Wybór wykonawcy zadanie nr 8

Transkrypt

Wybór wykonawcy zadanie nr 8
OGŁOSZENIE
o wyborze wykonawcy
dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług interwencyjnych
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy
Rydygiera 43abcd i 45a we Wrocławiu z podziałem na zadania. CPV 85310000-5
Nr Sprawy ZP-29/MOPS/2015
ZADANIE NR 8
Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zgodnie
z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na ww. zadanie, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta:
Bożena Barańska
ul. Horbaczewskiego 45/23
54-130 Wrocław
która oferuje realizację zadania za kwotę 15576,00 zł brutto.
Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymał łącznie
najwyższą ilość punktów tj. 297,45 w tym: 147,45 pkt. za kryterium „cena”, 90 pkt.
za kryterium „Doświadczenie w pracy interwencyjnej” i pkt. 60 za kryterium „Ilość
godzin odbytych szkoleń w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy
w ostatnich 10 latach”.
Jednocześnie Zamawiający informuje, zgodnie z art.92 ust.2 ustawy PZP,
że w ww. postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
1. Dorota Ejneberg ul. Kościuszki 30/7 50-011 Wrocław, która spełnia warunki SIWZ
i otrzymała łącznie 228,69 punktów w tym: 150 pkt. za kryterium „cena”, 48,78 pkt.
za kryterium „Doświadczenie w pracy interwencyjnej” i 29,91 pkt. za kryterium „Ilość
godzin odbytych szkoleń w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy
w ostatnich 10 latach”.
Wrocław, dnia 15.12.2015 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław
tel. 071 78 22 300
faks: 071 78 22 405
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty