Zapytanei ofertowe

Transkrypt

Zapytanei ofertowe
PROGRAM
RECIONALNY
UNIA E U R O P E J S K A
^UKO^'t.J•iKl^u^itlUs/
KO^WOJU l<L(ilONALNLi:>0
N A R O D O W A S t k ' A l i . j l A SPOJNOSCI
Zakrzew, dn. 16 lipiec 2015 r.
Urz^d Gminy Zakrzew
Zakrzew 51, 2 5 - 6 5 2 Zakrzew
Tel.048 610 51 22, 14
ZAPYTANIE
OFERTOWE
Urz^d G m i n y Z a k r z e w z w r a c a S I Q Z p r o s b ^ o p r z e d s t a w i e n i e o f e r t y c e n o w e j na
wykonanie strony internetowej w j^zyku polsko- angielskim wedtug
przedstawionej specyfikacji:
I.
Stworzenie aplikacji (strony) internetowej w oparciu o system
tresci^ (CMS), spetniaj^cej nast^puj^ce w a r u n k i :
zarz^dzania
-
W y k o r z y s t a n i e n a r z ^ d z i H T M L 5 , C S S 3 , J A V A S C R I P T + A J A X , PHP,
w s p o t p r a c a z b a z a m i d a n y c h open source,
z g o d n o s c ze s t a n d a r d a m i
W3C.
-
Projekt graficzny
musi
bye zgodny
z systemem
identyfikacji
w i z u a l n e j RPO W M o r a z z a w i e r a c w s z e l k i e n i e z b ^ d n e e l e m e n t y s z a t y
graficznej,
ktora
musi
bye
opracowana
we
wspotpracy
z
Zamawiaj^cym.
Edytowanie
tresci
(zawartosci)
strony
musi
bye
mozliwe
za
p o s r e d n i c t w e m narz^dzi, k t o r e nie w y m a g a j ^ z n a j o m o s c i HTML oraz
CSS od u z y t k o w n i k o w .
-
-
Modulowa
konstrukcja
strony
musi
zapewnic
mozliwosc
jej
r o z b u d o w y o d o d a t k o w e pola, zakladki, m e n u , banery itp., w
zaieznosci od potrzeb Zamawiaj^cego w okresie realizacji p r o j e k t u .
-
W y k o r z y s t a n e narz^dzia nie m o g ^ g e n e r o w a c d o d a t k o w y c h kosztow
dia Z a m a w i a j ^ c e g o ( n p . z a k u p u licencji, o p t a t e k s p l o a t a c y j n y c h ,
itp.).
I I . Hosting
aplikacji utworzona
aplikacja
Internetowa
musi
zostac
u r u c h o m i o n a i u t r z y m a n a na d e d y k o w a n y m s e r w e r z e Z a m a w i a j ^ c e g o .
III. Utworzona
aplikacja
(strona) musi zawierac
niepetnosprawnych. Konieczne jest zamieszenie
po ofercie k u l t u r a l n e j G m i n y Z a k r z e w
udogodnienia
przewodnika
dIa
osob
gtosowego
I V . W s z e l k i e m a t e r i a l y i t r e s c i m e r y t o r y c z n e , k t o r e b^d^ d o s t ^ p n e na s t r o n i e
dostarczy Zamawiaj^cy.
Informacje dodatkowe:
-
ofertQ nalezy sporz^dzic w j ^ z y k u polskinn, w f o r m i e p i s e m n e j
-
ostateczny t e r m i n realizacji z a m 6 w i e n i a : 2 5 . 0 8 . 2 0 1 5 r .
-
f o r m a ptatnosci: przelew 14 d n i .
Projekt: „Park Historyczny
Rycerze
Bogurodzicy
k o n k u r s u R P O W M D z i a t a n i e 6.1. K u l t u r a
-
Muzeum
Rycerstwa
(I etap)" w r a m a c h
Strona 1
P r o s i m y o p r z e s y l a n i e o f e r t y d o d n i a 2 2 . 0 7 . 2 0 1 5 r o k u w f o r m i e e l e k t r o n i c z n e j na
adres: w e n c e l @ z a k r z e w . p l lub osobiscie do siedziby
Projekt: „Park Historyczny
Rycerze
Bogurodzicy
k o n k u r s u R P O WM D z i a l a n i e 6.1. K u l t u r a
- Muzeum
Urz^du.
Rycerstwa
(I etap)"
w ramach
Strona 2