sPEcYFtKAcJA lsToTNYcH WARUNrÓw

Komentarze

Transkrypt

sPEcYFtKAcJA lsToTNYcH WARUNrÓw
sPEcYFtKAcJA lsToTNYcH WARUNrÓw znnnÓwlerulR
NA WYKoNANIE l DosTAWę anrururrÓW BlLEToWYcH Do DRUKARKI BocA MlcRo
PRAcuJĄcEl W sYsTEMlE spRzrołŻy alLEIÓw EURoBILET
DLA TEATRU ATENEUM W WARSZAWIE
L
Zamawiający: organizatorem przetargu jest Teatr Ateneum w Warszawie, ul. Jaracza 2,
00 - 378 Warszawa, zwany dalej ,,Zamawiającym''.
2.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony - zgodnie z art. 7o1i7o3 - 705 ustawy z dnia
23 kwietnia t964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. L964, Nr 16, poz.93,zpoźn.zm.).
3.
Przedmiot przetargu: oznaczenie CPV: 79823ooo-9 usługi drukowania i dostawy
Wvkonanie i dostawa 40 tvs. szt. blankietów biletowvch do drukarki BOCA Micro'
Model VLEMUR DPl200 pracuiaceiw svstemie sprzedażv biletów EuroBilet.
Specvfi kacia techniczna
:
3.1. Parametry iakie muszą spełniać blankiety biletowe:
1) Papier termiczny.
2) Zadrukdwustronny.
3) Pole zadruku - zgodnie z zalączonym przez. Wykonawcę projektem graficznym.
4) Czcionki zgodne ze standardowymi Windows.
5) Papier najwyższej jakości o gramaturze t75 8r/m2 powlekany specjalną
powłoką po stronie termicznej chroniącej głowicę.
6) Czułośćpapieru - 200 dpi.
7) Technologia produkcji: OFFSET.
8) Wycena dla projektu * kolory 4 + 4 + czarny
znak (strona termiczna 4,
strona nie termiczna 4 + czarny znacznik).
9) Wymiary blankietu biletowego - 8,25 cm x 15,20 cm.
10)Zamówienie: nakład 40 tys. sztuk.
11)Bilet na odwrocie musimieć czarny pasek grubości 6_12 mm na krawędzi
idługościminimum 10 mm.
12)Perforacja kuponu kontrolnego * standardowo 30 mm od prawej krawędzi
przy standardowym wykroj niku.
L3) Wymagane staranne pakowanie zabezpieczające blankiety biletowe przed
pogięciem i zniszczeniem.
3.2. Projekt:
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego projekt zrobiony W programie Quark Express,
Adobe lndesing lub Adobe lllustrator wrazz określeniem kolorów w formacie Pantone
lub CMYK i rozmiarem poszczególnych krawędzi. Grafika będzie miała rozdzielczosć
300 dpi. Do projektu zostaną dołączone informacje na temat użytych czcionek.
4.
Termin realizacjizamówienia
5.
Warunki udziału w postępowaniu:
5.1. W przetareu moqa brać udział Wvkonawcv' którzv soełniaia warunki dotvczace:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
-
14
dni od dnia podpisania umowv z wvkonawca
5.2. Na poświadczenie spełniania warunków udziału w postepowaniu. Wvkonawcv
zobowiazani sa załaczvć do ofertv nastepuiace oświadczenia i dokumentv:
a) aktualny odpis z właściwegorejestru lub aktualne zaświadczenia o wpisie
do ewidencjidziałalnościgospodarcze1_wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
b) wykaz usług i dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - W tym okresie, z podaniem ich
rodzaju, wartości,dat wykonania i odbiorców' W dokumencie należy wykazać
zrealizowanie co najmniej 3 tego samego rodzaju zamówień, co przedmiot
niniejszego przetargu - w tym przynajmniej 1 wykonane dla teatru.
Wymienione w wykazie zrealizowane zamówienia należy potwierdzić dokumentami
o należytym ich wykonaniu -Załącznik nr 3 do SIWZ.
c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. 5.1 a), b) i c) - Załącznik nr 4 do stwz.
6.
Termin związania ofertą
-
30 dni od upływu terminu składania ofert'
7.
Sposób przygotowania oferty:
7.1. ofertę nalezy sporządzić czytelnie, w języku polskim i umieścićw zamkniętej
kopercie z napisem:,,oferta na wykonanie idostawę blankietów biletowych
do drukarki BocA Micro pracującej w systemie sprzedaży biletów EuroBilet dla
Teatru Ateneum w Warszawie."
7.2. oferta musi zawierać:
a) wypełniony Formularz oferty (Zatącznik nr 2|,
b) wypełniony Wykaz usług i dostaw (Załącznik nr 3),
c) wypełnione ''oświadczenie'' o spełnianiu warunków udziału W postępowaniu
(Załącznik nr 4|,
d) dokument (KRS, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej)
wymieniony w punkcie 5.2. a) SIWZ
7.3. oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
7.4. Dokumenty należy składać w oryginale lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8.
9.
Termin i mieisce składania iotwarcia ofert:
8.1. oferty należy składać w terminie do 4 kwietnia 2012 r.. do godz. 15:45.
w siedzibie Zamawiającego, W KancelariiTeatru ATENEUM (V piętro, pokój 512).
8.2. otwarcie ofert nastąpi 4 kwletnia 2012 r.' o Ęodz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego,
w kawiarence przy szatni (paner).
Zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert częściowych, wariantowych oraz
nie przewiduje zamówień uzupełniających.
10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
10.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją
zamówienia.
10.2. oferta musizawierać całkowitą cenę netto zamówienia, wysokość stawki podatku VAT
oraz cenę brutto.
fo^^
10.3. Cena musi być określonaw PLN i w takiej walucie Zamawiający będzie rozliczał się
z Wykonawcą.
11. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 pkt.
11.1. oferty będą oceniane w systemie punktowym, wg następujących zasad: oferta
znajniŻsząceną uzyska maksymalną ilośćpunktów (100), pozostałe oferty
proporcjonalnie mniej, wg poniższego Wzoru:
X pkt. = (ndjniższo ceno oterty : cenę oferty rozpotrywdnej) x 700
LL.2. Do reatizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą
cenę' a jego oferta będzie spełniaławymagania Zamawiającego.
L2. Zamawiający - niezwlocznie po rozstrzygnięciu postępowania iwybraniu
najkorzystniejszej oferty, albo unieważnieniu postępowania - zawiadomi na piśmie
Wykonawców, którzy złożylioferty o dokonanych postanowieniach.
13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
13.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie
powyższej procedury Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego
lub mailem na adres: [email protected]
13.2.W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych
informacji, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
13.3.W przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną należy ją
niezwłoczn ie potwierdzić pisemnie.
13.4.osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Marta Poluszczyk,
tel.22 625 24 ŻLw. !65, e-mail: [email protected]
14. Aukcja elektroniczna nie dotyczy niniejszego postępowania.
15. !ntegralną częśćniniejszej SIWZ stanowią załączniki:
a|7ałącznik nr 1-Wzór blankietu biletowego
b|Zalącznik nr 2 - Formularz oferty
c|Zalącznik nr 3 - Wykaz usług i dostaw
d|Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału W postępowaniu
e) Załącznik nr 5 _Wzór umowy
Podpisała:
Ewa Roszkiewicz
Przewodnicząca Komisji
ds. zamówień publicznych w TA
x,,)f.?oqrlr"*

Podobne dokumenty