji na wygranej
•
Zindywidualizowany kontakt stron
•
Trwałość uzgodnień mediacyjnych
Czy każda sprawa gospodarcza nadaje się do mediacji?
Tak. Niemalże każda sprawa gospodarcza nadaje się do mediacji.
Najczęściej spotykane zastrzeżenia przedsiębiorców, którzy rozważają przystąpienie do
mediacji:
1) „już próbowaliśmy rozmawiać, nic to nie dało”
2) „szkoda czasu, to nierzetelna firma”,
3) „ma mi zapłacić, nie pozwolę mu się wykręcić”
MEDIACJA JEST DLA KAŻDEGO. PONIŻEJ PRZYKŁADY
1. Duża korporacja – mały przedsiębiorca.
W tym układzie bardzo często występuje faktyczna nierównowaga, np. ekonomiczna i prawna.
W toku mediacji równość stron wyrażona w prawie cywilnym jest w pełni realizowana.
2.
Firmy dysponujące finansami publicznymi – wykonawcy (np. konflikty wynikające z realizacji
umowy zawartej w ramach zamówienia publicznego).
3. Średni przedsiębiorca – mikro-przedsiębiorca.
4. Mikro-przedsiębiorca – mikro-przedsiębiorca.
ZASADY POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO
Link do dokumentu z zakładki Materiały i dokumenty do pobrania pt. „MEDIACJA CYWILNA - w trakcie
postępowania przed sądem powszechnym”.
Podjęcie rozmów celem rozwiązania sporu wymaga zarówno odwagi, poczucia odpowiedzialności, jak i
wglądu we własne potrzeby, a także gotowości do szerszego spojrzenia niż tylko przez pryzmat
własnych wąsko pojętych interesów.
Poddanie sprawy pod osąd innej osoby jest natomiast swego rodzaju konformizmem. Rozstrzygnięcie
pozwala „umyć ręce” – „to przecież nie ja, to sąd”, mieć poczucie zwycięstwa lub wręcz przeciwnie
„pławić się” w poczuciu krzywdy w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia.
PRZEBIEG MEDIACJI:
•
•
•
skierowanie sprawy do mediacji przez sąd / samodzielne zgłoszenie się do mediatora (złożenie
wniosku o wszczęcie mediacji)
indywidualne spotkanie informacyjne
właściwa sesja mediacyjna:
spotkania wspólne
spotkania odrębne
uzgodnienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, innych komunikatorów
przerwy wynikające z dynamiki procesu mediacyjnego
wyrażenie potrzeb każdej ze stron
poszukiwanie wspólnych rozwiązań
ocena realności zaproponowanych rozwiązań
•
spisanie i podpisanie ugody mediacyjnej
Jaka jest rola mediatora:
Pomaga stronom znaleźć rozwiązanie konfliktu poprzez moderowanie przebiegu mediacji
(wykorzystuje różne metody komunikacyjne, m.in.: ustala reguły mediacji, pomaga stronom
wzajemnie zrozumieć przyjęte stanowiska, pomaga stronom zrozumieć emocje towarzyszące
konfliktowi).
Przekierowanie do zasad etyki mediatora.
Zadania stron konfliktu podczas mediacji:
zaangażowanie w proces mediacji,
aktywne poszukiwanie rozwiązań,
uczestnictwo w mediacji w dobrej wierze
CO ESKALUJE SPÓR:
celem wygrana; postawienie na swoim
narzucenie swoich preferencji i stanowisk (siłą, oszustwem, sprytem)
wroga postawa
błędne założenia poznawcze (stereotypy)
niewystarczające kompetencje w zakresie komunikacji
błędne utrwalone postawy
brak umiejętności spojrzenia z szerszej perspektywy
Nawykowe reakcje na konflikt:
Ignorowanie
Odwlekanie
Deprecjonowanie
Walka
Reorientacja
Unikanie/odseparowanie
Arbitraż
Kompromis