Proponowany porządek posiedzenia Komisji Urbanistyki

Transkrypt

Proponowany porządek posiedzenia Komisji Urbanistyki
Proponowany porządek posiedzenia
Komisji Urbanistyki, Architektury i Środowiska Naturalnego
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zwołanej na 21 czerwca 2016 r. o godz. 16.00
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w
zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
sprawie
nadania
nazwy
ulicy
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle świadczone przez
Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o. z siedzibą
przy ul. Filtrowej 14 w Kędzierzynie-Koźlu, w okresie od 30 lipca 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r.
5. Informacja dotycząca placów zabaw i miejsc rekreacji dla rodzin wraz
z wykazem przedmiotowych miejsc oraz ich lokalizacją na terenie miasta.
(temat wynika z planu pracy komisji)
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad

Podobne dokumenty