Let`s do business Let`s fly... Let`s travel - Port Lotniczy Poznań

Transkrypt

Let`s do business Let`s fly... Let`s travel - Port Lotniczy Poznań
10
KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
POZNAŃ AIRPORT MAGAZINE
Let's fly...
DO SŁOŃCA
TO THE SUN
Let's travel
SAMOLOTEM DO KRAKOWA
TO KRAKOW
Let's do business
CONCORDIA DESIGN
Nº3
2012
fiat Freemont
4x4
Po każdej podróży w chmurach trzeba w końcu wylądować.
Jednak życzymy Ci, żebyś na ziemi wsiadł do samochodu z silnikiem 3.6 V6
o mocy 280 KM, napędem 4x4 i z automatyczną skrzynią biegów. I tak dużego,
że pomieści nawet 7 osób. Do SUVa o cechach Vana i kombi.
Masz jeszcze trochę czasu, by pobujać w obłokach i pomyśleć o Fiacie Freemont.
www.fiat.pl
spis treści content
12
26
MY SIĘ ZIMY
NIE BOIMY!
WE ARE NOT AFRAID
OF WINTER!
4
9
12
18
22
24
26
29
Kiedyś tu była drukarnia... Concordia Design
Once it Was a Printing House – Concordia Design
Niezwykłe życie miasta
Unusual City Life
27
29
32
My się zimy nie boimy – czyli jak zamienić śnieg
na gorący piasek
We are not afraid of winter: or, how to exchange
snow for hot sand
34
Podróż do raju
A Trip to Paradise
36
Tam, gdzie rodzą się legendy
Where Legends Are Born
38
Spacer po Krakowie
Walking Down the Streets of Krakow
40
Samolotem na Wawel
To Wawel by Plane
ŁAWICA
ZMIAN
THE AIRPORT
OF CHANGES
SAMOLOTEM
NA WAWEL
TO WAWEL
BY PLANE
Nowości w Eurolot
What is New at Eurolot
Ławica zmian
The Airport of Changes
Liniowce marzeń od Boeinga
Boeing's Dreamliners
Czy leci z nami dziecko?
Is There a Kid on Board?
Plan lotniska
Plan of the Airport
Loty z Poznania
Flights from Poznań
Wydarzenia
Events
WYDAWCA – Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego | REALIZACJA PROJEKTU – IPSILON Agencja Reklamowa |
REDAKTOR NACZELNA – Hanna Surma | REDAKTOR PROWADZĄCA – Katarzyna Kaczmarek / IPSILON |
BRAND DESIGN – DIAGRAM Brand Design | LAYOUT – HORSEFIELD Creative Marketing Communications |
OPRAWA GRAFICZNA/SKŁAD – Elżbieta Popiołek, Agnieszka Telega, Karolina Wasilenko / IPSILON Agencja Reklamowa |
REKLAMA/KONTAKT – [email protected] |
ISSN 2082-1530
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji
nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Szanowni
Państwo!
Zmiany, zmiany… przede
wszystkim takie wrażenie
uderza teraz na naszym
lotnisku! Oczywiście są to
zmiany na lepsze, zwłaszcza
dla pasażerów. Zarówno ci,
którzy korzystają z nowej
Także my, zarządzający lotniskiem, w naszej codziennej
pracy ciągle pozostajemy
pod wrażeniem efektów
i rutynowi użytkownicy portu,
rozbudowy. Powiększone
doceniają pozytywny wymiar
powierzchnie lotniskowe,
czyli nowa droga kołowania
modernizacji.
oraz miejsca postojowe dla
samolotów, skutkują znacznym podniesieniem przepustowości w części lotniczej portu. Nowa
część terminalu imponuje swą przestrzennością i nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Użytkowana od maja strefa przylotów
oferuje wygodę obsługi, nie wspominając o wysokim poziomie przepustowości strumieni pasażerskich. Dotychczasowe zmiany niezmiernie cieszą, ale modernizacja terminalu trwa! W zastrzeżonej części
przyszłej hali głównej montujemy nową sortownię bagażu, rozpoczęły
się też prace budowlane w strefie odlotów. Znacznie powiększamy tę
część terminalu, by maksymalnie dostosować ofertę do potrzeb pasażerów. Całkowite zakończenie prac nastąpi w połowie przyszłego roku,
przed nami więc – Ławica zmian!
W trakcie rozbudowy staramy się, aby prowadzona modernizacja jak
najmniej utrudniała obsługę pasażerską. Nie zawsze jest to możliwe,
prosimy więc o zrozumienie sytuacji! Jesteśmy w momencie przemiany
naszego lotniska w całkowicie nowoczesny port lotniczy, zapewniający
regionowi odpowiednią dostępność komunikacyjną drogą powietrzną
w perspektywie najbliższych 30 lat.
Wracając do teraźniejszości, mocno zachęcam do przetestowania nowej Ławicy! Na przykład lecąc do Krakowa, dokąd codzienne przeloty
obsługuje linia Eurolot. W bardzo atrakcyjnych cenach! Albo… polećmy
do słońca – zimowa oferta rejsów czarterowych w nadchodzącym
sezonie jest bogata jak nigdy dotąd!
infrastruktury jako klienci, jak
Mariusz Wiatrowski
Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica
im. Henryka Wieniawskiego
Dear
Readers!
Changes, changes… this
Also we who manage the airport
in our day-to-day work are invariis the first impression that
ably impressed by the results of
strikes you at our airport
the expansion. The expanded
airside infrastructure, i.e. new
at the moment! Naturally,
taxiway and apron space, has
these are changes for
significantly increased airport’s
capacity in the airside area. New
better, especially for the
part of the terminal overwhelms
with spaciousness and cuttingpassengers. Those who
edge architectural solutions.
use new infrastructure
The arrival area which has been
in operation since May provides
as customers, but also
convenient passenger handling,
everyday users of the
not to mention a high level of
airport appreciate
passenger streams capacity. We
are delighted with the changes
positive aspects
implemented up to now, but the
of the modernization.
modernization is still going on! In
the restricted part of the future
main hall we are installing new
sorting area and the construction works in the departure area have
already started. We want to expand this part of the terminal to adjust
our offer to the passengers’ needs in an optimal way. The works will be
completed in the middle of next year, so the airport of changes is still
ahead of us!
During the expansion, we spare no effort to disturb passenger handling
as little as possible. It is not always possible, so we are counting on
your understanding. We are in the process of transforming our airport
into a completely modern facility to provide our region with suitable
accessibility by air in the perspective of the nearest 30 years.
Going back to the present time, I strongly encourage you to give new
Poznań Airport a try! Let’s say, to go to Krakow, where we can fly
every day with Eurolot. At affordable prices! Or… why don’t we go
somewhere sunny – the winter offer of charter flights in the upcoming
season has never been more attractive!
Mariusz Wiatrowski
President of the Management Board
Poznań Airport
Kiedyś tu była
drukarnia...
BIZNES LET’S DO BUSINESS
Concordia design
Once it Was a Printing House
– Concordia Design
Katarzyna Kaczmarek
4
Let’s fly
Materiały prasowe Concordia Design
Rewitalizacja miasta
– pojęcie szerokie
i otwarte, pod
którym może kryć się
zarówno ożywienie
nieco zapomnianych
zakątków, jak i całych
dzielnic. To pobudzanie
więzów społecznych
i aktywowanie
mieszkańców.
To działania
pomagające wskrzesić
patriotyzm lokalny. Ale
równie dobrze mogą to
być tylko dalekosiężne
plany, których efekty
mają dotyczyć dopiero
przyszłego pokolenia.
Renovation of the city
– very broad and open
notion. The idea can
involve modernizing
a little forgotten parts
of the city or entire
districts. Such projects
stimulate social
bonds and activate
inhabitants. They also
help stir local patriotic
feelings. But just as
well, the modernization
can mean long-term
plans that future
generations will enjoy.
Materiały prasowe Concordia Design
T
REWITALIZACJA
76 tygodni – tyle dokładnie trwał remont
zabytkowego
budynku
starej drukarni, w którym
powstało
nowoczesne
centrum designu i kreatywności
Concordia
Design.
Nowoczesne,
jednak ze względu na historyczną wartość architektury – doskonale wpisane w historię miasta.
Piękna bryła budynku została nienaruszona, dzięki
czemu miejsce zachowało
swój charakter z przełomu
XIX i XX wieku.
STARA DRUKARNIA
Dokładnie w 1850 roku
przy ul. Zwierzynieckiej
została założona drukarnia, z której co rano wychodziły świeże egzemplarze
gazet czytanych przez
mieszkańców Poznania.
Swoją nazwę, już wtedy brzmiącą: Concordia,
miejsce otrzymało zaraz
po odzyskaniu niepodległości. W okresie międzywojennym to stamtąd
właśnie wychodziły m.in.
cenne woluminy z serii
Biblioteki Laureatów Nobla czy serii Cuda Polski.
W burzliwych dziejach
historii budynek zmieniał
wielokrotnie
właścicieli
i profil. W czasie II wojny
światowej został znacznie uszkodzony. Udało
się go jednak uratować,
i jeszcze przez długie lata
dostarczał poznaniakom
codzienną prasę.
CONCORDIA DESIGN
W ostatnich czasach
gmach został jednak trochę zapomniany. Poznaniacy przechodzili koło
niego, nie będąc często
świadomymi co się tak naprawdę w nim dzieje. Ulica Zwierzyniecka cichła…
Starym murom potrzebne były działania, które
przywróciłyby im dawną
świetność. W 2008 r. nowym właścicielem drukarni została Pro Design
– spółka, która miała na
to miejsce pomysł i świeże spojrzenie. W ten oto
sposób (i przy pomocy
unijnych środków finansowych,
pochodzących
w dużej części z programu
WRPO) w budynku przepięknej starej drukarni
BIZNES LET’S DO BUSINESS
o nieprawda, że
rewitalizacja miasta leży tylko po
stronie władz, które przeznaczają na to spore fundusze. Ten proces dzieje
się cały czas, na naszych
oczach, malutkimi kroczkami i całkiem dużym
nakładem pracy. Prywatni inwestorzy, drobni, ale
aktywni przedsiębiorcy,
sami mieszkańcy i w końcu oczywiście budżet
miasta, wsparty zastrzykiem finansowym z Unii
– pozwala realizować
misję rewitalizacji. Działania różnych obszarów
prowadzą do celu, którym
jest komfort i styl życia
w mieście.
Oczywiście i w Poznaniu zdarzają się sytuacje,
w których mieszkańcom
miasta łza kręci się oku.
Choćby na wspomnienie
starego kina Bałtyk, którego już nie ma, lub podczas zakupów, w miejscu
dawnego, klimatycznego
kina Wilda. Miejsca po
tych dobrych duchach
historii zmieniły się diametralnie. Na szczęście
w Poznaniu jest też coraz
więcej miejsc, którym nadaje się nowe znaczenie,
zachowując ducha miasta, który w nich drzemie.
I tak np. w miejscu, gdzie
było wspomniane kino powstanie nowy obiekt, z zapleczem restauracyjnym
i kulturalnym, o ciekawej
architekturze oraz nazwie
– Bałtyk, na pamiątkę
dawnego kina. Tworzyć
on będzie przestrzeń spotkań mieszkańców z tym,
co najciekawsze w kulturze naszego miasta.
Szczególnie w zestawieniu ze stojącym obok równie pięknym przykładem:
Concordia Design. „Stara
drukarnia” – jak nazywają to miejsce rodowici
mieszkańcy
Poznania.
O miejscu tym warto powiedzieć więcej:
I
t is not true that renovation of the city lies
only with local authorities that allocate significant financial outlays for
the project. It is an ongoing process which we
can observe and which is
completed step by step
with tremendous amount
of work. Private investors, small but active entrepreneurs, inhabitants
themselves and finally
public funds supported
by the EU subsidies make
renovation of the city
plausible. As we can see,
it takes a lot of effort and
collaboration to reach the
goal which is to improve
comfort of living in the
city.
Naturally,
even
in
Poznan there are moments that bring tears
to the inhabitants’ eyes.
For instance, when they
think of the old Baltyk
cinema which is now
gone or when they are doing shopping in the place
where cosy Wilda cinema
was once located. These
iconic spots have changed
drastically, but it is also
a part of renovation.
Luckily, in Poznan there
are more and more places
which gain new meanings
and maintain the innate
spirit of the city.
For instance, in lieu of
the abovementioned cinema, a new place with
restaurant and cultural facilities is going to be built
which will be distinctive
for its architecture. The
building will be called
Baltyk, after the cinema
which used to be there.
For the inhabitants, it will
be a place of encounter
with the most interesting
cultural events. Especially when juxtaposed with
another fascinating building – the neighbouring
Concordia Design – the
5
BIZNES LET’S DO BUSINESS
powstało
Centrum
Designu i Kreatywności: Concordia Design.
Dzięki temu na mapie Poznania powstało miejsce,
gdzie pod czujnym okiem
ducha historii współpracują ze sobą różne środowiska twórcze. To swoista platforma kreatywna,
na której rozwijają siebie
i swoje pomysły firmy
wielu branż – głównie
z kręgu projektowania
i biznesu – oraz eksperci
z obszaru design&business innovation z Polski
i całej Europy. Concordia prowadzi działalność
konsultingową,
której
celem jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
biznesowych, ale proponuje też ciekawe miejsce
wystawienniczo-konferencyjne, gdzie w oryginalnych, otwartych wnętrzach, eventy i premiery
zyskują nowe oblicza.
Brzmi to niezwykle poważnie – i takie jest. Pomysłodawcy dążą przecież konsekwentnie do
realizowania przyjętych
misji. Miejsce to jednak
jest przede wszystkim
bardzo otwarte i zmienia się w zależności od
organizowanych właśnie
wydarzeń – raz jest to wystawa, innym razem Klub
Festiwalu Transatlantyk
czy centrum Festiwalu
Designu i Kreatywności
Dla Dzieci. A obcowanie
z murami – które łączą
zabytkowe kafle klatek
schodowych i odrestaurowane piwnice z pięknymi
balkonowymi oknami, od
podłogi do sufitu, z nowoczesnym
designem
– inspiruje do twórczych
działań.
“Old Printing House”, as it
is dubbed by the inhabitants. So let’s add a few
more details:
SPOTKANIA
W zabytkowym budynku spotyka się więc biznes
z designem rozumianym
jako mądre projektowanie,
dążenie do samorozwoju
z profesjonalnym szkoleniem zespołów. Chociaż
nie tylko. Gdy w Concordii
organizowane są warsztaty (a jest ich każdego
miesiąca wiele) – goszczą
CONCORDIA DESIGN
However, some time
ago the building sank into
oblivion. Poznanians were
going past it without really
knowing what was going
on inside. Zwierzyniecka
Street was getting increasingly quiet… The old
walls needed some action
that would restore their
former might. In 2008,
6
Let’s fly
RENOVATION
76 weeks – this is exactly how long the renovation of the old printing
house took. In this time,
the place was converted into modern design
and creativity centre,
Concordia Design. The
place looks modern, but
because of the historic
value of its architecture,
it is still an inherent part
of the cityscape. Beautiful structure of the building has remained intact
and that is why the place
has maintained its unique
character from the turn of
the 19th and 20th century.
Ewa Voelkel
Prezes Concordia
Design
Concordia Design mieści
się w zrewitalizowanym
budynku drukarni o unikalnej architekturze, w samym
centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie
MTP, Dworca Głównego
i głównych szlaków
komunikacyjnych miasta.
Jesteśmy platformą współpracy zespołów projektowych, biznesu i edukacji.
Specjalizujemy się w organizacji nowoczesnych
warsztatów, konferencji
dla rozwoju firm z zakresu:
design management,
kreatywność, innowacja.
Prowadzimy działalność
konsultingowa obejmującą
usługi dla biznesu m.in.:
badań, tworzenia strategii
i wdrożenie innowacji.
Wnętrza Concordia Design
wynajmujemy także
w charakterze powierzchni
wystawienniczo-konferencyjnej, warsztatowej
oraz jako miejsce do pracy
kreatywnej i współpracy
interdyscyplinarnej (coworking). Organizujemy
wystawy, promujące dobre
wzornictwo, festiwale, pokazy otwarte dla szerokiej
grupy odbiorców. W Concordii działa także ambitny
program warsztatów dla
dzieci - Concordia Kids oraz
rozwoju osobistego dla dorosłych, a także restauracja
i nowoczesna drukarnia
z drukiem cyfrowym i rapid
prototypying.
