Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Transkrypt

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Rektor-Komendant
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko
Koordynator ratownictwa medycznego służby
/ funkcjonariusz w codziennym rozkładzie czasu służby/
Główne zadania:
1) organizacja i udział w szkoleniach i egzaminach w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;
2) przygotowywanie terminarzy, analiz i sprawozdań ze szkoleń i egzaminów;
3) prowadzenie rejestrów zaświadczeń;
4) sprawowanie nadzoru nad realizacją „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w
krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”
5) udział w zabezpieczeniu medycznym ćwiczeń i zgrupowań,
6) nadzór nad poziomem wyszkolenia i wyposażeniem szkoły w sprzęt ratownictwa
medycznego oraz ocena jakości szkoleń;
7) współpraca z jednostkami ochrony zdrowia i konsultantami ds. medycyny ratunkowej;
8) współpraca z koordynatorami ratownictwa medycznego oraz szkołami i ośrodkami
szkolenia PSP, w szczególności w zakresie wyszkolenia, wyposażenia i doskonalenia
współpracy między podmiotami ratowniczymi;
9) nadzór higieniczno-bakteriologiczny nad sprzętem używanym przez strażaków w
procesie kształcenia.
Wymagania:
1) kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu albo pielęgniarki systemu albo ratownika
medycznego;
2) staż pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub zespole ratownictwa medycznego
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 724);
3) kwalifikacje przewidziane do zajmowania stanowisk oficerskich zgodnie wymaganiami
art. 36 ust. 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej;
4) przygotowanie pedagogiczne;
5) nienaganna opinia służbowa.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)
2)
3)
4)
raport o przyjęcie do służby w SGSP;
CV (uwzględniające przebieg pracy i służby);
kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
kserokopia zaświadczenia z ważnymi aktualnymi badaniami lekarskimi stwierdzającymi
zdolność do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym
dotychczas stanowisku;
5) kserokopia indywidualnej karty oceny sprawności fizycznej z wynikami z testu
sprawności strażaka w 2016 r.;
6) zgoda przełożonego na możliwość ubiegania się przeniesienie służbowe;
7) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach złożonych do konkursu organizowanego w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016r. poz. 922), w tym na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania
na stronie internetowej SGSP i w jej siedzibie”.
Dodatkowe informacje:


skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
nadsyłanych dokumentów nie zwracamy, zostaną zniszczone po przeprowadzeniu
rekrutacji;
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 13.02.2017r. na adres:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Dział Kadr
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
lub w wersji elektronicznej na adres: [email protected]
z dopiskiem „KOORDYNTOR”
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22)5617637

Podobne dokumenty