Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

Transkrypt

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
Zgoda rodziców
……………………………………………………
……………………………………………………
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………..
w uroczystościach pozaszkolnych, podczas których będzie reprezentowało
Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie w poczcie sztandarowym.
Swoją zgodę wyrażam na cały rok szkolny 2013/2014.
Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku
w drodze pomiędzy miejscem zbiórki oraz rozwiązaniem wycieczki a domem.
…………………………
/data/
…………………………
podpis rodzica/opiekuna
Zgoda rodziców
……………………………………………………
……………………………………………………
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………..
w uroczystościach pozaszkolnych, podczas których będzie reprezentowało
Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie w poczcie sztandarowym.
Swoją zgodę wyrażam na cały rok szkolny 2013/2014.
Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku
w drodze pomiędzy miejscem zbiórki oraz rozwiązaniem wycieczki a domem.
…………………………
/data/
…………………………
podpis rodzica/opiekuna