OLD PRINTING
HOUSE
Exactly in 1850 in
Zwierzyniecka
Street,
a printing house was established. Every morning, a fresh batch of local
newspapers came out of
the building. The name
Concordia was given to
the place after the city
gained
independence.
During the interwar times,
Concordia published such
precious series of books
as The Nobel Prize Winners Library of The Wonders of Poland. Amid
changes and tumultuous
history, the building had
a lot of different owners
and changed its character
many times. During WWII
it was significantly damaged. However, after the
war it was renovated and
provided Poznan inhabitants with everyday press
Pro Design became a new
owner of the building.
The company had new
ideas and vision what the
place should look like.
Thus (and with the support of the EU subsidies
mostly from Regional Operational Programme for
Wielkopolska Region) the
building of the old printing
house became the centre
of design and creativity –
Concordia Design.
Poznan has gained
a new place where various
artistic circles cooperate
under a watchful eye of
the spirit of the past. Concordia Design is a creative platform where many
companies – mostly from
Ewa Voelkel
President of
Concordia Design
Concordia Design is
located in the renovated
printing house building
of unique architecture,
right in the city centre,
in the immediate vicinity
of Poznan International
Fair, Central Station and
major routes of the city.
We are the platform of collaboration between design,
business and education
teams. We specialize in
organizing modern forms
of workshops and conferences promoting corporate
development in the area
of design management,
creativity and innovation.
We also run consulting
activity including services
for business, such as conducting research, creating
strategies and implementing innovations. We rent
out space in Concordia
Design for exhibitions,
conferences, workshops,
and a place of creative
work and co-working. We
arrange exhibitions promoting prime design, festivals
and open shows for the
wide range of audience.
At Concordia we have also
created an ambitious programme of workshops for
children - Concordia Kids,
and personal development
programme for adults.
Besides, there is a restaurant and a printing house
with digital print and rapid
prototyping.
design and business area
from Poland and other
European countries – can
develop their ideas. Concordia also runs consulting activity and its goal is
to implement innovative
business solutions. Additionally, the place offers interesting exhibition
and conference facilities.
i wystawy, inni będą zachwyceni
festiwalami,
które odbywają w tym
miejscu. Można wstąpić
też po prostu na lunch do
Concordia Taste, lub skorzystać z niestandardowej
formy druku, w działającej tu i dziś drukarni,
dla której nie ma rzeczy
niemożliwych i drukować
może na wszystkim: od
mebli po jedwab. Warto
po prostu ulec ciekawości i wstąpić na chwilę do „starej drukarni”.
Prawdziwą sztuką jest
przecież obudzenie świeżego ducha w starych
murach. Na tym powinna polegać rewitalizacja.
Warto może sprawdzić
jak miejsce, w którym
skumulowało się tyle starych i nowych kreatywnych koncepcji, zadziała
na nas. Nostalgia i design
mogą przynieść miastu
i jego mieszkańcom naprawdę niezłe efekty.
Materiały prasowe Concordia Design
Materiały prasowe Concordia Design
In this original and open
space, the events and exhibition gain completely
new expression.
Is sounds very serious
and it is exactly this way.
After all, the originators
are persistently realizing
their mission. But first of
all, the place is very open
and changes according to
the event which is about
to be held there. Sometimes it becomes an exhibition,
Transatlantyk
Festival Club, or the centre of Design and Creativity Festival for Children.
What is more, an encounter with old walls – which
combine modern design
with vintage tiles of the
staircase and renovated
basement with beautiful
balcony windows reaching up to the ceiling – inspires creative thinking.
MEETINGS
The historical building
is the place where business and smart design
meet. It also the place
for those who are striving
after self-development,
but also a great venue
for professional trainings
for entire teams. But not
only. When workshops
are organized at Concordia (and there are plenty
of them each month) –
participants from all over
the country arrive in great
numbers. The array of
subjects is very extensive
– from development of
professional skills, such
as 48 Hours with Social
Media Marketing or Efficient Creative Techniques,
to personal development
and hobbies – a workshop
in shoes and bags designing. Concordia also has
a comprehensive offer for
children. All classes are
supposed to bring out and
stimulate innate potential
in children. And we, the
adults, should practice
not to fall behind.
People at every age
can find something interesting for themselves in
Concordia. Some Poznanians should come to see
art shows and exhibitions,
others will be delighted
with festivals which are
held there. Or they can
just drop by for lunch
to Concordia Taste or
use customized printing
services of still operating printing house which
can complete even the
most unusual orders and
print on any type of surface – from furniture to
silk. So why don’t we give
in to temptation and pay
a visit to the “old printing
house”.
In the end, the real
trick is to find a new spirit
in old walls. This what
renovation should be all
about. It is good to check
if the place which cumulates so many old and
new creative ideas work
for us. A touch of nostalgia and design can really
can be really beneficial to
the city and its inhabitants.
Materiały prasowe Concordia Design
Materiały prasowe Concordia Design
7
BIZNES LET’S DO BUSINESS
na nich chętni z całej Polski. Tematyka jest bardzo
szeroka – od zagadnień
z zakresu rozwijania kompetencji zawodowych, jak
„48 h z social media marketingiem” czy „Skuteczne techniki kreatywne” po
rozwój osobisty i hobby warsztaty z projektowania
butów oraz toreb na laptopy. Bardzo dużo rozwojowych działań Concordia
proponuje też dzieciom.
Wszystkie zajęcia do nich
skierowane nastawione
są na twórczość, która
w nich drzemie i potrzebuje stymulacji. Przecież,
jak dowiemy się na warsztatach z kreatywności, to
właśnie dzieci nie skażone są schematycznością
myślenia i to one są najbardziej twórcze. A my,
dorośli, powinniśmy ćwiczyć, aby za nimi nadążyć.
Tak naprawdę każda grupa wiekowa jest w stanie
znaleźć w Concordii coś
dla siebie. Zainteresowani mieszkańcy Poznania powinna wpaść na
organizowane wernisaże
:LHONRSROVND
^^^^YWV^PLSRVWVSZRPLWS
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
7964<1,4@
-<5+<:A,<5015,
+3(>0,326763:20
‹VNSǃKHQZWV[`YLRSHTV^L^;=
‹aUHQKǍTLISLTPLQZRPL
‹VILQYa`Q^`Z[H^LJWYVQLR[}^\UPQU`JO
‹^LǍ\KaPHé^RVUR\YZHJO
‹VK^PLKǍUHZUHMHJLIVVR\
:aJaLN}é`UHZZZZUSRZLHONRSROVNLHSO
:a\RHQUHZ^2VUPUPL2HSPZa\3LZaUPL7PSLP7VaUHUP\
)RWRDUFKLZXP80::
32=1$ķ
&21&25',$'(6,*1
3DWURQLPHGLDOQL
32=1$ķ
35=('â8Ŧ(1,(75$6<367
.21,1
%8/:$51$':$5&,$ķ6.,
%5$/,1
2'12:,21<.2Ŋ&,Ðâ
785(.
32/,&+520,(:.2Ŋ&,(/(163-
Niezwykłe życie
miasta
Unusual City Life
Katarzyna Kaczmarek
C
odzienne
życie
w mieście to jedno. Pośpiech towarzyszy przemierzaniu
kilometrów z punku A do
punktu B, który jest
naszym
celem.
Każdy mieszkaniec, każdego
miasta w Europie, zna te
problemy i wybiera dla
siebie optymalny środek
transportu. W Poznaniu
jest tak samo. Zupełnie
inaczej jest jednak, kiedy
w mieście zjawia się coś,
co na kółkach i na szynach
nie wygląda banalnie, budzi ciekawość i zaburza
rutynę. A jeśli jeszcze ma
za sobą ciekawą historię,
warto o tym poczytać,
a potem… w drogę! Oczywiście w wolnej chwili,
bo oryginalne pojazdy
„z duszą”, które jeżdżą
po Poznaniu, to głównie
propozycja weekendowa.
Unikatowe pojazdy stanowią niezwykłą atrakcję miasta. Jak choćby
w przypadku wąskotoro-
wej Maltanki – jest jedną
z trzech kolejek wąskotorowych, które w ogóle
jeżdżą w Polsce.
MALTANKA
Kolejka
Maltanka
to dziś hit każdego lata
w Poznaniu. Pretekstem
do przejażdżki może być
wycieczka do poznańskiego Zoo, ale „szalona
ciuchcia” to też podróż
wśród szumiących drzew,
z widokiem na jezioro.
Nazywana jest kolejką
dziecięcą, ale obserwując rodziców, którzy są jej
pasażerami, łatwo można
dojść do wniosku, że bawią się całkiem nieźle…
JEŹDZI JUŻ DŁUGO
W pierwszą swoją
trasę kolejka wyjechała
już w 1956 roku, nadano
jej wówczas dumną nazwę Harcerskiej Kolejki
Dziecięcej. Krążyła tak
po mieście długie lata.
Gdy
Poznań
zaczęto
E
veryday city life is
one thing. Haste
when we are getting from A to B, our destination. Every inhabitant
of every city in Europe is
familiar with these problems and chooses the
most convenient method
of transport for themselves. Poznan is not any
different. But it is completely different when in
the city we can spot an
unusual wheeled vehicle
on tracks which draws
our attention and breaks
everyday routine. And if
additionally it has a fascinating history, it is good
to read about it and then
… off we go! In our spare
time that is as these original vehicles with the soul
on the streets of Poznan
are just the weekend offer.
The vehicles can be
one of the city’s tourist attractions if they are oneof-a-kind. Such as narrow
fot. Katarzyna Lesińska
gauge Maltanka – one of
three narrow gauge railways in Poland.
MALTANKA
The
Park
Railway
Maltanka is the hit of the
summer in Poznan. One
can jump on Maltanka
to go to the Zoo, but
“crazy choo-choo train” is
also a relaxing trip with
a beautiful view over the
lake among humming
trees. It is called children’s railway but when
one is observing parents
taking a trip on Maltanka,
it is clear that they are
having fun too…
IT HAS BEEN THERE
FOR A LONG TIME
Maltanka set off on its
maiden trip in 1956 and
those days it was proudly
called Scout Children
Railway. It was going
round the city for many
years.
When
Poznan
started to develop, the
9
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
„Czerwony ogórek”
i „Szalona ciuchcia”
– te nazwy brzmią jak
z bajki, wymyślone dla
bohaterów dziecięcych
opowieści. Tymczasem
istnieją one naprawdę
i właśnie kończy się
tegoroczny sezon
ich panowania
w Poznaniu.
Zaczarowane pojazdy,
które wożą nas od lat!
“Red cucumber” and
“Crazy choo-choo
train” – these names
sound as if they have
been taken from
stories for children
to call fairytale’s
characters. But such
vehicles do exist and
the time they have
been reigning on the
streets of Poznan is
coming to an end. The
enchanted vehicles
that we have been
travelling by for ages!
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
rozbudowywać,
kolejkę
przeniesiono. I tak trafiła
w najbardziej malownicze
miejsce, jakie można było
dla niej wymyślić: nad Jezioro Maltańskie. I jeździ
tam do dziś.
Kiedyś brzeg jeziora
nie był zagospodarowany,
a budowa Zoo dopiero się
rozpoczynała. I właśnie to
było dla Maltanki szczęśliwym trafem. Okolica
piękniała, Jezioro Maltańskie stało się modnym
miejscem
odpoczynku
dla mieszkańców miasta,
a gdy ukończono budowę
ogrodu
zoologicznego,
to właśnie wąskotorowa
kolejka miała swój końcowy przystanek obok
głównego wejścia. Turyści i mieszkańcy jeździli
więc kolejką i bili rekordy
frekwencji.
Echo
wokół
kolejki pobrzmiewa co jakiś
czas z nową mocą, nie
dając o niej zapomnieć.
Gdy nad Jeziorem Maltańskim
miały
odbyć
się Mistrzostwa Świata
w Kajakarstwie – odnawiano otoczenie jeziora,
nie zapominając o pobliskich wąskich torach.
I tak uatrakcyjniono trasę
kolejki – budując stację
Balbinka i tunel, przez
który przejeżdżał pociąg.
Później postawiono też
stylowy budynek stacji
wzorowany na architekturze dawnych obiektów
kolejowych.
Jak to bywa w historii,
bywały też gorsze chwile – w pożarze spłonęła
ostatnia stacja kolejki,
wandale niszczyli też jej
zabytkowe wagoniki. Na
szczęście Maltanka ma
grono swoich fanów, którzy o niej pamiętają. I tak
każdego lata, aż do końca
września, możemy przejechać się kolorową ciuchcią po wąskich torach.
WEEKEND
W TRAMWAJU
Do końca września
mamy jeszcze szansę na
inną podróż – pełnowymiarowymi już, jednak
bardzo wiekowymi tram-
10
Let’s fly
wajami „z duszą”. Jeżdżą
one w każdy weekend
na liniach turystycznych,
na ich „pokładzie” fantastycznie ogląda się miasto. Jak mówi nam Błażej
Brzycki, z Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych
– to jednak nie wszystko.
Przez całą jesień i zimę
zabytkowe pojazdy będzie można spotkać na
specjalnych liniach uruchamianych np. z okazji
rocznic tras. Dodatkowo,
zawsze przed świętami
na ulice miast wyjeżdża świąteczna bimba
– z Gwiazdorem motorniczym. Na stałe do kalendarza imprez wpisała się
też Katarzynka – święto
pracowników komunikacji
(25 listopada), kiedy organizowane są drzwi otwarte zajezdni oraz przejazdy
zabytkowymi pojazdami.
Czy można takie cuda
wynająć? Oczywiście, potwierdza Błażej Brzycki:
z tego co wiem, prawie
codziennie zabytkowy tabor wyjeżdża do obsługi
wycieczek szkolnych, turystycznych. Wieczorami
z taboru korzystają chętni
do spędzenia interesującego wieczoru kawalerskiego/panieńskiego oraz
urodzin.
„CZERWONY
OGÓREK”
Pytam jeszcze o „czerwony ogórek” – bo to ten
autobus spośród starej
floty najbardziej mnie
Autobusy
zachwycił.
„ogórki” były popularne
w latach 60’ i 70’ oraz
80’. Następnie zastąpiły
je wygodniejsze Jelcze,
Berliety
oraz
później
Ikarusy. Poznański „ogórek” co roku bierze udział
w Zlocie Ogórków organizowanym przez miasto stołeczne Warszawa
w ramach Nocy Muzeów.
Do Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych należy
też Michał Górny, który
opowiada nam o swojej
pasji i możliwościach, jakie czekają nas w Poznaniu.
railway was moved. And
this is how it got to the
ily, Maltanka has its loyal
fans that always have
most picturesque location
for such a railway - Lake
Malta. And it has been
there ever since.
Back in a day, the lake
shore was not developed
and construction of the
zoo was just getting started. And that was a stroke
of luck for Maltanka. The
area was growing more
and more beautiful, Lake
Malta became a trendy
place of rest for the inhabitants, and when the
zoo was built, the narrow
gauge railway had its final
stop right next to its main
entry. Tourists and Poznanians were happy to take
Maltanka and they came
in swarms.
Every now and again,
echoes around railway
reverberate and get more
powerful so it can never
be forgotten. When Canoe
Sprint World Championships were to take place
at Lake Malta – the area
around the lake was renovated including the tracks
of Maltanka. Also the
route of the train became
more attractive – Balbinka stop and a tunnel the
train went through were
built. Later on, a stylish
building was constructed
based on the architecture
of the historic railway facilities.
Nevertheless, in the
tide of history , Maltanka
saw worse times, too
– the last stop of the
train burnt down and
some vandals destroyed
its historic cars. Luck-
its best interest in mind.
Every year, until the end
of September we can go
by this colourful choochoo train on the narrow
gauge.
WEEKEND ON THE
TRAM
Until the end of September we have an opportunity to take yet
another trip – by regular,
however very old trams
“with the soul”. They go
every weekend on tourist
routes and it is fantastic to
explore the city from their
“decks”. As Błażej Brzycki,
a member of the Track
Vehicles
Enthusiasts
Club, says that is not all.
Throughout autumn and
winter, we will see these
historic vehicles on the
special lines that open,
for instance, to celebrate
anniversaries of particular routes. Additionally,
always before Christmas
there is a holiday tram
on the streets – with
Santa Clause as a tram
driver. Also Katarzynka
– transport workers’ day
(November 25th) – has
become a regular event in
the city. On that day, tram
depot organizes an open
day for visitors and trips
by historical vehicles.
