OBWIESZCZENIE gmina Września PUBLIKACJA

Transkrypt

OBWIESZCZENIE gmina Września PUBLIKACJA
DZIENNIK URZĘDOWY
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Dariusz Kołtunowicz
Poz. 146
Data: 2016-08-31 11:23:27
OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu
decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez
Gminę Września usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat 146 gospodarstwom
domowym za pomocą sieci bezprzewodowej oraz w 24 jednostkach organizacyjnych
podległych Gminie Września za pomocą sieci przewodowej, w zakresie realizacji projektu
pn. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” oraz określającej zakres
i warunki świadczenia przez Gminę Września usługi dostępu do Internetu
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 243, poz. 827 i poz. 1198, z 2015 r. poz. 1069, poz. 1893 i poz. 2281 oraz
z 2016 r. poz. 147, poz. 542, poz. 903 i poz. 904) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 31 sierpnia 2016 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu
decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez
Gminę Września usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat 146 gospodarstwom
domowym za pomocą sieci bezprzewodowej oraz w 24 jednostkach organizacyjnych
podległych Gminie Września za pomocą sieci przewodowej, w zakresie realizacji projektu pn.
„Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” oraz określającej zakres i warunki
świadczenia przez Gminę Września usługi dostępu do Internetu, zwanego dalej „projektem
decyzji Prezesa UKE”.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej
„stroną podmiotową BIP UKE”, (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji
Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, w pokoju nr 41.
4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE
proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia
rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 – 16.15, w siedzibie Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej
– pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:
„Stanowisko dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Września usługi dostępu do Internetu bez
pobierania opłat 146 gospodarstwom domowym za pomocą sieci bezprzewodowej oraz
w 24 jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Września za pomocą sieci przewodowej,
w zakresie realizacji projektu pn. „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Września usługi dostępu
do Internetu
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa”
oraz elektronicznej na adres e-mail: se[email protected]
Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej
–2–
Poz. 146
5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami
art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
przy ul. Kasprzaka 18/20;
2) na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).
Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z up. Mariusz Czyżak

Podobne dokumenty