lLOCIEtlll:CKI OSHO:JEY rUl..iUH·

Transkrypt

lLOCIEtlll:CKI OSHO:JEY rUl..iUH·
lLOCIEtlll:CKI OSHO:JEY rUl..iUH·
ut Pok zv <s«: '.: Tr'f ('J::j{ :ti7 14 5;'
7,..f..' :_ ~.~,:../3/
R~';C, .. 'ó'iC94
t II. {; 14-1 (,.D-;.., 70
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 8/2014
z dnia 03.12.2014r.
Dyrektora Złocienieckiego
Na podstawie
kulturalnej
Ośrodka Kultury w sprawie wprowadzenia
ustawy z dnia 2S października
(Dz. U. z 2001 r. Nr B,
Miejskiej w Złocieńcu nr XXI/178/2012
§1. Przyjmuje się regulamin
regulaminu
1991 r. o organizowaniu
poz. 123 ze zm.) oraz
Statutu
organizacyjnego.
i prowadzeniu
ZOK nadanego
działalności
Uchwałą Rady
z dn. 31 maja 2012r. zarządza się co następuje:
organizacyjny
Złocienieckiego
Ośrodka Kultury
w brzmieniu
określonym
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2. Zobowiązuje
i przestrzegania
się wszystkich
postanowień
pracowników
Złocienieckiego
Ośrodka
do zapoznania
niniejszego Regulaminu.
§3. Regulamin dostępny będzie na tablicy ogłoszeń w biurze Złocienieckiego
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
L
Kultury
Ośrodka Kultury.
się

Podobne dokumenty