Can these wonders
be hired? By all means,
confirms Mr Brzycki: To
my best knowledge, almost every day a historical tram leaves the depot
to carry school trips or
tourists. In the evenings,
the depot has become
a popular venue for stag
or hen nights and birthday
parties.
“RED CUCUMBER”
I keep asking about
the “red cucumber”- because this bus from the
old fleet appeals to me
most. “Cucumber” buses
were popular in the 1960s,
1970s, and 1980s. Then,
they were replaced by
more comfortable Jelcz,
Berliet, or Ikarus. Every
year, Poznan cucumber
takes part in the Cucumbers Rally organized by
the capital city of Warsaw
as a part of the Night of
Museums.
Michał Górny is also
a member of the Track Vehicles Enthusiasts Club.
He is telling us about his
passion and attractions
we can find in Poznan.
fot. Róża Górna
- Are there many people who would like to go on a trip by
the “vehicle with the soul”?
Na szczęścia tak. Spektrum osób, które korzystają z linii
turystycznych jest bardzo szerokie. Najczęściej naszymi
klientami są poznaniacy, którzy przychodzą przypomnieć
sobie dawne lata młodości, zabierając ze sobą dzieci, a niekiedy i wnuki. Jednak nie brakuje studentów, którzy niekiedy
z okien tramwaju i autobusu poznają miasto, w którym właśnie rozpoczynają naukę. Niemałą grupą są też turyści, nie
tylko z Polski, ale także z zagranicy. Z mojego doświadczenia
wynika, że najciekawsi naszych starych maszyn są Niemcy.
No i w końcu wśród pasażerów są również takie osoby jak ja,
pasjonaci z kraju i zagranicy, którzy przychodzą przejechać
się starym tramwajem lub autobusem. Niektórzy pasażerowie wiele razy nas odwiedzali, po czym wstąpili w szeregi
naszego klubu.
- Dlaczego warto się przejechać?
Luckily, there are. The range of people who use tourist lines
is very broad. Most of the time our clients are Poznanians
who would like to recall good, old times of their younger
years, they take their children with them, and sometimes
even grandchildren. However, there are also quite a lot of
students who want to get to know the city they are about
to study in through the windows of a tram or a bus. Another
significant group is tourists, not only from Poland, but also
foreigners. I have noticed that the ones who are especially
interested in our vehicles are Germans. Some of our clients
who have visited us many times decide to join our club.
Poza przypomnieniem sobie dzieciństwa lub pokazaniem
młodszemu pokoleniu jak się kiedyś podróżowało, na pewno
warto dla widoków z okien pojazdów. Trasa tramwaju wiedzie
sprzed starej zajezdni na ulicy Gajowej, gdzie w 1880 r. na ulice Poznania wyjechał pierwszy poznański tramwaj konny (!),
do zajezdni na Głogowskiej, gdzie można zobaczyć zdjęcia
związane z rozwojem komunikacji miejskiej, stare kasowniki,
bilety, mundury, a także pulpit tramwajowy z wagonu 102N,
który jest zabytkiem. Podoba się dzieciakom. O wszystkich
najważniejszych wydarzeniach zawsze opowiada konduktor, który oprowadza po muzeum. Następnie dojeżdżamy
w okolicę Starego Rynku, aby po chwili znaleźć się między
Zamkiem Cesarskim, a budynkiem dawnej Komisji Kolonizacyjnej. Pasażerowie mogą zobaczyć „zielony Poznań”, gdyż
tramwaj jedzie do parku Sołackiego, gdzie zmęczeni podróżą
pasażerowie mogą skorzystać z kilkuminutowego spaceru po
parku. Podczas podróży przez głośniki w tramwaju można
usłyszeć niezwykle interesujące informacje związane z mijanymi obiektami. Nagrania są dostępne również w języku
angielskim lub niemieckim. A w każdą sobotę o godzinie
21 zabytkową „bimbą” można zobaczyć poznańskie zabytki nocą, kiedy większość z nich jest ciekawie podświetlona. To tylko jedna z możliwych tras, a jest ich więcej…
- W Poznaniu jest wielu pasjonatów, takich jak Pan?
Michał Górny,
Klub Miłośników
Pojazdów
Szynowych.
Tramwaje „z duszą” to
jego pasja odkąd skończył 4 lata. Dziś poważny inżynier, który wolny
czas spędza w ulubionych pojazdach.
Michał Górny,
Track Vehicles
Enthusiasts Club
Trams with the soul have
been his passion since
he turned 4. Now he is
a serious engineer who
spends his spare time on
his favourite vehicles.
Wszystko zależy od kryterium jakie przyjmiemy, ale wydaje mi się, że dość sporo. Oczywiście jedni angażują się
bardziej w swoje hobby, inni mniej. Jedni należą do różnych
klubów (w Poznaniu obok Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych jest również Poznański Klub Modelarzy Kolejowych - dość podobna tematyka), inni w domowym zaciszu
analizują nowości z kraju i ze świata. Niektórzy bardziej
skupiają się na aspektach technicznych, inni na fotografii.
- Skąd akurat takie zainteresowania?
Hmm - trudno powiedzieć... Najpierw były to tramwaje,
może z uwagi na to, że mieszkając w kamienicy przy Rynku
Jeżyckim mogłem z okna cały czas obserwować jak przemierzały poznańskie szyny. Niekiedy godzinami siedziałem
w oknie. Tematem byłem tak zafascynowany, że mając
4 lata mówiłem mojej siostrze, która była niemowlęciem,
jaki obecnie tramwaj jedzie i gdzie skręca. Później dołączyły
do tego pociągi, zawsze obserwowałem je w tzw. „dziurze
toruńskiej”. Po przeprowadzce pod Poznań zacząłem interesować się autobusami i w ten sposób wszystkie te pojazdy
w jakiś sposób mnie uwiodły i interesują do dziś. Moje marzenie związane z komunikacją? Posiadać co najmniej jeden
stary autobus. Na początek chciałbym posiadać Ikarusa 280,
ponieważ najbardziej przypomina mi on moje dzieciństwo.
Mógłbym od czasu do czasu np. dojeżdżać nim do pracy :).
- Why is it worth taking a trip?
Apart from reminiscing about one’s childhood or showing
younger generation how people used to travel, it worth taking a trip for the view from the vehicles’ windows. The tram
starts from the old depot in Gajowa street where in 1880
the first horse tram began its trip on the streets of Poznan
(!) to the depot in Glogowska street where you can see the
pictures documenting the history of municipal transport, old
ticket-punching machines, tickets, uniforms and tram’s control panels from 102N car which is now a historic item. Kids
enjoy it. A tram conductor talks about all important events
and shows the audience round the museum. Then, we go
near the Old Market Square and soon we find ourselves between the Emperor’s Castle and the former Settlement Committee’s building. The passengers can see “green Poznan” as
the tram goes to Solecki Park where tired travellers can take
a short walk in the park. During the trip, through the loudspeakers they can get some facts about the places they are
passing by. The recordings are also in English and German.
Every Saturday, after 9.00 in the evening, on historic “bimba”
(a popular name for an old tram) we can also visit Poznan’s
historic sites by night when they are usually beautifully lit. It
is only one of the routes and there are more of them…
- Are there many enthusiasts like you in Poznan?
It all depends on the criterion, but I would say quite a lot. Of
course, some are more involved in their hobbies than others.
Some of them are members of different clubs (apart from
the Track Vehicles Enthusiasts Club, in Poznan there is also
the Railway Modellers Club – quite a similar topic), others
follow what is new in the country and the world in the privacy
of their own homes. Some members are more interested in
technical aspects and some focus more on photo taking.
- Where did you get this hobby from?
Er… it is hard to say. First it was all about trams, maybe
because I used to live in a house near Jezycki Market where
I could observe the trams from my windows. Sometimes
I would spend hours just watching them. I was so fascinated
with the topic that when I was four years old, I was telling my
sister, who was just a baby at that time, which tram was going at the moment and where it was turning. Then the trains
followed and I always observed them from so-called “Torun
hole”. After I moved outside Poznan, I got interested in buses
and somehow I have become seduced by these vehicles and
I am still fascinated by them. My dream concerning transport? I would like to own at least one old bus. First, I would
like to have Ikarus 280 because it reminds me of my childhood. I could use it to commute to work for example :). 11
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
- Czy na wycieczkę „pojazdem z duszą” jest wielu chętnych?
Plaża, Teneryfa
Beach, Tenerife
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
My się zimy
CZY WIESZ ŻE...
w Agadirze w ciągu
roku przypada 300 dni
słonecznych!
Pico del Teide, szczyt
wulkaniczny położony na
Teneryfie, to najwyższy
szczyt Hiszpanii. Mierzy
3718 metrów n.p.m.!
największą w Europie
liczbę godzin ze słońcem
w ciągu roku odnotowuje
się na Wyspach Kanaryjskich. Aż 3000!
najdłuższą linię
brzegową ze wszystkich wysp archipelagu
kanaryjskiego posiada
Fuerteventura. Aż 340
kilometrów!
w Sharm El Sheik jest
około 250 raf koralowych!
temperatura w Marsa
El Alam jest wyższa niż
w miejscowościach położonych dalej na północ.
Średnio o 7–10°C!
Do you know
that…
in Agadir there are
300 sunny days a year!
Pico del Teide, a volcanic peak in Tenerife
is the highest peak in
Spain. It is 3.718 meters
above sea level!
the Canary Islands have
the highest number of
hours of sunlight a year
in Europe. As many as
3.000!
Fuerteventura has
longest coast line of all
islands from the Canary
archipelago. 340 kilometres!
there are 250
coral reeves in Sharm
El Sheikh.
temperature in Marsa
El Alam is higher than in
the cities located further
to the north. By 7–10°C
on average!
12
Let’s fly
nie boimy,
czyli jak zamienić śnieg
na gorący piasek
We are not afraid of winter:
or, how to exchange snow
for hot sand
Iwa Ulatowska
Specjalista ds. komunikacji w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Communication Specialist at Poznań Airport
„Jak jest zima, to musi być zimno”
- głosi jeden ze sławnych cytatów
z kultowego filmu „Miś” Stanisława Barei.
Mając w pamięci tę starą prawdę, nie
powinniśmy być zdziwieni, gdy niedługo
obudzimy się w pochmurny poranek
i zobaczymy słupek rtęci poniżej zera.
Jeszcze czeka nas założenie kilku warstw
ciepłej odzieży i perspektywa odśnieżania
samochodu. A może być całkiem inaczej!
When it is winter, it must be cold – as
a famous quote from a cult Polish film
Miś (The Bear) has it. Bearing this old
adage in mind we should not be surprised
when one day we will wake up to a grim,
cloudy morning to see our thermometer
going below zero. As if that was not bad
enough, we have to put a few layers of
warm clothes on and face the perspective
of removing snow from our car. But it does
not have to be this way!
W
A
ystarczy
zdecydować się na
jeden z siedmiu
słonecznych
kierunków
czarterowych,
dostępnych w sezonie zimowym
2012/2013. Egipskie kurorty - Hurghada, Sharm
El Sheikh i Marsa El
Alam – to świetny wybór
dla miłośników nurkowania. W marokańskim
Agadirze
posmakujesz
egzotyki, a hiszpańskie
Teneryfa, Fuerteventura
i Gran Canaria oferują
uroki wyspiarskiego życia.
Zastąpmy puchowe kurtki
strojami
kąpielowymi
i lećmy na zimowe (tylko
z nazwy) wakacje!
ll you have to do
is pick up one out
of seven charter
flights available in winter
2012/2013. Egyptian resorts such as Hurghada,
Sharm El Sheikh and
Marsa El Alam are
a great choice for diving
enthusiasts. In Agadir,
Morocco you can have
a taste of the exotic,
and Spanish Tenerife,
Fuerteventura and Gran
Canaria will show you
the beauty of life on the
island. So why don’t we
exchange
eiderdown
jackets for swimsuits and
take winter (in name only)
holiday!
+20°C* MAROKO
Blisko siedmiokilometrowa piaszczysta plaża
w kształcie półksiężyca
to najlepsza zachęta, aby
odwiedzić Agadir. Ten
słynny ośrodek wypoczynkowy, położony nad
Oceanem
Atlantyckim,
oferuje doskonałe warunki do plażowania i uprawiania sportów wodnych:
+20°C* Morocco
Nearly seven-kilometre-long sandy beach in
the shape of a crescent
is the best incentive to
visit Agadir. This famous
resort situated in the Atlantic Ocean offers prime
conditions for sunbathing
and water sports such as
surfing and kitesurfing.
When taking a stroll down
Plaża, Agadir
Beach, Agadir
surfingu i kitesurfingu.
Spacerując wzdłuż głównych ulic oraz nadmorskiej promenady, natkniemy się na liczne bary
i restauracje, serwujące
przysmaki kuchni arabskiej. Warto zwiedzić ruiny Kasby, XVI-wiecznej
fortecy, skąd rozciąga się
wspaniały widok na miasto, lub pospacerować
po pięknym ogrodzie,
Jardin de Olhao. Okolice
Agadiru również obfitują
w
malownicze
krajobrazy.
Szczególnie
godna polecenia jest
wyprawa przez Rajską
Dolinę do wodospadów
Imouzzer. Ta wyjątkowa
trasa przebiega wśród
berberyjskich
wiosek
i palmowych zagajników. Co ciekawe, najlepiej wybrać się na tę
wycieczkę w lutym bądź
w
marcu,
ponieważ
w miesiącach letnich
z wodospadu pozostaje
mały strumyk lub całkiem
on zanika. Przeloty z Poznania już od 24 stycznia
2013!
Wyspy Kanaryjskie
Canary Islands
+22°C* THE CANARY
ISLANDS (SPAIN)
The islands in the Atlantic Ocean comprising
the Canary archipelago –
Tenerife, Fuerteventura
and Gran Canaria – are
famous for their all-yearround spring weather. The
biggest of them, Tenerife,
is known for its extremely
diverse landscape. Sandy
bays, parks, flower gardens and volcanic massifs
give the island its unique
character. The emblem of
Tenerife is Teide Volcano
which is a part of the National Park inscribed on
the UNESCO World Heritage List. Nature lovers
will surely enjoy beautiful botanic garden – Loro
Parque – with its largest
in Europe dolphinarium!
Those who are fond of
archaeology should visit
the town of Güímar on
the east coast of Tenerife
and see six mysterious
pyramid-shaped
terraced structures resembling those erected by
the Maya and the Aztec
civilization. The second
largest Canary Island -
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
+22°C* WYSPY
KANARYJSKIE
(HISZSPANIA)
Znajdujące się na Oceanie Atlantyckim wyspy
wchodzące w skład archipelagu kanaryjskiego –
Teneryfa, Fuerteventura
i Gran Canaria – znane są
z panującego przez cały
rok wiosennego klimatu. Największa z wysp,
Teneryfa, wyróżnia się
niezwykle urozmaiconym
krajobrazem. Piaszczyste
zatoki, parki, ogrody kwiatowe oraz masywy wulkaniczne nadają jej niezwykły charakter. Symbolem
wyspy jest wulkan Teide,
który wchodzi w skład
Parku Narodowego, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Miłośnicy przyrody z pewnością odwiedzą piękny
ogród botaniczny – Loro
Parque – gdzie znajduje
się największe w Europie
delfinarium! Natomiast
wielbiciele
archeologii powinni udać się do
the main streets and along
a seaside promenade, you
will come across countless pubs and restaurants serving delicacies
of Arabian cuisine. One
should also see the ruins
of a casbah, the 16th century fortress with its magnificent view of the city
or take a walk in a lovely
garden, Jardin de Olhao.
Outside Agadir you can
also find impressive landscapes galore. We would
particularly recommend
a jaunt through Paradise
Valley to Imouzzer Waterfalls. This incredible route
leads through berber villages and palm groves.
Interestingly enough, it
is best to take this trip
in February or March because in summer months
the waterfall turn into
a tiny streak or disappears completely. Flights
from Poznan will begin on
January 24th, 2013!
13
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
położonej na wschodnim
wybrzeżu Teneryfy miejscowości Güímar. Tam
wznosi się sześć zagadkowych piramid schodkowych, podobnych do tych
wzniesionych przez Majów i Azteków. Druga co
do wielkości z Wysp Kanaryjskich – Fuerteventura
– jest idealnym miejscem
wypoczynku ze względu
na niezliczone plaże o białym piasku. Oddalona zaledwie o 100 kilometrów
od wybrzeża Afryki, zawdzięcza temu usytuowaniu swój pustynny klimat
i krajobraz, a także… nowe
plaże! Wiatry przynoszą
piasek z Sahary i osadzają go na wschodnim wybrzeżu Fuerteventury. Na
wyspie panują doskonałe
warunki do uprawiania
sportów wodnych, dlatego też co roku rozgrywają
się tu Mistrzostwa Świata
w Windsurfingu i Kitebordingu. Jednym z najsłynniejszych kurortów wyspy jest Corralejo, gdzie
znajduje się park wodny
– Baku Family Park. Stąd
można wybrać się na uroczą wysepkę – Los Lobos.
W sezonie zimowym
warto również odpocząć
na Gran Canarii. Stałym
elementem
krajobrazu
są nie tylko piaszczyste
plaże i wysokie wydmy,
ale także gaje oliwne,
plantacje
bananowców
i drzewek cytrusowych.
W stolicy wyspy – Las
Palmas de Gran Canaria
– koniecznie należy zwiedzić historyczną dzielnicę
miasta, Veguetę. W jej
obrębie znajduje się uważana za najważniejszy zabytek Wysp Kanaryjskich
Wybrzeże, Egipt
Seaside, Egypt
14
Let’s fly
– Katedra Świętej Anny.
Ponadto, turyści zwiedzą
tu Dom Kolumba – podobno wielki odkrywca
przebywał w nim w trakcie pierwszej podróży do
Afryki. Miłośnicy sportów
nie będą rozczarowani,
ponieważ wybór form aktywnego wypoczynku jest
naprawdę duży: żeglarstwo, parachuting, windsurfing, tenis, golf, jazda
konna. Podróżni szukający dobrej zabawy powinni
odwiedzić Wyspy Kanaryjskie w lutym, w trakcie
trwania karnawału, który
najhuczniej obchodzony
jest na Teneryfie i Gran
Canarii! Z Poznania na
Fuerteventurę i Teneryfę
polecieć można już teraz,
natomiast przeloty na
Gran Canarię dostępne
będą od 4 listopada!
+25°C* egipt
Od wielu już sezonów
podróżni mogą polecieć
do Hurghady i Sharm El
Sheikh nie tylko latem. Te
popularne całoroczne kierunki i tej zimy będą dostępne dla turystów spragnionych słońca, a niższe
temperatury
uczynią
wypoczynek przyjemniejszym. Hurghada rozciąga się wzdłuż wybrzeża
Morza Czerwonego. Podróżni znajdą tu piękne
plaże, turkusowe morze,
a wieczorem skorzystają
z bogatej oferty dyskotek, barów i restauracji.
W okolicy Hurghady warto odwiedzić Aqua Park
lub pojechać do wioski
Sharm El Naga, gdzie
wzdłuż plaży rozciąga się
przepiękna rafa koralowa. Kolejna miejscowość
Fuerteventura – is a perfect place to rest because
of its countless beaches
with white sand. The island is located merely 100
kilometres from the coast
of Africa and it owes its
desert climate, landscape
and ... new beaches to
this location. The winds
bring sand from the Sahara Desert and leave
it on the east coast of
Fuerteventura. The island offers great conditions for water sports and
each year hosts Windsurfing and Kitesurfing
World
Championships.
One of the most famous
resorts on the island is
Corralejo with its water
park, Baku Family Park.
From Fuerteventura you
can also go to a charming
little island of Los Lobos.
In winter a great place to
take a rest is also Gran
Canaria. The intrinsic elements of the island are
not only sandy beaches
and high dunes, but also
olive groves, banana and
citrus trees plantations.
In the capital of the island
– Las Palmas de Gran Canaria – one must see its
historic district, Vegueta.
In its neighbourhood there
is one of the most important historic sites of the
Canary Islands – St. Ann’s
Cathedral. Moreover, the
tourists can pay a visit to
Chris Columbus House
– allegedly, the great explorer stayed there during
his trip to Africa. Sports
lovers will not be disappointed as they will have
plenty of sports activities
to choose from – sailing,
skydiving,
windsurfing,
tennis, golf and horse
riding. Travellers who
are looking for good fun
should visit the Canary
Islands in February during
the Carnival which is most
riotously celebrated in
Tenerife and Gran Canaria! Travellers can fly from
Poznan to Fuerteventura
and Tenerife even now,
whereas flights to Gran
Canaria will be available
from November 4th!
+25°C* egypt
For many seasons
the travellers have been
able to fly to Hurghada
and Sharm El Sheikh not
only in summer. These
popular,
all-year-round
destinations will be available to those yearning
for sun also this winter
and lower temperatures
make holidays even nicer.
Hurghada stretches along
the coast of the Red Sea.
Holidaymakers will find
there beautiful beaches
and blue sea, whereas
in the evening they can
spend their time at discos, pubs and restaurants.
Near Hurghada, we can
also visit Aqua Park or go
to the village of Sharm El
Naga and watch the beautiful coral reef stretching
along the beach. Another
town located in the Red
Sea Riviera is Sharm El
Sheikh. Well developed
tourist
infrastructure
and numerous entertainment facilities guarantee
excellent rest. Outside
Sharm El Sheikh there is
the National Park – Ras
Mohammed – where
we can take a glance
at a rich diversity of the
KORZYSTAJ
Z RABATÓW!
Przypominamy, że program rabatowy LOTNI.pl
dostępny jest również dla
pasażerów korzystających
z oferty czarterowej w sezonie zimowym. Wystarczy wykupić wycieczkę
w biurze podróży współpracującym z organizatorami imprez turystycznych, biorących udział
w programie. Następnie
trzeba odebrać kupon
rabatowy lub wydrukować go samodzielnie
ze strony internetowej
www.lotni.pl.
Należy
pamiętać, by na kuponie
znalazła się pieczątka
biura i podpis jego przedstawiciela. Na stronie
programu znajdują się informacje o punktach usługowych, w których można
skorzystać z atrakcyjnych
zniżek!
TAKE ADVANTAGE
OF THE REBATES!
We would like to remind you that a discount
programme LOTNI.pl is
also available to the passengers using a charter
offer in winter. All you
have to do is buy a trip
in a travel agency collaborating with an organizer of tourist events
who take part in the
programme. Then pick
up a discount voucher or
print it out yourself at
www.lotni.pl. Check if
the voucher has the travel
agency’s seal and signature of its representative.
At the programme’s website you can find information on service outlets
where you can use attractive discounts!
kowej na poszukiwanie
i zwiedzanie zatopionych
statków. Oprócz nurkowania, warto wybrać się
na wycieczkę na pobliską
pustynię i zobaczyć wspaniałe krajobrazy wschodniej części Sahary. Marsa
El Alam to również świetna baza wypadowa do
zwiedzenia Luksoru i Asuanu. Przeloty z Poznania
od 12 stycznia 2013!
CIEPŁO, CIEPLEJ,
GORĄCO!
Wakacje letnie dobiegają końca, przyszedł
więc czas rozpakować
walizki i odłożyć przewodniki na półkę. A może
nie na długo? W końcu
niebawem czeka nas kolejna wyprawa!
* średnie temperatury
w miesiącach zimowych
underwater world. Very
soon new flights will be
launched to a luxurious
resort of Marsa El Alam.
Due to its palm groves and
sandy and coral beaches,
this town in Egypt makes
an impression of a tropical paradise. Its crystal
clear
waters
provide
fabulous conditions for
divining. When in Marsa
El Alam, you can also go
on a scuba diving excursion to look for and explore sunken ships. Apart
from scuba diving, a great
idea is to take a trip to
the nearby desert and
see the magnificent landscapes of the eastern part
of the Sahara. Marsa El
Alam is also a great base
from which to visit Luxor
and Aswan. Flights from
Poznan will be available
from January 12th, 2013!
WARM, WARMER,
HOT!
Summer holidays are
nearing their end. It is
time to unpack our suitcases and put the guidebooks away. But maybe
not for long? After all, another trip is ahead of us!
* average temperatures
in winter months
Rafa koralowa, Egipt
Cay, Egypt
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
położona na Riwierze
Morza Czerwonego to
Sharm El Sheikh. Świętnie rozwinięta infrastruktura turystyczna oraz wiele obiektów rekreacyjnych
zapewniają
doskonały
wypoczynek. W pobliżu
Sharm El Sheikh znajduje
się Park Narodowy – Ras
Muhammad – w którym
można podziwiać bogactwo świata podwodnego.
Już niedługo dostępne
będą loty do luksusowego
kurortu Marsa El Alam.
Za sprawą gajów palmowych oraz piaszczysto-koralowych plaż, ta
egipska
miejscowość
sprawia wrażenie tropikalnego raju. Dzięki krystalicznie czystej wodzie
panują tu fantastyczne
warunki do nurkowania.
W Marsa El Alam można również wziąć udział
w wyprawie płetwonur-
Pełna oferta czarterowa na sezon zimowy 2012/2013
/ Complete charter offer for winter 2012/2013
KRAJ / COUNTRY
KIERUNEK / DESTINATION
BIURO PODRÓŻY / TRAVEL AGENCY
Egipt
Sharm El Sheikh (SSH)
Alfa Star, Itaka, Rainbow Tours S.A.,
TUI Poland, Bee Free, Sun&Fun Holidays, GTI Travel, EXIM S.A.
Hurghada (HRG)
Alfa Star, Itaka, Rainbow Tours S.A.,
TUI Poland, Bee Free, Sun&Fun Holidays, GTI Travel, EXIM S.A
Marsa El Alam (RMF)
Itaka
Teneryfa (TFS)
Rainbow Tours S.A., TUI Poland
Gran Canaria/Las Palmas
(LPA)
Itaka
Fuerteventura (FUE)
Rainbow Tours S.A., TUI Poland
Agadir (AGA)
Rainbow Tours S.A.
Hiszpania
Maroko
Rafa koralowa, Egipt
Cay, Egypt
15
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
fot. Vac Aero Kalisz
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski
BUDUJEMY
DROGI
fot. Archiwum WZDW
WSPIERAMY
PRZEDSIĘBIORCÓW
fot. Archiwum UMWW
DBAMY
O ŚRODOWISKO
INWESTUJEMY
W SZPITALE
ROZWIJAMY
TURYSTYKĘ
fot. Archiwum UM Wolsztyn
fot. S. Obst
fot. Archiwum
REWITALIZUJEMY
ZANIEDBANE TERENY
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
Salon Firmowy ELEKTRON ul. Hetmańska 11, Poznań; tel./fax (61) 866 26 03, (61) 866 91 64, (61) 866 91 65; e-mail: [email protected]
fot. Ipsilon
Podróż do
raju
Iwona Drahan
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
A Trip to
Paradise
Bali to nie tylko raj
dla plażowiczów,
zwolenników zabiegów
w najsłynniejszych
spa świata (ten
rodzaj relaksu
pochodzi właśnie
stąd), miłośników
nocnych zabaw
i rajskich krajobrazów.
To przede wszystkim
kraj wiecznie
uśmiechniętych
i ujmująco uprzejmych
ludzi.
Bali is not just
a paradise for
sunbathers,
enthusiasts of the
world’s famous spa
treatments (this form
of relaxation comes
exactly from Bali),
nightlife and idyllic
landscapes lovers.
First of all, Bali is
a country of constantly
cheerful and incredibly
kind people.
18
Let’s fly
J
esień, nawet ta piękna, złota, zawsze kończy się zimną pluchą.
Warto wtedy przenieść
się w miejsca zaczarowane, wolne nie tylko od
słotnych wieczorów, ale
też urzekające kolorytem
i serdecznością tubylców.
Takim miejscem jest Bali,
najsłynniejsza
spośród
ponad 17 tysięcy wysp
wchodzących w skład Indonezji, kraju słynącego
ze swoistej kulturowej
„jedności w różnorodności”.
Każdą, nawet największą podróż zaczynamy od
pierwszego maleńkiego
kroku. Przekraczamy próg
terminalu lotniska Ławica
w Poznaniu i w oczekiwaniu na lot do Frankfurtu
powoli zapominamy o codziennych
bolączkach.
Ciepły głos spikerki zapowiada boarding, tak
się zaczyna czas relaksu
i przygody. Zanim dotrzemy na miejsce czekają
nas jeszcze przesiadki we
Frankfurcie i w jednym
z portów dalekowschodniej Azji. Czas jednak
szybko mija i po dwudziestu kilku godzinach lądujemy w innej rzeczywistości: pięknej azjatyckiej
krainie wulkanów i wysp.
Zwiedzanie zaczynamy od wyspy Jawa. Miasto Yogyakarta uchodzi
za duszę całej Indonezji
i stolicę kulturalną Jawy.
Kolorowe, pełne ruchu
i zgiełku ulice obrośnięte
bazarami kontrastują tu
ze spokojem i harmonią
pięknych świątyń, położonych w okolicy. Z zapartym tchem wchodzimy
do świątyni Borobudur.
Powstała ponad 1200 lat
temu i uchodzi za największy na świecie zabytek buddyjski. Widziana
z lotu ptaka tworzy mandalę, a więc mistyczny
motyw sztuki buddyjskiej.
Podziwiana z poziomu
gościa tworzy symbolicz-
A
utumn, even this
beautiful
and
golden one, is always associated with foul
weather. On such days,
the best idea is to go to
some magical place brimming with colour and full
of friendly local people,
where it never ever rains.
And Bali is such a place.
The best known island out
of 17 000 islands forming
Indonesia, the country is
famous for its unique cultural “unity in diversity”.
Each trip, even the
longest one, starts from
a small step. We are
entering the terminal
of Poznan Airport and
while waiting for a flight
to Frankfurt, we let our
everyday concerns and
problems fade away. An
announcer in a soft voice
announces the boarding and our adventure is
about to begin. Before we
reach our destination, we
must change at Frankfurt
and one of the airports in
Far East Asia. But after
all, time flies and after
over 20 hours we land in
a completely different
reality – beautiful Asian
world of volcanoes and
islands.
We start our visit at
Java island. The city of
Yogyakarta is regarded as
the heart of whole Indonesia and cultural capital
of Java. Noisy, colourful streets covered with
stalls are juxtaposed with
serene and harmonious
temples located nearby.
With bated breath we enter the temple of Borobudur. It was built 1 200
years ago and is considered to be one of the
world’s largest Buddhist
historical site. Seen from
the bird’s-eye view, the
temple forms a mandala
– a mystical motif of Buddhist art. When observed
from a regular angle, it
creates a symbolic stupa
fot. Ipsilon
naszym ukazuje się z jednej strony wzbudzająca
lęk i szacunek siarkowa
otchłań krateru, z drugiej
przepiękna 360-stopniowa panorama piaszczystej kaldery z najwyższym
szczytem Jawy Gunung
Semeru, (3676 m) w tle.
Widok
niezapomniany,
jakże nierzeczywisty dla
nas, Europejczyków.
Czas wyruszyć na Bali.
Lądujemy w stolicy, Denpasar. Kierujemy się na
południe, tam znajdziemy
najładniejsze plaże z komfortową
infrastrukturą
hotelową. Podróż trwa
krótko, gorące powietrze
przesiąknięte zapachem
goździków
zapowiada
spędzenie niezapomnianych wakacji. Albowiem
Bali to nie tylko raj dla
plażowiczów, zwolenników zabiegów w najsłynniejszych spa świata (ten
rodzaj relaksu pochodzi
właśnie stąd), miłośników nocnych zabaw i rajskich krajobrazów. To
przede wszystkim kraj
wiecznie uśmiechniętych
with square galleries as
its foundation. Walking
along the terraces, we
see countless sculptures
and drift away to a completely different world of
contemplation and peace.
To make the most of this
spiritual experience, we
should also pay a visit to
the unforgettable Hindu
temple of Prambanan.
Yogyakarta
delights
with a wealth of colours.
This is the place where
colourful fabrics called
Java batiks are made. The
batiks produced here are
regarded as one of the
most outstanding ones
worldwide. Before dyeing, canvas is covered
with bees wax in selected
area to resist the dye. The
tools used to apply wax
are one-of-a-kind inventions of the Javanese.
We are leaving for the
Bromo-Tengger-Semeru
National Park in the eastern part of Java to stand on
the edge of Bromo crater.
On one side we can see
frightful and intimidating
sulphur abyss of the crater, but on the other side
we can admire beautiful
360-degree panorama of
stony caldera with Gunung Semeru – the highest summit of Java (3 676
m) in the background. For
the Europeans the view is
unforgettable if not surreal.
It is time to set off for
Bali. We are landing in
the capital Denpasar.
We are heading south to
find the most beautiful
beaches with comfortable
hotel facilities. The trip
is short, hot air scented
with cloves is a harbinger
of unforgettable holidays.
After all, Bali is not just
a paradise for sunbathers,
enthusiasts of the world’s
famous spa treatments
(this form of relaxation
comes exactly from Bali),
nightlife and idyllic landscapes lovers. First of all,
Bali is a country of constantly cheerful, incredibly
kind people. Multicultural
heritage of the ancestors,
the blend of Buddhism,
INFORMACJE
O KRAJU:
Położenie: Azja
Południowo-Wschodnia
Stolica: Dżakarta
Liczba ludności: 238 mln
(2010)
Geografia: Państwo
wyspiarskie (ponad
17 tysięcy wysp z czego
około 6000 jest
niezamieszkałych)
Główne wyspy:
Sumatra, Jawa, Borneo,
Celebes, Nowa Gwinea
Klimat: równikowy
wilgotny
Information
about the
country:
Location: Southeast Asia
Capital: Jakarta
Population: 238 mn
(2010)
Geography: Insular
country (it consists of
over 17,000 islands,
about 6,000 of which are
inhabited)
Main islands: Sumatra,
Java, Borneo, Celebes,
New Guinea
Climate: equatorial
damp
19
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
ną stupę, której podstawą
są kwadratowe galerie.
Obchodząc kolejne tarasy
i podziwiając niezliczone
rzeźby przenosimy się
w całkowicie odmienny
świat kontemplacji i spokoju. Uzupełnieniem tych
duchowych doznań może
być też niezapomniana
wizyta w hinduistycznej
świątyni Prambanan.
Yogyakarta urzeka bogactwem kolorów. To tutaj
powstają barwne tkaniny,
nazywane batikami jawajskimi. Batik ten uchodzi
za jeden z najznakomitszych na świecie. Przed
farbowaniem płótno powlekane jest woskiem
pszczelim w miejscach,
które mają pozostać niezabarwione, a narzędzia,
jakich używa się do jego
nakładania, należą do
oryginalnych wynalazków
Jawajczyków.
Wyjeżdżamy do Parku Narodowym BromoTengger-Semeru
we
wschodniej części Jawy,
aby stanąć na krawędzi
krateru Bromo. Oczom
fot. Ipsilon
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
JAK TAM DOJECHAĆ:
Podróż do Indonezji
rozpoczynamy na poznańskim lotnisku. Przed
nami dwie przesiadki
zanim dotrzemy do tego
wyspiarskiego
kraju.
Z Ławicy samolotem linii
PLL LOT lub Lufthansa
polecimy do Frankfurtu
(FRA), skąd istnieje kilka opcji połączeń. Jedna
z nich obejmuje przelot
liniami Qatar Airways do
Doha (DOH), skąd tymi
samymi liniami wylecimy
do Dżakarty (CGK). Inna
obejmuje przelot liniami
Lufthansa z Frankfurtu do Singapuru (SIN),
a stamtąd liniami Singapore Airlines lub Garuda
Indonesia do Dżakarty.
Ze stolicy Indonezji Dżakarty udamy się liniami
Garuda Air lub Lion Air do
pięknej Yogyakarta (YOG)
na Jawie. Cały lot zajmie
około 26-28h godzin,
a koszt w dwie strony
to kwota ok. 4500 PLN.
Na trasie Yogyakarta
(YOG) - Denpasar na Bali
(DPS) polecimy lokalnymi
liniami lotniczymi Garuda Air, Lion Air lub Air
Asia. Lot zajmie 1 godzinę
15 minut.
20
Let’s fly
How to get there:
We set off for Indonesia from Poznan Airport.
We have to change twice
before we reach our destination. From Poznan
Airport, on the board of
LOT Polish Airlines or
Lufthansa we will get to
Frankfurt (FRA) where we
have a few connections
to choose from. One of
the options is a flight with
Qatar Airways to Doha
(DOH) where we can
catch these airlines’ plane
to Jakarta (CGK). Another option is to fly with
Lufthansa from Frankfurt
to Singapore (SIN) and
then with Singapore Airlines or Garuda Indonesia to Jakarta. From the
capital of Indonesia, Jakarta, we will travel with
Garuda Air or Lion Air
to beautiful Yogyakarta
(YOG) on Java. The entire
journey will take about
26-28 hours and the return ticket is PLN 4 500.
From Yogyakarta (YOG)Denpasar in Bali (DPS)
we will travel with the
local airlines Garuda Air,
Lion Air or Air Asia. The
flight will take an hour
and 15 minutes.
i ujmująco uprzejmych
ludzi.
Wielokulturowa
spuścizna
przodków,
mieszanka
wyznania
buddyjskiego, dominującego obecnie łagodnego
hinduizmu i tradycyjnych
wierzeń animalistycznych
urzeka nie tylko setkami
malowniczych
świątyń
z tajemniczymi rzeźbami, ale przede wszystkim
tchnącą spokojem i spontaniczną radością życia.
Wypoczynek na plaży
kusi nie tylko miłośników
nurkowania,
bowiem
ciepłe wody Oceanu Indyjskiego przyjemnie rozleniwiają każdego z nas
podczas kąpieli. Po lunchu w hotelowym rajskim
ogrodzie czas na relaks
w spa. To nie tylko zabiegi, kąpiele i masaże. Na
Bali ta forma relaksu jest
jedynym w swoim rodzaju
kilkugodzinnym spektaklem, łączącym nas z naturą, kończącym się przy
koktajlu podanym w blasku zachodzącego słońca.
Nazajutrz
jedziemy
w głąb wyspy. Dla chętnych czeka wycieczka na
currently prevailing Hindu
and traditional animistic
beliefs have resulted in
hundreds of picturesque
temples with mysterious
sculptures, but first and
foremost, peaceful and
spontaneous joy of life.
Resting on a beach
will be attractive not only
to eager divers as the
warm waters of the Indian Ocean make every
swimmer indolent. After
lunch in an idyllic hotel
garden, it is time to take
a rest in spa. It is not only
about treatments, baths
and massages. In Bali,
such form of relaxation
is a unique, several-hourlong ceremony which
unites us with nature. At
the of the ceremony, we
are sipping a cocktail in
the blaze of sunset.
Next day we are going
to explore the island. The
most eager ones can take
a trip on elephants across
evergreen thicket of rainforests. Bali elephants
are smaller cousins of Indian elephants. A couple
of years ago they were
INFORMACJE
PRAKTYCZNE:
Wizy: istnieje obowiązek
wizowy. Obywatele
polscy mogą otrzymać
wizy turystyczne przy
wjeździe do Indonezji na
okres 30 dni (tzw. visa
upon arrival, dostępna
w wybranych punktach
przekraczania granicy)
Practical
information:
Visas: Visas are required.
Polish citizens can obtain
tourist visas upon arrival
in Indonesia for 30 days
(visa upon arrival is
available at selected
international gateways).
fot. Ipsilon
południowym wybrzeżu
znajduje się najczęściej
fotografowana świątynia
Pura Tanah Lot. Zbudowana na przybrzeżnej
wyspie w XVI wieku przez
bramina Danghyang Niratha jest jednym z najświętszych miejsc Balijczyków. Wstęp do niej
– jedynie podczas odpływu – mają wyłącznie kapłani i wyznawcy, jednak
w grotach skalnych u jej
podnóża kapłani błogosławią wszystkich chętnych ryżem na pomyślność i pozwalają dotknąć
głowy świętego węża.
Czas na powrót do Polski, lądujemy na Ławicy,
to już prawie w domu,
za chwilę wrócimy do codziennych zajęć i tylko zapach miseczek z drewna
goździkowego przeniesie
nas z powrotem do raju.
endangered species, now
their population is being
restored.
Bali is also the country
of artists. The locals are
exceptionally
talented.
While travelling through
the island, we can come
across villages which are
just enormous handicraft
workshops. The town of
Ubud beautifully located
among rice paddies is
considered a major art
centre. Ubud remains
a centre of artistic pursuit
for lecturers and students
alike from renowned universities from all over the
world. In the town centre,
there is an art market
with sophisticated and
a little bit less sophisticated pieces of art.
Loaded with exceptional souvenirs, we are
coming back to the seaside. On the south coast
there is Pura Tanah Lot
– the most photographed
temple. It was built in the
16th century on the inshore island by Brahmin
Danghyang Niratha. The
temple is one of the most
sacred places for the Balinese people. Only the
priests and followers can
enter Pura Tanah Lot and
what is more, they can do
it only during the low tide.
However, in the rocky
caves at the foot of the
temple, the priests bless
everyone with rice and
allow to touch the sacred
snake’s head.
It is time to come back
to Poland. We are landing
at Poznan Airport and we
are almost home. Soon
we will go back to our
everyday life chores but
the smell of bowls made
of clove tree will take us
back to paradise.
O AUTORZE
Iwona Drahan
Ma 31 lat, pilotka wycieczek zagranicznych po
Azji, Afryce i Ameryce
Południowej. Mieszka we
Wrocławiu, choć większość
czasu spędza na podróżowaniu i odkrywaniu nowych
zakątków. Z wykształcenia
ekonomistka, ale z zamiłowania podróżniczka, chwytająca każdą sposobność,
aby dotknąć egzotycznego
świata. Miłośniczka gór.
ABOUT THE AUTHOR
Iwona Drahan
Is 31 years old, a tour
guide specializing in
Asia, Africa and South
America. She currently
lives in Wrocław, though
most of her time is spent
traveling and discovering
new places. An economist
by education, a traveler by
heart, grabbing at every
opportunity to experience
the exotic world. Big fan of
the mountains.
21
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
słoniach poprzez wiecznie
zieloną gęstwinę lasów
deszczowych. Słonie balijskie to mniejsi kuzyni
słoni indyjskich, do niedawna zagrożone wyginięciem, obecnie przywracane naturze.
Bali to także kraj artystów. Mieszkańcy są
niezwykle
uzdolnieni.
Przemierzając wyspę napotykamy na wsie będące
jednym wielkim warsztatem rękodzielniczym.
Położone wśród tarasów
ryżowych miasto Ubud
uchodzi za centrum sztuki. Przyjeżdża tam też
wielu wykładowców i studentów z uznanych uczelni artystycznych z całego
świata. W centrum miasta zanurzamy się w wielkim targu sztuki, przez
duże i małe „S”.
Zaopatrzeni w niepowtarzalne
pamiątki
wracamy nad morze. Na
Tam, gdzie
rodzą się
legendy
Katarzyna Kaczmarek
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Where
Legends Are Born
Dawno, dawno temu,
za górami, za lasami…
Tak zaczynają się
prawie wszystkie
znane baśnie
i legendy. Ale nie te,
które opowiada się
w Krakowie! Snując
historię o zielonym,
ziejącym ogniem
smoku – opowiada
się o Wawelu.
Bo gdzie, jeśli nie
tam, w tak pięknej,
historycznej scenerii,
mogli żyć bohaterowie
najpiękniejszych
polskich legend…
Once upon a time…
This is how most of
the fairy tales and
legends begin. But not
those which tell about
Krakow! Spinning
a tale about a green
dragon belching out
fire, we tell about
the Wawel Castle.
Where else, if not in
a beautiful, historic
scenery of Krakow, the
characters from the
finest Polish legends
could live…
22
Let’s fly
A
Jednak równie elektryzujący jest Kazimierz, będący centrum życia kulturalnego miasta. Kiedyś
ścierały się tu tradycje Żydowskie i Chrześcijańskie,
dziś tworzą przeplatający
się, ciekawy kulturowo
szlak, pełen subtelnych
wrażeń i zapadających
w pamięć doznań.
W każdym zakątku
miasta warto mieć szeroko otwarte oczy. Co
prawda nie wpadniemy
już dziś do fosy, ale kiedyś
otaczała ona całe miasto.
Na pamiątkę przetrwały
mury obronne i zjawiskowy Barbakan, podobno
największy
zachowany
w Europie. Na miejscu fos
znajdziemy pasy zieleni
i alejki z postawionymi
wzdłuż ścieżek rzeźbami.
Ten specyficzny, zielony
trakt spacerowy okala
pierścieniem całą Starówkę.
Kraków to też specyficzny smak regionu.
Odnajdziemy go w restauracjach i preclach,
sprzedawanych z kolorowych wózków. A dobrze
posileni, możemy znaleźć
też atrakcje z zupełnie
innej baśni. Piękne góry
pod miastem, gdzie warto wyrwać się choć na
jedno popołudnie. Po Wiśle możemy przepłynąć
się tramwajem wodnym,
a na spragnionych intensywniejszych wrażeń
czeka jeden z najnowocześniejszych torów kajakarstwa górskiego, gdzie
wybrać można się np. na
rafting.
Oczywiście życie po
zmroku, w murach tak
ciekawego miasta, będzie
równie intensywne i interesujące jak za dnia. Czy
to nie nastrojowe światło
starych ulicznych latarni
wydobywa z miasta jego
duszę?
L
isten then: Once
upon a time, at the
Wawel Castle, the
origins of Polish state
were formed. The most
prominent Polish monarchs fell in love with this
green hill where they built
cathedrals and eventually
the Royal Castle. Today,
although hundreds of
years have passed, the
hill has lost nothing of
its magic power. It remains the symbol of the
city and one of the most
important historic sites in
Poland. The place oozes
with history, but visitors
come to Wawel to feel
the ambience of contemporary Krakow as well.
It is hard to answer the
questions what is worth
seeing in that city? Truth
be told, Krakow itself
is simply worth seeing!
There is no need to search
for interesting places,
you just constantly walk
around them. Some may
find one of the eldest universities in the country interesting, the others may
prefer the Bishops Square
because it reminds them
of an important historical figure and one famous
window. Make sure you
read more about that.
Some visitors will see the
remote walls on the hill
and decide to stay at the
Wawel Castle a little bit
longer. And who would
not like to have a look into
the Dragon’s Lair!?
Although there are
scores of the old market squares in Poland,
the Old Market Square
in Krakow seems particularly magical. Even
its sheer size (200 x 200
meters) is impressive!
Back in a day, the Square
was a market place, but
today we can enjoy some
quiet time in a café, take
a walk along Sukiennice
(the Cloth Hall) and visit
the famous church. The
Main Market Square is
not the only market in
Krakow. Without looking
too far, we can go to the
Small Market Square –
equally charming – which
once was a significant
meat centre and today
is another place where
tourists find themselves
surrounded by the original
historic tenements.
Kazimierz – the centre
of the city’s cultural life
– is a truly electrifying
place. In the past, Jewish
and Christian traditions
would meet there, now
they intertwine to create
an interesting, cultural
space full of subtle impressions and memorable
experience.
Everywhere you go,
make sure to keep your
eyes wide open. Of
course there is no risk
of falling into the moats
which used to surround
the entire city. However,
there are still defence
walls that reminds us of
those days and amazing Barbakan (the Barbican), reportedly the best
preserved edifice of that
kind in Europe. Instead of
moats, we will find green
belts and alleys with
statues along them. This
unique green walkway
surrounds the entire Old
Market Square.
Krakow is also a specific taste of the region. We
will find it in restaurants
and pretzels sold from the
colourful pushcarts. And
after a wholesome meal,
we can find completely
different attractions such
as beautiful mountains
outside the city which are
definitely worth visiting
even if it is only for one
afternoon. We can catch
a water tram to go down
the Vistula river and those
craving for the adrenaline
rush should definitely
check
state-of-the-art
whitewater course where
they can try rafting.
Obviously the nightlife
in such an intriguing city
will be equally intensive
and fascinating as the
daylife. Who knows?
Maybe the street lights
bring out the soul of the
city.
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
zatem:
Dawno
temu, na Wawelu,
tworzyły się początki państwa polskiego.
Najwięksi władcy Polski pokochali to zielone
wzgórze, na którym stawiali katedry, a potem Zamek Królewski. Minęły do
dziś setki lat, a wzgórze
nie straciło ani trochę ze
swojej magicznej mocy.
Jest symbolem całego
miasta i jednym z najważniejszych zabytków kraju.
Przesiąknięte jest historią. Ale Wawel odwiedza
się też, aby poczuć klimat
współczesnego Krakowa.
Trudno jest odpowiedzieć na pytanie: co warto
zobaczyć w tym mieście?
Bo warto po prostu zobaczyć Kraków! Tam nie
szuka się interesujących
widoków, tam pośród
nich się spaceruje. Niektórych pewnie zaciekawi jeden z najstarszych
uniwersytetów w kraju,
innych - Plac Biskupi, bo
wiąże się z tym miejscem
ważna historyczna postać
i pewne okno. Warto przeczytać o tym więcej. Inni
w oddali zobaczą mury
wznoszące się na wzgórzu
i zatrzymają się dłużej na
Wawelu. A kto nie chciałby przy okazji zajrzeć do
Smoczej Jamy!?
Stary Rynek, mimo
iż dziesiątki ich w całej Polsce, tu wyda się
szczególnie
magiczny.
Robi wrażenie już choćby swoją wielkością (200
x 200 metrów!). Kiedyś na
tym placu trwały wieczne
targi, dziś, dużo spokojniej, usiądziemy w kawiarence,
przejdziemy
się wzdłuż Sukiennic, odwiedzimy słynny kościół.
Rynek Główny to jednak
nie jedyny rynek w Krakowie. Nie trzeba daleko
szukać, aby przejść na
Rynek Mały – równie
urokliwy plac, który kiedyś stanowił prawdziwe
centrum
wędliniarskie.
Dziś jest kolejnym miejscem w którym turysta
otoczony jest przez zabytkowe kamieniczki z rodowodami.
23
Spacer po Krakowie
Walking Down the Streets of Krakow
Najpiękniejsze miejsca w Krakowie odnajdziemy oczywiście bez trudu, dumnie królują
przecież w mieście. Ale warto też wybrać się po prostu na spacer. Zagubić się wśród
uliczek i zaglądać w przyciągające wzrok zakamarki. Kraków to fascynujące miasto!
The most beautiful places in Krakow are extremely easy to find. After all, they
proudly rise over the city. You can also just go for a walk, find yourself lost among little streets, and peek into some nooks and crannies. Krakow is a truly fascinating city!
bie uwagę
ącym wokół sie
ejscem skupiaj
mu. Sam
mi
tłu
są
ru
cie
po
eś
na
nak
żdym mi
odczujemy jed
Starówki w ka
nie
y każdy
ie
ab
,
ow
ób
ak
os
Kr
sp
taki
rynku w
aranżowana w
turystów. Na
zi nawet
za
od
eń
ch
trz
nie
es
I
.
prz
ejscu
ny, a
ego w innym mi
plac jest ogrom
ic to inna,
jąc
en
su
mi
ka
ere
tu
int
ś
h
bie co
stojącyc
oznalazł dla sie
acki. Każda ze
na Listę Świat
y kościół Mari
1978 wpisane
o Sukiennice cz
jest zresztą od
ce
ejs
mi
To
ia.
ciekawa histor
.
twa UNESCO
wego Dziedzic
in the Old
tion. However,
rists. The
t tourists’ atten
swarms of tou
ery city attrac
by
ev
in
red
s
the
wn
bo
To
not
Old
ch a way
su
are
is
we
d
ge
ow
an
ak
in Kr
s been arr
Market Square
. And we
d its space ha
es
an
elv
ge
ms
hu
the
lly
rea
sting for
Square itself is
tenement
mething intere
’s Church. Each
e could find so
so as everyon
Hall or St. Mary
ow was
th
ak
Kr
Clo
in
the
re
t
ua
ou
ab
arket Sq
are not talking
ry. The Old M
interesting sto
e List in 1978.
is a different,
World Heritag
CO
ES
UN
inscribed on the
Zafascynowani Krakowem łatwo możemy
zapomnieć, że oprócz
otoczonej zielonymi
plantami starówki, miasto ma również swoje
drugie oblicze – a tam:
niesamowitą architekturę i wspaniałe knajpki.
Kiedyś osobna miejscowość, dziś miejsce na
mapie, które przemawia
do nas swoją historią.
Trafimy tam schodząc
z wawelskiego wzgórza,
i pewnie zostaniemy
jeszcze długo, bo przy
świetle księżyce wygląda
magicznie.
Dumbstruck with
Krakow’s beauty, we
can easily forget that
apart from the Old Town
surrounded with the park, the city also has its second face with its
remarkable architecture and amazing small cafes. Once a separate
town, today a place filled with history. We can reach Kazimierz from
the Wawel hill and we are bound to stay there for a long time as the
place looks fabulous in the moonlight.
24
Let’s fly
Spacerując po kra
kowskich planta
ch zupełnie nie
w wielkim mieśc
czujemy się jak
ie – to raczej rel
aks i odpoczyne
otoczeniu. Tym
k w przepięknym
bardziej, jeśli w
czasie takiego spa
możemy bezcenn
ceru podziwiać
e zabytki: stare
mury obronne i
kan, zwieńczony
gotycki barbasiedmioma wie
życzkami.
While taking a wa
lk in Planty, the
biggest park in
do not feel that
Krakow, we
we are in a big cit
y – it is like taking
a beautiful surrou
a rest in
nding. All the mo
re so because we
stunning historica
can admire
l sites during ou
r walk, such as
walls and the Go
old
defence
thic Barbican top
ped with seven
towers.
Aby zobaczyć całą panoramę miasta, warto
na chwilę opuścić centrum. Na szczycie Kopca
Kościuszki z pewnością warto się pojawić, żeby
zobaczyć z góry to, w co za chwilę znowu się zanurzmy. To jeden z czterech kopców krakowskich
usypanych bohaterom narodowym. Znajduje się
na wzgórzu Sikornik w zachodniej części Krakowa.
Widok ze szczytu jest przepiękny.
In order to see the whole panorama of the city, it is better
to leave the city centre. From the peak of the Kosciuszko
Mound we will see from the bird’s-eye view what we
are about to explore. The Kosciuszko Mound is one of
four mounds built to commemorate national heroes. It is
located on the Sikornik Mountain in the western part of
Krakow. The view from the top is simply magnificent.
Na wawelskim
wzgórzu jest podobno wiele grot
i pieczar, jednak
dziś została tylko
jama, w której
według legendy
mieszkał kiedyś
smok. Do jaskini
wejdziemy na
terenie zamku na
Wawelu, trasa
ma 81 metrów
i 3 komnaty. Przed
pieczarą stoi oczywiście smok, który
zionie ogniem na
niegrzecznych
turystów.
They say there are lots of caves and caverns on the hill
of Wawel, but today there is only one lair where, as the legend
has it, a dragon used to live. We can enter the lair from Wawel.
The route is 81 meters and has 3 chambers. Outside the lair
there is of course a dragon which is spewing out fire on naughty
tourists.
ak
a, jedn
alarstw ych komnat
ebli i m
ziw
m
d
go
ję
w
c
k
ra
p
kole
róla, je
nie
paniałą jest zwiedza partamenty k ka, gdzie
a
e
o tu ws
ls
c
n
e
e
ją
s
ra
tn
u
o
b
a
s
P
e
w
re
Z
la
c–
y tu pry
jest Sa
ziej inte
czerbie
najbard ich. Zobaczym jszą komnatą ą jest zaś Sz
w.
tk
h króló
sk
ią
ic
knie
k
m
ię
a
ls
p
o
jp
królew
a
p
N
jszą
no
świty.
jcennie
ronowa
a
o
k
N
.
gości i m
jm
ry
wał se
cz, któ
obrado wieczny mie
to
trzynas
intand pa l
rniture
n of fu isiting the rea nd
o
ti
c
e
ll
is v
rs a
g co
is visito here
erience
amazin
w
ses an rgettable exp s of a king, h
ce hou
Room
e
’
fo
la
it
s
n
p
u
y
s
u
o
is
t
v
h
s
te
ns.
T
a
En
mo
are priv l room is the hold its sessio ord
ut the
b
re
,
e
s
h
g
T
.
in
fu
w
ld
s
ti
rs
u
u
e
n
o
a
b
o
e
w
ti
m
b
t
a
t
n
n
ha
royal c
he mos lish Parliame iec – the coro
t kings
tinue. T
Po
of mos
erb
royal re chamber of
is Szcz
monies
e
k
re
a
e
s
c
r
p
e
g
the low valuable kee d in crownin
st
use
The mo 13th century
e
from th .
nd
of Pola
Przelot do Kr
akowa można
połączyć równ
stem. W najbl
ież z przygodą
iższych okoli
cach czekają
poza miaJurajskie, oczy
na nas przepię
wiście Ojcows
kne Dolinki
ki Park Naro
Wzgórza – jed
dowy, a nawe
yne w swoim
t
Marmurowe
rodzaju miej
tzw. czarny m
sca, gdzie wy
armur. Niedale
dobywa się
ko jest również
liczce, której
nikomu nie trz
do Kopalni So
eb
li w Wietrzeba zobacz
a przedstawi
ać, ale którą
yć.
po prostu
A flight to Kr
akow can be
combined wi
the city. In th
th a little adve
e im
nture outside
Valleys and Th mediate vicinity, there ar
e br
e Ojcow Natio
nal Park, or ev eath-taking Jurassic
a unique pla
ce where so-c
en
th
e
M
ar
ble Hills –
alled black m
from the city
arble is extra
there is also
cted. Not far
Wieliczka Sa
introduced to
lt Mine which
anyone, but
ne
is a definite m
ed not be
ust-see.
25
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
fot. Eurolot
Samolotem
na Wawel
To Wawel by Plane
Wystarczy godzina na
pokładzie samolotu
i już jesteśmy
w Krakowie! Linia
Eurolot wznawia
operowanie
z Poznania, by
spełnić oczekiwania
pasażerów chętnych
do podróżowania
szybko i wygodnie, ale
w przystępnej cenie.
Only an hour on the
plane and we can
safely land in Krakow!
Eurolot re-launches
the route from Poznan
to meet the needs of
the passengers who
wish to travel fast and
comfortably, but at the
affordable price.
R
ejsy na trasie Kraków - Poznań Kraków odbywają
się od poniedziałku do
piątku dwa razy dziennie:
rano i wieczorem. W niedziele przewoźnik oferuje
przeloty wieczorne. Taki
rozkład lotów umożliwia
wizyty jednodniowe, jak
również pobyty weekendowe. Co ważne, cena za
bilet w jedną stronę – już
od 99 złotych! Ponadto,
w cenę biletu na połączenia Eurolotu wliczona
jest zarówno opłata bagażowa, jak i koszt wystawienia samego biletu. Do
walizek można spakować
20 kilogramów bagażu
rejestrowanego i sześciokilogramowy bagaż podręczny. Dzieci do drugiego roku życia podróżują
z Eurolotem bezpłatnie.
Jedynie połowę ceny biletu zapłaci natomiast młodzież do 18 roku życia.
F
lights
KrakowPoznan-Krakow are
performed
from
Monday to Friday twice
a day – in the morning and the evening. On
Sunday the carrier offers the evening flights.
Such flight schedule allows the passengers to
pay one-day visit or stay
for the weekend. What
is also important, oneway tickets start from
99 PLN! Besides, the
price includes luggage
fees and ticket processing fees. You can pack up
to 20 kilos of registered
luggage and 6 kilos of
hand luggage. Children
under 2 years of age can
travel with Eurolot free of
charge. Teenagers under
18 get 50% off.
26
Based on materials provided by EUROLOT SA.
Rozkład lotów / Flight schedule
DNI TYGODNIA
/ DAY OF THE WEEK
Z
/ FROM
DO
/ TO
WYLOT
/ DEPARTURE
PRZYLOT
/ ARRIVAL
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
/ MONDAY TO FRIDAY
KRK
POZ
7:00
8:10
POZ
KRK
8:35
9:45
KRK
POZ
18:00
19:10
POZ
KRK
19:35
20:45
KRK
POZ
19:45
20:55
POZ
KRK
21:20
22:30
NIEDZIELA
/ SUNDAY
Let’s fly
Opracowano na podstawie materiałów EUROLOT SA.
System rezerwacji biletów oraz pozostałe informacje dostępne na stronie internetowej przewoźnika:
www.eurolot.com
Ticket reservation and further information at: www.eurolot.com
What is New at Eurolot
Kuba Olejniczak
Linie lotnicze Eurolot, po krótkiej nieobecności, w sierpniu br. powróciły na bezpośrednią trasę Poznań (POZ)
– Kraków (KRK). Rozkład lotów, obejmujący aż 11 rejsów w tygodniu, ułożony został w sposób zaspokajający
potrzeby ruchu biznesowego, jak i turystycznego.
This August Eurolot after a short absence is making a comeback with direct route Poznan (POZ) – Krakow
(KRK). The schedule which includes 11 flights a week has been established to meet the needs of both business
and tourist traffic.
L
inie lotnicze Eurolot obecne są na
polskim niebie od
ponad 15 lat. Początkowo przewoźnik wykonywał połączenia samolotami typu ATR42-300
oraz ATR72-200, a także
przejściowo w latach
1998-2000 z wykorzystaniem maszyn typu Jetstream BAe J31. W roku
2002 Eurolot zdecydował się na modernizację
swojej floty – samoloty
ATR42-300 wymienione
zostały na nowoczesne
modele ATR42-500. Trzy
lata temu do Eurolotu
dołączyły także trzy zupełnie nowe odrzutowce
Embraer 175 (dwa z nich
zostały na stałe wyczarterowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej
do przewozu najważniej-
szych osób w Polsce, trzeci
lata natomiast w barwach
PLL LOT). Prawdziwa
rewolucja we flocie przewoźnika nastąpiła jednak dopiero na początku
2012 r., kiedy podjęto
decyzję o zakupie ośmiu
nowych turbośmigłowych
samolotów Bombardier
typu Q400NextGen. Po
zakończeniu dostaw samolotów zaplanowanych
na rok 2012, Eurolot będzie posiadał jedną z naj-
nowocześniejszych
flot
w Europie. Bombardier
Q400NextGen to maszyna szybka, cicha, wygodna dla pasażera, a przede
wszystkim ekonomiczna
i ekologiczna. W porównaniu do pasażerskich
samolotów odrzutowych,
wykonujących loty na
trasach krajowych oraz
regionalnych trasach międzynarodowych,
Bombardier zużywa nawet do
40% mniej paliwa, przy
E
urolot has been traversing the Polish
skies for over 15
years. Originally, the carrier used ATR42-300 and
ATR72-200 aircrafts, and
temporarily, in years 19982000, Jetstream BAe J31.
In 2002 Eurolot decided to
revamp its fleet – ATR42300 aircrafts were replaced with modern 42500 models. Three years
ago Eurolot expanded its
fleet with three brandnew jets, Embraer 175
(two of them have been
permanently chartered by
the Ministry of National
Defence to carry the most
important persons in the
country, and the third one
is flying under the banner
of LOT Polish Airlines).
However, the real breakthrough in the carrier’s
fleet started at the beginning of 2012 when the airlines decided to purchase
eight new turboprops,
Bombardier Q400NextGen. As soon as delivery
of the aircrafts scheduled
for 2012 is completed, Eurolot will pride itself on
one of the most modern
fleets in Europe. Bombardier
Q400NextGen
is fast, quiet, comfort-
Poznań (POZ) - Kraków (KRK) / Poznan (POZ) - Krakow (KRK)
Linia lotnicza / Airline: Eurolot
Samolot / Aircraft: ATR72
Czas lotu / Flight time: 70 minut
Dzień tygodnia
/ Day of the week
Odlot / Departure: POZ
Odlot / Departure: KRK
12345__
08:35 | 19:35
07:00 | 18:00
______7
21:20
19:45
able for passengers, but
most of all economical
and eco-friendly. In comparison with passenger
jets performing domestic
and international flights,
Bombardier consumes up
to 40% less fuel with average cruise speed of 670
km/h and significantly
lower noise emission.
Eurolot’s fleet is not
only comfortable and
convenient for the passengers, but first and
foremost safe and of
the highest standards.
Z POZNANIA
NA POKŁADZIE
EUROLOTU…
… 11 razy w tygodniu polecimy bezpośrednio do
Krakowa (KRK). Eurolot,
wykonując rejsy również
dla PLL LOT, zabierze
nas także do Warszawy
(WAW), Frankfurtu (FRA)
i Monachium (MUC).
From Poznan on
the Eurolot’s
planes
… 11 times a week we
can fly directly to Krakow
(KRK). Eurolot, which
also flies for LOT Polish
Airlines, will also take
travellers to Warsaw
(WAW), Frankfurt (FRA)
and Munich (MUC).
27
LINIE LOTNICZE AIRLINES
Nowości w Eurlocie
średniej prędkości przelotowej 670 km/h i znacznie niższej emisji hałasu do otoczenia.
Flota Eurolot to jednak
nie tylko komfort i wygoda
dla pasażerów, ale przede
wszystkim dbałość o bezpieczeństwo i zachowanie
najwyższych standardów.
Samoloty
przewoźnika
na co dzień serwisowane
są w bazie technicznej
LOT AMS. Od 2004 roku
Eurolot posiada także
europejski certyfikat jakości i bezpieczeństwa
lotniczego
JAR-OPS1,
natomiast międzynarodowe audyty (m.in. IATA)
i certyfikaty potwierdzają
całkowitą kontrolę nad
posiadanymi samolotami w zakresie ich obsługi
i stosowanych wymogów
bezpieczeństwa.
Nowoczesna flota samolotów i prężnie rozwijana siatka połączeń
krajowych i zagranicznych
pozwalają liczyć na dalszą
ekspansję Eurolot również
na rynku poznańskim.
Ogłoszenie kolejnych kierunków lotniczych z Portu
Lotniczego Poznań-Ławica powinno już być tylko
kwestią czasu.
On everyday basis, the
carrier’s aircrafts are serviced at technical base of
LOT AMS. Since 2004,
Eurolot has been a holder
of JAR-OPS1, European
certificate of quality and
aviation safety, whereas
international audits (such
as IATA) and certificates
confirm absolute control
over the carrier’s aircrafts
when it comes to their
service and applied safety
requirements.
The modern fleet and
ever-increasing domestic
and international route
network will allow Eurolot
to expand in Poznan even
further. Launching new
routes from Poznan Airport is only be a question
of time.
Po zakończeniu dostaw
samolotów zaplanowanych na
rok 2012, Eurolot będzie posiadał
jedną z najnowocześniejszych
flot w Europie.
As soon as delivery of the aircrafts
scheduled for 2012 is completed,
Eurolot will pride itself on one of
the most modern fleets in Europe.
LINIE LOTNICZE AIRLINES
DANE TECHNICZNE FLOTY EUROLOT / TECHNICAL SPECIFICATION OF EUROLOT’S FLEET
TYP SAMOLOTU
/ AIRCRAFT
ATR42-500
ATR72-200
Bombardier
Q400NextGen
Długość / Length
22,67 m
27,17 m
32,83 m
Rozpiętość
/ Wing Span
24,57 m
27,05 m
28,42 m
Maksymalna masa
startowa / Maximum
Take-off Weight
(MTOW)
18 600 kg
22 000 kg
28 998 kg
Pojemność zbiorników
paliwa / Fuel Capacity
4 500 kg
5 000 kg
5 318 kg
Zasięg / Range
1 500 km
1 500 km
max. 2 800 km
Prędkość przelotowa
/ Cruise Speed
556 km/h
515 km/h
670 km/h
45 / 47
64 / 66
78
Liczba pasażerów
/ Seating Capacity
Źródło / Source: www.eurolot.com
28
Let’s fly
Ławica
zmian
The Airport of Changes
Hanna Surma
Kierownik Działu Komunikacji Portu Lotniczego Poznań-Ławica
/ Communication Manager at Poznań Airport
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
Najważniejszy etap rozbudowy lotniska już
za nami. Nowe płaszczyzny lotniskowe,
powiększony terminal i powierzchnie
parkingowe służą naszym pasażerom od maja.
Cieszymy się nową jakością, ale to nie koniec
modernizacji – finał procesu inwestycyjnego
w przyszłym roku.
The most important part of the expansion has
been completed. Our passengers have been
making use of new airside infrastructure,
expanded terminal and new car park areas
since May. We do appreciate new quality,
but we have not finished the modernization
process just yet – the grand finale is
scheduled for next year.
I
ntensywny okres rozbudowy zaowocował
oddaniem do użytkowania nowej infrastruktury w części lotniczej
oraz terminalowej portu.
Powstała
równoległa
droga kołowania i kolejne
stanowiska postojowe dla
samolotów, a w powiększonym terminalu działa
nowa strefa przylotów.
Bez tych inwestycji możliwości operacyjne lotniska wyczerpałyby się już
wkrótce, gdyż liczba pasażerów obsłużona w roku
ubiegłym zrównała się
z poziomem przepustowości dotychczasowego
As
a result of
an intensive
expansions
process, we have put
into service new airside
and landside infrastructure. Our airport has
seen a new parallel taxiway and additional apron
space, whereas in the expanded terminal, a new
arrival area has been
commissioned. Without
these investments, operating possibilities of the
airport would soon be exhausted as the number of
passengers handled last
year came up to the level
of the previous terminal
capacity. The development plans we have in
majority completed are
based on the forecast of
dynamic increase in traffic
in the next 30 years.
KEY PART OF THE
AIRPORT
Using the new taxiway
parallel to the runway
has increased its capacity threefold. In terms
of figures it means that
the number of hourly
take-offs and landings
has risen to 30. Landing
planes can use the socalled rapid exit ways in
order to exit the runway
29
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”
terminalu. Zrealizowane
w większości plany rozwoju oparte są na prognozach dynamicznego
wzrostu ruchu w perspektywie najbliższych 30 lat.
Kluczowa część
lotnicza
Użytkowanie
nowej
drogi kołowania, przebiegającej równolegle do
pasa startowego, aż trzykrotnie podnosi przepustowość drogi startowej.
Oznacza to, że liczba wykonywanych startów lub
lądowań może wynieść
aż do 30 w ciągu godziny.
Lądujące samoloty korzystają z tzw. ścieżek szybkiego zjazdu, by sprawnie
opuścić pas, nie blokując
kolejnej operacji lotniczej.
Z kolei w efekcie rozbudowy płyty postojowej
samolotów, bezpośrednio
30
Let’s fly
przy nowej części terminalu, powstało sześć
stanowisk dla większych
maszyn.
Powierzchnia
płyty
zwiększyła
się
o 46 000 m², dzięki
czemu całkowita liczba
stanowisk postojowych
wzrosła do 23. Z punktu widzenia pasażera,
płaszczyzny
postojowe
to mniej spektakularna
część lotniska. Jednak to
właśnie ta infrastruktura
jest kluczowa dla bezpiecznej i płynnej obsługi
statków
powietrznych,
zwłaszcza w przypadku
szczególnej intensyfikacji ruchu oraz spiętrzenia
operacji w krótkim czasie.
Rozbudowany
terminal
W rozbudowanej części terminalu pod koniec
maja br. uroczyście otworzyliśmy strefę przylotów.
Mieści się w nowopowstałej bryle, połączonej
z dotychczasowym budynkiem przyszłą halą
główną.
Przestronne,
nowoczesne i wygodne
wnętrza
zaprojektowano z myślą o komforcie
pasażerów, nie zapominając o funkcjonalności
i łatwości w orientacji
przestrzennej. Powstała
harmonijna całość tworzy
jeden z najciekawszych
architektonicznie terminali w Europie. Swą ideę
projektu
zrealizowaną
10 lat temu kontynuuje
poznańskie Studio ADS,
rozbudowując
terminal
bez dosłownych powtórzeń projektowych. Przybyło ponad 17 800 m²
powierzchni
–
m.in.
nowa strefa przylotów,
without blocking oncoming air traffic. As a result
of the expansion of the
apron there are six new
stands for the larger aircrafts right next to the
new part of the terminal. The apron area has
increased by 46.000 m2
and the total number of
aircraft stands in now
23. From the passenger’s
point of view, airside area
is not the most fascinating part of the airport.
This infrastructure however is the key to safe and
efficient aircraft handling,
especially during traffic
peaks and air operations
accumulating in a short
amount of time.
EXPANDED
TERMINAL
At the end of May this
year, in the expanded part
of the terminal we held
the opening ceremony
for the new arrival area.
It is located in the newly
built structure connected
with the current building with the future main
hall. Spacious, modern
and comfortable area has
been designed to ensure
our passengers the utmost convenience as well
as sustain functionality
and ease in spatial orientation. It all fits together
into a harmonious whole
and is one of the most
remarkable examples of
architecture among European terminals. The original idea brought to life
10 years ago by Poznanbased Studio ADS is being continued yet not
copied directly in current
expansion of the terminal. So far more than
której
przepustowość
wynosi aż 1 900 osób na
godzinę!
17.800 m2 of new space
has been added including
new arrival area with the
capacity of 1.900 passengers per hour!
MODERNIZATION
CONTINUED
The arrival area operating until May is currently out of use in order
to transfer a luggage sorting area to the new part
of the terminal and start
preparation for the modernization of the current
check-in and departure
area. The building of the
terminal handling pas-
sengers since 2001 will
be ultimately converted
into a departure area.
New check-in hall will
be located right between
the arrival and departure
area. Such construction
will not only take over
arrival handling, but also
check-in. We are expanding a commercial area in
the departure zone in order to adjust commercial
and service offer to diversified needs, characteristic for a particular type of
a customer. New quality
of handling the departing
passengers will be also
reflected in numbers –
minimum capacity will
be 1.100 passengers per
hour!
Next year will see the
ultimate transformation
of our airport and the expansion started in April
2011 will come to an end.
We are changing for all
users of our airport – airlines, handling agents,
services operating on our
premises. But first and
foremost, we wish to
change for you, our passengers!
Nowoczesne
i wygodne wnętrza
zaprojektowano
z myślą
o komforcie
pasażerów.
Modern and
comfortable
area has been
designed to ensure
our passengers
the utmost
convenience.
31
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
Modernizacja
trwa
Działająca do maja
strefa
przylotów
jest
wyłączona z funkcjonowania, by przeprowadzić
proces przeniesienia sortowni bagażu do nowej
części terminalu i rozpocząć przygotowania do
modernizacji obecnej hali
check-in oraz strefy odlotów. Budynek terminalu
obsługujący
pasażerów
kompleksowo od roku
2001 zmieni się docelowo
w strefę odlotów. Nowa
hala check-in znajdzie się
centralnie pomiędzy strefą przylotów i odlotów.
W ten sposób wybudowany obiekt przejmie nie
tylko obsługę przylotów,
ale i odprawę pasażerską.
Powiększamy strefę komercyjną w części odlotowej, by dostosować ofertę handlowo-usługową do
zróżnicowanych potrzeb,
typowych dla danego profilu pasażera. Nową jakość obsługi odlatujących
podróżnych określi także
liczba: minimalna przepustowość to 1 100 osób
na godzinę!
Przyszły rok przyniesie
finalną przemianę naszego lotniska i całkowite
zakończenie rozbudowy
rozpoczętej w kwietniu
2011 roku. Zmieniamy
się dla wszystkich użytkowników portu – linii
lotniczych, firm handlingowych, działających na
naszym terenie służb.
Najbardziej jednak dla
Was, pasażerów!
Elwira Rostowska
Liniowce
marzeń
od Boeinga
T
he Boeing Company jest największą
w skali świata firmą
działającą w branży lotniczej oraz wiodącym producentem odrzutowych
samolotów
komercyjnych, a także systemów
obrony i badania przestrzeni kosmicznej. Zatrudniający ponad 170.000
pracowników, kluczowy
eksporter Stanów Zjednoczonych, zaspokaja potrzeby linii lotniczych oraz
rządów w 150 krajach. Jest
też głównym dostawcą
NASA.
Początki Boeinga sięgają roku 1916, kiedy
to pasjonat lotnictwa William Boeing - założył
w Seattle (Washington,
USA), mały lotniczy zakład produkcyjny. Początkowo samoloty były
wykorzystywane głównie
do przewozu poczty oraz
do celów militarnych.
Jednakże już w latach
40 ubiegłego stulecia,
firma wkroczyła w erę
samolotów odrzutowych,
co
zrewolucjonizowało
rynek przewozów pasażerskich. W niespełna
10 lat, Boeing wypuścił na
rynek model 707 – pierwszy
dalekodystansowy,
czterosilnikowy samolot
PARAMETRY TECHNICZNE WYBRANYCH
MODELI SAMOLOTÓW BOEING
/ TECHNICAL PARAMETERS OF SELECTED
BOEING’S MODELS
Typ samolotu
/ Aircraft
Liczba miejsc
/ Capacity
Zasięg (km)
/ Range (km)
747-8
467
14.815
777-200LR
301
17.395
767
304
10.415
787-9
250-290
14.800-15.750
737-800
189
5.765
32
Let’s fly
pasażerski – dzięki czemu
Stany Zjednoczone przez
długie lata wiodły prym
w tej dziedzinie. Kolejny
model – produkowany do
dziś Boeing 737 – zdominował rynek lotów krótko
i średniodystansowych.
Wiodąca pozycja Boeinga została zagrożona
przez pojawienie się konkurencji na Starym Kontynencie, gdzie w roku
1970 powstało konsorcjum Airbusa. W krótkim
czasie, na rynku pojawiła
się odpowiedź amerykańskiego potentata: B747,
największy we flocie Boeinga, nazywany również
Jumbo Jetem. Kolejnym
dziełem jest B767, w którym zastosowano technologie pozwalające na
prowadzenie
maszyny
jedynie przez 2-osobowy
personel. W roku 1997
nastąpiła fuzja Boeinga
z dotychczasowym konkurentem – McDonnell
Douglas – co dodatkowo
wzmocniło pozycję potentata.
Boeing 747 jest użytkowany przez rząd Stanów
Boeing's
Dreamliners
T
he Boeing Company
is the world’s largest enterprise in the
aviation industry and the
world’s leading producer
of commercial jetliners,
as well as defence and
space research systems.
The company employs
over 170 000 people and is
the largest U.S. exporter.
Boeing also provides
products and services to
airlines and governments
in 150 countries. Moreover, the company is a major provider to NASA.
The history of Boeing
dates back to 1916 when
an aviation enthusiast,
William Boeing, established a tiny airplane
manufacturing company
in Seattle (Washington,
USA). At first, his planes
were mostly used to supply airmail service and
for military purposes.
However, in the 1940s,
the company entered the
jetliners era and revolutionized passenger transport. In less than 10 years,
Boeing launched its 707
model – the first longrange, four-engine passenger aircraft which put
the USA at the forefront
of passenger transport
for many years to come.
The next model, Boeing
737 which is produced up
till now, dominated shortand medium-haul flights.
Boeing’s leading posi-
tion was jeopardized by
the arrival of European
consortium Airbus in
1970. Soon, American
giant struck back with
B747, the largest aircraft
in Boeing’s fleet, also
dubbed Jumbo Jet. The
next creation was B767,
the only plane with such
advanced technology that
it was operated only by
a crew of two. In 1997,
Boeing merged with its
biggest competitor – McDonnell Douglas, which
further reinforced its position as a front-runner.
Boeing 747 is used by
the US government under
the famous code name
Air Force One when the
incumbent President is
aboard.
The latest brainchild
of the American producer
is Boeing 787 Dreamliner which uses composite materials for its
construction. The model
consumes 20% less fuel
than other similarly-sized
aircrafts. Lovingly dubbed
the dreamliner, B787 will
soon join the LOT Polish
Airlines’ fleet.
The first plane entirely computer-designed
is Boeing 777. Model
777-200LR is the world’s
longest-range airliner and
can cover the longest distance non-stop. Its record
is more than halfway
around the globe.
Zjednoczonych i określany słynnym kryptonimem
Air Force One, w czasie
gdy na pokładzie przebywa urzędujący Prezydent.
Najnowszym
dzieckiem
amerykańskiego
producenta jest Boeing
787 Dreamliner, do produkcji którego wykorzystano materiał kompozytowy. Model zużywa
20% mniej paliwa niż inne
samoloty tej klasy. Określany mianem „liniowca
marzeń”, B 787 ma w niedalekiej przyszłości zasilić
flotę naszych rodzimych
Polskich Linii Lotniczych
LOT.
Pierwszym
samolotem
zaprojektowanym
techniką
komputerową
jest Boeing 777. Model
777-200LR może pokonać
najdłuższy na świecie dystans bez międzylądowania. Ustanowiony rekord,
to dystans dłuższy, niż
połowa obwodu Ziemi.
Podziw
wzbudzają
nie tylko samoloty produkowane przez Boeinga, ale i sama fabryka.
Najokazalszy jest zakład
produkcyjny,
zlokalizo-
wany w miejscowości
Everett,
(Waszyngton,
USA), gdzie powstają
maszyny szerokokadłubowe 747, 767, 777 oraz
787. W Everett znajduje
się największy pod względem powierzchni budynek
na świecie, który został
skonstruowany specjalnie
na cele produkcji Jumbo
Jeta. Powierzchnia drzwi
wejściowych jest porównywana do boiska futbolu amerykańskiego. Do
zakładów, w których następuje montaż końcowy,
drogą powietrzną, morską
oraz lądową dostarczane
są moduły z całego świata. Większość samolotów
na terenie zakładów jest
koloru zielonego, a wynika to z faktu pokrycia
ich powierzchni warstwą
antykorozyjną.
Dopiero
po montażu końcowym,
samoloty malowane są
w barwy linii lotniczych,
dla których będą latać.
Aktualnie w użyciu jest
około 12.000 odrzutowców pasażerskich produkowanych przez Boeinga,
co stanowi 75% światowej
floty.
The aircrafts manufactured by Boeing are by all
means admirable, but its
factory is equally impressive. The largest production plant is located in
Everett
(Washington,
USA) and it is home to
wide-body aircrafts – 747,
767, 777, and 787 – production. Everett factory
is the biggest building in
the world by volume and
it was opened for business to produce Jumbo
Jet. Suffice it to say that
its doors are in the size of
American football pitch.
Modules from all over the
world which are used for
final assembly are delivered to the production
hall by air, sea and road.
The majority of planes on
the site are green as they
are covered with anti-cor-
rosion layer. The planes
are painted in the particular airlines’ colours after
the final assembly.
Currently, about 12 000
passenger jets produced
by Boeing are in use and
they account for 75% of
the world’s fleet.
33
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Samolot to
obecnie jeden
z najpopularniejszych
sposobów
podróżowania.
Pasażerowie doceniają
duży wybór kierunków,
a przede wszystkim
szybkość, z jaką
pokonywane są tysiące
kilometrów. Latać
może każdy, dlatego na
pokładzie coraz więcej
małych podróżnych.
Zdarza się również,
że pasażerem jest
przyszła mama. Jednak
czy podróżowanie
samolotem jest
bezpieczne dla zdrowia
kobiety w ciąży? Na
jakie ułatwienia można
liczyć lecąc z małym
dzieckiem?
These days a plane is
one of the most popular
means of transport.
Passengers can
enjoy a large number
of routes, but most
of all, they value the
speed they can cover
long distances with.
Everyone can fly so
no wonder there are
more and more young
passengers on board.
Sometimes a mumto-be is a passenger,
too. Is it safe to travel
by plane when you
are expecting? How
do airlines make flying
with children easier for
parents?
34
Let’s fly
Czy leci z nami dziecko?
Is There a Kid on Board?
Iwa Ulatowska
Specjalista ds. komunikacji w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Communication Specialist at Poznań Airport
W odmiennym
stanie
Zanim
zaplanujemy
podróż, pierwsze kroki
skierujmy do lekarza, który zadecyduje, czy nie ma
przeciwwskazań do odbycia lotu. Najlepiej podróżować samolotem w drugim trymestrze ciąży,
ponieważ w pierwszym
duże zmiany ciśnienia
podczas startu i lądowania
mają niekorzystny wpływ
na dziecko. Koniecznie
należy sprawdzić przepisy
linii lotniczych dotyczące
podróży kobiety w ciąży.
Przykładowo, tani przewoźnik Wizz Air wymaga
zaświadczenia
lekarskiego stwierdzającego
zdolność do odbycia podróży samolotem powyżej
28 tygodnia ciąży. Zasady
te różnią się, w zależności od przewoźnika, natomiast generalnie linie
lotnicze nie zezwalają na
korzystanie z ich usług
na 4 tygodnie przed porodem.
Maluch
w chmurach
Standardowo przewoźnicy ustalili, że niemowlęta poniżej 7 dni nie mogą
podróżować samolotem.
Dzieci, które w dniu wylotu nie ukończyły drugiego
roku życia, podróżują na
kolanach osoby dorosłej.
W ten sposób z dorosłym
może podróżować tylko
jedno małe dziecko. Zasady dotyczące przewozu
bagażu dla dzieci poniżej
drugiego roku życia są
różne w zależności od linii lotniczej. U przewoźników tradycyjnych, na
przykład linii Lufthansa
lub Skandynawskich Linii
Lotniczych SAS, dzieci
do dwóch lat mają prawo do bezpłatnego limitu
bagażu rejestrowanego
In the family way
Before we set off on
a trip, we should visit
a doctor to discuss if there
are any contraindications
to air travel. It is best to
travel by plane during the
second trimester as in the
first trimester significant
pressure changes during
take-off and landing may
harm an unborn baby.
Make sure you check the
airlines’ regulations concerning travelling while
pregnant. For instance,
low cost carrier Wizz Air
requires to bring along
a doctor’s letter confirming that the woman is fit
to travel beyond her 28th
week of pregnancy. The
rules vary depending on
a carrier but in general the
airlines do not allow pregnant women to use their
services 4 weeks before
the anticipated due date.
Pamiętaj, że nawet
w ciąży należy zapiąć
pasy w trakcie startu
oraz lądowania. Aby
zmniejszyć ucisk, można
zapiąć pas pod lub
nad brzuchem. Często
personel pokładowy
dysponuje dodatkowym
pasem, dzięki któremu
uda się przedłużyć ten
umieszczony przy fotelu.
Remember that even
when you are pregnant
you must wear your seat
belt for take-off and
landing. To reduce the
pressure, you can buckle
up under or above your
belly. Flight attendants
often have additional
belt to extend your
seat belt.
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
w liczbie jednej sztuki
o wadze do 23 kilogramów.
U przewoźników niskokosztowych, dzieciom
poniżej dwóch lat nie
przysługuje bagaż rejestrowany ani podręczny.
Natomiast
wszystkie
linie lotnicze pozwalają
nieodpłatnie
przewieźć
jeden całkowicie składany
wózek spacerowy. Pamiętajmy też o tym, że rodziny z dziećmi zapraszane
są do stanowisk odprawy bagażowo-biletowej
w pierwszej kolejności.
Część przewoźników zapewnia również pierwszeństwo przy wsiadaniu
na pokład samolotu.
Dzieci, które w dniu wylotu
nie ukończyły drugiego roku
życia, podróżują na kolanach
osoby dorosłej. W ten sposób
z dorosłym może podróżować
tylko jedno małe dziecko.
Children who are under two on
a day of departure, travel on the
adult’s lap. Only one lap child
can travel with one adult.
A child in the skies
As a rule, the carriers have decided that
the infants under seven
days old are not allowed
to travel by plane. Children who are under two
on a day of departure,
travel on the adult’s lap.
Only one lap child can
travel with one adult. The
luggage regulations for
children under two vary
at different airlines. Traditional carriers, such as
Lufthansa or SAS Scandinavian Airlines, give
children under two free
luggage allowance which
is one piece of registered
luggage weighing up to
23 kg. Low cost carriers
do not allow children under two to have registered
luggage or hand-luggage.
All airlines, however, allow passengers travelling with a child to take
one folding pushchair. We
should also remember
that travellers with children are often allowed to
skip the check-in queue.
Some carriers also offer
pre-boarding for families
with children.
Dozwolone jest wnoszenie na pokład samolotu
jedzenia dla niemowląt,
w tym między innymi:
mleka w proszku, mleka
płynnego, wody i soków
owocowych w ilościach
przeznaczonych do
spożycia przez dziecko
w trakcie podróży.
You are allowed to take
baby food on board,
including baby formula
(powdered and liquid),
water and fruit juices in
reasonable amount for
a child to drink during
the flight.
35
36
Let’s fly
37
Gdzie jesienią
polecisz z poznańskiego
lotniska?
Where can you fly from
Poznań Airport this autumn?
(OSL)
(RYG)
(TRF)
(NYO)
(EDI)
(DUB)
(ORK)
(LPL)
(CPH)
(DSA)
(BRS)
(STN)
(LTN)
(POZ)
(DTM)
(DUS)
(BVA)
(KRK)
(FRA)
(MUC)
(BGY)
(BLQ)
(MAD)
(BCN)
(PMI)
38
Let’s fly
(WAW)
(CIA)
(FCO)
jesień 2012 / autumn 2012
PRZEWOŹNIK
Kierunek
CARRIER
Destination
Barcelona (BCN)
http://www.ryanair.com/
Barcelona (BCN)
do
till
10.10.2012
http://wizzair.com/
Bolonia (BLQ) / Bologna
do
till
24.10.2012
http://www.ryanair.com/
Bristol (BRS)
http://www.ryanair.com/
Cork (ORK)
http://wizzair.com/
Doncaster/Sheffield (DSA)
http://wizzair.com/
Dortmund (DTM)
http://wizzair.com/
Dublin (DUB)
http://www.ryanair.com/
Düsseldorf (DUS)
http://lufthansa.com/
Edynburg (EDI) / Edinburgh
do
till
31.10.2012
http://www.ryanair.com/
Frankfurt (FRA)
http://lufthansa.com/
Kopenhaga (CPH) / Copenhagen
http://www.flysas.com/
Kraków (KRK) / Cracow
http://eurolot.com/
Liverpool (LPL)
http://www.ryanair.com/
Londyn Luton (LTN) / London Luton
http://wizzair.com/
Londyn Stansted (STN) / London Stansted
http://www.ryanair.com/
Madryt (MAD) / Madrid
do
till
27.10.2012
http://www.ryanair.com/
Mediolan Bergamo (BGY) / Milan Bergamo
do
till
27.10.2012
http://www.ryanair.com/
Monachium (MUC) / Munich
Oslo Gardermoen (OSL)
http://lot.com/
do
till
27.10.2012
http://www.norwegian.no/
Oslo Rygge (RYG)
http://www.ryanair.com/
Oslo Torp/Sandefjord (TRF)
http://wizzair.com/
Palma de Mallorca (PMI)
do
till
31.10.2012
http://www.ryanair.com/
Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais
http://wizzair.com/
Rzym Ciampino (CIA) / Rome Ciampino
http://www.ryanair.com/
Rzym Fiumicino (FCO) / Rome Fiumicino
do
till
3.10.2012
http://wizzair.com/
Sztokholm Skavsta (NYO) / Stockholm Skavsta
http://wizzair.com/
Warszawa (WAW) / Warsaw
http://lot.com/
39
WYDARZENIA
EVENTS
Najciekawsze wydarzenia
kulturalne w Poznaniu
The most interesting cultural
events in Poznań
Noc Naukowców
Jesse Cook – The Blue Guitar
Poznań: 21 września || September 21st
Wrocław: 23 września || September 23rd
www.jessecook.pl
Jesse Cook reprezentuje gatunki muzyczne tj.: rumba flamenco, funky
jazz i szeroko pojętą muzykę świata. Kanadyjski gitarzysta doskonale
brzmi w zestawieniu z przeróżnymi stylami muzycznymi. Dotychczas
nagrał siedem płyt studyjnych, z których każda kolejna okazywała się
większym sukcesem, a gremium przyznające Canadian Smooth Jazz
Awards trzykrotnie przyznało mu tytuł gitarzysty roku. Koncert w Poznaniu i Wrocławiu.
Jesse Cook represents different styles of music, such as rumba flamenco, funky jazz and broadly defined world music. This Canadian
guitarist has mastered blending various styles to perfection. Up to
now, he has recorded seven studio albums, every subsequent one
even more successful. He is a winner of the Canadian Smooth Jazz
Awards for Guitarist of the Year. Jesse Cook will perform in Poznan
and Wroclaw.
23/24 września
September 23rd/24th
www.nocnaukowcow.pl
Noc Naukowców to szereg imprez popularno-naukowych i rozrywkowych
odbywających się od lat w całej Europie. Wydarzenia, organizowane podczas jednej wyznaczonej nocy, mają na
celu poprzez atmosferę zabawy przybliżać nam z pozoru skomplikowane
naukowe zagadnienia. Tej szczególnej
nocy w Poznaniu naukowcy odejdą od
swoich codziennych obowiązków, aby
przy wykorzystaniu pokazów, eksperymentów i ciekawych wykładów bawić się wspólnie z publicznością.
Na część atrakcji trzeba zapisać się wcześniej, inne otwarte są dla
wszystkich przybywających do późnych godzin nocnych.
The Researchers’ Night is a series of scientific and entertainment
events that are held all over Europe. The events are organized only
on one particular night and their purpose is to introduce the participants to seemingly complex scientific issues in a light, entertaining
manner. On this very special night, the scientists from Poznan will
abandon their everyday duties and use shows, experiments and interesting lectures to educate and entertain the audience. It is best to
sign up to some of the events in advance, other will be available to all
participants till late at night.
Polski Dzień Bluesa
Soul Catchers International
Już po raz siódmy w dniu urodzin B.B. Kinga odbędzie się
Polski Dzień Bluesa. Podobnie jak w latach ubiegłych,
aby uczcić te urodziny, zorganizowanych będzie wiele plenerowych koncertów i wydarzeń związanych z bluesem.
Miłośnicy tego rodzaju muzyki powinni odwiedzić m.in.
Klub Crime Story, Klub Blue
Note oraz ul. Półwiejską,
gdzie będzie miał miejsce
Uliczny Spontan Blues.
40
Let’s fly
Polish Blues Day
13 i 15 września || September 13th – 15th
www.dzienbluesa.pl
For the seventh time running, to celebrate the anniversary of B.B. King’s birthday, the Polish Day of Blues will
be organized. As it was in previous years, the celebrations will incorporate many outdoor concerts and events
associated with blues. Blues lovers should visit, among
other places, Crime Story Club, Blue Note Club and
Polwiejska Street where the event called Uliczny Spontan Blues (Spontaneous Street Blues) will be held.
Koncert Renaty
Przemyk
Koncert Katie Melua
Katie Melua Concert
Renata Przemyk Concert
14 listopada || November 14th
www.katiemelua.pl
14 października || October 14th
www.renataprzemyk.art.pl
Katie Melua to brytyjska wokalistka obdarzona
jednym z najbardziej niezwykłych głosów. Usłyszeć będzie go można wkrótce w poznańskiej Hali
Arena, gdzie wokalistka promować będzie swój
najnowszy album – „Secret Symphony.”
Koncert Renaty Przemyk to kameralny projekt,
w którym na pewno nie zabraknie najbardziej znanych utworów artystki. Wieczór, choć bardzo nastrojowy, będzie przepełniony energią oraz nowymi
rozwiązaniami aranżacyjnymi. Dzięki temu, jak zapewniają organizatorzy, głos artystki stanie się jeszcze bardziej czytelny, a jej werbalny przekaz nabierze nowej wartości dla wszystkich odbiorców.
Katie Melua is a British singer with one of the
most amazing voices. The audience will have
a chance to check it very soon at Poznan Arena
where the singer will promote her latest album –
“Secret Symphony.”
VI Art & Fashion Festival
Renata Przemyk’s concert will be a small project
during which the artist will sing her most famous
songs. The evening, although atmospheric, will be
bursting with energy and new arrangements. As
the organizers assure, due to those solutions, the
artist’s voice will be even more powerful and her
verbal message will gain new value for everyone.
9-21 października || October 09th -21st
www.starybrowar5050.com/artandfashionfestival
Festiwal jest świetną okazją do przekonania się co w poznańskiej sztuce piszczy.
Jak co roku osią festiwalu będą warsztaty, wykłady, filmy i pokazy. Wielu młodych
twórców zaprezentuje także swoje prace z dziedziny mody, dziennikarstwa, video,
fotografii, a także ilustracji. W zeszłym roku festiwal swoją ciekawą ofertą przyciągnął prawdziwe tłumy, tegoroczna edycja zapowiada się jeszcze lepiej!
The Festival is a great opportunity to find out what is going in the artistic world of
Poznan. As every year, the festival will consist of workshops, lectures, films and
shows. Many young artists will present their works in the field of fashion, journalists, video, photography, and illustration. Last year, the festival attracted real
crowds and this year’s edition is going to be even better!
III A cappella Poznań Festival
III A cappella Poznan Festival
12-14 października || October 12th – 14th
www.acappellapoznanfestival.pl
„A cappella” to styl wykonywania przez chór utworów wielogłosowych bez udziału instrumentów. A cappella Poznań
Festival jest pierwszym w Polsce tego typu festiwalem
zespołów kameralnych. Wśród festiwalowych gości będzie można usłyszeć znakomity zespół z Białorusi, a także
grupę, która będzie niespodzianką tegorocznego festiwalu - żeński sekstet wokalny z Niemiec. Oczywiście nie zabraknie wykonawców poznańskich - gospodarza festiwalu
AFFABRE CONCINUI, a także dwóch młodych zespołów
mieszanych: MINIMUS oraz Lumen Vocale.
“A cappella” is a style of performing polyphonic pieces by
a choir without instruments. A cappella Poznan Festival is
the first festival of chamber ensembles in Poland. Among
the festival’s guests, the audience will hear an outstanding group from Belarus and a surprise of this year’s edition
– women’s vocal sextet from Germany. Of course there
will also be Poznan musicians – the event’s host AFFABRE
CONCINUI, and two young mix bands: MINIMUS and
Lumen Vocale.
41